| ارسال به دوستان 0

آغاز مبارزات

روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ریشه در بینش اعتقادی و تربیت و محیط خانوادگی و شرایط سیاسی و اجتماعی طول دوران زندگی آن حضرت داشته است. مبارزات ایشان از نوجوانی آغاز، و سیر تکاملی آن به موازات تکامل ابعاد روحی و علمی ایشان از یک سو و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران و جوامع اسلامی از سوی دیگر در اشکال مختلف ادامه یافته است.
بعد از آنکه در شهریور 1320 کشور ایران در جریان جنگ جهانی دوم به اشغال متفقین درآمد و نهایتاً  رضاخان  با همه ادعاهایش ذلیلانه از تخت سلطنت به زیر کشیده شد و از کشور اخراج گردید فرمان سلطنت از سفارت انگلیس و با چراغ سبز یکی دیگر از دول عضو جبهه متفقین یعنی روسها به نام  محمدرضا پهلوی  صادر گردید.
 امام خمینی  اینک فرصت را مغتنم شمرد و با تدوین و انتشار  کتاب کشف اسرار  (1322 ه.ش.) فجایع سلطنت بیست ساله پهلوی را افشا کرد و با دفاع از  اسلام و روحانیت  به پاسخگویی به شبهات و هجمه های منحرفین پرداخت و در همین کتاب ایده  حکومت اسلامی  و ضرورت قیام برای تشکیل آن را مطرح ساخت. سال بعد (اردیبهشت 1323 ه.ش.) نخستین  بیانیه سیاسی امام خمینی   پیام به ملت ایران - دعوت به قیام برای خدا  که در آن آشکارا علمای اسلام و جامعه اسلامی را به قیام عمومی فرا خوانده بود، صادر کرد.