بررسی حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) و ابوالاعلی المودودی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : حبیبی، ضامن علی

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1383

موضوع : امام خمینی (س) ، ابوالاعلی المودودی ، حکومت اسلامی ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

بررسی حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) و ابوالاعلی المودودی

چکیده

‏رساله حاضر،‌ با ‌این پرسش اساسی آغاز شده است که حکومت دینی در نزد امام خمینی و مولانا مودودی دارای چه وجوه اشتراک و افتراق می‌باشد. با‌ این که امام خمینی و مودودی ازدو پایگاه فکری جداگانه نمایندگی می‌کنند در مورد حکومت و نظام سیاسی اسلام دارای ‌اندیشه سیاسی منظم می‌باشند. برای تبیین دیدگاه‌ این دو متفکر‌ این پژوهش در قالب چهار فصل و یک مقدمه سازماندهی شده است. در مقدمه ضرورت تحقیق و اهداف آن و مبادی تصوری بحث مورد رسیدگی قرار گرفته است. در فصل اول زایش و تحول مفهوم حکومت دینی در دوران معاصر بحث شده است، در فصل دوم حکومت دینی و عناصر آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم حکومت دینی از منظر مودودی تحقیق شده است. در فصل چهارم بحث تطبیقی و مقایسه‌ای بین‌این دو نظریه انجام شده است و موارد و اشتراک و تفاوت در‌ اندیشه بیان شده است و در پایان نتیجه‌گیری به عمل آمده است.‏

‏ ‏

پایان نامه‫بررسی حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) و ابوالاعلی المودودیصفحه 1