بررسی حکم قضاوت زنان در مکاتب فقهی با رویکردی بر نگرش حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : خلیلی، عذرا

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده الهیات و فلسفه

زمان (شمسی) : 1384

موضوع : امام خمینی (س) ، قضاوت ، زنان ، فقه ، احکام ، قضات

زبان اثر : فارسی

بررسی حکم قضاوت زنان در مکاتب فقهی با رویکردی بر نگرش حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته، قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند و در تأیید نظریه خویش به آیات قرآن کریم، روایات، اصل، اجماع و بعضی ادله دیگر استناد نموده‌اند. لیکن در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می‌دانند. با وجود‌ این در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال 1361 تصدی منصب قضاوت به مردان اختصاص یافته، بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه آمده است قضات از بین «مردان» واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند‌ ...‏

‏ این در حالی است که در نظام قضایی جاری ماهیت قضاوت دگرگون شده و از شرط اجتهاد قاضی نیز که مشهور فقها بر آن اتفاق نموده‌اند، عدول شده است. و از جهت ضرورت، قضات غیر مجتهد مجاز به امر قضا از سوی شورای عالی قضائی اقدام به حکم می‌کنند. حال با توجه به ضرورت‌ها، ویژگی‌های مباحث فقهی، قضاوت که قابلیت تحقیق و تجدیدنظر و ارائه راه‌حل در این زمینه دارد؛ در این مقاله موضوع مذکور از دیدگاه‌های مختلف فقهی مورد ارزیابی قرار گرفته و استنادهای موافقان و مخالفان قضاوت زن مورد بررسی واقع شده و به نتایجی متفاوت با قول مشهور دست یافته است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی حکم قضاوت زنان در مکاتب فقهی با رویکردی بر نگرش حضرت امام خمینی (س)صفحه 1