بررسی شرایط اجتماعی طرح نظریه ولایت فقیه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : بیات، موسی

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، ولایت فقیه ، اندیشه سیاسی ، اجتهاد ، زمان و مکان

زبان اثر : فارسی

بررسی شرایط اجتماعی طرح نظریه ولایت فقیه امام خمینی (س)

چکیده

‏ولایت‌فقیه به عنوان یک نظریه سیاسی از دل نصوص دینی برخاسته است. این نظریه دیرینه زیادی در تاریخ فقه شیعه دارد ولی اولین بار در دوره معاصر توسط امام خمینی (ره) مطرح گشته و اساس نظری و راهبرد عملی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این پژوهش به دنبال شناسایی و بررسی شرایط اجتماعی مطرح گردید. و گسترش نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) است. نگارنده معتقد است که‌ این نظریه در یک فضای رقابتی و در چالش با سنت‌های مسلط وفراگیر مانند: سلطنت، مدرنیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و مشروطیت مطرح و مورد پذیرش جامعه قرار گرفت. با توجه به قدمت و ثبات ‌این نظریه در‌ اندیشه امام خمینی شرایط سیاسی فرهنگی و اقتصادی متغیر دوره زمانی طرح نظریه ولایت‌فقیه که مقتضی اعلام وابلاغ چنین نظریه‌ای در‌ ایران شد موضوع مطالعه ‌این پژوهش است. نویسنده معتقد است که تفوق ذاتی نظریه و زمینه نسبتاً مناسب فرهنگی و آموزشی جامعه از یک سو و ضعف و بیگانگی سنت‌های رقیب و استبداد وابسته از جانبی دیگر عواملی بودند که بستر توفیق و گسترش نظریه دینی ولایت فقیه را فراهم نمودند و امام خمینی (ره) با اطلاع و اتکا به شرایط مناسب به ابتکار ابلاغ نظریه ولایت‌فقیه و رد و طرد نظریات رقیب به ویژه سلطنت پرداخت. این پژوهش در چهارچوب اجتهاد در پرتو زمان و مکان و با الهام از الگوی نظری جامعه‌شناسی معرفت انجام گرفته است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی شرایط اجتماعی طرح نظریه ولایت فقیه امام خمینی (س)صفحه 1