نقش قانونگرایی در ارتقاء امنیت ملی از منظر حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : داودی، حمید رضا

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لامی، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رکز، دان‍شکده‌ ع‍ل‍وم‌ سیاسی

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، قانون ، امنیت ملی ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

نقش قانونگرایی در ارتقاء امنیت ملی از منظر حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏قانون و قانونگرائی و التزام عملی به قانون از مهمترین وجوه ‌اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می‌باشد. در منظر ‌ایشان معیار همه چیز قانون است و حرف آخر را در همه امور قانون می‌زند و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمین نمی‌شود.‏

‎ ‎

پایان نامه‫نقش قانونگرایی در ارتقاء امنیت ملی از منظر حضرت امام خمینی (س)صفحه 1