بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی امام خمینی و آیت الله سید محمدباقر صدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : کاظمی بیدک، سید محمد یوسف

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لامی، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رکز، دان‍شکده‌ ع‍ل‍وم‌ سیاسی

زمان (شمسی) : 1387

موضوع : امام خمینی (س) ، آیت الله سید محمد باقر صدر ، اندیشه سیاسی ، حکومت اسلامی ، مشروعیت ، مقبولیت ، مردم ، آزادی

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی امام خمینی و آیت الله سید محمدباقر صدر

چکیده

‏هدف پژوهش بررسی تطبیقی ‌اندیشه سیاسی امام‌خمینی و‌ آیت‌الله سید ‌محمدباقر صدر است. بر این اساس حکومت اسلامی ‌در برخی مسائل اساسی از حکومت‌های دیگر متفاوت است. ماهیت٬ مشروعیت٬ ویژگی‌ها٬ اختیارات٬ مؤلفه‌هایی است که حکومت اسلامی ‌را از سایر حکومت جدا می‌سازد. اما شکل حکومت، مکانیزمی ‌برای رسیدن به یک سلسله اهداف خاص و معین است. لذا هر شکلی از حکومت که بهتر بتواند آن اهداف را تأمین نماید مورد توجه قرار می‌گیرد. نظر به شکل٬ ماهیت و سازگاری٬ جمهوری اسلامی ‌با آموزه‌ها و مبانی اسلامی٬ به عنوان نظام سیاسی دلخواه امام‌ خمینی و‌ آیت‌الله صدر معرفی شده‌است. معذلک حکومت اسلامی ‌مجری دستورات٬ قوانین و احکام دین اسلام می‌باشد. مشروعیت حکومت اسلامی ‌منوط به تأیید از جانب خداوند است. هر چند در میزان دخالت و اعمال نظر مردم در این موضوع بین فقها و علمای دینی اختلاف نظر وجود دارد. امام ‌خمینی به مشروعیت الهی حکومت و به نقش کارآمدی مردم در حکومت و ‌آیت‌الله صدر به مشروعیت الهی ـ مردمی ‌نظر دارند و با عنایت به مبانی حکومت اسلامی٬ حاکم اسلامی ‌دارای ویژگی‌ها و اختیارات خاصی می‌باشد و همچنین حقوق متقابل برای مردم و حکومت برمی‌شمارند. آزادی را جزو سرشت انسان و همزاد او می‌دانند و قائل به آزادی فردی و اجتماعی می‌باشند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی امام خمینی و آیت الله سید محمدباقر صدرصفحه 1