بررسی نکاتی از سیره مدیریتی حضرت امام خمینی (س) شناسایی ملاک ها و معیارهای ایشان در تصمیم گیری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : مدرس زاده، مجدالدین

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1377

موضوع : امام خمینی (س) ، مدیریت ، تصمیم گیری ، رهبری ، ارزش های الهی

زبان اثر : فارسی

بررسی نکاتی از سیره مدیریتی حضرت امام خمینی (س) شناسایی ملاک ها و معیارهای ایشان در تصمیم گیری

چکیده

‏پایان‌نامه مزبور در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول، با بیان طرح تحقیق، به اهمیت و جایگاه موضوع پرداخته، دو فرضیه را مطرح می‌ سازد: 1) ملاک و معیار حضرت امام در تصمیم‌گیری، «ارزش‌های الهی» بوده است. 2) تفاوت معناداری بین نتایج تصمیم‌های ‌ایشان و کسانی که چنین معیارهایی ندارند وجود دارد. در فصل دوم، به روش تحقیق و نوع آن اشاره شده که با توجه به روش تحلیل محتوا، به بررسی و معرفی آن می‌ پردازد و در بخش سوم که به ادبیات تحقیق اختصاص دارد، اشاره درخور توجّهی به مقوله تصمیم‌گیری کرده و ضمن انقسام آن به هفت طبقه، به الگوها و مدل‌های گوناگون آن اشاره دارد و آن‌چه که موضوع پایان‌نامه را دارای اهمّیت مضاعف می‌کند،‌ این است که همه مدل‌های تصمیم‌ گیری، در نیاز به داشتن ملاک و معیار جهت تعیین یک راه‌کار از میان انبوه راه‌کارها مشترکند با‌ این تفاوت که ممکن است بواسطه تعدّد و گونا گونی فرهنگ‌ها،‌ این معیارها نیز متفاوت شوند. از این‌رو پایان‌نامه کوشیده تا حتّی المقدور با مقایسه فرهنگ‌ها و ارزش‌ها و نگرش‌های برخاسته از آن، بحثی فلسفی را در حوزه مدیریت مطرح کند و با استنتاج منطقی از مقدمات طرح شده، معیار بنیانی و اساسی را درباره مقام والای انسان ارائه دهد. در فصل چهارم که به تجزیه و تحلیل یافته‌ها مربوط می‌شود، با عنایت به روش تحلیل محتوا، مقوله‌های مورد استفاده‌ این تحقیق در برگیرنده مفاهیمی ‌است که در فرضیات تحقیق، بررسی می‌شوند که عبارتند از: «ارزش‌های» با فراوانی نسبی 69 درصد «تفاوت در کسب هدف» با فراوانی نسبی 31 درصد و برای آزمون فرضیه نخست، مقوله «ارزش‌های الهی» به سه شاخص «اطاعت از خدا» «رضای خدا» و «ایمان و عقیده به خدا» تقسیم شده و با طراحی جداول مربوطه، مقایسه کمی ‌آن‌ها انجام گرفته است و شاخص‌های مربوط به مضمون فرضیه دوم، عبارتند از: «شکست‌ ناپذیری» و «نداشتن اضطراب و فشار روانی» که تحلیل شده‌اند. این تحقیق در فصل پنجم که به نتیجه‌گیری و پیشنهادها مربوط می‌شود، در هشت مورد نتیجه‌گیری خود را ارائه می‌دهد و پیشنهادهای پژوهش را در چهار مورد اعلام می‌دارد و با آوردن فیش‌های تحقیقاتی در بخش ضمائم که به فرضیه‌های تحقیق با شاخص‌های خاص هر کدام مربوط است به پایان می‌رسد. ‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی نکاتی از سیره مدیریتی حضرت امام خمینی (س) شناسایی ملاک ها و معیارهای ایشان در تصمیم گیریصفحه 1