بررسی احکام فقهی و حقوقی ارتداد و تطبیق آن با نظریات امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : اسفهبدی، خسرو

محل نشر : سبزوار

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، ارتداد ، مرتد ، احکام فقهی ، احکام حقوقی ، ادیان ، حقوق بشر ، فقه حکومتی

زبان اثر : فارسی

بررسی احکام فقهی و حقوقی ارتداد و تطبیق آن با نظریات امام خمینی (س)

چکیده

‏موضوع ارتداد از پیشینه کهنی در ملل ونحل مختلف برخوردار است به‌طوری‌که مجازات مرتد یکی از مسائل ‌مشترک همه ‌ادیان می‌باشد. در فقه ‌و حقوق اسلامی نیز ارتداد و احکام آن درزمینه‌های ارث، طهارت، حدود، قصاص، قذف و ... بخش مهمی ‌از متون فقهی را به خود اختصاص داده و افزون بر آن در زمان کنونی نظریات حقوق بشری نیز این موضوع را به چالش کشیده‌اند. اهمیت ‌این پژوهش در واکاوی نظر و سیره امام ‌خمینی (ره) به‌عنوان فقیه ‌شیعی- که‌ حاکمیت را نیز در دست‌ داشته و در این برهه از تاریخ بر فقه حکومتی تأکید و در عین حال رعایت حقوق بشر را نیز لازم می‌دانست- در مورد ارتداد و فلسفه‌ حکم‌ و اجرای آن درزمان ‌کنونی است. دستاورد پژوهش ‌این است که ‌گرچه نظر امام ‌خمینی در احکام فقهی ارتداد مطابق‌نظر مشهور فقهای شیعه است لکن ‌از جهت‌ مصداق ‌مرتد و اجرای حکم ارتداد، نظر و سیره متفاوت داشت. حصول به ‌این نتیجه‌مستلزم ‌واکاوی مفهوم‌ ومصداق ‌ارتداد ومرتد در فقه و نظریات امام خمینی است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی احکام فقهی و حقوقی ارتداد و تطبیق آن با نظریات امام خمینی (س)صفحه 1