ب‍ررسی م‍ه‍ارت ه‍ای زن‍دگی در ان‍دیش‍ه امام خمینی (س) با تاکید ب‍ر اب‍ع‍اد ت‍ربیتی آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : م‍ح‍رمی، م‍س‍ل‍م‌

محل نشر : تهران

ناشر: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، دان‍شکده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍انی

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، م‍ه‍ارت ه‍ای زن‍دگی ، تعلیم و تربیت

زبان اثر : فارسی

ب‍ررسی م‍ه‍ارت ه‍ای زن‍دگی در ان‍دیش‍ه امام خمینی (س) با تاکید ب‍ر اب‍ع‍اد ت‍ربیتی آن

چکیده

‏با ت‍وجه‌ به‌ ض‍رورت‌ تدوین‌ ن‍ظام‌ آم‍وزشی م‍ن‍اس‍ب‌ با آم‍وزه‌ه‍ای ب‍نیان‍گذار ج‍م‍هوری اس‍لامی ‌ایران‌ در حوزه‌ م‍ه‍ارت‌های زندگی، در این‌ پ‍ایان‌ن‍امه‌ تلاش‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ت‍ا م‍ه‍ارت‌ه‍ای زن‍دگی در‌ اندیشه‌ ام‍ام‌ خ‍مینی (ره)ب‍ا تأکید ب‍ر اب‍عاد ت‍ربیتی آن‌ مورد ت‍وجه‌ ق‍رار گیرد. روش‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر، ت‍ح‍لیل‌ م‍ح‍ت‍وا ب‍وده‌ و واح‍د ت‍ح‍لیل‌ نیز ج‍م‍لات‌، ع‍ب‍ارات‌ و م‍ض‍امینی ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ دارای م‍ع‍ن‍ایی در حوزه‌ م‍ه‍ارت‌های زندگی از م‍ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) ب‍اش‍ن‍د. ب‍ر اس‍اس‌ م‍ص‍داق‌ه‍ای اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍ده‌ و ت‍ح‍لیل‏‎ ‎‏‌ش‍ده‌ در ص‍حیف‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) درب‍اره‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای زن‍دگی م‍ورد ب‍ررسی، م‍ه‍ارت‌ روابط بین‌ ف‍ردی و اج‍ت‍م‍اعی ب‍ا ‏‏۱۵‏‏ مؤل‍ف‍ه‌، م‍ه‍ارت‌ ح‍ل‌ مسأله‌ در ‏‏۸‏‏ م‍ؤل‍ف‍ه‌، م‍ه‍ارت‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍قادی با ‏‏۶‏‏ م‍ؤل‍ف‍ه‌ و م‍ه‍ارت‌ خ‍ودآگاهی با ‏‏۹‏‏ م‍ؤول‍فه‌، به ‌ت‍رتیب‌ بیش‍ت‍رین‌ و ک‍م‍ترین‌ م‍ؤل‍فه‌ه‍ا را داش‍ت‍ه‌ان‍د.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی م‍ه‍ارت ه‍ای زن‍دگی در ان‍دیش‍ه امام خمینی (س) با تاکید ب‍ر اب‍ع‍اد ت‍ربیتی آنصفحه 1