فصل سوم: ویژگیها و منزلت بسیجی
مفهوم بسیج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

مفهوم بسیج

مفهوم بسیج

‏ ‏

‏ ‏

جوشش از متن ملت 

‏قوای مسلحی که ولادت او پس از انقلاب و پیروزی آن بود و ارتشش تازه‏‎ ‎‏از زیر سلطۀ مستشاران امریکایی و فرماندهان ستمشاهی نجات پیدا‏‎ ‎‏کرده و از رژیم طاغوتی به رژیم اسلامی انسانی انتقال یافته اند، و سپاه‏‎ ‎‏پاسدارانش و بسیجش از متن ملت برخاسته و تازه تفنگ به دست گرفته‏‎ ‎‏و دانشگاههای نظامی آنچنان ندیده اند و از ابزار جنگیِ کامل برخوردار‏‎ ‎‏نبوده، و تمام اسباب ظاهریِ ضعف در آن موجود بوده است و تنها ایمان‏‎ ‎‏به خداوند و عشق به شهادت در راه اسلام و روح ایثار و فداکاری، ابزار‏‎ ‎‏نبرد نابرابر اینان بود، و در ظرف قریب به یک هفته آنچنان قوای عظیم‏‎ ‎‏شیطانی را در هم کوبید و آنچنان طومار ارتش مجهز برخوردار از آرایش‏‎ ‎‏رادرهم پیچید که فوج‌فوج قوای دشمن با همۀ تجهیزات، تسلیم یا‏‎ ‎‏فراری و یا مقتول گردیدند.(232)‏

29 / 1 / 61 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

فعالیت 

گروههای مردمی برای اهداف اسلام 

‏بعد از انقلاب یک گروههایی پیدا شدند و یک جمعیتهایی که نظیر اینها‏‎ ‎‏در تاریخ گمان ندارم سابقه داشته باشد. همین گروه امداد و کمیتۀ امداد،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 129

‏ من نشنیده ام که در یک کشوری یک همچو کمیته ای باشد که همّتشان‏‎ ‎‏صرف رسیدگی به فقرا و مستمندان و دهقانانی که در دور افتادۀ‏‎ ‎‏شهرها‌قرار گرفته اند و محرومان جامعه و همین طور نهادهای دیگر از‏‎ ‎‏قبیل پاسدار، کمیته و امثال اینها، بسیج، اینها یک نوآوردهایی‏‎ ‎‏است‌که‌به برکت اسلام و تعهد ملت ما به اسلام پیدا شده است و بیسابقه‏‎ ‎‏است.‏

‏     بیسابقه است که به مجرد اینکه انقلاب می شود یک عده ای به نام‏‎ ‎‏پاسدار، یک عده ای به نام کمیته، یک عده ای به نام بسیج برای امنیت‏‎ ‎‏داخلی و مرزها از خود مردم جوشش کنند؛ و بیسابقه است که در یک‏‎ ‎‏کشوری خود مردم و خود علما و مؤمنین یک کمیته ای به اسم کمیته ای‏‎ ‎‏برای امداد داشته باشند که همّشان این باشد که فقرا و مستمندان را در‏‎ ‎‏سراسر کشور رسیدگی کنند و امداد کنند. اینها برکات اسلام است.(233)‏

18 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج یعنی مردم

‏اگر مردم نبودند نمی توانستید این جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد.‏‎ ‎‏مردم اداره کردند، یعنی این سپاه مردمند، این بسیجیها مردمند، ارتش‏‎ ‎‏هم امروز مردم است.(234)‏

7 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هر جوان، مهیا برای دفاع 

‏قضیۀ بسیج همان مسأله ای است که در صدر اسلام بوده است. وقتی‏‎ ‎‏جنگ می شد، طوایف مختلف می آمدند و به جنگ می رفتند و این‏‎ ‎‏مسأله جدیدی نیست و در اسلام سابقه داشته است. و چون مقصد ما‏‎ ‎‏اسلام است، باید هر جوانی یک نیرو باشد برای دفاع از اسلام. و همۀ‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 130

‏مردم و هرکس در هر شغلی که هست مهیا باشد برای جلوگیری از کفر و‏‎ ‎‏الحاد و هجوم بیگانگان.(235)‏

25 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج، شجرۀ طیبه 

‏بسیج شجرۀ طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی‏‎ ‎‏بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد.(236)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج، مدرسۀ عشق

‏بسیج مدرسۀ عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که‏‎ ‎‏پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر‏‎ ‎‏داده اند.(237)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج، میقات پابرهنگان

‏بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشۀ پاک اسلامی است که تربیت‏‎ ‎‏یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.(238)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج، لشکر مخلص خدا

‏بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همۀ مجاهدان از اولین‏‎ ‎‏تا آخرین امضا نموده اند.(239)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 131