| ارسال به دوستان 0

نقش سید احمد در کنار امام در دوران دفاع مقدس

سید احمد خمینی

نقش فرزند امام در دوران دفاع مقدس نیز بسیار حائز اهمیت است. در تمام دوران دفاع مقدس و در تمام صحنه های هدایت آن، و هر جا که خمینی بود در کنار او چهرۀ مصمم و خستگی ناپذیرِ مشاورِ کاردان و امینش «احمد» نیز حضور داشت.
کسب اطلاعات دقیق روزمره از آخرین وضعیت نیروهای خودی و قوای دشمن در جبهه ها، گردآوری آخرین اطلاعات از شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و موضعگیری افراد و گروه ها در قبال مسائل جنگ، و تنظیم و جمع بندی آخرین اطلاعات از مواضع سیاسی و نظامی دولت ها و مجامع بین المللی در رابطه با رخدادهای جبهه و مواضع رادیوها و دیگر رسانه های بیگانه و رساندن به موقع این اطلاعات به فرماندهی کل قوا مسئولیتی بود که مرحوم حاج احمد آقا با مدیریت عالی خود و با مطمئن ترین روش ها و استفاده از افراد کاردان و امین در دفتر حضرت امام آن را به بهترین وجه ایفا می نمود و علاوه بر آن، ابلاغ امانتدارانه و سریع پیامهای سرّی و علنی امام در رابطه با امور نظامی، و ارتباط مستمر با شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی و شرکت در جلسات شورا و ارائه رأی و نظر مشورتی خویش به حضرت امام و شورا، و برنامه ریزی ملاقاتِ رزمندگان ارتشی و سپاهی و بسیجی با فرمانده کل قوا از دیگر مسئولیت هایی بود که وی در 8 سال دفاع مقدس در کنار مشغلۀ روزمره و بسیار مهم و مؤثری که در دفتر حضرت امام و در خدمت ایشان داشت به خوبی از عهدۀ آن برآمده است. وقتی که حضرت امام پیامی در رابطه با جبهه ها می داد و یا نظری ابراز می نمود، وی نخستین کسی بود که با شور و احساس مسئولیت با تمام وجود تلاش می کرد تا پیام و نظر امام به درستی و مو به مو اجرا شود و بدین ترتیب است که نام احمد خمینی در کنار دیگر سرداران دفاع مقدس در خدمت حضرت روح الله ثبت است و تاریخ از نقش و سهم مؤثر او در این رابطه همواره به بزرگی یاد خواهد کرد.