امام خمینی (س) و ب‍ازس‍ازی ان‍دیش‍ه دینی در دان‍ش آم‍وزان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : حبیبی، مرضیه

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1382

موضوع : امام خمینی (س) ، تعلیم و تربیت ، کودکان ، دانش آموزان ، دین

زبان اثر : فارسی

امام خمینی (س) و ب‍ازس‍ازی ان‍دیش‍ه دینی در دان‍ش آم‍وزان

چکیده

‏فصل اول تحت عنوان طرح تحقیق می‌باشد و مهمترین قسمت از فصل اول عبارت است از: مقدمه یا تاریخچه‌ای مختصر از موضوع تحقیق که در واقع‌ این بخش نشانگر توانایی علمی ‌و عملی پژوهشگر است. قسمت‌‌های بعدی فصل اول عبارتند از: تعریف مسأله و موضوع تحقیق، هدف یا هدف‌‌های آرمانی تحقیق،‌ سؤال‌‌های تحقیق، روش انجام تحقیق، اهمیت تحقیق و تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحاتی که در تحقیق از آن‌‌ها استفاده شده است. فصل دوم شامل پیشینه پژوهش (ادبیات تحقیق) می‌باشد که در ضمن آن به تعریف و ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت، سیر تحول و تاریخ تعلیم و تربیت در ‌ایران باستان می‌پردازیم. و در ادامه آرا و نظرات دو متفکر بزرگ اسلامی ‌یعنی ابوعلی سینا و امام محمد غزالی را بررسی می‌نماییم. در انتها با نظرات امام، فلسفه فکری ‌ایشان در ارتباط با تعلیم و تربیت آشنا می‌شویم. در قسمتی از این فصل پژوهش‌‌هایی را که در این زمینه انجام شده و محقق به آن‌‌ها دسترسی داشته نام برده و چکید‌ه‌ای از نظرات آنان بیان می‌شود. در فصل سوم: روش تحقیق ارائه می‌شود. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده و سعی شده است از کلیه مدارک موجود در ارتباط با امام و دانش‌آموزان در آثار امام، کتاب‌‌ها، مجلات، پایان‌نامه‌‌ها و نامه‌‌های حضرت امام و وصیت‌نامه سیاسی – الهی ‌ایشان، همچنین از خاطرات شخصیت‌ها و یاران نزدیک امام استفاده شود در ادله مراحل اجرای پژوهش و محدودیت‌‌های تحقیق بیان می‌شود. فصل چهارم به یافته‌‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌‌ها می‌پردازد. ابتدا تأثیر نگرش دینی – عرفانی امام بر تعلیم و تربیت کودکان بیان شده و در ادامه برخورد‌های تربیتی امام در ارتباط با تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش‌های تربیتی حضرت امام و عوامل مؤثر در تربیت دانش‌آموزان از دیدگاه حضرت امام از جمله موارد دیگری است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه محقق مطالب را جمع کرده و نتیجه‌ نهایی تحقیق را بیان می‌کند و سپس در انتها پیشنهاداتی بیان شده و موضوعاتی تازه برای تحقیق‌‌های بعدی ارائه می‌گردد. در آخر منابع مورد استفاده محقق به صورت فهرست بیان می‌شود.‏

‎ ‎

پایان نامه‫امام خمینی (س) و ب‍ازس‍ازی ان‍دیش‍ه دینی در دان‍ش آم‍وزانصفحه 1