فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان 

‏صفحه‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل اول: ماهیت وحدت

‏ ‏

‏          ‏‏توحید کلمه و عقیده، مقصد انبیا··· ‏

3

‏          وحدت عامل قدرت··· ‏

6

‏          وحدت عمل حاصل وحدت عقیده··· ‏

10

‏          ‏‏اجتماع بر پایه حق··· ‏

12

‏          ‏‏حبل الله محور وحدت··· ‏

13

‏          ‏‏توحید کلمه، مقصد وحدت··· ‏

13

‏          ‏‏اسلام، اساس وحدت··· ‏

14

‏          ‏‏فاسد نشدن وحدت الهی··· ‏

16

‏          ‏‏وحدت در عین کثرت··· ‏

17

فصل دوم: ضرورت وحدت

‏ ‏

‏     ‏به اقتضای حکم عقل‏··· ‏

21

‏          ‏‏پرهیز از مخالفت بی اساس··· ‏

21

‏          ‏‏وحدت در مقابل مصیبت مشترک··· ‏

21

‏          ‏‏وحدت، شرط ترمیم خرابیها··· ‏

24

‏          ‏‏همکاری برای ساختن ایران··· ‏

24


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 477

‏          ‏‏حفظ نهضت در گرو وحدت کلمه··· ‏

25

‏          ‏‏متفق برای حل مشکلات··· ‏

26

‏          ‏‏ترمیم خرابیها بوسیله تمامی اقشار··· ‏

26

‏          ‏‏وحدت برای آبادی ویرانه ها··· ‏

27

‏          ‏‏وحدت، شرط تداوم نهضت··· ‏

28

‏          ‏‏برادری برای اتمام نهضت··· ‏

28

‏          ‏‏همراهی دست خدا با جماعت··· ‏

29

‏          ‏‏وحدت برای حفظ نهضت··· ‏

30

‏          ‏‏سازندگی وظیفه همگانی··· ‏

30

‏          ‏‏وحدت، مقدمه سازندگی··· ‏

31

‏          ‏‏ساختن مملکت با دست همه··· ‏

33

‏          ‏‏وحدت، برای مقابله با دشمن··· ‏

34

‏          ‏‏وحدت، شرط سازندگی··· ‏

34

‏          ‏‏وحدت در مقابل آمریکا··· ‏

35

‏          ‏‏ناتوانی قدرتها مقابل وحدت ملت··· ‏

36

‏          ‏‏وحدت، حکم عقل··· ‏

37

‏          ‏‏برادری، وسیله نجات··· ‏

38

‏          ‏‏اتحاد، صلاح دین و دنیا··· ‏

38

‏          ‏‏پیروزی نتیجه وحدت··· ‏

39

‏          ‏‏دفع دشمن مشترک··· ‏

40

‏          ‏‏ضرورت اتحاد··· ‏

40

‏          ‏‏وحدت، اقتضای عقل··· ‏

40

‏          ‏‏تقویت وحدت در مقابل دشمنان··· ‏

41

‏          ‏‏با هم بودن در دفع مخالفان··· ‏

41

‏     ‏به اقتضای حکم شرع‏··· ‏

43


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 478

‏          ‏‏وحدت حول محور قرآن··· ‏

43

‏          ‏‏وحدت، سفارش اسلام··· ‏

43

‏          ‏‏دعوت قرآن به وحدت··· ‏

44

‏          ‏‏وحدت دستور الهی··· ‏

44

‏          ‏‏همه معتصم به حبل الله ··· ‏

45

‏          ‏‏وحدت به حکم اسلام··· ‏

45

‏          ‏‏اجتماع برای خدا··· ‏

46

‏          ‏‏وحدت، شرط تداوم رحمت الهی··· ‏

46

‏          ‏‏همه تحت پرچم اسلام··· ‏

47

‏          ‏‏وجوب الهی وحدت··· ‏

47

‏          ‏‏وحدت، دستور قرآن··· ‏

48

‏          ‏‏اعتصام به اسلام··· ‏

48

‏          ‏‏دست خدا با جماعت··· ‏

49

‏          ‏‏برادری مؤمنین··· ‏

50

‏          ‏‏دعوت اسلام به وحدت یگانگی··· ‏

51

‏          ‏‏اسلام بانی عقد اخوت··· ‏

51

‏          ‏‏بهشت، محصول وحدت··· ‏

52

‏          ‏‏پافشاری قرآن بر وحدت··· ‏

53

‏          ‏‏وحدت خُلق اسلامی··· ‏

53

‏          ‏‏دست واحد علیه دشمنان··· ‏

54

‏          ‏‏تفاهم برای حفظ نظام··· ‏

55

‏          ‏‏حفظ وحدت، تکلیف شرعی··· ‏

57

‏          ‏‏تلاش علی(ع) برای وحدت··· ‏

57

‏          ‏‏وحدت، درس بزرگان دین··· ‏

58

‏     ‏به اقتضای شرایط ویژه‏··· ‏

60


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 479

‏          ‏‏وحدت عامل پیشبرد نهضت··· ‏

60

‏          ‏‏لزوم وحدت در حین مبارزه··· ‏

62

‏          ‏‏وحدت، در حساس ترین موقع··· ‏

67

‏          ‏‏پرهیز از اختلافات··· ‏

67

‏          ‏‏وحدت، وظیفه مسلمین··· ‏

67

‏          ‏‏رشد نهضت با حفظ وحدت··· ‏

68

‏          ‏‏همه با هم به پیش··· ‏

68

‏          ‏‏حفظ وحدت، وظیفۀ علما··· ‏

69

‏          ‏‏وحدت، برای استقرار نظام··· ‏

70

‏          ‏‏وحدت، ضامن پیروزی نهایی··· ‏

70

‏          ‏‏همه متحد و همصدا··· ‏

71

‏          ‏‏هماهنگی در مقابل دشمن··· ‏

71

‏          ‏‏وحدت، به خاطر مصالح اهمّ··· ‏

72

‏          ‏‏اختلاف گناهی نابخشودنی··· ‏

72

‏          ‏‏وحدت، به خاطر کثرت دشمن··· ‏

74

‏          ‏‏حفظ وحدت لازمه امروز··· ‏

74

‏          ‏‏رفع گرفتاریها با وحدت··· ‏

74

‏          ‏‏اتحاد برای برپایی اسلام··· ‏

75

‏          ‏‏وحدت ضرورت سازندگی··· ‏

76

فصل سوم: روشهای ایجاد وحدت

‏ ‏

‏     ‏هدف واحد‏··· ‏

79

‏          ‏‏مقصد همه، آزادی کشور··· ‏

79

‏          ‏‏حکومت عدل الهی هدف همه··· ‏

79

‏          ‏‏وحدت ملت در وحدت هدف··· ‏

80

‏          ‏‏نارضایتی عمومی از شاه موجب وحدت··· ‏

80


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 480

‏          ‏‏دفع رژیم شاهنشاهی، مقصد همه··· ‏

81

‏          ‏‏وحدت، برای مقابله با دشمنهای انسانیت··· ‏

82

‏          ‏‏پیروزی براساس وحدت هدف··· ‏

82

‏          ‏‏اهمیت مقصد واحد··· ‏

85

‏     ‏خداخواهی‏··· ‏

86

‏          ‏‏ضرورت وحدت مذهبی··· ‏

86

‏          ‏‏وحدت تحت بیرق اسلام··· ‏

86

‏          ‏‏قدرت اسلام در گرو وحدت··· ‏

87

‏          ‏‏اتکال به خدا عامل وحدت··· ‏

88

‏          ‏‏وحدت رمز پیروزی··· ‏

89

‏          ‏‏اسلام، عامل وحدت ملت··· ‏

89

‏          ‏‏ایمان، حاصل وحدت··· ‏

90

‏          ‏‏همه با هم مجتمع در اسلام··· ‏

90

‏          ‏‏پیروزی محصول انگیزه الهی··· ‏

92

‏          ‏‏خدایی بودن انسجام··· ‏

92

‏          ‏‏وحدت بی نظیر به برکت اسلام··· ‏

93

‏          ‏‏وحدت، عطیه الهی··· ‏

93

‏          ‏‏رحمانی بودن اتحاد··· ‏

93

‏          ‏‏توجه به معنویت، عامل حفظ وحدت··· ‏

94

‏          ‏‏ضیافت الله عامل وحدت··· ‏

95

‏     ‏امداد الهی‏··· ‏

95

‏          ‏‏اراده الهی، عامل وحدت··· ‏

95

‏          ‏‏وحدت، امداد غیبی··· ‏

96

‏          ‏‏معجزه بودن وحدت ملت··· ‏

97

‏          ‏‏ایمان و وحدت کلمه··· ‏

97


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 481

‏          ‏‏در کار بودن دست غیبی··· ‏

98

‏          ‏‏خداوند با اجتماع است··· ‏

99

‏          ‏‏تحول ملت تحولی از عالم غیب··· ‏

100

‏          ‏‏لطف و تأیید الهی··· ‏

100

‏          ‏‏همراهی خداوند به شرط وحدت··· ‏

101

‏     ‏قیام و مبارزه‏··· ‏

101

‏          ‏‏نهضت، منشأ وحدت··· ‏

101

‏          ‏‏وحدت حاصل قیام ملت··· ‏

101

‏          ‏‏انسجام، بواسطه انقلاب··· ‏

102

‏     ‏مراسم و شعائر مذهبی‏··· ‏

102

‏          ‏‏شعائر مذهبی وسیلۀ حفظ وحدت··· ‏

102

‏          ‏‏راهپیمایی برای نمایش وحدت··· ‏

103

‏          ‏‏اجتماعات مذهبی سبب وحدت··· ‏

104

‏          ‏‏نماز جمعه، وسیله تحقق وحدت··· ‏

104

‏          ‏‏سیدالشهداء عامل هماهنگی امت··· ‏

105

‏          ‏‏ایام مذهبی عامل تحکیم وحدت··· ‏

106

‏          ‏‏اعیاد عامل وحدت مسلمین··· ‏

106

‏          ‏‏فریضۀ حج و وحدت مسلمین··· ‏

107

‏          ‏‏وحدت مسلمانان، چاره دردها··· ‏

109

‏          ‏‏مراسم عزاداری، موجب وحدت··· ‏

109

‏     ‏تشکیلات مناسب‏··· ‏

110

‏          ‏‏پایگاه واحد عامل تقویت روحی··· ‏

110

‏          ‏‏ایجاد سازمان واحد برای وحدت··· ‏

110

‏          ‏‏ارتباط تشکیلاتی جناحها··· ‏

111

‏          ‏‏لزوم تشکیل حزب مستضعفین··· ‏

113


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 482

‏          ‏‏ارجاع موارد اختلاف به حکمیت··· ‏

113

‏     ‏عدم طرح مسائل تفرقه انگیز‏··· ‏

114

‏          ‏‏طرح اختلافات، توطئه شیطانی··· ‏

115

‏          ‏‏پرهیز از اختلافات··· ‏

115

‏          ‏‏اختلافات، نقشه دشمنان··· ‏

115

‏          ‏‏خیانت بودن تفرقه افکنی··· ‏

116

‏          ‏‏لزوم رفع اختلافات··· ‏

117

‏          ‏‏خودداری از تفرقه افکنی··· ‏

118

‏          ‏‏چشم پوشی از نواقص··· ‏

118

‏          ‏‏مؤاخذه الهی بواسطه طرح اختلافات··· ‏

119

‏          ‏‏پرهیز از طرح مناقشات··· ‏

119

‏          ‏‏جایز نبودن طرح اختلافات··· ‏

120

‏          ‏‏لزوم هماهنگی با مسلمین در حج··· ‏

120

فصل چهارم: آثار و نتایج وحدت

‏ ‏

‏     ‏پیروزی‏··· ‏

123

‏          ‏‏وحدت باعث شکست چپاولگران··· ‏

123

‏          ‏‏پیروزی نتیجه اتحاد ملت··· ‏

124

‏          ‏‏تزلزل رژیم شاه حاصل وحدت··· ‏

125

‏          ‏‏پیروزی به شرط تداوم وحدت··· ‏

126

‏          ‏‏هم نوایی در اعلان توحید··· ‏

126

‏          ‏‏موفقیت در صورت هماهنگی··· ‏

127

‏          ‏‏وحدت باعث سرنگونی طاغوت··· ‏

127

‏          ‏‏ذوب قدرتها با اتفاق کلمه··· ‏

129

‏          ‏‏اخراج شاه با اتحاد ملت··· ‏

129

‏          ‏‏پیروزی به واسطۀ وحدت کلمه··· ‏

130


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 483

‏          ‏‏پیروزی خون بر شمشیر با وحدت··· ‏

130

‏          ‏‏وحدت کلمه رمز پیروزی··· ‏

131

‏          ‏‏وحدت رمز موفقیت ملت··· ‏

131

‏          ‏‏موفقیت، مرهون پیوستگی··· ‏

132

‏          ‏‏وحدت تا پیروزی··· ‏

133

‏          ‏‏پیروزی با تشریک مساعی··· ‏

134

‏          ‏‏پیروزی نهایی با حفظ وحدت··· ‏

134

‏          ‏‏پیروزی نتیجه وحدت ملت··· ‏

134

‏          ‏‏وحدت، بهترین ثمره نهضت··· ‏

135

‏          ‏‏ایمان و وحدت، رمز پیروزی··· ‏

136

‏          ‏‏طرد طاغوت با وحدت کلمه··· ‏

136

‏          ‏‏کندن ریشه ظلم و استبداد··· ‏

137

‏          ‏‏حفظ دستاوردها با وحدت کلمه··· ‏

137

‏          ‏‏نوید عظمت به شرط اتحاد··· ‏

138

‏          ‏‏غلبه بر قدرت های شیطانی با وحدت··· ‏

138

‏          ‏‏پیروزی نهایی رهین وحدت··· ‏

138

‏          ‏‏لرزاندن پشت ابرقدرتها با وحدت··· ‏

139

‏          ‏‏ناتوانی قدرتها در برابر ملت··· ‏

140

‏          ‏‏پیروزی در سایه وحدت··· ‏

140

‏          ‏‏دفن توطئه ها با اتحاد··· ‏

141

‏          ‏‏موفقیت، نتیجه وحدت ملت··· ‏

142

‏          ‏‏حفظ وحدت کلید پیروزی··· ‏

142

‏          ‏‏یک ندا در همه ایران··· ‏

143

‏          ‏‏شکستن سلطنت با وحدت··· ‏

144

‏          ‏‏نفی قدرتهای غول آسا··· ‏

144


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 484

‏          ‏‏وحدت، رمز پیروزی و تداوم آن··· ‏

145

‏          ‏‏پیروزی نهایی در گرو حفظ وحدت··· ‏

148

‏          ‏‏پیروزی با حفظ انسجام··· ‏

149

‏          ‏‏عنایت خدا بواسطه اتحاد··· ‏

150

‏          ‏‏پپروزی با اعتصام به حبل الله ··· ‏

151

‏          ‏‏حفظ پیروزی با حفظ وحدت··· ‏

152

‏          ‏‏شکستن سد با اجتماع قطره ها··· ‏

152

‏          ‏‏اتحاد برای عقب زدن دشمن··· ‏

153

‏          ‏‏تعاون ملت اساس پیروزی··· ‏

154

‏          ‏‏نصرت الهی منوط به وحدت··· ‏

155

‏          ‏‏هضم قدرتها با اتحاد مردم··· ‏

156

‏          ‏‏ناتوانی قدرتها مقابل ملت··· ‏

157

‏          ‏‏وحدت کلمه، سلاح ما··· ‏

157

‏          ‏‏همدلی مانع غلبه قلدرها··· ‏

157

‏          ‏‏رسیدن به قلّه پیروزی با وحدت··· ‏

158

‏          ‏‏پیروزی حتمی در سایه اتحاد··· ‏

159

‏          ‏‏غلبه بر تمامی قدرتها با وحدت··· ‏

159

‏          ‏‏پیروزی حتمی با همکاری همه··· ‏

160

‏          ‏‏وحدت عامل هرگونه پیشرفت··· ‏

162

‏          ‏‏فکر واحد عامل پیروزیها··· ‏

163

‏          ‏‏افزایش مقاومت با وحدت··· ‏

163

‏          ‏‏وحدت، اسباب قدرت··· ‏

164

‏          ‏‏پیروزی نتیجه یک دستی··· ‏

165

‏          ‏‏شهد وحدت در کام ملت··· ‏

165

‏          ‏‏وحدت، عامل رشد ملت··· ‏

166


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 485

‏          ‏‏اتحاد سرّ پیروزی ایران··· ‏

167

‏          ‏‏ایستادن مقابل همه، ثمرۀ وحدت··· ‏

167

‏          ‏‏عزت در سایه برادری··· ‏

168

‏          ‏‏وحدت رمز بقای نظام··· ‏

169

‏     ‏آسیب ناپذیری‏··· ‏

170

‏          ‏‏آسیب پذیری به شرط اتحاد··· ‏

170

‏          ‏‏مصونیت از آسیب خارجی··· ‏

171

‏          ‏‏صدمه ناپذیری نتیجۀ انسجام··· ‏

171

‏          ‏‏سلامت ملت به شرط وحدت··· ‏

172

‏          ‏‏اجتماع همه مانع دشمنان··· ‏

172

‏          ‏‏ملت متحد، آسیب ناپذیر··· ‏

173

‏          ‏‏پایداری حکومت مردمی··· ‏

173

‏          ‏‏نداشتن ترس با وحدت··· ‏

173

‏          ‏‏بازداشتن دشمن با وحدت··· ‏

174

فصل پنجم: وجوه مختلف وحدت

‏ ‏

‏     ‏وحدت مسلمین‏··· ‏

177

‏          ‏‏وحدت سران مسلمین··· ‏

177

‏          ‏‏حکومت برای تحقق وحدت··· ‏

177

‏          ‏‏اتحاد مسلمین یک وظیفه··· ‏

178

‏          ‏‏برنامۀ ما، وحدت مسلمین··· ‏

178

‏          ‏‏عزت مسلمین هدف ما··· ‏

179

‏          ‏‏مقصد، برادری میان دول اسلامی··· ‏

179

‏          ‏‏وحدت سران و سیادت اسلام··· ‏

180

‏          ‏‏ملت ایران مدافع همه مسلمین··· ‏

184

‏          ‏‏یاری تمام مسلمین به مجاهدان فلسطین··· ‏

184


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 486

‏          ‏‏فشردگی صفوف مسلمین··· ‏

185

‏          ‏‏پایداری در راه وحدت مسلمین··· ‏

186

‏          ‏‏تفرقه مسلمین، عامل سلطۀ دشمن··· ‏

186

‏          ‏‏الزام دول اسلامی به وحدت··· ‏

187

‏          ‏‏برادری مسلمین تنها راه نجات··· ‏

188

‏          ‏‏اخوت مردم لبنان··· ‏

188

‏          ‏‏وجوب اتحاد مسلمین··· ‏

188

‏          ‏‏اتحاد ملل اسلام··· ‏

189

‏          ‏‏دعوت مسلمین به اتحاد··· ‏

190

‏          ‏‏حذف جرثومه فساد با اتحاد··· ‏

190

‏          ‏‏بیداری مسلمین برای اتحاد··· ‏

191

‏          ‏‏مسلمین متحد، ابرقدرت دنیا··· ‏

191

‏          ‏‏شعار ما، وحدت مسلمین··· ‏

191

‏          ‏‏نهضت ما نهضت همه مسلمین··· ‏

192

‏          ‏‏نهضت ما، کمک به وحدت مسلمین··· ‏

193

‏          ‏‏اتحاد مسلمین تحت بیرق اسلام··· ‏

193

‏          ‏‏اخوت اسلامی شرط تحقق قدرت اسلام··· ‏

193

‏          ‏‏وحدت حلال مشکل مسلمین··· ‏

194

‏          ‏‏وحدت درمان درد مسلمین··· ‏

194

‏          ‏‏رحمت بین مسلمین، دستور قرآن··· ‏

195

‏          ‏‏اتحاد مسلمین با تشکیل حزب مستضعفین··· ‏

195

‏          ‏‏اقدام در کنار هم برای مصالح مسلمین··· ‏

196

‏          ‏‏اختلافات، مشکل مسلمین··· ‏

197

‏          ‏‏وحدت، رمز پیروزی مسلمین··· ‏

198

‏          ‏‏انقلاب ما، درسی برای وحدت مسلمین··· ‏

198


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 487

‏          ‏‏اتحاد مسلمین با اتکال به اسلام··· ‏

199

‏          ‏‏مسلمانان، دست در دست هم··· ‏

200

‏          ‏‏مرزها جدا؛ قلب ها با هم··· ‏

201

‏          ‏‏دفاع مسلمین از کیان اسلام··· ‏

203

‏          ‏‏امید به اتحاد ممالک اسلامی··· ‏

203

‏          ‏‏اتصال مسلمین، بزرگترین آرزوی ما··· ‏

204

‏          ‏‏متحد شدن همه مسلمین··· ‏

205

‏          ‏‏ضرورت دست واحد بودن مسلمین··· ‏

205

‏          ‏‏روز قدس، روز فریاد همه مسلمین··· ‏

206

‏          ‏‏راه نجات، وحدت قرآنی··· ‏

207

‏          ‏‏وعاظ السلاطین، مانع اتحاد مسلمین··· ‏

207

‏          ‏‏اتحاد مسلمین تمام بلاد عالم··· ‏

208

‏          ‏‏حل مشکلات در سایه وحدت··· ‏

210

‏          ‏‏لزوم رفع دشمنی دول اسلامی··· ‏

210

‏          ‏‏وحدت تحت لوای توحید··· ‏

211

‏          ‏‏اجتماع مثل دندانه های شانه··· ‏

212

‏          ‏‏انسجام ملتها برای حفظ ایران اسلامی··· ‏

212

‏          ‏‏دست مودّت علیه دشمنان بشریت··· ‏

214

‏          ‏‏عدم اتحاد، مشکل ملتهای مسلمان··· ‏

215

‏          ‏‏رفع وابستگیها با وحدت مسلمین··· ‏

216

‏          ‏‏وحدت مسلمین از برکات انقلاب··· ‏

218

‏          ‏‏برادری، مبنای دعوت انبیا··· ‏

218

‏          ‏‏اتحاد مستضعفین مانع قدرتمندان··· ‏

224

‏          ‏‏وحدت مسلمین مسئله مهم قرآن··· ‏

224

‏          ‏‏اتحاد مسلمین، تودهنی به آمریکا··· ‏

230


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 488

‏          ‏‏اجتماع تحت پرچم توحید··· ‏

231

‏          ‏‏همه ممالک اسلامی، وطن مسلمین··· ‏

231

‏          ‏‏فِرَق اسلامی دست در دست هم··· ‏

232

‏          ‏‏لااله الاّالله ، محور اتحاد مسلمین··· ‏

232

‏          ‏‏وحدت، شرط ایستادگی مقابل قدرتها··· ‏

232

‏          ‏‏بیداری مسلمین برای اتحاد··· ‏

233

‏          ‏‏وحدت مسلمانان، چاره دردها··· ‏

233

‏          ‏‏طرح ارتش مشترک جهان اسلام··· ‏

233

‏          ‏‏اجتماع مسلمین، تنها سخن ما··· ‏

234

‏          ‏‏قدرت برتر اجتماع مسلمین··· ‏

235

‏          ‏‏فریاد برائت مسلمین در حج··· ‏

235

‏          ‏‏حج میعادگاه مسلمین جهان··· ‏

237

‏          ‏‏از خود راندن تفرقه افکنان··· ‏

238

‏          ‏‏ترس جهانخواران از اتحاد مسلمین··· ‏

238

‏          ‏‏چاره اساسی، وحدت مسلمین··· ‏

239

‏          ‏‏وحدت، نیاز دائمی ما··· ‏

240

‏          ‏‏وحدت مسلمین شرط مناسک حج··· ‏

241

‏          ‏‏دست برادری حجاج به یکدیگر··· ‏

242

‏          ‏‏ظهور قدرت اسلام با برادری مسلمین··· ‏

243

‏     ‏وحدت شیعه و سنی‏··· ‏

243

‏          ‏‏مطرح نبودن قضیه شیعه و سنی··· ‏

243

‏          ‏‏شیعه و سنی، اهل ملت واحد··· ‏

243

‏          ‏‏تساوی حقوق شیعه و سنی··· ‏

244

‏          ‏‏برادری اهل سنت و شیعه··· ‏

245

‏          ‏‏اختلاف شیعه و سنی، جنایت بدخواهان··· ‏

245


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 489

‏          ‏‏شیعه، مذهبی در کنار مذاهب··· ‏

246

‏          ‏‏لزوم حضور در جماعت اهل سنت در حج··· ‏

246

‏          ‏‏متابعت از قضات اهل سنت در وقوفین··· ‏

247

‏          ‏‏احتراز از اختلاف··· ‏

247

‏          ‏‏اختلاف شیعه و سنی خطرناکتر از ملی گرایی··· ‏

248

‏          ‏‏تجمع شیعه و سنی به برکت انقلاب··· ‏

248

‏          ‏‏اختلاف شیعه و سنی، نقشۀ ابرقدرتها··· ‏

250

‏          ‏‏یکی بودن مصلحت شیعه و سنی··· ‏

252

‏          ‏‏لزوم اجتماع اهل سنت و شیعه··· ‏

253

‏          ‏‏اتحاد شیعه و سنی موجب یأس دشمنان··· ‏

254

‏          ‏‏وحدت شیعه و سنی، عنایت اسلام··· ‏

254

‏          ‏‏واحد بودن دشمن شیعه و سنی··· ‏

255

‏          ‏‏اجتماع شیعه و سنی پرتوی نور الهی··· ‏

255

‏          ‏‏جایز نبودن تخلف از جماعت در حج··· ‏

256

‏     ‏وحدت ملّی‏··· ‏

256

‏          ‏‏اتحاد کلیه طبقات··· ‏

256

‏          ‏‏حفظ پیوستگی کلیه اقشار··· ‏

258

‏          ‏‏پیوستن جناحها برای بسط عدالت··· ‏

258

‏          ‏‏همگی تحت پرچم عدالت اسلام··· ‏

259

‏          ‏‏وحدت اقشار برای نجات مملکت··· ‏

259

‏          ‏‏اقلیتها، جزئی از ملت ما··· ‏

260

‏          ‏‏دست واحد ملت··· ‏

260

‏          ‏‏ریشه کنی اختلاف بین عشایر··· ‏

261

‏          ‏‏تساوی اقشار در قانون اساسی··· ‏

261

‏          ‏‏حفظ وحدت کلمه توسط ملت··· ‏

262


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 490

‏          ‏‏به هم جوش خوردن اقشار ملت··· ‏

263

‏          ‏‏ساختن ایران به کمک هم··· ‏

264

‏          ‏‏وحدت ملت ما الگوی مستضعفین··· ‏

265

‏          ‏‏وحدت ملت موجب حیرت متفکرین··· ‏

266

‏          ‏‏ساختن مملکت توسط همه ملت··· ‏

266

‏          ‏‏مملکت الهی با همت همه··· ‏

267

‏          ‏‏با هم بودن همه قشرها··· ‏

267

‏          ‏‏جمع کردن طوایف مختلف به برکت نهضت··· ‏

268

‏          ‏‏وحدت ملی در مقابل اجنبی··· ‏

268

‏          ‏‏وحدت کلمه مسالک و مذاهب··· ‏

269

‏          ‏‏مطرح نبودن جدایی در حکومت اسلامی··· ‏

270

‏          ‏‏حفظ وحدت با کوشش همه··· ‏

276

‏          ‏‏بیداری همه ملت برای جهاد··· ‏

277

‏          ‏‏کوبیدن دشمنان با وحدت کلمه··· ‏

278

‏          ‏‏تقدم مصلحت ملت بر مصالح شخصی··· ‏

279

‏          ‏‏هماهنگی ملت در برابر دشمن··· ‏

279

‏          ‏‏توفیق الهی برای اتحاد ملی··· ‏

281

‏          ‏‏وحدت دولت و ملت مانع ابرقدرتها··· ‏

281

‏          ‏‏با هم بودن همۀ قوا··· ‏

282

‏          ‏‏اصلاح امور با وحدت سران··· ‏

283

‏          ‏‏قطع دست دشمنان با وحدت اقشار··· ‏

284

‏          ‏‏وحدت کلمه ملت، اساس پیشرفت··· ‏

285

‏          ‏‏تشریک مساعی همه ملت··· ‏

285

‏          ‏‏اسلام منهدم کنندۀ دیوارهای نژادی··· ‏

286

‏          ‏‏همت تمام ملت برای بازسازی··· ‏

286


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 491

‏          ‏‏محال بودن غلبه بر همه ملت··· ‏

287

‏          ‏‏پشتیبانی اقشار از یکدیگر··· ‏

287

‏          ‏‏بی نظیر بودن وحدت ملت ما··· ‏

288

‏          ‏‏با هم بودن همه افراد ایران··· ‏

289

‏          ‏‏همه ملت دست در دست هم··· ‏

290

‏     ‏وحدت روحانیون‏··· ‏

291

‏          ‏‏همه یکدل برای دفاع از دین··· ‏

291

‏          ‏‏قطع دست اجانب با وحدت علما··· ‏

292

‏          ‏‏علما در دفاع از کیان اسلام··· ‏

294

‏          ‏‏واحد بودن اهداف علما··· ‏

297

‏          ‏‏با هم بودن روحانیون··· ‏

298

‏          ‏‏علما در صف واحد··· ‏

298

‏          ‏‏تبرّی از تفرقه افکنان··· ‏

299

‏          ‏‏تشکّل صفوف روحانیون··· ‏

300

‏          ‏‏لزوم وحدت میان روحانیون··· ‏

300

‏          ‏‏همراهی طبقات روحانیت با هم··· ‏

302

‏          ‏‏تسرّی اختلاف روحانیون به مردم··· ‏

302

‏          ‏‏اختلاف علما اختلاف ملت··· ‏

304

‏          ‏‏ازدیاد اخوت بین روحانیون··· ‏

308

‏          ‏‏حفظ اسلام منوط به حفظ وحدت··· ‏

309

‏          ‏‏لزوم اتحاد طلاب و روحانیت انقلابی··· ‏

309

‏          ‏‏مقابله با روحانیت انقلابی به سود دشمنان··· ‏

310

‏     ‏وحدت حوزه و دانشگاه‏··· ‏

312

‏          ‏‏مسرّت از پیوستگی طلاب و دانشجویان··· ‏

312

‏          ‏‏قُرب روحانیون و دانشگاهیان··· ‏

313


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 492

‏          ‏‏پیوند مدارس قدیم با دانشگاهها··· ‏

313

‏          ‏‏دست برادری روحانی و دانشگاهی··· ‏

314

‏          ‏‏پیوند دانشجویان قدیم و جدید··· ‏

315

‏          ‏‏احترام متقابل روحانی و دانشگاهی··· ‏

316

‏          ‏‏لزوم دوستی روحانی و دانشگاهی··· ‏

317

‏          ‏‏وحدت طلبه و دانشجو، بالاترین نتیجه انقلاب··· ‏

317

‏          ‏‏امیدواری به رابطه بین حوزه و دانشگاه··· ‏

318

‏          ‏‏جوش خوردن مدارس قدیمه و جدیده··· ‏

318

‏          ‏‏روحانی و دانشگاهی مکمل یکدیگر··· ‏

319

‏          ‏‏روحانی و دانشگاهی، مربی جامعه··· ‏

320

‏          ‏‏توجه به روحانی و دانشگاهی··· ‏

322

‏          ‏‏پیروزی حاصل اجتماع روحانی و دانشگاهی··· ‏

323

‏          ‏‏اتحاد روحانیون و دانشگاهیان خنثی کننده توطئه ها··· ‏

325

‏          ‏‏برنامه دشمن، جدایی بین روحانی و دانشگاهی··· ‏

325

‏          ‏‏اخوت روحانی و دانشگاهی··· ‏

326

‏          ‏‏رشد واقعی با وحدت دو قطب متفکر··· ‏

327

‏          ‏‏جدایی حوزه و دانشگاه، نقشه دشمن··· ‏

328

‏          ‏‏شرکت در مراسم وحدت حوزه و دانشگاه··· ‏

329

‏          ‏‏تبریک وحدت حوزه و دانشگاه··· ‏

329

‏          ‏‏اتحاد روحانی و دانشگاهی، تکلیف امروز··· ‏

332

‏          ‏‏مانع تراشی برای اتحاد حوزه و دانشگاه··· ‏

333

‏          ‏‏دستور ادامه اجتماعات حوزه و دانشگاه··· ‏

333

‏          ‏‏ائتلاف روحانی و دانشگاهی، ائتلاف ملت··· ‏

334

‏          ‏‏تقویت ائتلاف روحانی و دانشگاهی··· ‏

335

‏          ‏‏اتحاد حوزه و دانشگاه، اتحاد ملت··· ‏

336


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 493

‏          ‏‏مبارکی اتحاد حوزه و دانشگاه··· ‏

336

‏          ‏‏برداشتن دیوار بین فیضیه و دانشگاه··· ‏

338

‏          ‏‏اتحاد برای اسلامی کردن حوزه و دانشگاه··· ‏

338

‏          ‏‏استحکام پیوند حوزه و دانشگاه··· ‏

339

‏          ‏‏روحانی و دانشگاهی در کنار هم··· ‏

339

‏          ‏‏جدایی حوزه و دانشگاه باعث هلاکت کشور··· ‏

340

‏          ‏‏اتحاد حوزه و دانشگاه باعث قطع ید غربزدگان··· ‏

340

‏          ‏‏سعادت ملت در اتحاد روحانی و دانشگاهی··· ‏

341

‏          ‏‏اصلاح کشور با اتحاد حوزه و دانشگاه··· ‏

343

‏          ‏‏حفظ ارتباط میان حوزه و دانشگاه··· ‏

343

‏          ‏‏آموختن نقش وحدت به دانش آموزان··· ‏

345

‏          ‏‏راه مشترک دو قشر روحانی و دانشگاهی··· ‏

346

‏          ‏‏تلفیق دو فرهنگ حوزه و دانشگاه··· ‏

347

‏          ‏‏تشکیل بسیج دانشجو و طلبه··· ‏

347

‏          ‏‏تحکیم پیوند حوزه و دانشگاه··· ‏

348

‏     ‏وحدت روحانیون با دیگر اقشار‏··· ‏

349

‏          ‏‏اتفاق همه در نفی رژیم شاه··· ‏

349

‏          ‏‏اداره کشور با همکاری علما و مردم··· ‏

350

‏          ‏‏دعوت مردم به وحدت کلمه··· ‏

350

‏          ‏‏پیوند روحانیون با قوای مسلح··· ‏

351

‏          ‏‏انجام کارها با اتحاد مردم و روحانیت··· ‏

352

‏          ‏‏حفظ اسلام با تفاهم مردم و روحانیون··· ‏

354

‏     ‏وحدت نیروهای مسلح‏··· ‏

356

‏          ‏‏اختلاف در نیروهای مسلح خیانت به کشور··· ‏

356

‏          ‏‏هم پیمانی نیروهای مسلح··· ‏

357


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 494

‏          ‏‏وحدت نیروهای مسلح، موهبتی الهی··· ‏

357

‏          ‏‏ضرورت هماهنگی بین قوای مسلح··· ‏

358

‏          ‏‏وحدت و انسجام قوای مسلح··· ‏

358

‏          ‏‏قوای مسلح، ارتش امام زمان (عج)··· ‏

359

‏          ‏‏نصرت اسلام مقصد همۀ قوای مسلح··· ‏

361

‏          ‏‏نجات کشور با وحدت کلمه قوای مسلح··· ‏

362

‏          ‏‏وحدت نیروهای مسلح، در رأس امور··· ‏

363

‏          ‏‏استقلال ثمره یکدستی نیروها··· ‏

364

‏          ‏‏وحدت نیروهای مسلح، عنایت الهی··· ‏

365

‏          ‏‏مصونیت کشور با وحدت قوای مسلح··· ‏

365

‏          ‏‏پیروزی بواسطه وحدت ارتش و سپاه··· ‏

366

‏          ‏‏یکی بودن قوای مسلح··· ‏

367

‏          ‏‏اتحاد نیروها، تکلیف امروز··· ‏

368

‏          ‏‏وحدت قوا برای حفظ کشور··· ‏

369

‏          ‏‏مذمت بدگویی از ارتش··· ‏

370

‏          ‏‏خدمتگزاری به اسلام، مقصد همه قوا··· ‏

370

‏          ‏‏حفظ اخلاص و وحدت··· ‏

372

‏     ‏وحدت نیروهای مسلح با مردم‏··· ‏

373

‏          ‏‏ائتلاف مردم و ارتش··· ‏

373

‏          ‏‏غلبه بر مشکلات با حفظ وحدت··· ‏

373

‏          ‏‏قوای مسلح از مردم و برای مردم··· ‏

374

‏          ‏‏کمک مردم در شناسایی ضد انقلاب··· ‏

374

‏          ‏‏ملت حامی قوی ارتش··· ‏

375

‏          ‏‏اتحاد ملت و ارتش، عنایت خداوند··· ‏

375

‏     ‏وحدت دولت و مردم‏··· ‏

376


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 495

‏          ‏‏کمک ملت به دولت··· ‏

376

‏          ‏‏دولت و ملت با هم در عرصه سازندگی··· ‏

376

‏          ‏‏حفظ وحدت به هر قیمت··· ‏

377

‏          ‏‏دولت و ملت پشتیبان یکدیگر··· ‏

377

‏          ‏‏پشتیبانی مردم مشروط به خدمتگاری دولت··· ‏

378

‏          ‏‏دست در دست هم برای سازندگی··· ‏

379

‏          ‏‏پشتیبان هم بودن··· ‏

380

‏          ‏‏وحدت استانداران با ملت··· ‏

380

‏     ‏وحدت دولت و مجلس‏··· ‏

381

‏          ‏‏هماهنگی مجلس و دولت··· ‏

381

‏          ‏‏لزوم اتفاق دولت و مجلس··· ‏

382

‏          ‏‏ید واحده بودن مسئولین··· ‏

383

‏          ‏‏تفاهم مجلس و دولت حلاّل مشکلات··· ‏

385

‏          ‏‏برادری افراد دولت و مجلس··· ‏

385

‏          ‏‏مجلس و دولت دست در دست هم··· ‏

386

‏          ‏‏جایز نبودن تخریب یکدیگر··· ‏

386

‏     ‏وحدت دانشجویان‏··· ‏

387

‏          ‏‏متحد و متشکل مقابل دشمنان··· ‏

387

‏          ‏‏استحکام روابط بین انجمنهای اسلامی··· ‏

387

‏          ‏‏احتراز از تفرقه و تشتت··· ‏

388

‏          ‏‏لزوم حل اختلافات··· ‏

389

‏          ‏‏انجمن بزرگ اسلامی تحت رهبری امام زمان··· ‏

390

‏          ‏‏اتحاد مؤمنین در دانشگاهها··· ‏

390

‏          ‏‏تشکیل یک گروه اسلامی ـ ملی در دانشگاهها··· ‏

391


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 496

‏ ‏

‏ ‏

فصل ششم: فقدان وحدت

‏ ‏

‏     ‏علل تفرقه‏··· ‏

395

‏     ‏توطئه شیاطین‏··· ‏

395

‏          ‏‏استعمار، عامل فاصله بین روحانی و دانشگاهی··· ‏

395

‏          ‏‏سازمانهای جنایتکار، عامل تفرقه··· ‏

396

‏          ‏‏تفرقه سران قوم، دسیسه اجانب··· ‏

396

‏          ‏‏ایجاد تفرقه، نقشۀ ابرقدرتها··· ‏

396

‏          ‏‏مقابله دانشگاه و دین، نقشه استعمار··· ‏

400

‏          ‏‏کوششهای استعمار برای ایجاد تفرقه··· ‏

400

‏          ‏‏دستگاه استعمار و جدایی اقشار··· ‏

401

‏          ‏‏اجانب و تلاش برای تفرقه··· ‏

402

‏          ‏‏تفرقه افکنی توسط عمال خارجی··· ‏

402

‏          ‏‏توطئه تفرقه افکنی··· ‏

403

‏          ‏‏دشمن و بسیج قوا برای تفرقه··· ‏

404

‏          ‏‏نقشه های موذیانه فتنه گرها··· ‏

404

‏          ‏‏تفرقه افکنها، خائنین به ملت··· ‏

405

‏          ‏‏جدایی اقشار برای غارت کشور··· ‏

406

‏          ‏‏نقشه های حساب شده دشمن··· ‏

406

‏          ‏‏تفرقه موجب غفلت از مسائل اصلی··· ‏

407

‏          ‏‏شعار دانشگاهی فُکُلی، آخوند درباری··· ‏

408

‏          ‏‏بدگویی از این و آن سبب تفرقه··· ‏

409

‏          ‏‏ایجاد اختلاف بدست عمال اجانب··· ‏

411

‏          ‏‏تفرقه اندازان مخالفین نهضت··· ‏

412

‏          ‏‏طرحهای مختلف دشمن برای ایجاد تفرقه··· ‏

412

‏          ‏‏تفرقه افکنی جنود ابلیس··· ‏

414


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 497

‏          ‏‏تفرقه افکنی سیاست استعمار··· ‏

415

‏          ‏‏تفرقه افکنی آمریکا··· ‏

416

‏          ‏‏ایجاد اختلاف برای سلطه بر کشور··· ‏

418

‏          ‏‏وحشت از اتحاد حوزه و دانشگاه··· ‏

419

‏          ‏‏تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه··· ‏

420

‏          ‏‏قیام مفتیان درباری و تفرقه افکنی··· ‏

420

‏          ‏‏نفع ابرقدرتها در تفرقه ما··· ‏

421

‏          ‏‏تفرقه افکنی شیاطین··· ‏

422

‏          ‏‏ایجاد اختلاف نقشۀ قدیمی··· ‏

423

‏          ‏‏عمال قدرتها، مانع اتحاد شیعه و سنی··· ‏

424

‏          ‏‏ایجاد تفرقه برای اهداف شوم··· ‏

425

‏          ‏‏دستهای مرموز عامل تفرقه مسلمین··· ‏

426

‏          ‏‏دست اجنبی عامل تفرقه··· ‏

427

‏          ‏‏استعمار ناشر کتب تفرقه افکن··· ‏

427

‏          ‏‏غرب و شرق زدگان در صدد اختلاف افکنی··· ‏

428

‏          ‏‏آخوندهای درباری عمال نفاق افکنی··· ‏

429

‏          ‏‏هدف استکبار، تفرقه ملت··· ‏

430

‏          ‏‏شیاطین به دنبال ایجاد اختلاف··· ‏

431

‏     ‏هواهای نفسانی‏··· ‏

432

‏          ‏‏هواهای نفسانی مانع برادری··· ‏

432

‏          ‏‏چشم پوشی از امورات شخصی··· ‏

432

‏          ‏‏اختلاف ناشی از هواهای نفسانی··· ‏

433

‏          ‏‏هوای نفس، منشأ گرفتاریها··· ‏

434

‏          ‏‏جهالت، عامل تفرقه··· ‏

435

‏          ‏‏باطن انسان، سرچشمه اختلافات··· ‏

435


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 498

‏          ‏‏وحدت با خروج از بند نفسانیت··· ‏

436

‏          ‏‏حب نفس ریشه اختلاف··· ‏

436

‏          ‏‏ایجاد تفرقه به واسطۀ اغراض نفسانیه··· ‏

438

‏     ‏گروه گرایی‏··· ‏

440

‏          ‏‏تعدد احزاب نقشه دشمنان··· ‏

440

‏          ‏‏جناحهای مختلف، مانع وحدت··· ‏

444

‏          ‏‏ضرر گروه گروه شدن··· ‏

446

‏          ‏‏دشمن سازی توسط حزب سازی··· ‏

447

‏          ‏‏بازگشت سلطه به واسطه گروهگرایی··· ‏

448

‏          ‏‏اشتباه بودن گروهگرایی··· ‏

451

‏          ‏‏تکه تکه کردن وحدت ملت··· ‏

452

‏          ‏‏معنای گروه گروه شدن··· ‏

453

‏          ‏‏افزایش اختلاف با ازدیاد احزاب··· ‏

454

‏          ‏‏زدن تیشه به ریشه خودمان··· ‏

456

‏          ‏‏چماق قلم، برای کوبیدن هم··· ‏

457

‏     ‏جزئی نگری‏··· ‏

458

‏          ‏‏عدم صرف عمر در مناقشات جزئی··· ‏

458

‏          ‏‏دعوای انحرافی بر سر افراد··· ‏

459

‏     ‏نتایج تفرقه‏··· ‏

462

‏          ‏‏مشکل فلسطین؛ نتیجه تفرقه مسلمین··· ‏

462

‏          ‏‏اختلاف باعث انتحار··· ‏

462

‏          ‏‏ذلت مسلمین ناشی از تفرقه··· ‏

463

‏          ‏‏اختلاف، موریانه نابودی··· ‏

463

‏          ‏‏نابودی همه نتیجۀ تفرقه··· ‏

464

‏          ‏‏تفرقه موجب بازگشت به ذلت··· ‏

464


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 499

‏          ‏‏اختناق سابق، مترصد تفرقه ملت··· ‏

465

‏          ‏‏اجتماع دشمن و تفرقه ما··· ‏

465

‏          ‏‏شکست، پایان راه تفرقه··· ‏

466

‏          ‏‏ذلت و زبونی··· ‏

468

‏          ‏‏تنازع، از بین برنده ایمان··· ‏

469

‏          ‏‏کنار رفتن عنایت خداوند··· ‏

469

‏          ‏‏سستی، نتیجه تفرقه··· ‏

470

‏          ‏‏اختلاف، باعث آسیب به کشور··· ‏

471

‏          ‏‏اختلافات و خطر شکست در جنگ··· ‏

471

‏          ‏‏آسیب های بزرگ با اختلافات کوچک··· ‏

473

‏          ‏‏برگشت به رژیم فاسد گذشته··· ‏

473

‏          ‏‏اختلاف، موجب استفاده دشمن··· ‏

474

‎ ‎

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 500