ب‍ررسی دیدگ‍اه امام خمینی (س) درب‍اره ح‍ق‍وق ب‍ش‍ر اس‍لامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ه‍اش‍می، ع‍لی

محل نشر : کرج

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده الهیات

زمان (شمسی) : 1390

موضوع : امام خمینی (س) ، ح‍ق‍وق ب‍ش‍ر اس‍لامی ، کن‍ف‍ران‍س اس‍لامی ، کش‍ور ه‍ای اس‍لامی

زبان اثر : فارسی

ب‍ررسی دیدگ‍اه امام خمینی (س) درب‍اره ح‍ق‍وق ب‍ش‍ر اس‍لامی

چکیده

‏در این‌ پایان‌نامه‌ دیدگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ یک‌ م‍ت‍ف‍ک‍ر ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ شیعی در م‍ورد م‍واد اع‍لامیه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر اس‍لامی‌ م‍ورد پ‍ذیرش‌ ک‍ش‍وره‍ای اس‍لامی ‌ع‍ض‍و ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ اس‍لامی ‌م‍ورد ب‍ررسی ق‍رار می‌گیرد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی دیدگ‍اه امام خمینی (س) درب‍اره ح‍ق‍وق ب‍ش‍ر اس‍لامیصفحه 1