ان‍ف‍ال و فی در حکوم‍ت اس‍لامی ب‍ا رویکرده‍ایی ب‍ه ن‍ظرات امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ف‍ش‍خ‍ورانی، ش‍م‍سی

محل نشر : کرج

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده الهیات

زمان (شمسی) : 1387

موضوع : امام خمینی (س) ، ان‍ف‍ال

زبان اثر : فارسی

ان‍ف‍ال و فی در حکوم‍ت اس‍لامی ب‍ا رویکرده‍ایی ب‍ه ن‍ظرات امام خمینی (س)

چکیده

‏م‍ف‍ه‍وم‌ ل‍ف‍وی ان‍ف‍ال‌ از دید ل‍غ‍ویون‌ م‍ع‍ن‍ای زیادی و زائ‍د اس‍ت‌ و ب‍ع‍ضی نیز آن را ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای غ‍نیم‍ت‌ دان‍س‍ت‍ه‌‌اند ل‍ک‍ن‌ ب‍ه‌ ن‍ظر می‌رس‍د ک‍ه‌ میان ‌‌این‌ دو ن‍ظر اخ‍ت‍لافی نیس‍ت‌ زیرا ک‍س‍انی ک‍ه‌ آن‌ را ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای غ‍نیم‍ت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌اند‌ از آن‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ غ‍نیم‍ت‌ م‍الی اس‍ت‌.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ان‍ف‍ال و فی در حکوم‍ت اس‍لامی ب‍ا رویکرده‍ایی ب‍ه ن‍ظرات امام خمینی (س)صفحه 1