مجله کودک 512 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 24

سید احمد میرزاده چه عیبی داشت کرسی؟ دوباره گاز شهری ضعیف و کم فشار است هوا سرد است؛ اما بخاری، بیبخار است  اگرچه هست روشن ولی گرما ندارد کسی راه فراری از این سرما ندارد  منتظر شنیدن جواب شیر بماند، پرید روی صورت شیر نشست و نیشش را به سختی در گوشت صورت او فرو کرد. شیراز شدت درد، نعرهای کشید و با پنجهاش محکم روی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 24