امام خمینی (س) - دولت خدمتگزار
| ارسال به دوستان 0
دولت خدمتگزار
دولت خدمتگزار

دولت خدمتگزار

باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می شود، همۀ شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می شوید. 

صحیفه امام؛ ج 21، ص 426

کوشش برای رفاه مردم

دولت خدمتگزار

کوشش برای رفاه مردم

به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم

ادامه ...
پشتیبانی مردم از مسئولین

دولت خدمتگزار

پشتیبانی مردم از مسئولین

همۀ شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید.

ادامه ...
توصیه در خدمتگزاری به مردم

دولت خدمتگزار

توصیه در خدمتگزاری به مردم

فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید...

ادامه ...
خودکفایی

دولت خدمتگزار

خودکفایی

تحت تأثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع نشوید...

ادامه ...
حفظ آبروی مردم

دولت خدمتگزار

حفظ آبروی مردم

در هر مسئله ای که پیش می آید ببینید خدا چه می گوید، که همان را انجام دهید.

ادامه ...