استدلال حضرت امام(س) در دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی به خمس و زکات به این جهت است که می خواهد ثابت کند که در اسلام احکام اجتماعی و سیاسی وجود دارد، خمس و زکات برای رفع نیازهای جامعه است که به عهدة حکومتها می باشد. بنابراین این دو حکم اسلامی می تواند منبعی برای رفع نیازهای جامعه باشد. ولی به این معنانیست که تنها منبع درآمد حکومت همان خمس و زکات است و همة نیازها باید به وسیله این دو فراهم شود. چنانچه در صدر اسلام نیز حراج زمینهای کشاورزی غیر از زکات و خمس دریافت می شده است.( ولایت فقیه ص 22- 24 ) 2ـ در هر جامعه و کشوری، عوارض و مالیاتهای متعددی برقرار و گرفته می شود که هر یک شرایط خاص خود را دارد و مصارف مختلفی برای آن در نظر گرفته می شود و این ادعا که اگر عوارض یا مالیاتی قرار داده شود نباید مالیات و عوارض دیگری به جهت دیگری دریافت شود، دلیلی ندارد. بنابراین،حکومت اسلامی می تواند برای نیازهای جامعه مالیاتهای مختلفی را وضع کند و منافاتی با وجوب خمس و زکات نداردو هر یک از آنها شرایط خاص و مصرف معین و تعریف شده خود را دارد. چنانکه امام(س) می فرماید : گرفتن مالیات از اختیارات دولت اسلامی است و برای رفع نیازها امروز سهم امام(س) برای نیازهای حکومت و کشور اسلامی کافی نیست. (صحیفه امام ج18 ص 255 ) 3ـ دولت اسلامی، در صورتی که شرایط اقتضا کند، می تواند پرداخت خمس و زکات را به جای مالیات فرد حساب کند و از مالیات او کم کند. 4ـ باید توجه داشته باشیم که وجوب خمس و زکات شرایطی دارد که در صورت وجود آن واجب می شود، و در بسیاری موارد نمی تواند جایگزین مالیات شود. به عنوان مثال: خمس منافع و درآمد، وقتی واجب است که شخص هزینه های زندگی خود را در سال پرداخته باشد و علاوه بر آن دارای پس انداز نیز شده باشد. با این که مالیات از ابتدا از حقوق و درآمد گرفته می شود. و همچنین خمس پس از پرداخت خراج یعنی مالیات است. به این معنا شخصی در آخر سال مالی خویش پس از پرداخت همة هزینه های زندگی از جمله مالیات، دارای اضافی بود، باید 5/1 آن را به عنوان خمس پرداخت کند.

. انتهای پیام /*