ب‍ررسی دیدگ‍اه ارزش ش‍ن‍اسی ح‍ض‍رت امام خمینی (س) و دلال‍ت ه‍ای آن در اه‍داف و اص‍ول ت‍ع‍لیم و ت‍ربیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : س‍ارلی، زبیده‌

محل نشر : خوی

ناشر: ‫دان‍ش‍گ‍اه‌ پیام‌ ن‍ور، واح‍د خ‍وی

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، ارزش ش‍ن‍اسی ، ت‍ع‍لیم و ت‍ربیت ، اخلاق ، هنر ، فطرت

زبان اثر : فارسی

ب‍ررسی دیدگ‍اه ارزش ش‍ن‍اسی ح‍ض‍رت امام خمینی (س) و دلال‍ت ه‍ای آن در اه‍داف و اص‍ول ت‍ع‍لیم و ت‍ربیت

چکیده

‏این پایان‌نامه به بررسی دیدگاه ارزش‌شناسی حضرت امام خمینی (ره) و استخراج دلالت‌های آن اهداف ـ اصول در تعلیم و تربیت پرداخته است و روش ‌این پژوهش کیفی است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش تحلیلی و اسنادی استفاده شده است. شیوه‌ی پژوهش کیفی در پی آن است که شرح واضح و روشنی از موضوع در اختیار گذارد. مقوله‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: ارزش‌های اخلاقی و هنری، اهداف و اصول تعلیم و تربیت. ابزارهای گردآوری اطلاعات و منابع در این تحقیق کتاب‌ها، مقالات، اسناد و سایت‌های موجود در زمینه‌ی دیدگاه فلسفی و ارزش‌شناسی حضرت امام خمینی (ره) بود. جامعه‌ی آماری در این تحقیق کلیه آثار امام خمینی (ره) در زمینه‌ی تعلیم و تربیت و نظریات ‌ایشان در زمینه‌ی ارزش‌شناسی و سایر کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات درباره‌ی دیدگاه ارزش‌شناسی بوده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش به ‌این صورت بود که ضمن مطالعه مستمر ابتدا همه‌ی داده‌ها به طور جداگانه مقوله‌بندی، کدگذاری، دسته‌بندی، مقایسه و پس از آن مورد تفسیر قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با ماهیت ارزش‌ها معتقدند که ارزش‌ها مطلق، ثابت و تغییرناپذیرند. در نظر‌ ایشان خیر عبارت از فطرت مخموره، و شر عبارت از فطرت محجوبه است. بنابراین ارزش‌های اخلاقی ـ خیر و شر ـ در دیدگاه‌ ایشان امری فطری است. اهمیت ارزش‌های هنری در دیدگاه امام خمینی (ره) به حدی است که ‌ایشان ارزشمندی ارزش‌های هنری را به‌ هارمونی داشتن، موزون بودن و هماهنگ بودن و در راستای ارزش‌های اخلاقی قرار داشتن منتسب نموده‌اند. مهمترین دلالت‌های تربیتی امام خمینی (ره) در زمینه‌ی اهداف شامل: احیا و شکوفایی فطرت، تربیت انسان سعادتمند، و در زمینه‌ی اصول شامل: اصول همسویی با فطرت خداجو، اصل تزکیه بر تعلیم، اصل تقدم اصلاح مربی بر  اصلاح متربی، اصل اولویت سنین کودکی و نوجوانی در تربیت، اصل‌ ایجاد شرایط و موقعیت مساعد، اصل رعایت اعتدال، اصل تدریجی و مستمر بودن تربیت می‌باشد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی دیدگ‍اه ارزش ش‍ن‍اسی ح‍ض‍رت امام خمینی (س) و دلال‍ت ه‍ای آن در اه‍داف و اص‍ول ت‍ع‍لیم و ت‍ربیتصفحه 1