| ارسال به دوستان 0

امام، اخلاق و سیاست‏

امام، اخلاق و سیاست‏

امام، اخلاق و سیاست نام کتابى است درباره اخلاق و نسبت آن با سیاست از دیدگاه امام خمینى. بخش اول کتاب مزبور نگاهى دارد به اصول اخلاق نظرى امام و آموزه‏هاى اساسى ایشان در باب اخلاق؛ بخش دوم تأملى دارد بر رابطه اخلاق و سیاست؛ و بخش سوم به سیاست اخلاقى و عناصر اخلاقى در سیاست مى‏پردازد.

نویسنده این کتاب حجت‏الاسلام سیدحسن اسلامى است که هم اکنون در حال گذراندن دوره دکترى در رشته کلام مى‏باشد. ایشان که داراى ترجمه و تألیفاتى چند در موضوعات مختلف است در کتاب امام، اخلاق و سیاست با به چالش کشیدن نسبت میان اخلاق و سیاست تعارض و تقارن آن را مورد ارزیابى قرار مى‏دهد. وى معتقد است: از نظر سیاستمدار چیزى به نام مقولات ثابت یا آرمانهاى یکسان اخلاقى براى بشر وجود ندارد.

نویسنده با این باور که اخلاق، جایگاه خاصى در نظام فکرى امام دارد بحث خود را آغاز مى‏کند و نشان مى‏دهد که امام به سیاست به مثابه امتداد اخلاق مى‏نگریست و معتقد بود که سیاست با همه پیچیدگى‏هایى که دارد مى‏تواند و باید اخلاقى باشد. زیرا اساس زندگى فردى و اجتماعى است.

نویسنده اخلاق و مباحث اخلاقى را مرواریدى پراکنده در سخنان معصومین و قرآن کریم دانسته که جمع‏آورى و نظام‏مند نشده است وى با طرح این مسئله که زیر ساختهاى نظام اخلاقى چیست؟ گریزى به نظرات امام مى‏زند و تلاش مى‏کند آموزه‏هاى اساسى اخلاقى در کلام و گفتار امام را استخراج کند و با طرح دیدگاههاى معارض و مخالف به ریشه‏یابى و پردازش رابطه بین اخلاق و سیاست بپردازد. وى‏نوآورى‏هاى امام را در این زمینه‏ها مورد بحث و بررسى قرار مى‏دهد.

همان‏گونه که ذکر شد این کتاب در سه فصل به رشته تحریر درآمده است. بخش اول کتاب در حقیقت به تبیین منظومه اخلاقى امام و نوع نگرش امام به موضوع اخلاق مى‏پردازد و همچنین به اینکه امام علاوه بر اخلاقى بودن فردى سیاسى نیز مى‏باشد. وى در این بخش با طرح دیدگاههاى خوشبینانه رسو و بدبینانه هابز به مقوله اخلاق، و

همچنین دیدگاه جامع امام مى‏پردازد.

در مبحث دوم؛ نسبت اخلاق و سیاست را مطرح مى‏کند و با طرح نسبتهاى مختلف بین اخلاق و سیاست به بررسى و توضیح چهار دیدگاه در این باب مى‏پردازد: دیدگاه «عدم وجود هیچگونه نسبتى میان اخلاق و سیاست» که یکى از این مقوله به دنبال منفعت و دیگرى به دنبال مصلحت است و سازگارى یا ناسازگارى این دو و پذیرش یا عدم پذیرش آنها و نتایج آنها را مورد ارزیابى قرار مى‏دهد؛ دیدگاه «اخلاق تابع متغیر سیاست است» که به نقد گذاشته مى‏شود؛ دیدگاه سوم «اخلاق در جاى خود و سیاست نیز در جاى خود» را که در دو سطح متفاوت مطرح مى‏کند؛ اخلاق را در سطح فردى، و سیاست را توضیح اخلاق اجتماعى مى‏بیند، و آنچه که در عرصه فردى اخلاقى است در عرصه اجتماعى و سیاست مى‏تواند نااخلاقى باشد. مؤلف دیدگاههاى برخى دانشمندان را در این زمینه مطرح نموده و سعى در نقد آنها دارد و نهایتاً اینکه از نظر امام اخلاق و سیاست باید منطبق برهم بوده و غیر این امکان ندارد. از نظر نویسنده؛ اخلاق همان سیاست و سیاست همان اخلاق است؛ وى معتقد است امام سه اصل را پذیرفته و مبنا قرار داده است؛ براساس این سه اصل مى‏توان نتیجه گرفت که اخلاق عین سیاست است و سیاست هم عین اخلاق. حتى احکام عبادى اسلام مثل نماز جمعه جزء احکام سیاسى هستند.

بخش سوم کتاب نیز به موضوعات: عینیت اخلاق و سیاست؛ اخلاق سیاسى چگونه است؟ اخلاقیات یک سیاستمدار چگونه باید باشد؟ اختصاص دارد. نویسنده با طرح ساده‏زیستى در دو سطح فردى و سیاسى آن را یک فضیلت فردى و هم یک ضرورت سیاسى (که براى سیاستمدار ضرورى است) مى‏داند. امام به واسطه ساده‏زیستى‏اش مى‏توانست به راحتى با بسیارى از مسائل مقابله نماید. نویسنده معتقد است چنانچه سیاستمدار ساده زیست نباشد و وابستگى اقتصادى یا فساد مالى یا سیاسى داشته باشد نسبت به منافع ملت بى‏تفاوت خواهد بود. وى در خاتمه به مبحث انتقادپذیرى در عرصه سیاست مى‏پردازد و سیاست اخلاقى را به سه رکن اساسى صداقت، ساده زیستى و انتقادپذیرى تقسیم مى‏نماید.

این کتاب در تیراژ سه هزار جلد و قیمت هزار تومان توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام در بهار هشتاد و یک به چاپ رسیده است.