بخش دوم سایر اقشار و صنوف
فصل پنجم: کشاورزان
ج) توصیه به کشاورزان با تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ج) توصیه به کشاورزان با تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور

ج) توصیه به کشاورزان با تأکید بر خودکفایی  و استقلال کشور

‏ ‏

تأکید بر کشت بیشتر محصولات غذایی 

‏لازم است علمای اعلام بلاد و خطبای محترم به کشاورزان عزیز‏‎ ‎‏کشور تذکر دهند که امسال در کشت مواد غذایی خصوصاً گندم‏‎ ‎‏همت فراوان کنند و از کشت چیزهایی که دولت مجرم به اجانب‏‎ ‎‏می دهد احتراز نمایند. از این خائنان بعید نیست که قحطی‏‎ ‎‏مصنوعی به وجود آورند. من از مردم ایران تقاضا دارم که در این‏‎ ‎‏امور به کشاورزان محروم کمک نمایند.(374)‏

‏12 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

بیداری در برابر توطئه ها

‏کشاورزان بیدار باشند! اینها می خواهند شما را باز به شکست‏‎ ‎‏کشاورزی بکشانند. شما کشاورزان، که بزرگترین پشتیبان ملت‏‎ ‎‏هستید، باید به کار کشاورزی خودتان ادامه بدهید. الآن وقت‏‎ ‎‏کشت است، کشت بهاره بکنید.(375)‏

‏10 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

جدیت در امر کشاورزی و مواد غذایی 

‏کشاورزها در کشاورزی جدیت داشته باشند و خصوصاً مواد‏‎ ‎‏غذایی را بیشتر تهیه کنند.(376)‏

‏28 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 282

پرهیز از کشت محصولات مضر

‏کشاورزها در محل کشاورزی که هستند به کشاورزی خودشان‏‎ ‎‏علاقه پیدا بکنند. الآن دیگر دستی نیست که آنها را به فشار وادار‏‎ ‎‏به امری بکند یا منافع آنها را بخواهد به واسطۀ سودجویی خودش‏‎ ‎‏بردارد یا به غیر بدهد؛ امروز کسی همچون کاری نخواهد کرد.‏‎ ‎‏کشاورزها باید به کشاورزی خودشان ادامه بدهند و علاقه داشته‏‎ ‎‏باشند، و کشاورزی که می کنند در این برهۀ از زمان، باید اکثرش و‏‎ ‎‏قسم مهمش این چیزهایی باشد که غذای ملت را اداره می کند مثل‏‎ ‎‏گندم، برنج، جو، عدس ـ امثال اینها. از چیزهایی که ـ موادی که ـ‏‎ ‎‏مضر است یا نافع نیست خودداری بکنند، از مثل، کشتِ تریاک‏‎ ‎‏کمتر بکنند، خودداری بکنند. و از چیزهایی که نفعْ خیلی ندارد،‏‎ ‎‏در تغذیۀ مردم دخالت ندارد، از آنها هم خودداری بکنند. و عمدۀ‏‎ ‎‏کار را همان مواد غذایی، عمدۀ کشت را مواد غذایی بکنند که ما‏‎ ‎‏احتیاج به خارج ان شاءالله پیدا نکنیم. الآن می دانید که ما محتاج به‏‎ ‎‏خارجیم راجع به مواد غذایی؛ باید ما خودمان این را جبران بکنیم‏‎ ‎‏و این به همت کشاورزان ماست. و البته دولت هم با کشاورزها باید‏‎ ‎‏همراهی بکند، و همراهی ان شاءالله می کند.(377)‏

‏29 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر عدم وابستگی اقتصادی 

‏اگر ما مسامحه بکنیم و وابسته به خارج باشیم، این وابستگی‏‎ ‎‏اقتصادی به خارج قهراً وابستگی سیاسی می آورد؛ قهراً وابستگی‏‎ ‎‏اجتماعی می آورد؛ و همان اسیرها خواهیم بود که بودیم و به ما‏‎ ‎‏همانها حکومت خواهند کرد که کردند. ما باید از این جهت‏‎ ‎‏اقتصادی فارغ بشویم؛ یعنی دستمان پیش دیگران دراز نباشد که‏‎ ‎‏بده به من! که هر وقت جلو آن را بخواهد بگیرد، ما فلج بشویم.‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 283

‏باید ما خودمان این مواد غذایی که لازم داریم ـ که مواد اولیه ای‏‎ ‎‏است که هر مملکتی احتیاج به آن دارد ـ این مواد اولیه مان را به‏‎ ‎‏دست بیاوریم، و تغذیه مان با خودمان باشد. و این به این است که‏‎ ‎‏کشاورزها در سرتاسر ایران الآن که پاییز است کشتهای پاییزی را‏‎ ‎‏بکنند. وقتی که بهار شد، کشتهای بهاری بکنند. و همه دست به‏‎ ‎‏هم بدهند. و دولت هم کمک بکند و می کند کمک، باید کمک‏‎ ‎‏بکند. با کمک دولت و کمک خودتان، و مردم دیگر هم به آنها‏‎ ‎‏کمک بکنند. ‏

‏     یک مسأله حیاتی است برای مملکت ما که به هم زدند همۀ‏‎ ‎‏کشاورزی اش را و از بین بردند، حالا بخواهیم ادامۀ حیات داشته‏‎ ‎‏باشیم، باید احیایش بکنیم. احیایش به این است که همه با هم‏‎ ‎‏دست به هم بدهند و اداره بکنند مملکتشان را.(378)‏

‏2 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

وابستگی اقتصادی، زمینۀ وابستگی سیاسی 

‏ما اگر چنانچه زراعت خودمان، کشاورزی خودمان، نتواند کفاف‏‎ ‎‏برای خودمان باشد، و دستمان دراز باشد پیش امریکا و امثال‏‎ ‎‏امریکا برای ارزاقمان، خوب ما وابسته خواهیم بود؛ نمی توانیم‏‎ ‎‏کاری انجام بدهیم؛ آن وقت در جهات سیاسی هم باید وابسته‏‎ ‎‏بشویم. باید شماهایی که، مردمی که مشغول کشاورزی بودند، باز‏‎ ‎‏هم مشغول باشند. کسانی که پیشتر به واسطۀ مشکلاتی که‏‎ ‎‏برایشان ایجاد شده بود، نمی توانستند عمل بکنند، حالا عمل‏‎ ‎‏کنند، دولت هم لازم است که پشتیبانی کند از کشاورزها؛ همراهی‏‎ ‎‏کند با آنها؛ هم آنها مشغول باشند؛ و هم دولت تا اینکه راجع به‏‎ ‎‏کشاورزی ـ که یکی از امور مهمۀ مملکت ماست و ما باید صادر‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 284

‏کنیم محصولات خودمان را به خارج ـ اینطور نباشد که ما باز هم‏‎ ‎‏گرفتار باشیم، و دستمان پیش خارجیها دراز باشد برای اینکه نان‏‎ ‎‏به ما بدهید. این برای یک مملکتی اولاً، یک مملکت اسلامی، عار‏‎ ‎‏است که دستش را دراز کند طرف امریکا که شما نان ما را بدهید،‏‎ ‎‏حالا بفروشید به ما! این یک عاری است برای ما. ما باید خودکفا‏‎ ‎‏بشویم در همه چیز، مِنْ جمله در قضیۀ کشاورزی. ایران یک‏‎ ‎‏مملکتی است که کشاورزی او کشاورزی غنی ای باید باشد. ایران‏‎ ‎‏یکی از استانهایش می تواند مال خودش را کفاف بدهد، و مابَقی‏‎ ‎‏صادر بشود. ‏

‏     چرا باید ایران محتاج باشد به غیر؟ اینها این کار را کردند، به‏‎ ‎‏اسم «اصلاحات ارضی» بکلی کشاورزی را از بین بردند، و‏‎ ‎‏مملکت ما را به تباهی کشیدند. حالا با خود شماهاست، با خود‏‎ ‎‏کشاورزهاست، که کم کاری نکند؛ مسامحه نکنند. مملکت مال‏‎ ‎‏خودشان ـ الآن ـ شده است؛ مملکتی که مال خودتان است،‏‎ ‎‏خودتان باید آبادش بکنید. یک باب باب کشاورزی است، که باید‏‎ ‎‏کشاورزی به طور شایسته عمل بشود. و در طرف شماها ـ که‏‎ ‎‏مناطق کشاورزی است ـ و هر منطقه ای، ایران همه مناطقش تقریباً‏‎ ‎‏مناطق کشاورزی است، و در همه مناطق که زمین دارند و‏‎ ‎‏صلاحیت دارد زمینها از برای کشاورزی، کشاورزی بکنند. و‏‎ ‎‏جهات البته اسلامی و شرعی اش را حفظ بکنند. کشاورزی بکنند‏‎ ‎‏تا ان شاءالله از این جهت مستغنی بشویم.(379)‏

‏5 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

توسعه کشاورزی 

‏کشاورزها کمکشان به این است که کشاورزی شان را زیاد بکنند. ما‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 285

‏اگر کشاورزی مان طوری نشود که خودمان برای خودمان بتوانیم‏‎ ‎‏وسیلۀ معاش تهیه کنیم و دستمان پیش امریکا باشد که نان ما را‏‎ ‎‏بده، خوب، این پیوستگی است به آنها. و آنها هر روز جلویش را‏‎ ‎‏گرفتند، ما ناچاریم که هر چه تحمیل بکنند قبول کنیم و از آنها، تا‏‎ ‎‏اینکه نان به ما بدهند. در صورتی که آنها به ما خیانت خواهند کرد.‏‎ ‎‏باید ما کاری بکنیم که در معاشمان احتیاج به کسی نداشته باشیم.‏‎ ‎‏و به این قدرت این کشاورزهاست. الآن وقت تخمکاری پاییزی‏‎ ‎‏است؛ کشاورزی پاییزی است؛ می گذرد وقت؛ الآن وقت این است‏‎ ‎‏که فعالیت بکنند، از آن طرف، دولت همراهی بکند و کمک بکند و‏‎ ‎‏رفع گرفتاریها را بکند. از آن طرف هم، آنها مشغول فعالیت بشوند‏‎ ‎‏و کشاورزی شان را توسعه بدهند. خوب، شما دیدید در این سال‏‎ ‎‏گذشته که یک قدری توسعه دادند، خوب، خیلی فرق کرد با‏‎ ‎‏سالهای قبل. و من امیدوارم به اینکه این کشاورزها روزبه روز رو به‏‎ ‎‏رشد بروند، به طوری که ما صادرکننده باشیم. مملکت ما یک‏‎ ‎‏مملکتی است که می تواند صادرکننده باشد. زمین دارد، آب دارد،‏‎ ‎‏همه چیز دارد؛ مخازن همه جور دارد. و ما می توانیم که در این‏‎ ‎‏امور صادرکننده باشیم. و نباید دستمان دراز باشد پیش غیر که به‏‎ ‎‏ما گندم بدهید، به ما جو بدهید! در صورتی که مملکت ما باید‏‎ ‎‏صادر کند. باید همه دست به هم بدهند کمک بکنند. همین جهاد‏‎ ‎‏سازندگی یک کمک بزرگی است، که اینها در همه چیز کمک باید‏‎ ‎‏بشود، و همۀ قشرها باید کمک بکنند، تا این مملکت را نجات‏‎ ‎‏بدهند. یک مملکتی که بخواهید از خودتان باشد و دیگر نتوانند‏‎ ‎‏در آن دخالت کنند، اول باید آن چیزی که مربوط به ارزاق خودتان‏‎ ‎‏است، احتیاج از حیث رزق، ما به دیگران نداشته باشیم؛ نان ما را‏‎ ‎‏دیگران ندهند. آخر برای ما عیب است که ما بنشینیم و نانمان را‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 286

‏دیگران بگویند که ما به شما می دهیم، یا ما به شما نمی دهیم. باید‏‎ ‎‏خودمان تهیه کنیم، و این به این است که کشاورزی را توسعه‏‎ ‎‏بدهیم. اگر قبلاً کم کاری می کردند، حالا زیادتر کار بکنند.‏‎ ‎‏اشخاص کمک کنند به آنها، و دولت کمک شایان به آنها بکند، و از‏‎ ‎‏همه اطراف کمک بشود، تا این کشاورزی به خوبی راه بیفتد. وقتی‏‎ ‎‏که راه افتاد، ما احتیاجمان را از غیر در جهت اقتصاد بریده بشود،‏‎ ‎‏آن وقت در همۀ کارها می توانیم با آنها مقابله کنیم.(380)‏

‏6 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تکلیف شرعی برای رفع وابستگی اقتصادی 

‏باید با همت کشاورزها، باهمت قشرهای متوجه، با همت دولت‏‎ ‎‏که کمک بکند به کشاورزها، و با اینکه همه احساس یک وظیفه‏‎ ‎‏بکنند. یک وقت این است که انسان می خواهد برای منافعش یک‏‎ ‎‏کاری بکند، گندم زیاد بشود که منفعت ببرد، خوب، این یک‏‎ ‎‏مسئله ای است که یک قدری هم اختیارش با خودش [است] آن‏‎ ‎‏نمی خواهد نمی برد. یک وقت کشور شما در یک حالی واقع شده‏‎ ‎‏است که وظیفۀ شرعی الهی است که کارهایی بکنید که وابستۀ به‏‎ ‎‏غیر نباشید...‏

‏     برای کشاورزها، و برای کسانی که می توانند کمک به کشاورزها‏‎ ‎‏امسال جوری بشود که ان شاءالله خودکفا بشویم، و در سالهای بعد‏‎ ‎‏صادرات داشته باشیم.(381)‏

‏5 / 10 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

سستی در امر کشاورزی، برخلاف مسیر اسلام 

‏جهاد کشاورزها این است که کشاورزی شان را تقویت کنند. امسال‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 287

‏شنیدم بعضیها سستی می کنند و این برخلاف مسیر اسلام است.‏‎ ‎‏شما پارسال با آن گرفتاریها زیاد کردید کشتتان را و امسال‏‎ ‎‏الحمدلله ، آن گرفتاریها کم است و به شما کمکهایی هم از طرف‏‎ ‎‏دولت می شود و باید خودتان به فکر باشید که اگر ابرقدرتها فردا‏‎ ‎‏منع کردند همۀ کشورها را که به ما گندم ندهند، خودمان داشته‏‎ ‎‏باشیم. خوب، کشاورزها باید به این فکر باشند و کشاورزی‏‎ ‎‏خودشان را تقویت کنند و بیشتر کنند و کارها را جوری کنند که ما‏‎ ‎‏دیگر محتاج نباشیم در خوردنمان هم به مردم...‏

‏     الآن مهم این است که کشاورزی باید چندین برابر سابق باشد.‏‎ ‎‏دولت باید کمک بکند و مردم باید جدّیت بکنند. من امیدوارم که‏‎ ‎‏در این سالی که می آید، به کوشش شماها، به کوشش جوانهای ما،‏‎ ‎‏کشاورزیهای ما، کارهای کشاورزی ما همچو بشود که ما محتاج‏‎ ‎‏نباشیم به دیگران در خوراکمان.(382)‏

‏14 / 8 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

بی اعتنایی به تبلیغات گروهکها

‏کشاورزان ما، کشاورزان عزیز ما، در هر جا که هستند ـ و امروز از‏‎ ‎‏گنبد و گرگان و سایر جاهای نزدیک به آنجا آمده اند، و راجع به‏‎ ‎‏کشاورزی بسیار خوب توصیف شد ـ من امیدوارم که آنها همان‏‎ ‎‏طوری که دیدند، در جوّ آرام می توانند یک کشاورزی خوبی بکنند‏‎ ‎‏و ملت را از وابستگی نجات بدهند، تمام کشاورزهای سرتاسر‏‎ ‎‏ایران توجه به این معنا داشته باشند که گروهکهایی که می روند و‏‎ ‎‏آنها را می خواهند مأیوس کنند از جمهوری اسلامی، به آنها اعتنا‏‎ ‎‏نکنند و آنها را از خود برانند که با جوّ آرام و با حکم اسلام و با‏‎ ‎‏پیاده شدن احکام قرآن است که دنیا و آخرت همۀ شماها ان‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 288

‏شاءالله ، تعمیر خواهد شد. (383)‏

‏24 / 1 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اتکال به بازوان خود، موجب خودکفایی

‏اگر شما کارگران و کشاورزان سرتاسر کشور قیام کنید به امری که‏‎ ‎‏مصلحت کشور شما، استقلال کشور شما، آزادی شما، به او‏‎ ‎‏بستگی دارد، این کشور به پیش خواهد رفت و آسیب نخواهد دید.‏‎ ‎‏شما باید بیدار باشید و بحمدالله ملت امروز هوشیار است و گول‏‎ ‎‏این جمعیتهایی که بر خلاف مسیر اسلام می خواهند کشور ما را یا‏‎ ‎‏به طرف شرق بکشند یا به طرف غرب، خود ملت هوشیارند و‏‎ ‎‏گول این جمعیتها را نخواهند خورد.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما برادران عزیز کارگر که‏‎ ‎‏آبروی کشور و اسلام هستید و برادران کشاورز که همدوش شما‏‎ ‎‏هستند، در به ثمر رساندن استقلال کشور، [خواستارم و] دعا‏‎ ‎‏می کنم و تشکر می کنم و همان طور که به آن اشخاصی که در‏‎ ‎‏سرحدات کشور را حفظ می کنند و نگهدار استقلال کشور هستند‏‎ ‎‏دعا می کنم، به شما هم، که همان رویه را دارید و به صورت دیگر‏‎ ‎‏حفظ استقلال کشور را، حفظ آزادی خودتان را می کنید با صورت‏‎ ‎‏دیگر، دعا می کنم و تشکر می کنم.‏

‏     باید ملت اسلام، ملت ایران، بدانند که این قشرهای میلیونی‏‎ ‎‏ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت‏‎ ‎‏هستند، برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت‏‎ ‎‏اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان آن‏‎ ‎‏قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند‏‎ ‎‏باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه ان شاءالله ، این کشور به‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 289

‏ا‏

‏خودکفایی برسد. و فکر این معنا که «ما خودمان نمی توانیم» را از‏‎ ‎‏سر بیرون کنید که «ما می توانیم» و شما برادران، عزیزان، وقتی که‏‎ ‎‏اراده کنید برای خودکفایی، قدرت این مطلب را دارید. عمده این‏‎ ‎‏است که شما به بازوان قدرتمند خودتان اتکال کنید و قشر کشاورز‏‎ ‎‏هم به بازوان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏این مقصد را به آخر برسانید و خواهید رسانید.(384)‏

‏10 / 2 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر تولید و صدور فرآورده های کشاورزی 

‏از نظر سیاسی، در امروز ما چنانچه کشاورزی مان یک کشاورزی‏‎ ‎‏سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این [باشد] که در‏‎ ‎‏ارزاقمان محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است؛ همان طور‏‎ ‎‏که مجاهدین ارجمند ما در جبهه ها مشغول خدمت هستند و‏‎ ‎‏بحمدالله ، آنها آفرین برشان که سرفرازی برای ملت ما ایجاد کردند‏‎ ‎‏و ایجاد می کنند! کشاورزان ما هم که در پشت جبهه هستند، آنها‏‎ ‎‏هم مجاهد هستند و آنها هم برای اینکه کشور ما محتاج به‏‎ ‎‏قدرتهای دیگری نباشد، مجاهدت می کنند.‏

‏     و از قرار مذکور، امسال از سالهای قبل، کشاورزی بهتر و سطح‏‎ ‎‏برداشت بالاتر بوده است. و من امیدوارم که کشاورزان قدر‏‎ ‎‏خودشان را بدانند. و احتیاج هر کشوری به کشاورزی، که ارزاق‏‎ ‎‏کشور را تأمین می کند، بیشتر از سایر چیزهاست. و شما کشاورزان‏‎ ‎‏سرتاسر کشور ارجمندتر از سایر قشرها هستید؛ چون که ارزاق‏‎ ‎‏ملت را، که مورد احتیاج ملت است و بالاترین احتیاج است، شما‏‎ ‎‏تأمین می کنید. و ان شاءالله ، خودتان را به حد خودکفایی برسانید،‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 290

‏به طوری که ما احتیاج به هیچ یک از کشورها نداشته باشیم، بلکه‏‎ ‎‏ان شاءالله ، این فرآوردۀ کشاورزان به جاهای دیگر و کشورهای‏‎ ‎‏دیگر هم ان شاءالله ، صادر بشود.(385)‏

‏7 / 7 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

کوشش برای رفع وابستگی کشور

‏کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشورند برای رفع وابستگی این‏‎ ‎‏کشور به خارج. شما دو بازوی بزرگ این کشور، کوشش کنید که ما‏‎ ‎‏در کشاورزی محتاج به اینکه به دیگران مراجعه کنیم و از دیگر‏‎ ‎‏جاها بیاوریم، نباشیم و در امور صنعتی هم نباشیم. و بدانید که‏‎ ‎‏از حالا که شروع کنید، می توانید این عمل را بکنید، منتها ‏‎ ‎‏کشاورزها زودتر می رسند به آنجا.(386)‏

‏11 / 2 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

کشاورزی برای رفع وابستگی کشور، یک عبادت است

‏کشاورزان در هر کشوری که مثل کشور ما باشد، اصل در امور‏‎ ‎‏هستند. کشور ایران کشور کشاورزی است؛ زمین زیاد دارد، آب‏‎ ‎‏زیاد دارد و افراد هم زیاد، ما اگر چنانچه از حیث کشاورزی‏‎ ‎‏خودکفا نشویم و دستمان پیش قدرتهای دیگر دراز بشود و به‏‎ ‎‏عبارت دیگر گدایی کنیم از آنها، یا فرض کنید که پول هم بدهیم به‏‎ ‎‏آنها، لکن وابسته ایم. کشاورزان عزیز می توانند که ایران را از‏‎ ‎‏وابستگی در این بعد نجات بدهند و این را یک عبادت شرعی‏‎ ‎‏حساب کنند؛ و عبادت است کشاورزی، که در اسلام آنقدر به آن‏‎ ‎‏اهمیت داده شده است، و بعضی از ائمه ما خودشان می رفتند‏‎ ‎‏سراغ اینکه سرکشی به کشاورزی بکنند و گاهی هم شاید عمل. از‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 291

‏این جهت ما باید این بعد را تقویت کنیم، یعنی هم دولت تقویت‏‎ ‎‏کند و هم برادران کشاورز همه همت خودشان را بگمارند که‏‎ ‎‏کشاورزی را تقویت کنند. شما اگر دیروز در زمان شاه با دلسردی‏‎ ‎‏عمل می کردید برای اینکه، می دیدید که حاصل دست شماها‏‎ ‎‏صرف یک مسائل انحرافی می شود، امروز اینطور نیست. امروز‏‎ ‎‏برای اسلام کار می کنید، برای خدا عبادت می کنید.‏

‏     بنابراین من از همه کشاورزان تقاضا دارم که در کار کشاورزی‏‎ ‎‏جدیت کنند و ما را از اینکه دستمان پیش دیگران باشد نجات‏‎ ‎‏بدهند.(387)‏

‏25 / 2 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 292