امام خمینی (س) - آینده حکومت اسلامی ایران
| ارسال به دوستان 0
آینده حکومت اسلامی ایران
آینده حکومت اسلامی ایران

آینده حکومت اسلامی ایران

باید این رژیم برچیده بشود و پس از آن، با یک رفراندم عمومی، شخصی روی کار بیاید برای حکومت موقت؛ و به آرای عمومی رجوع بشود برای تشکیل یک مجلس؛ و تمام احکامی که از مجلس بگذرد و تمام مسائلی که در مجلس بگذرد، آن مسائل مطابق با اتکای به ملت است. و تغییر، یک تغییر طبیعی است از یک حکومت و سلطنت غیر قانونی به یک حکومت و رژیم قانونی.

صحیفه امام، ج‏3، ص: 514

جانشین رژیم شاه

آینده حکومت اسلامی ایران

جانشین رژیم شاه

برداشت اصیل اسلام، ما را به ترقی جامعه ‏ای که سرشار از استعدادها و قوای انسانی و عدالت اجتماعی است، راهنمایی می‏ کند.

ادامه ...
خواست ما: حکومت عادل و خادم

آینده حکومت اسلامی ایران

خواست ما: حکومت عادل و خادم

ما می‏ خواهیم، یک حکومت عادلی و یک رژیم عادلی و یک هیأت حاکمه عادلی که مورد اطمینان جامعه باشد و برای جامعه خدمت کند

ادامه ...
در راه تشکیل حکومت اسلامی

آینده حکومت اسلامی ایران

در راه تشکیل حکومت اسلامی

اسلام احکام دارد؛ در سیاسات احکام دارد، در اجتماعیات احکام دارد- در همه چیز احکام دارد.

ادامه ...
مقصود از حکومت اسلامی

آینده حکومت اسلامی ایران

مقصود از حکومت اسلامی

ما دشمن رژیم هایی هستیم که تحت عنوان تجددخواهی، روش دیکتاتوری و ظلم را در پیش می‏ گیرند

ادامه ...
نظر ملت درباره آینده حکومت ایران

آینده حکومت اسلامی ایران

نظر ملت درباره آینده حکومت ایران

قانون اسلام مترقی ترین قوانین است

ادامه ...
اندرز و اتمام حجت

آینده حکومت اسلامی ایران

اندرز و اتمام حجت

ما صلاح جامعه را می ‏خواهیم؛ ما تَبَع پیغمبرهایی هستیم که آمده ‏اند برای اصلاح جامعه، آمده ‏اند برای اینکه جامعه را به سعادت برسانند...

ادامه ...
اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی

آینده حکومت اسلامی ایران

اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی

تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می‏ توانند به کلیه فرایض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.

ادامه ...
آزادی احزاب در ایران

آینده حکومت اسلامی ایران

آزادی احزاب در ایران

همه احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر آنکه مخالف با مصالح ملت باشد؛ در آن صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‏ شود. لکن اظهار عقاید آزاد است.

ادامه ...