امام خمینی (س) - دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی
| ارسال به دوستان 0
دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی
دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

برداشت اصیل اسلام، ما را به ترقی جامعه‏ای که سرشار از استعدادها و قوای انسانی و عدالت اجتماعی است، راهنمایی می‏کند. قبل از هر چیز ما به محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده دل بسته ‏ایم.

صحیفه امام، ج4، ص3