بخش سوم توصیه های عمومی به اقشار مختلف جامعه
ج) حفظ وحدت، آرامش و پرهیز از تفرقه و تشنج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ج) حفظ وحدت، آرامش و پرهیز از تفرقه و تشنج

ج) حفظ وحدت، آرامش و پرهیز از  تفرقه و تشنج 

‏ ‏

هوشیاری نسبت به تفرقه افکنی ضدانقلاب 

‏شما آقایان، شما جوانها، شما اقشار ملت، آن رمزی را که به آن‏‎ ‎‏رمز پیروز شدید حفظ کنید و آن حفظ وحدت کلمه است. اختلاف‏‎ ‎‏را کنار بگذارید، با هم برادروار، با هم با یک صدا به پیش بروید و‏‎ ‎‏آن استقرار حکومت عدل اسلامی برای همه، عدالت برای همه.‏‎ ‎‏این مفسدین باید بدانند که این برای ملت ما مضر است و برای‏‎ ‎‏خودشان هم مضر است. این تفرقه افکنی ملت ما را به باد خواهد‏‎ ‎‏داد اگر موفق بشوند، خدای نخواسته. لکن باید بدانند که ما با‏‎ ‎‏ملایمت ـ تا موقعی که محتاج به ملایمت است ـ با آنها رفتار‏‎ ‎‏می کنیم و آن وقت که تکلیف برای ما پیدا شد به طور دیگر عمل‏‎ ‎‏خواهیم کرد و یک روز حساب را پاک خواهیم کرد.‏

‏     من از شما آقایان، از تمام ملت ایران، از تمام اقشار ایران، از‏‎ ‎‏دانشجویان محترم، از تجار، از کارگران، از کارفرمایان، از همۀ‏‎ ‎‏ملت خواستارم که حفظ کنند وحدت کلمه را و نگذارند اینها در‏‎ ‎‏بین اقشار شما تفرقه بیندازند. دقت کنند که اینها عمال خارجی‏‎ ‎‏هستند و می خواهند با بهانه های مختلف آشوب بپا کنند. در این‏‎ ‎‏چند روز دیدید که با بهانۀ بسیار مبتذل ـ که خود آن آقا‏‎[1]‎‏ با آن‏‎ ‎‏مخالف بود ـ در خیابانها ریختند و مدارس را تعطیل کردند و مردم‏‎ ‎‏را اغفال کردند برای اینکه آشوب به پا بشود. آنها متوجه باشند که‏‎ ‎‏قدرت این را ندارند که تفرقه مابین ما و آقایان دیگر بیندازند و‏‎ ‎‏آقایان با هوشیاری جلو این تفرقه ها را می گیرند. شما ملت‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 370

‏مأمورید که با هوشیاری جلو این تفرقه ها را بگیرید. جوانان عزیز‏‎ ‎‏ما در دانشگاه و در سایر مدارس موظفند که از این توطئه ها‏‎ ‎‏جلوگیری کنند.‏

‏     عزیزان من! این توطئه گریها بر ضد انقلاب است و اینها که‏‎ ‎‏توطئه می کنند بر ضد انقلاب هستند؛ تهمتها که می زنند برای‏‎ ‎‏تفرقه، ضد انقلاب است.(491)‏

‏30 / 1 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از اشکال تراشی 

‏الآن وقت این است که ما با هم باشیم. و بعد هم نباید ما بگوییم‏‎ ‎‏چرا او نکرد؟ باید بگوییم خودمان هم باید بکنیم. همه باید بکنیم.‏‎ ‎‏همه باید بکنیم. همه هم وادار کنیم دیگران بکنند. اما‏‎ ‎‏اشکال تراشی و ـ عرض بکنم که ـ تزلزلی در نهضت ما بشود،‏‎ ‎‏امروز صلاح هیچ یک از قشرهای ملت نیست.(492)‏

‏6 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

ایمان و وحدت کلمه، رمز پیروزی 

‏بخواهید که پیروز بشوید رمز پیروزی را باید حفظ کنید. رمز‏‎ ‎‏پیروزی ایمان بود. آن وحدت کلمه را ایمان آورد. ایمان، وحدت‏‎ ‎‏کلمه آورد که سرتاسر یک مملکت، همه با هم، همه با هم، فریاد‏‎ ‎‏زدند و یک مطلب خواستند. اجتماع کردند از مرکز تا هر جا شعاع‏‎ ‎‏مملکت است، رفت صدا و همه فریاد زدند جمهوری اسلامی،‏‎ ‎‏اسلام. شهادت را برای خودشان فوز دانستند. آنهایی که فرار‏‎ ‎‏می کردند از همه چیز، حمله کردند بر تانکها و توپها، غلبه کردند‏‎ ‎‏بر لشکر شیطان، بر طاغوت. این رمز را حفظ کنید، این نهضت را‏‎ ‎‏حفظ کنید، این وحدت کلمه را حفظ کنید؛ همۀ قشرها با هم‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 371

‏باشید. روحانی با دانشگاهی باشد، دانشگاهی با روحانی باشد،‏‎ ‎‏همه با بازاری باشند، همه با دهقان باشند، همه با اداری باشند،‏‎ ‎‏همه با کارمندان باشند؛ همه با هم. از حالا به بعد ما احتیاجمان به‏‎ ‎‏وحدت کلمه بیشتر است.(493)‏

‏25 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حفظ آرامش در انجام امور 

‏ما به همۀ ملت باید عرض بکنیم که ملت باید بداند که الآن‏‎ ‎‏مملکت مال خودش است. یک مملکتی که مال خودش است باید‏‎ ‎‏آرامش را خودش حفظ بکند، تا آنهایی که مشغولند به اینکه کار را‏‎ ‎‏انجام بدهند بتوانند مجال پیدا کنند که انجام بدهند. اگر این‏‎ ‎‏آرامشهای محل درست نباشد، کارها درست نمی شود. به هم‏‎ ‎‏ریختنِ مثلاً فرض کنید که دانشگاهها، ریختن در خیابانها، نرفتن‏‎ ‎‏سر کلاسها، کار را درست نمی کند. کار وقتی درست می شود که‏‎ ‎‏اینها مطالبی که دارند بگویند، با آرامش بگویند، تا رسیدگی بشود‏‎ ‎‏به آن مطالب، و ان شاءاللهبا آرامش عمل بشود به آن. شما خیال‏‎ ‎‏نکنید که دولت یک دولتی است که می خواهد کارشکنی بکند؛‏‎ ‎‏خودش می خواهد خیانت بکند. این حرفها نیست در کار. خوب،‏‎ ‎‏این اشخاص معلوم است اشخاصی اند که می خواهند کار انجام‏‎ ‎‏بدهند. البته کار کار بزرگی است، و به این زودی نمی توانند انجام‏‎ ‎‏بدهند. نه این است که نخواهند انجام بدهند، نمی توانند انجام‏‎ ‎‏بدهند. کار کاری است که یک قشر نمی تواند انجام بدهد.(494)‏

‏6 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 372

پرهیز از انتقادات و بهانه گیریهای بی جهت 

‏یک پیوند باید بین این دو قشر مترقی و این دو مغز متفکر باشد؛‏‎ ‎‏یعنی روحانیون عزیز و دانشگاهیان عزیز. و یک پیوند باید بین‏‎ ‎‏روشنفکران، نویسندگان، تمام کسانی که مُتنوَّرالفکر هستند، با‏‎ ‎‏قشرهای ملت ـ با این دو قشری که قبلاً ذکر کردم ـ برادران ما در‏‎ ‎‏هر جا که هستند و به هر شغل که اشتغال دارند و به هر لباس که‏‎ ‎‏هستند و به هر مرتبه ای که از دانش و علم هستند باید بدانند که اگر‏‎ ‎‏چنانچه با هم اجتماع نداشته باشند، اجتماع فکری نداشته باشند،‏‎ ‎‏برای این ملت مستضعف خدمتگزار نباشند، برای این کشور‏‎ ‎‏اسلامی خدمتگزار نباشند، کارِ این کشور و بارِ این کشور به منزل‏‎ ‎‏مشکل می رسد، می رسد، لکن مشکل می رسد. و اگر چنانچه این‏‎ ‎‏قشرهای متفرق، این گروههای متفرق، این آرای متفرق، این‏‎ ‎‏مسلکهای متعدد در یک معنا با هم مجتمع بشوند ـ و آن حفظ‏‎ ‎‏کشور و حفظ کیان اسلام ـ با تحقق یک همچو معنا ما به مقاصد‏‎ ‎‏عالیۀ اسلامی، که همان مقاصد عالیۀ ملتها و همان مقاصد‏‎ ‎‏مستضعفین است، بزودی خواهیم رسید... .‏

‏     ای دوستان من، ای برادران من! از تفرقه بپرهیزید. و همان طور‏‎ ‎‏که امروز، روزِ پیوند روحانی و دانشگاهی و دانشجویان است،‏‎ ‎‏ادامه بدهید به این پیوند. و روشنفکران و نویسندگان، تمام قشرها‏‎ ‎‏به این دو پیوندِ عزیز بپیوندند. شما دیدید با پیوند قشرهای‏‎ ‎‏مختلف اعجاز بزرگ تاریخ را ایجاد کردید و آن شکست همۀ‏‎ ‎‏ابرقدرتها بود. امروز آنها از کار ننشسته و مشغول توطئه هستند.‏‎ ‎‏شما را به روی هم باز می دارند، وا می دارند و از اجتماع باز‏‎ ‎‏می دارند. هر قشر شما با قشر دیگر تفرقه افکنی می کنند. آنها بین‏‎ ‎‏اقشار تفرقه افکنی می کنند. کمک نکنید به این تفرقه افکنیها، که‏‎ ‎‏این، کمک به دشمنان کشور است، به دشمنان اسلام است. ‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 373

‏     انتقاد اینقدر نکنید بدون جهت، بهانه گیری نکنید بدون جهت‏‎ ‎‏که این به نفع دشمنان ماست.(495)‏

‏13 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از دولت اسلامی و پرهیز از کارشکنی 

‏و از قشرهای مختلفۀ ایران خصوصاً متفکران و دانشمندان و‏‎ ‎‏احزاب اسلامی و سیاسی و قوای انتظامی می خواهم که در این‏‎ ‎‏لحظات حساس که بر کشور می گذرد با حسن نیت از ایشان و‏‎ ‎‏دولت اسلامی پشتیبانی نمایند و از تفرقه و اختلاف و کارشکنی‏‎ ‎‏بپرهیزند؛ و تا ایشان بر محور عدل اسلامی عمل می کند و جانبدار‏‎ ‎‏مستمندان و مستضعفان هستند و از اعمال شِبه طاغوت اجتناب‏‎ ‎‏می کنند از همکاری و معاونت دریغ ننمایند.(496)‏‎[2]‎

‏15 / 11 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 374

  • ) به دنبال دستگیری دو تن از فرزندان آقای طالقانی و پس از آنکه ایشان به عنوان اعتراض به نحوۀ عملکرد دستگیرکنندگان چند روزی از تهران بیرون رفتند، منافقین و دیگر گروهکها از این جریان برای ایجاد تشتت در جامعه و تضعیف رهبری سوء استفاده کردند و به تظاهرات و فتنه و آشوب دست زدند.
  • ) علاوه بر موارد فوق برای اطلاع بیشتر در این مبحث رجوع شود به: 1. صحیفه امام؛ ج 3، ص 360ـ 361.2. همان؛ ج 4، ص 351ـ 352.