بازشناسی مفهوم امت و ملت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : بابایی زارج، علی محمد

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه امام صادق (ع)

زمان (شمسی) : 1382

موضوع : امام خمینی (س) ، امت ، ملت ، اندیشه سیاسی ، اسلام ، غرب ، ملی گرایی

زبان اثر : فارسی

بازشناسی مفهوم امت و ملت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

چکیده

‏هدف از نگارش‌این پایان‌نامه بررسی مفهوم ملت و امت در‌ اندیشه سیاسی اسلام  و غرب و سپس بررسی جایگاه ‌این مفاهیم در‌ اندیشه سیاسی امام خمینی به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمایندگان ‌اندیشه دینی معاصر می‌باشد شناخت بینش امام خمینی در این زمینه به درک مفهوم حکومت دینی موردنظر ‌ایشان در جهانی که اساس حکومتها را ملت - دولت تشکیل می‌دهد کمک می‌نماید و رویکرد ‌ایشان را به حکومت در دو بعد ملی و اسلامی‌ آشکار می‌سازد. لذا سعی در پاسخ‌یابی به سوال: مفهوم امت اسلامی، ‌ملت و ملت بزرگ در‌ اندیشه سیاسی امام خمینی چیست؟ و ‌این مفاهیم چه جایگاهی در‌ اندیشه حکومتی ‌ایشان دارد؟ بر اساس فرضیه تحقیق ‌اندیشه سیاسی امام خمینی بر حفظ ملت (و نه ملی‌گرایی ) در عین رویکرد به امت استوار است و امت اسلامی‌ در‌ اندیشه امام اصالت دارد پایان‌نامه حاضر که به روش کتابخانه‌ای انجام یافته است ابتدا به بررسی مفاهیم موردنظر در‌ اندیشه سیاسی غرب و اسلام پرداخته و سپس سعی کرده از رهگذر چهارچوب نظری بررسی مفاهیم مذکور، دیدگاه ‌ایشان در این رابطه را تحلیل نماید. پایان‌نامه حاضر مشتمل بر دو فصل است. فصل اول در دو بخش به بررسی کلیات مفهومی ‌و نظری اصلاحات امت و ملی و ملی‌گرایی در‌ اندیشه سیاسی اختصاص یافته است که بخش اول ‌این فصل به تعریف پیشینه و جایگاه‌ این اصلاحات در‌ اندیشه سیاسی اسلام و غرب و بخش دوم به بررسی نظرات برخی ‌اندیشمندان اسلامی ‌در باب موضوع اشاره دارد. فصل دوم در سه بخش به تحلیل دیدگاه‌های امام درباره ملت و امت و ملی‌گرایی پرداخته است. بخش اول شامل ملت و ملی‌گرایی است بخش دوم آن امت از دیدگاه امام است و بخش سوم نتیجه عملی نوع دیدگاه‌ ایشان به ‌این مفاهیم یعنی نگرش حکومتی وی را بیان می‌دارد بر اساس نتایج حاصل از تحقیق ‌ایشان خواستار تشکیل حکومتی مبتنی بر وحدت امت اسلامی ‌و فراتر از دایره دولتهای ملی امروزی ـ که بر پایه الگوی دولت، ملت بنا شده‌اند - است و در این راستا سیاست‌های جمهوری اسلامی ‌را طوری تنظیم می‌نماید که فراسوی الگوی ملت - دولت حرکت کند و با در هم شکستن عوامل تفرقه‌افکن، موجبات وحدت و همبستگی مسلمانان جهان و جهان‌شمولی امتی اسلام را فراهم سازد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بازشناسی مفهوم امت و ملت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)صفحه 1