اساسنامه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، طبق اساسنامه ذیل شش سال با هدایت و نظارت یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی، خدمات ارزنده ای را ارائه نمود و پس از رحلت یادگار امام تاکنون با نظارت مستقیم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی فعالیت رو به توسعه خویش را ادامه می دهد.

اساسنامه:

ماده 1: به منظور جمع آوری، طبقه بندی، حفظ و نگهداری، تنظیم و ترجمه و نشر آثار امام خمینی و همچنین فراهم آوردن امکانات لازم جهت ارائه خدمات تحقیقاتی و آموزشی پیرامون انقلاب اسلامی و سیره امام خمینی ـ سلام الله علیه ـ مؤسسه ای به نام «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» تأسیس می شود.

ماده 2: مؤسسه، تشکیلاتی فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی است و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد.

ماده 3: وظایف و اختیارات مؤسسه عبارتند از:

الف) جمع آوری، طبقه بندی، حفظ، ترمیم و احیای مستمر اسناد و آثار؛

ب) تحقیق، پژوهش، ترجمه، تنظیم و نشر اسناد و آثار.

ج) ایجاد کتابخانه های عمومی و تخصصی جهت استفاده عموم محققان جهان اسلام و دانشجویان و طلاب مؤسسه و سایر مراکز.

د) تشکیل موزه فرهنگی و هنری جهت استفاده محققان و مشتاقان جهان اسلام.

ه) تأسیس فضاهای آموزشی شامل دانشگاه علوم اسلامی و امام شناسی، حوزه علمیه جهت آموزش و نشر و توسعه افکار و آرمانهای امام خمینی و گسترش علوم و معارف اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم.

و) تهیه و نشر مجلات و نشریات به زبانهای مختلف در جهت ارائه افکار و آثار امام خمینی.

ز) ایجاد مراکز فرهنگی در خارج از کشور

ح) برگزاری نمایشگاه، سمینار و کنفرانسهای علمی، فرهنگی در داخل و خارج از کشور و شرکت در مجامع فرهنگی - هنری داخل و خارج، جهت ارائه و گسترش اهداف و آثار امام خمینی.

ط) انجام اقدامات لازم جهت حفظ و حراست و احیای مستمر خط امام به عنوان کانون انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی (ص).

ماده 4: ارکان مؤسسه عبارتند از:

الف) تولیت.

ب) سرپرست.

ج) قائم مقام سرپرست.

د) معاونان.

ه) بازرسان.

ماده 5: به موجب حکم مورخ17 شهریور 1367 صادره از سوی رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ سلام الله علیه ـ تولیت مؤسسه با حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید احمد خمینی می باشد؛ و کلیه امور مؤسسه، تحت نظر مقام تولیت می باشد. بعد از ایشان، تولیت مؤسسه با وصی خاص معظمٌ له می باشد؛ و در صورت عدم وصیت، تولیت مؤسسه با مقام معظم رهبری نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

ماده 6: سرپرست مؤسسه، مستقیماً از سوی مقام تولیت منصوب می شود. وظایف سرپرست مؤسسه تمام یا قسمتی از وظایف ذیل می باشد:

الف) فراهم آوردن امکانات لازم جهت ایجاد تشکیلات مؤسسه و تحقق اهداف آن.

ب) اجرای اهداف و مصوبات مقام تولیت.

ج) نظارت کامل بر حسن انجام امور و فعالیتهای مؤسسه و سازمانهای وابسته آن.

د) انتخاب و معرفی مسئولین سازمانها و تشکیلات وابسته یا پیوسته مؤسسه شامل: کتابخانه، موزه، دانشکده و حوزه علمیه به مقام تولیت جهت تصویب یا تنفیذ حکم.

ه) انتصاب قائم مقام بعد از تنفیذ تولیت.

و) انتصاب معاونین.

ز) بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی مؤسسه و سازمانها و تشکیلات وابسته یا پیوسته.

ح) بررسی و تصویب ترازنامه مالی مؤسسه و سازمانها و تشکیلات وابسته یا پیوسته.

ط) بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی از سوی معاونان یا شورای معاونان و غیره و تقدیم آن به مقام تولیت جهت تنفیذ.

ی) ارائه گزارش عملکرد مؤسسه و تشکیلات وابسته یا پیوسته آن به مقام تولیت.

ماده 7: قائم مقام مؤسسه با حکم سرپرست منصوب می شود. وظایف و اختیارات قائم مقام تمام یا قسمتی از اختیارات ذیل خواهد بود که در حکم انتصاب وی حدود اختیارات بیان خواهد شد.

1. اجرای مصوبات و دستورات مقام تولیت و سرپرست مؤسسه.

2. شرکت در جلسات برنامه ریزی به عنوان دبیر.

3. تهیه و تسلیم سازمان و تشکیلات داخلی بخشهای مختلف و تهیه آیین نامه ها، مقررات، نظام نامه ها، و روشهای اداری، استخدامی، مالی و خدماتی.

4. اداره کلیه امور مؤسسه در مرکز و شعب و دفاتر آن.

5. تأمین نیروی انسانی واجد شرایط بخشهای مختلف مؤسسه و انجام کلیه امور اداری و استخدامی.

6. تأمین و مصرف منابع مالی، سرمایه گذاری، امور بانکی، خرید و فروش، تدارکات و تأسیسات و خدمات ساختمان بر طبق ضوابط مصوب سرپرست مؤسسه.

7. نمایندگی در مراجع رسمی قضایی، اداری و اجرایی با حق توکیل.

8. ایجاد هماهنگی در حوزه معاونتهای مؤسسه.

ماده 8: معاونان متناسب با معیار مؤسسه، حوزه معاونتهای مختلف: فرهنگی ـ اداری، مالی، طرح و برنامه.... ایجاد و هر یک از معاونین با حکم سرپرست مؤسسه انتصاب می شود.

تبصره 1: حدود اختیارات و شرح وظایف هر یک از معاونتهای مؤسسه، در طرح تفصیلی تشکیلات و شرح وظایف مؤسسه موضوع بند (3) تبصره (2) ماده (16) تبیین می گردد.

تبصره 2: شورایی مرکب از معاونتهای مؤسسه و قائم مقام (دبیر شورا) تحت عنوان شورای معاونین تشکیل می شود. شورای مذکور، مشورتی بوده و هدف از تشکیل آن بررسی و ارائه طرحهای پیشنهادی، جهت بهبود و گسترش فعالیتهای مؤسسه می باشد.

مصوبات شورا پس از تأیید و تصویب سرپرست، قابل اجرا می باشد. آیین نامه داخلی شورا در اولین جلسه شورا تهیه و جهت تصویب به سرپرست ارائه می شود.

تبصره 3: هر یک از معاونین می توانند در حوزه معاونت خود، طرحهای پیشنهادی خود را راساً جهت بررسی و تصویب به سرپرست مؤسسه ارائه نمایند.

تبصره 4: شورای معاونان حسب اقتضا پیشنهاد ایجاد کمیسیونهای تخصصی و استفاده از کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی را با هماهنگی معاونت طرح و برنامه جهت تصویب به سرپرست مؤسسه ارائه نمایند.

تبصره 5: دبیرخانه مؤسسه، مسئول تشکیل جلسات، پیگیری مصوبات و انجام امور دفتری شورای معاونان می باشد؛ و قائم مقام موظف است امکانات لازم را در این رابطه تهیه نمایند.

ماده 10:* بازرسان مؤسسه، از بین اشخاص متخصص در امور مالی و حسابداری حقیقی و حقوقی توسط مؤسسه انتخاب می شوند.

تبصره 6: وظایف و اختیارات بازرسان عبارت است از:

الف) رسیدگی به ترازنامه و گزارش سالانه مؤسسه و تهیه گزارشی در این رابطه و ارائه آن به سرپرست.

ب) رسیدگی به صورت ریز دارائیها و بدهیها و حسابهای مؤسسه در فواصل معین.

ج) اظهار نظر و تهیه گزارش حسابرسی جهت ارائه به سرپرست.

د) رسیدگی به عملیات مؤسسه از لحاظ انطباق با قوانین و آیین نامه ها و مقررات مالی.

ه) بازرسان مؤسسه در انجام وظایف خود می توانند کلیه اسناد و حسابها را از طریق سرپرست و گزارشات و داراییهای مؤسسه را مورد رسیدگی قرار دهند و به کلیه مقررات و تصمیمات مؤسسه های مالی که لازم می دانند دسترسی داشته باشند.

و) بازرسان مؤسسه می توانند نظریات وپیشنهادهای خود را کتباً به سرپرست مؤسسه در حدود وظایف خود گزارش نمایند.

ماده 11: منابع مالی مؤسسه عبارت است از:

1. موقوفات، نذورات و هدایای امت اسلامی به مؤسسه.

2. بودجه و امکاناتی که از سوی مقام تولیت مؤسسه و تولیت حرم مطهر امام خمینی در اختیار مؤسسه گذارده می شود.

3. کمکهای مالی دولت و وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه و نهادهای انقلاب اسلامی.

4. عواید حاصل از سرمایه گذاریها.

5. درآمدهای حاصل از فعالیتهای انتشاراتی و سایر فعالیتهای سازمانهای وابسته و پیوسته مؤسسه.

تبصره 7: مؤسسه در عین استقلال به عنوان مجموعه فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی آستان قدس امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ می باشد و از این جهت صرف موقوفات و نذورات و وجوهات آستان قدس در فعالیتهای مؤسسه با رعایت کامل نظر واقفان و تحت نظر مقام تولیت آستان قدس و مؤسسه بلامانع است.

ماده 12: فروش اموال مؤسسه و سازمانهای پیوسته و وابسته آن تابع ضوابط و آیین نامه های مربوطه می باشد که به تصویب مقام تولیت یا سرپرست خواهد رسید.

ماده 13: سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد که در سال تأسیس مؤسسه از روز تأسیس شروع و به آخرین روز اسفند ماه همان سال ختم می شود.

ماده 14: مرکز اصلی مؤسسه تهران است و حسب اقتضا ممکن است در سایر نقاط ایران و جهان شعبه و یا افراد حقیقی را به خود بپذیرد.

ماده 15: مسئولان شعب و دفاتری که در داخل و خارج کشور تشکیل می شوند با تصویب مقام تولیت یا سرپرست منصوب می شوند.

تبصره 8: کلیه تشکیلات و اختیارات و فعالیتهای شعب و دفاتر مؤسسه از لحاظ منظور و هدف باید تابع این اساسنامه بوده و از هر جهت طبق دستورات و تعلیمات مقام تولیت و سرپرست عمل نماید.

ماده 16: کلیه فعالیتهای مؤسسه و سازمانها و تشکیلات وابسته و پیوسته وسعت و دفاتر آن در داخل و خارج می بایست بر طبق قوانین موضوعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و موازین شرعی انجام شود. سرپرست مؤسسه مسئولیت تطابق و هماهنگی فعالیتهای مؤسسه و تشکیلات وابسته و پیوسته آن را با قوانین موضوعه و موازین شرعی بر عهده دارد.

ماده 17: این اساسنامه در 17 ماده و 8 تبصره در تاریخ 21 / 4 / 68 به تصویب مقام تولیت رسید و از تاریخ ثبت در دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرانتفاعی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل اجرا می باشد.

سید احمد خمینی

* اصل اساسنامه فاقد ماده 9 می باشد.

 

. انتهای پیام /*