این رسالۀ کوتاه به بحث پیرامون اندیشۀ اختصاصی امام راحل دربارۀ موضوع علم و موضوع علم اصول می پردازد.

. انتهای پیام /*