ج‍ایگ‍اه ت‍ف‍اسیر ف‍ق‍هی امام خمینی (س) ب‍ر ن‍و س‍ازی سیاسی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ب‍ازیار، اح‍م‍د

محل نشر : کرج

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده الهیات

زمان (شمسی) : 1390

موضوع : امام خمینی (س) ، نوسازی سیاسی ، ن‍وس‍ازی کلاسیک (نظریه)

زبان اثر : فارسی

ج‍ایگ‍اه ت‍ف‍اسیر ف‍ق‍هی امام خمینی (س) ب‍ر ن‍و س‍ازی سیاسی ایران

چکیده

‏ب‍ع‍د از ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍انی دوم‌ ن‍وس‍ازی ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍سیاری از پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ را ب‍ه‌ خ‍ود ب‍ران‍گیخ‍ت‌ ن‍ظریه‌ای ک‍ه‌ در این‌ راب‍طه‌ ت‍ا اواخ‍ر ده‍ه‌ ‏‏۶۰‏‏ ب‍ر م‍ت‍ون‌ ن‍وس‍ازی غ‍ال‍ب‌ ب‍ود ب‍ه‌ ن‍ظریه‌ ن‍وس‍ازی ک‍لاسیک‌ م‍ع‍روف‌ اس‍ت‌. در این راستا این تحقیق به بررسی اندیشه‌های فقهی امام خمینی در این موضوع پرداخته است.‏

‎ ‎

‎ ‎

پایان نامه‫ج‍ایگ‍اه ت‍ف‍اسیر ف‍ق‍هی امام خمینی (س) ب‍ر ن‍و س‍ازی سیاسی ایرانصفحه 1