فصل چهارم: آثار و نتایج وحدت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: آثار و نتایج وحدت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل چهارم:

 

 

 

 

آثار و نتایج وحدت

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏  پیروزی‏

‏  آسیب ناپذیری‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 122

پیروزی

‏ ‏

‏ ‏

وحدت باعث شکست چپاولگران

‏از اینکه احساس می کنم طبقات جوانان غیور دانشجوی قدیم و‏‎ ‎‏جدید داخل کشور و خارج و روشن ضمیران سایر طبقات ملت‏‎ ‎‏شریف مسلمان ـ ایّدهم الله تعالی ـ از خواب گران چند صد ساله که‏‎ ‎‏به نغمه های خواب آور عمال خبیث استعمار بر ملتها غلبه کرده‏‎ ‎‏بود، بیدار شده اند و در فکر چاره هستند، و از پیوستگی‏‎ ‎‏دانشجویان مدارس قدیم و دانشگاهها و همکاری آنها و سایر‏‎ ‎‏طبقات بیدار در این نهضت مقدس اسلامی که به خواست خداوند‏‎ ‎‏متعال منتهی به قطع ایادی اجانب و استعمارگران و هدم بنیان‏‎ ‎‏استعمارخواهان و غربزدگان خواهد شد، احساس مسرت و‏‎ ‎‏سربلندی می کنم.‏

‏این پیوستگی، قدم اول است که به رغم اجانب و نوکرهای‏‎ ‎‏چشم و زبان بستۀ آنها، در راه آزادی ملتهای زیر دست برداشته‏‎ ‎‏شده، و اساس و زیر بنای شکست نهایی چپاولگران و عمال‏‎ ‎‏خبیث کسانی است که با تبلیغات مسموعه، سالیان دراز شما‏‎ ‎‏برادران و فرزندان ملت را مانند دشمنان به جان هم افکنده و هر‏‎ ‎‏کدام از دیگری بیزاری می جستند و در این میان دشمنان ستمگر‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 123

‏ملتهای ضعیف، بر مرکب آمال به تاخت و تاز و بندکشیدن ملل‏‎ ‎‏اسلامی و مکیدن خون آنها با کمال امنیت و آرامش خاطر اشتغال‏‎ ‎‏داشتند.‏

‏اکنون که می بینم شما فرزندان عزیز، شاهراه اساس را یافته و‏‎ ‎‏بر پایۀ وحدت اسلامی به هم پیوسته اید، و نور تابناک قرآن مجید‏‎ ‎‏ـ دستور آزادی ملل ضعیف و راهنمای چگونگی نهضت مردان‏‎ ‎‏تاریخ و پیمبران پاک در هر عصری بر ضد ستمگران و استثمار و‏‎ ‎‏استعمارپیشگان ـ بر قلبهای شما پرتو افکنده است، به خود نوید‏‎ ‎‏می دهم که به خواست خدای بزرگ آتیۀ درخشان نزدیکی در‏‎ ‎‏انتظار ملل مظلوم است.‏

‏بر شما جوانان روشنفکر است که از پای ننشینید تا خواب رفته ها‏‎ ‎‏را از این خواب مرگبار برانگیزانید؛ و با فاش کردن خیانتها و‏‎ ‎‏جنایتهای استعمارگران و پیروان بی فرهنگ آنها غفلت زده ها را آگاه‏‎ ‎‏نمایید، و از اختلاف کلمه و تفرقه و هواهای نفسانی که رأس همۀ‏‎ ‎‏فسادهاست احتراز کنید، و به خداوند تبارک و تعالی روی نیاز‏‎ ‎‏آورید که شما را در این راه هدایت فرماید، و با جنود فوق طبیعت‏‎ ‎‏کمک کند.(142)‏

1346

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی نتیجه اتحاد ملت

‏ملتی که با هوشمندی و پیوستگی همۀ طبقات از روحانی تا‏‎ ‎‏دانشگاهی، از منبری تا بازاری، از دانشجوی داخلی تا خارجی، از‏‎ ‎‏کارگر تا دهقان، به پا خاسته و تب و تاب اسلام عدالتپرور دارد‏‎ ‎‏پیروز است. ملتی که با دادن بهترین جوانان برومند خود با‏‎ ‎‏سرافرازی به مخالفت و تنفر از دستگاه جبار ادامه می دهد پیروز‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

‏است. ملتی که حتی بانوان محترمه اش با تظاهرات محجوبانه‏‎ ‎‏بیزاری خود را از رژیم شاه اعلام می کنند، پیروز است. ملتی که‏‎ ‎‏مادران و خواهران شیردلش افتخار به مرگ جوانان برومندش‏‎ ‎‏می کند که در صف شهدا هستند، پیروز است. ملتی که جوانان و‏‎ ‎‏دانشجویان داخل و خارج کشورش مجال تفکر را از شاه و‏‎ ‎‏اربابانش سلب کرده، پیروز است. ملتی که با همۀ تشبثات شاه و‏‎ ‎‏دار و دسته اش در امریکا با تظاهرات پرشور و رعدآسای جوانان‏‎ ‎‏رشیدش در مقابل کارتر و شاه، کاخ سفید را به لرزه در آورده و‏‎ ‎‏تنفر خود را نثار آنها کرده، پیروز است. ملتی که پشتیبانش اسلام و‏‎ ‎‏قرآن و نهضتش برای خدا و بسط عدالت و محو ستمکاری است،‏‎ ‎‏پیروز است. شما ای ملت شریف بزرگ پیروزید؛ با دیدن‏‎ ‎‏خسارات بسیار و دادن فداییان بیشمار.(143)‏

2 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تزلزل رژیم شاه حاصل وحدت

‏در این سال که در عین خونین بودن و مواجه شدن ملت ایران با‏‎ ‎‏سخت ترین وحشیگریهای قرون وسطایی رژیم منحط پهلوی،‏‎ ‎‏نمودهای بارزی از ضعف و سستی پایه های لرزان حکومت‏‎ ‎‏طاغوتی به چشم می خورد، به هم پیوستگی قشرهای بیدار ملت و‏‎ ‎‏طبقات مختلف از روحانی تا دانشگاهی، از خطیب تا نویسنده، از‏‎ ‎‏بازاری تا کارگر و دهقان چنان لرزه بر اندام رژیم افکنده؛ و چنان بر‏‎ ‎‏اعصاب شاه خائن فشار آورده و ضربه زده که با حمله های سبعُانه‏‎ ‎‏به ملتی که سلاحش اسلام و پناهش قرآن مجید و شعارش کلمۀ‏‎ ‎‏توحید است، و به حوزۀ علمیۀ قم که دژ محکم وحی و عدالت و‏‎ ‎‏ملجأ مسلمین عدالتخواه است، و به مردم مسْلم محترم قم که‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 125

‏هماره سرباز فداکار اسلام و پشتیبان مکتب قرآن است، و بالاخره‏‎ ‎‏با حمله به فرهنگ نجاتبخش شیعه، خواست به فشار و حملۀ‏‎ ‎‏عصبی تخفیف دهد.(144)‏

24 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی به شرط تداوم وحدت

‏من با تأیید خداوند متعال و تمسک به مکتب پر افتخار قرآن، به‏‎ ‎‏شما فرزندان عزیز اسلام مژدۀ پیروزی نهایی می دهم؛ به شرط‏‎ ‎‏اینکه نهضت بزرگ اسلامی و ملی ادامه یابد و پیوند بین شما‏‎ ‎‏جوانان برومند اسلام ناگسستنی باشد؛ و به شرط آگاهی از‏‎ ‎‏حیله های استعمارگران راست و چپ و جنود ابلیسی آنان و‏‎ ‎‏مهره هایی به اسم شاه و دولت و وزیر و وکیل که به جان ملت‏‎ ‎‏مستضعف افتاده اند و خون آنان را می مکند.(145)‏

16 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هم نوایی در اعلان توحید

‏همه باهم هم صدا بشوید؛ همه با مسلمانها هم صدا. اگر این‏‎ ‎‏صدای توحید را با هم بلند کنید، این‏‎[1]‎‏ تمام می شود کارش.‏‎ ‎‏اختلاف نیندازید هر کسی از یک گوشه ای بگیرد. امروز اختلاف،‏‎ ‎‏انتحارِ مسلمین است. باید همه باهم باشید؛ همه یکصدا، همه با‏‎ ‎‏یک صدا و آن یک صدا این است که «مرگ بر این شاه و بر این‏‎ ‎‏سلطنت! مرگ بر آنهایی که پشتیبانی از این می کنند، مثل کارتر و‏‎ ‎‏امثال اینها!» این شعار ماست و ملت پیش می برد. نترسید از این‏‎ ‎‏حرفها و هیاهوها. مگر یک ملتی که پا شده و یک مطلب حقی را‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 126

‏می گوید، می شود تحمیلش کرد دیگر؟ دیدیم که حکومتهای‏‎ ‎‏نظامی نتوانست هیچ کاری بکند.(146)‏

4 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

موفقیت در صورت هماهنگی

‏این یک معنایی است که باید ملت ما به آن توجه کنند: آنها اگر یک‏‎ ‎‏روزی گفتند که اگر اهل منبر مثلاً فلان مطلب را بگویند، راجع به‏‎ ‎‏اسرائیل اگر حرفی بزنند چه خواهیم کرد و چه خواهیم کرد، اگر‏‎ ‎‏اهل منبر بخواهند این را فلج کنند ـ این حرف را فلج کنند، همۀ آنها‏‎ ‎‏بروند بالای منبر و بگویند، هیچ غلطی نمی کنند. اینها استفاده از‏‎ ‎‏اختلافاتْ همیشه می کنند. یک دسته را می ترسانند اینها ‏‏[‏‏که‏‏]‏‎ ‎‏نروند منبر؛ یک دستۀ دیگری که اقلیت هستند اگر بروند منبر، آنها‏‎ ‎‏هم می بینند همه نرفتند چیزی نمی گویند؛ دوتا سه تا هم اگر‏‎ ‎‏بگویند می گیرند آنها را. اگر اینها بگویند که اگر دانشگاهها را‏‎ ‎‏ببندید ما چه خواهیم کرد، همۀ دانشگاهها با هم باز کنند، هیچ‏‎ ‎‏کاری نمی کنند. بله اگر اختلاف بین آنها بیندازند، با اختلافْ آنها‏‎ ‎‏استفاده می کنند.(147)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت باعث سرنگونی طاغوت

‏شما دیدید که در اثر وحدت کلمه در جامعۀ ایرانی یک قدرتی که‏‎ ‎‏خودش را ابرقدرت حساب می خواست بکند و دنبال او ابرقدرتها‏‎ ‎‏بودند، همۀ ابرقدرتها از او تأیید کردند بلکه مع الأسف دوَل‏‎ ‎‏اسلامی هم ـ قاطبتاً تقریباً ـ با او همراهی کردند، دیدید که با‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ ملت، تمام کنگره های قصرش فرو ریخت یکی بعد‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 127

‏ از دیگری. آن حزب «رستاخیز»ی که آنقدر برای آن مدیحه سرایی‏‎ ‎‏کردند، هم خود او‏‎[2]‎‏ و هم عمال خبیث او آنقدر دربارۀ آن‏‎ ‎‏مبالغه ها کردند، مدحها خواندند. و خود ایشان گفت که اگر کسی‏‎ ‎‏داخل این حزب نشود او را ما تذکره اش را می دهیم و می گوییم‏‎ ‎‏برود بیرون، آنقدر پافشاری راجع به این حزب کرد لکن ملت ایرانْ‏‎ ‎‏مقابل حزب و مقابل حزب ساز و مقابل تانک و توپ و مسلسل‏‎ ‎‏ایستاد و مجبور کرد این آدم دیکتاتور را به آنکه از حزبش‏‎ ‎‏صرف نظر بکند و حزب را کَاَنْ لَمْ یَکُنْ فرض کند. و آن خیانتی که‏‎ ‎‏کرده بود راجع به تغییر تاریخ اسلام، باشرفترین تاریخها،‏‎ ‎‏سازنده ترین تاریخها، آن تاریخی که انسانها را ـ مستضعفین را‏‎ ‎‏بیدار کرد و تمام قلدرهایی که در آن وقت بودند خاضع کرد و‏‎ ‎‏انسانِ به تمام معنا، با همۀ ابعاد، هم ابعاد معنوی و هم ابعاد مادی‏‎ ‎‏ساخت، و این شخص می خواست این شرافت را از ایران سلب‏‎ ‎‏کند و اصل اسلام را پایکوب کند و تاریخ جاهلیت شاهنشاهی را‏‎ ‎‏به جای آن بگذارد، و دیدید که به واسطۀ همت مردم ایران همۀ‏‎ ‎‏قشرها قیام کردند، و این مطلب را هم ملزم شد که از دست بدهد.‏‎ ‎‏و دیدید که به واسطۀ اتفاق کلمه ای که شما ایرانی ها داشتید این‏‎ ‎‏آدم با آن همه مداحیهایی که خودش از خودش می کرد و دیگران‏‎ ‎‏از او و آن همه حرفها که دربارۀ او مدیحه سراها می گفتند، ملزم شد‏‎ ‎‏که بیاید در مقابل ملت و توبه کند و عذر بخواهد؛ برای اینکه مردم‏‎ ‎‏را فریب بدهد البته، لکن ملزم شد به اینکه عذر بخواهد. و دیدید‏‎ ‎‏که اتفاق کلمۀ شما ملت ایران موجب شد که تمام ابرقدرتها عقب‏‎ ‎‏زدند؛ و اول که از او حمایتها کردند، هر کدام حرفها زدند: دخالت‏‎ ‎‏نظامی می کنیم، تجزیه می شود ایران، از این حرفهایِ ـ شعرهایی‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 128

‏که همیشه می خوانند خواندند، و شما دیدید که با اینکه همۀ‏‎ ‎‏ابرقدرتها دنبال سر او بودند و می خواستند از او حمایت کنند،‏‎ ‎‏ملزم شد که از ایران بیرون برود.(148)‏

1 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ذوب قدرتها با اتفاق کلمه

‏اتفاق کلمه، اجتماع یک امت بر یک امر، این اجتماع امت بر یک‏‎ ‎‏امر موجب این شد که این کنگره هایی که تا ـ به قول خودشان ـ‏‎ ‎‏عرش کشیده شده بود اینها یکی یکی ریختند، وارفتند، مثل یخی‏‎ ‎‏که آب بشود.(149)‏

1 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخراج شاه با اتحاد ملت

‏ما یک قدم جلو رفتیم؛ آن اینکه این شخص را از مملکتمان بیرون‏‎ ‎‏کردیم. او می خواست که ماها را بیرون کند یعنی هر کس وارد در‏‎ ‎‏حزب رستاخیز نشده است باید از این مملکت بیرون برود، شما‏‎ ‎‏بحمدالله با هم متحد شدید و اتفاق کلمۀ شما این شد که آن کاری‏‎ ‎‏که او می خواست سر شما بیاورد سر او درآورید؛ بیرونش کردید!‏‎ ‎‏بعدها هم کسی نمی تواند او را بیاورد. اگر می توانستند نگهش‏‎ ‎‏می داشتند ‏‏[‏‏خندۀ حضار‏‏]‏‏؛ نگه داشتن آسانتر از بیرون رفتن و‏‎ ‎‏برگشتن است... .‏

‏اینها برای چی بود؟ برای دومطلب: یک مطلبْ این اتفاق کلمه ای‏‎ ‎‏که در ایران پیدا شد؛ یک مطلب دیگر ـ آن پشتوانه ای که عبارت از‏‎ ‎‏حق و حقیقت ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏، خدا بود. برای خدا و اسلام داد زدید گفتید ما‏‎ ‎‏اسلام را می خواهیم، آزادی می خواهیم، استقلال می خواهیم.‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

‏حکومت اسلام ـ حکومت اسلامی همان آزادی و استقلالی را به‏‎ ‎‏شما می دهد، منتها شما تشریح کردید مطلب را، و الاّ حکومت‏‎ ‎‏اسلامی یعنی آزادی، یعنی استقلال. این پشتوانه داشتن اجتماع شما‏‎ ‎‏به ارادۀ الله تعالی موجب پیروزی شما تا اینجاست.(150)‏

1 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی به واسطۀ وحدت کلمه

‏آن زحمتهای فوق العادۀ شماست که با وحدت کلمه پیروز شدید؛‏‎ ‎‏البته در قدم اول، پیروزی شما... الآن ‏‏[‏‏در مرحله اول است‏‏]‏‏ و آن‏‎ ‎‏اینکه خائن اصلی را که محمدرضا نام دارد، از صحنه کنار زدید... .‏‎ ‎‏ما باید از همۀ طبقات ملت تشکر کنیم که این پیروزی تا اینجا‏‎ ‎‏به واسطۀ وحدت کلمه بوده است. وحدت کلمۀ مسلمین ـ همه،‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ اقلیتهای مذهبی با مسلمین، وحدت دانشگاه و‏‎ ‎‏مدرسۀ علمی، وحدت طبقۀ روحانی و جناح سیاسی. باید همه‏‎ ‎‏این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است؛ و این رمز‏‎ ‎‏پیروزی را از دست ندهیم و ـ خدای نخواسته ـ شیاطین بین‏‎ ‎‏صفوف شما تفرقه نیندازند.(151)‏

12 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی خون بر شمشیر با وحدت

‏شما ملاحظه فرمودید که در این مقدار کم از زمان که طبقات‏‎ ‎‏مختلف با هم ائتلاف کردند ـ و خدا این ائتلاف را درست کرد ـ‏‎ ‎‏شما ملاحظه کردید که این ائتلاف و این وحدت کلمۀ بین جناح‏‎ ‎‏معنوی و جناح مادی، بین علمای اسلام و آن طبقات دیگر ـ از هر‏‎ ‎‏طایفه ای باشند ـ این وحدت کلمه باعث شد که یک ملتی قیام کرد؛‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130

‏و در این وحدت کلمه ای که این ملت دنبال کرد و قیام کرد تمام‏‎ ‎‏ابرقدرتهای عالَم را زمین زد، تمام توپ و تانکها را زمین زد.‏

‏محمدرضا را همه تان می شناسید که قبل از چند سال چه‏‎ ‎‏چیزها برایش می گفتند و خودش چه مداحیها می کرد و قدرت هم‏‎ ‎‏داشت؛ یک مرد قدرتمندی ‏‏[‏‏که‏‎ ‎‏]‏‏روسیه با او موافق، امریکا با او‏‎ ‎‏موافق، انگلستان با او موافق، دوَل اسلامی همه با او موافق، چین با‏‎ ‎‏او موافق، همه موافق، ابرقدرتها و بعد از آنها هر چه قدرت بود‏‎ ‎‏موافق با او بود. این قدرت به این بزرگی را شما ملت، شما ملتِ‏‎ ‎‏سر و پا برهنه ای که همه چیزتان را خوردند، قیام کردید ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ چون‏‎ ‎‏وحدت کلمه در کار بود، با مشتتان تانکها را خُرد کردید. خون بر‏‎ ‎‏شمشیر غلبه کرد. از تخت فرو کشیدید. فرار کرد و رفت.(152)‏

14 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت کلمه رمز پیروزی

‏رمز پیروزی شما وحدت کلمه ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و اینکه همه تان یک مطلب‏‎ ‎‏را می خواهید. الآن همۀ ملتها، ملت ایران در هر شهری، در هر‏‎ ‎‏دهی، در هر قصبه ای همین مطلب را می خواهد: نبودِ شاه که‏‎ ‎‏نیست ان شاءالله ، نبودِ رژیم که نیست ان شاءالله ؛ نبودِ دولت غاصب‏‎ ‎‏که نیست ان شاءالله ؛ ایجاد حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏که خواهد بود ان شاءالله .(153)‏

14 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت رمز موفقیت ملت

‏من از همۀ آنها خواهانم که دست از این نهضت برندارند؛ وحدت‏‎ ‎‏کلمه را حفظ کنند. رمز موفقیت شما تا این حد که یک سلطنت‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131

‏دو هزار و پانصد سالۀ قلدری را شکستید و منهدم کردید، رمز این‏‎ ‎‏پیروزی، وحدت کلمۀ ملت ایران بود؛ یعنی این وحدت کلمه باعث‏‎ ‎‏شد که نه شاه با تمام قوایی که داشت، و نه آنهایی که پشتیبانی از او‏‎ ‎‏می کردند مثل قدرت امریکا، مثل شوروی، چین، انگلستان ـ همۀ‏‎ ‎‏اینها پشتیبانی می کردند ـ لکن به واسطۀ همین قدرت ملت همۀ آنها‏‎ ‎‏هم پشتیبانی شان را از او برداشتند؛ خودش هم فرار کرد.(154)‏

16 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

موفقیت، مرهون پیوستگی

‏من از همۀ طبقات ملت تشکر می کنم. من ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ این اشتراک مساعی‏‎ ‎‏که بین دولت ما، بین ملت ما حاصل شده است از ملت تشکر‏‎ ‎‏می کنم. موفقیت شما مرهون پیوستگی بعضی به بعض است. من‏‎ ‎‏از اینکه روحانیون با دانشگاهی، روحانیون با کارکنان نفت،‏‎ ‎‏روحانیون با کارکنان هواپیمایی با هم اینجا آمدند و اتصال‏‎ ‎‏خودشان را با هم به همین معنا اعلام کرده اند تشکر می کنم. آقایان‏‎ ‎‏روحانیون که در حوزۀ علمیۀ قم و در سایر حوزه های مقدسه، و در‏‎ ‎‏مراکز ایران ـ تهران و سایر جاها ـ همه به هم پیوسته اند و در راه‏‎ ‎‏اسلام تشریک مساعی می کنند مأجورند. خداوند تعالی همۀ شما‏‎ ‎‏را عزت و عظمت عنایت فرماید. خدای تعالی دست اجانب را از‏‎ ‎‏مملکت شما کوتاه کند. اینجا مملکت امام عصر ـ سلام الله علیه  ‏‏ـ‏‎ ‎‏است؛ باید اجانب در او دست نداشته باشند؛ باید کسانی که پیوند‏‎ ‎‏با امام عصر ـ سلام الله علیه ـ ندارند کنار بروند.‏

‏ما گرفتاریهای زیاد داشتیم، و گرفتاریهای زیاد هم در راه داریم.‏‎ ‎‏تاکنون آنقدر که عمل شده است و پیروزی بحمدالله حاصل شده‏‎ ‎‏است، رمز این پیروزی وحدت کلمه است. وحدت کلمۀ ایرانی ها‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 132

‏ـ همۀ اقشار ایران ـ موجب شد که ابرقدرتها را به زانو درآورد؛ آن‏‎ ‎‏قدرت شیطانی را رَفْض کرد. قدرتهای بزرگ شیطانی که پشت سر‏‎ ‎‏او بوده اند، همه را رَفْض کرد، همه را کنار زد. این رمز وحدت کلمه‏‎ ‎‏است. این وحدت کلمه را باید حفظ کنید؛ و با حفظ وحدت کلمه‏‎ ‎‏تا آخر ان شاءالله خواهید رفت. باید همۀ آقایان، همۀ اقشار، همۀ‏‎ ‎‏کسانی که علاقه مند به اسلام هستند، علاقه مند به مسلمین هستند،‏‎ ‎‏علاقه مند به امام زمان ـ سلام الله علیه ـ هستند باید همه در صف‏‎ ‎‏واحد به مبارزه ادامه دهند، در صف واحد به نهضت ادامه دهند.‏‎ ‎‏این نهضتِ مقدس هست تا آن وقتی که ما به نهایت برسیم؛ به‏‎ ‎‏پیروزی نهایی که عبارت از رفتن همۀ قوای شیطانی و جانشین‏‎ ‎‏شدن قوای رحمانی در مملکتی که تعلق به امام دارد، تعلق به امام‏‎ ‎‏زمان دارد، تعلق به خدا دارد، تعلق به پیغمبر اسلام دارد. همه با‏‎ ‎‏هم، هم کلمه باید بشویم تا اینکه رَفض کنیم این قوای شیطانی را؛‏‎ ‎‏این قوای شیطانی که الآن دیگر در حال تزلزل هستند و حشاشه ای‏‎ ‎‏بیشتر از آنها باقی نمانده است.(155)‏

17 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت تا پیروزی

‏من از ملت می خواهم که به همین طور که ادامه دادند تاکنون‏‎ ‎‏نهضت خودشان را، باز هم ادامه بدهند تا اینکه ان شاءالله به‏‎ ‎‏پیروزی نهایی واصل شویم. پیروزی ان شاءالله نزدیک است. و رمز‏‎ ‎‏پیروزی وحدت کلمه است. باید همه کلمۀ خود را واحد کنید. باید‏‎ ‎‏همه پشتیبان هم باشید تا اینکه به پیروزی برسید.(156)‏

19 / 11 / 57

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 133

پیروزی با تشریک مساعی

‏رفقا همه تشریک مساعی کنید در این امور؛ در این نهضت متحد‏‎ ‎‏بشوید. اگر در این نهضت شکست بخورید تا آخر شکست‏‎ ‎‏خورده اید. همه با هم باشید، همه با هم تشریک مساعی بکنید تا‏‎ ‎‏اینکه پیروزی برایمان حاصل بشود.(157)‏

20 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی نهایی با حفظ وحدت

‏خداوند شما را پایدار نگه دارد. خداوند اسلام را عظمت بدهد.‏‎ ‎‏پیروزی شما پیروزی بزرگ اسلام است، و از این به بعد توجه به‏‎ ‎‏بسیاری از امور لازم است که عمدۀ آن توجه به حفظ وحدت کلمه‏‎ ‎‏است. ما در بین مبارزه هستیم و باز محتاج به وحدت کلمه هستیم؛ باز‏‎ ‎‏باید همۀ اقشار با هم برادروار و در کنار هم آماده باشند برای مبارزه و‏‎ ‎‏جلوگیری از تشتتات و اختلافات. اگر خدای ناخواسته اختلافات پیدا‏‎ ‎‏شوند معلوم نیست که ما به پیروزی نهایی برسیم. من به همۀ ملت‏‎ ‎‏توصیه می کنم که به همین نحو که تا کنون به وحدت کلمۀ خودشان‏‎ ‎‏ادامه داده اند از این به بعد هم ادامه دهند. همین طور که حس‏‎ ‎‏انسانیت و ملیت و اسلامیت در آنها بیدار شده، آن را بیدارتر نگه‏‎ ‎‏دارند و نگذارند این شعلۀ الهی خاموش شود. تمسک به اسلام و‏‎ ‎‏حَبْل متین اسلام و قرآن کریم و امام اعظم، امام عصر ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏بکنند، و با همت والای خود تمام مشکلات را رفع کنند.(158)‏

23 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی نتیجه وحدت ملت

‏نهضتی که ملت به خواست خدا وحدت پیدا کرده است پیروز‏‎ ‎‏خواهد شد. رمز پیروزی همین وحدت کلمه بود و ما باید همین را‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 134

‏ حفظ کنیم. یعنی هر کس در هر مقامی که هست، من که یک طلبه‏‎ ‎‏هستم، آقایان که از علمای اعلام هستند، شما که از روشنفکران و‏‎ ‎‏متفکرین هستید، همۀ ما الآن مسئول هستیم برای آتیۀ این کشور.(159)‏

28 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، بهترین ثمره نهضت

‏ما در این نهضت اخیر آنچه را که می توانم بگویم بهترین ثمرات‏‎ ‎‏این نهضت است، این وحدتی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که حاصل شد بین قشرهای‏‎ ‎‏مختلف. دانشگاهی به روحانیین نزدیک شد، روحانیین به آنها‏‎ ‎‏نزدیک شدند، بازاری با همۀ اینها نزدیک شد، دهقان با همۀ اینها‏‎ ‎‏نزدیک شد. و شما الآن می بینید که در سرتاسر ایران تمام طبقات‏‎ ‎‏با هم همفکر و هم عقیده و یکصدا جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏می خواهند. و رمز موفقیت ما، که قدرتهای بزرگِ دنیا را عقب‏‎ ‎‏نشاند و یک قدرت شیطانی مثل قدرت خاندان پهلوی را‏‎ ‎‏فروریخت، این رمز موفقیت همین وحدت اقشار و وحدت کلمه‏‎ ‎‏بود. اگر بنا بود که قشر روحانی تنها می خواست به جنگ اینها برود‏‎ ‎‏خفه می کردند او را؛ نویسنده می خواست به جنگ آنها برود آنها را‏‎ ‎‏از بین می بردند؛ دانشگاهی می خواست این کار را بکند‏‎ ‎‏نمی توانست؛ بازار می خواست این کار را تنها بکند نمی شد؛‏‎ ‎‏دهقان می خواست بکند نمی شد. اینکه همه چیز را ما به دست‏‎ ‎‏آوردیم، و ان شاءالله بعد هم به دست می آوریم، این برای همین‏‎ ‎‏پیوستگی است که بین اقشار ملت حاصل شد. و ما باید این‏‎ ‎‏همبستگی را نگه داریم. (160)‏

29 / 11 / 57

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 135

ایمان و وحدت، رمز پیروزی

‏روی موازین مادی، روی موازین عادی باید با یک یورش، ما از‏‎ ‎‏بین رفته باشیم. باید همۀ ما یک لقمۀ آنها باشیم! لکن قدرت‏‎ ‎‏ایمان، پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، اتکال به ولی عصر‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ شما را پیروز کرد. برادران من! از یاد نبرید این رمز‏‎ ‎‏پیروزی را. این وحدت کلمه ای که در تمام اقشار ایران پیدا شد‏‎ ‎‏معجزه بود. کسی نمی تواند این را ایجاد کند؛ این معجزه بود. این‏‎ ‎‏امر الهی بود. این وحی الهی بود نه کار بشر. رمز پیروزی شما اول‏‎ ‎‏ایمان ثابت؛ و بعد وحدت کلمه. این دو مطلب را حفظ کنید.(161)‏

14 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرد طاغوت با وحدت کلمه

‏نهضتی که بچه های صغیرش با پیرمردهای کبیر با هم بودند؛ نهضتی‏‎ ‎‏که بچه ها پستانک را در دهان می گذاشتند، وقتی بیرون می آوردند‏‎ ‎‏می گفتند «مرگ بر شاه» باز پستانک را به دهان می گذاشتند! از‏‎ ‎‏بچه هایی که اولِ صحبت و حرف زدنشان است تا پیرمردهایی که آخر‏‎ ‎‏عهدشان است به حیات، همه با هم بودند و همه با هم طرد کردند‏‎ ‎‏این طاغوت را. رمز پیروزی ایران همین بود؛ اتکال به خدا، برای خدا‏‎ ‎‏و وحدت کلمه، وحدت کلمه و وحدت غرض ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ مقصد. از هرکس‏‎ ‎‏می پرسیدند، مقصد این بود که حکومتِ اسلام باشد. مقدمه این بود‏‎ ‎‏که حکومتِ طاغوت نباشد؛ مقصد این بود که استقلال و آزادی در‏‎ ‎‏پناه حکومت اسلامی باشد. رمز پیروزی ملت ما: وحدت کلمه و‏‎ ‎‏وحدت غرض و ـ مهمتر ـ اتکال به خدای تبارک و تعالی. شما آقایان‏‎ ‎‏در هر جا که هستید این رمز را فراموش نکنید.(162)‏

16 / 12 / 57

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 136

کندن ریشه ظلم و استبداد

‏درود بر ملت مجاهد ایران! درود بر ملتی که با دست خالی با اتکال‏‎ ‎‏به خدای تبارک و تعالی و وحدت کلمه و مقصد، ریشۀ ظلم، ریشۀ‏‎ ‎‏استبداد، ریشۀ تمام ناسازگاریها را از بیخ وبن کند! درود بر شما‏‎ ‎‏جوانان! درود بر شما که از راههای دور آمده اید برای تفقد از من و‏‎ ‎‏تفقد از اهالی اینجا! می دانید که ما رنجها دیدیم؛ ملت ما خونها داد،‏‎ ‎‏ملت ما رنجها کشید. پنجاه و چند سال آنقدر رنج کشید که دیگر‏‎ ‎‏طاقت نیاورد. و می دانید که رمز پیروزی شما ملت بزرگ، وحدت‏‎ ‎‏کلمه و اتکال به ایمان بود. این ایمان به خدا بود که شما را پیروز کرد.‏‎ ‎‏این ایمان به خدا بود که از شهادت نترسیدند جوانهای ما. ایمان به‏‎ ‎‏خدا آنها را در این مبارزه پیش برد؛ و باید این رمز را حفظ کنید.(163)‏

22 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ دستاوردها با وحدت کلمه

‏ای فرزندان عزیز اسلام، رمز پیروزی را دریافتید. دریافتید که در‏‎ ‎‏این دو سال اخیر با وحدت کلمه ریشۀ استبداد، ریشۀ سلطنت‏‎ ‎‏استبدادی 2500 ساله را از بیخ کندید. دریافتید که نفتخواران‏‎ ‎‏مفتخوار را عقب زدید. دریافتید که با وحدت کلمه و وحدت‏‎ ‎‏غرض و هدف و آن ایمان و هدف اسلام، هدف جمهوری اسلام،‏‎ ‎‏دریافتید که این رمزْ شما را به پیروزی رساند. این رمز را از دست‏‎ ‎‏ندهید، صفهای خود را فشرده تر کنید، روابط خود را با همۀ قشرها‏‎ ‎‏خصوصاً با روحانیین زیاد کنید. شما آمال و آرزوی ما هستید. ملت‏‎ ‎‏ایران با این وحدت کلمه آمال و آرزوی اسلام است. باید با وحدت‏‎ ‎‏کلمه همۀ چیزهایی که پیش آمده است حفظ کنید.(164)‏

17 / 12 / 57

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 137

نوید عظمت به شرط اتحاد

‏من نوید پیروزی به شما می دهم: من نوید استقلال، من نوید‏‎ ‎‏عظمت، من نوید رفاه، من نوید معنویت، من نوید یک روح پاک،‏‎ ‎‏یک روح آزادمنش، یک روح مهذب به شما می دهم؛ به شرط‏‎ ‎‏آنکه همه با هم باشید و ما همه با هم به سوی جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏به سوی اسلام.(165)‏

17 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غلبه بر قدرت های شیطانی با وحدت

‏شما دیدید که ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ این همبستگی که داشتید و این وحدت کلمه که‏‎ ‎‏داشتید و همه تان با هم جمهوری اسلامی را می خواستید، بر‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی غلبه کردید؛ و از این به بعد هم اگر حفظ کنید‏‎ ‎‏این قدرت را، اگر حفظ کنید این وحدت کلمه را، خداوند با‏‎ ‎‏شماست. اگر حفظ کنید این وحدت کلمه و اتکال به خدا را، هم در‏‎ ‎‏مجلس مؤسسان پیروز خواهید شد و هم در مجلس شورا پیروز‏‎ ‎‏خواهید شد.(166)‏

16 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی نهایی رهین وحدت

‏ما اگر این وحدت کلمه و این خاصیت که عبارت از اسلامیت است‏‎ ‎‏که در آن همه چیز هست، اگر این را ما حفظش بکنیم، تا آخر با‏‎ ‎‏پیروزی هستیم و اگر ـ خدای نخواسته  ‏‏ـ‏‏ یا اینها اخلال بکنند و ما‏‎ ‎‏شل بیاییم و جلویشان را نگیریم و ملت جلویشان را نگیرد، و یا‏‎ ‎‏خودمان خیال کنیم که پیروز هستیم و به سستی گرایش پیدا بکنیم‏‎ ‎‏من خوف این را دارم که ـ خدای نخواسته ـ با فرم دیگر همان‏‎ ‎‏مسائل را پیش بیاورند. البته با فرم شاهنشاهی دیگر نمی گویند‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 138

‏ برای اینکه این شکست خورده است؛ این را می دانند که قابل عمل‏‎ ‎‏نیست، یک فرم دیگری رویش می گذارند. بلدند آنها، مطالعات‏‎ ‎‏دارند. اگر ما ایستادگی کنیم و قدرتی که الآن در دستمان است ـ که‏‎ ‎‏قدرت ملت است ـ حفظ کنیم، وحدت کلمه را حفظ کنیم، همه‏‎ ‎‏پیروز خواهیم شد و اگر ـ خدای نخواسته ـ این حفظ نشود خوف‏‎ ‎‏این مطلب هست که دوباره ما را برگردانند به آن حال و اگر ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته  ‏‏ـ‏‏ ما را شکست بدهند ـ این دفعه اینها لمس کرده اند‏‎ ‎‏وحدت ایران را و قدرت اسلام را لمس کرده اند؛ پیشتر می گفتند‏‎ ‎‏احتمال را می دهیم، علم بود پیشتر؛ حالا لمس است، لمس‏‎ ‎‏کرده اند که ایران با قدرت اسلام و وحدت کلمه پیش برد ـ قطع‏‎ ‎‏می کنند همه چیز ما را. این دفعه دیگر قطع می کنند همۀ قدرتها را!‏‎ ‎‏نه روشنفکر می گذارند در عالم بماند و در ایران بماند و نه کسی‏‎ ‎‏دیگر را می گذارند؛ تمام را خواهند سرکوب کرد. ما بیدار باشیم!‏‎ ‎‏نگذاریم این پیش بیاید؛ و نگذاشتن به این است که همه با هم‏‎ ‎‏ـ همه با هم  ‏‏ـ‏‏ کمک بکنیم: کارگر با کارفرما کمک بکند، و همه با هم‏‎ ‎‏با انصاف رفتار کنند، با انسانیت رفتار بکنند، با رحم و مروت رفتار‏‎ ‎‏بکنند و نگذارند این نهضت خاموش بشود تا ان شاءالله آن معنایی‏‎ ‎‏که مقصد اصلی ماهاست برسیم.(167)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لرزاندن پشت ابرقدرتها با وحدت

‏شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با استعمار و استثمار‏‎ ‎‏پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکال به خدای‏‎ ‎‏متعال و وحدت کلمه و مشارکت همۀ قشرها بر طاغوت زمان غلبه‏‎ ‎‏کنید و پشت ابرقدرتها را بلرزانید. اکنون نیز با خودیاری و‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 139

‏همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید، و با تأیید‏‎ ‎‏الهی به نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید.(168)‏

21 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ناتوانی قدرتها در برابر ملت

‏امروز اینها لمس کردند این مسائل را؛ یعنی عیناً در خارج دیدند که‏‎ ‎‏این ملت با هم که شد همه چیز آنها را به باد داد. این ملت وقتی که‏‎ ‎‏روحانی اش و ـ عرض می کنم ـ دانشگاهی اش، بازاری اش و‏‎ ‎‏ـ عرض بکنم ـ کشاورزش، همۀ اینها با هم مجتمع شدند و یک‏‎ ‎‏کلام گفتند که مرگ بر این سلطنت و یک کلام گفتند که ما جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی می خواهیم، هیچ قدرتی نتوانست جلوی اینها را بگیرد.‏‎ ‎‏اینها الآن وحدت کلمه ای که حاصل است و حاصل شد، خطری‏‎ ‎‏بود که لمس کردند که تمام قدرتهای بزرگ نتوانست جلو این ملت‏‎ ‎‏را بگیرد و این ملت با مشت خالی غلبه کرد بر آنها. و نبود جز‏‎ ‎‏اینکه اسلام در کار بود و مردم شهادت را طالب بودند؛ و نبود الاّ‏‎ ‎‏اینکه همه با هم بودند: از آن بچۀ کوچک تا آن پیرمرد هشتاد ساله،‏‎ ‎‏همه یک حرف می زدند.(169)‏

29 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی در سایه وحدت

‏ما به خواست خدای تعالی با آنکه بی ساز و برگ بودیم و ملت ما‏‎ ‎‏در دستش از تفنگ و آلات جنگی چیزی نبود، به واسطۀ قدرت‏‎ ‎‏ایمان و وحدت کلمه بر قوای طاغوتی غلبه کردیم. و من امیدوارم‏‎ ‎‏که همۀ ملتهای اسلامی بپا خیزند و با وحدت کلمه و با توجه به‏‎ ‎‏اسلام و قدرت ایمان، بر اجانب و بر کسانی که می خواهند این‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 140

‏ملتها را همیشه در تحت اختیار و سلطۀ خود داشته باشند غلبه‏‎ ‎‏کنند. رمز پیروزی مسلمین در صدر اسلام، وحدت کلمه و قوّت‏‎ ‎‏ایمان بود؛ قوّت ایمان بود که یک لشکر ضعیف را بر امپراتوریهای‏‎ ‎‏بزرگ عالم غلبه داد، و سی نفر به قیادت خالدبن ولید‏‎[3]‎‏ بر شصت‏‎ ‎‏هزار نفر لشکر پیشقراول روم غلبه کرد. این قدرت اسلام بود که‏‎ ‎‏پیش می برد، و ما مسلمین باید با قدرتِ اسلامْ اسلام را پیش ببریم.‏

‏باید با قوای کفر به قدرت اسلامی مبارزه کنیم و دست‏‎ ‎‏تبهکاران را از ممالک خودمان دور کنیم. اگر وحدت کلمۀ اسلامی‏‎ ‎‏بود و اگر دولتها و ملتهای اسلام به هم پیوسته بودند، معنا نداشت‏‎ ‎‏که قریب یک میلیارد جمعیت مسلمین زیر دست قدرتها باشد. اگر‏‎ ‎‏این قدرت ـ قدرت بزرگ الهی ـ مُنْضَم بشود به قدرت ایمان و همه‏‎ ‎‏با هم برادرانه در راه اسلام قدم بردارند، هیچ قدرتی بر آنها غلبه‏‎ ‎‏نخواهد کرد.(170)‏

31 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفن توطئه ها با اتحاد

‏قشرهای کمی که ... مشغول توطئه هستند، ان شاءالله به همین‏‎ ‎‏زودی منقطع خواهند شد. آنها گمان باطل کردند که می توانند در‏‎ ‎‏مقابل یک ملتِ بپاخاسته توطئه کنند؛ توطئۀ آنها مدفون خواهد‏‎ ‎‏شد؛ لکن به شرط اینکه مستضعفین وحدت کلمه را از دست‏‎ ‎‏ندهند؛ اقشار با هم باشند. همان طوری که تا اینجا همه با هم‏‎ ‎‏بودند و نهضت را با وحدت کلمه و اتکال به خدای عالم به اینجا‏‎ ‎‏رساندند و سدهای بزرگ را شکستند، از این به بعد هم با هم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 141

‏باشند؛ رمز را حفظ کنند؛ کلید پیروزی را حفظ کنند. اگر این رمز‏‎ ‎‏که وحدت کلمه و اتکال به خدای عظیم و توجه به اسلام بزرگ‏‎ ‎‏باشد، محفوظ بماند، اگر این رمز را حفظ کنند، پیروزی با آنهاست‏‎ ‎‏ـ پیروزی نهایی.(171)‏

24 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

موفقیت، نتیجه وحدت ملت

‏در این نهضت که ملت ما پیروز شد، برای این بود که این اختلافات‏‎ ‎‏یک قدری منسی شد، همه توجه به یک مطلب پیدا کردند که باید‏‎ ‎‏یک جمهوری اسلامی یک حکومت اسلامی باشد. قشر‏‎ ‎‏روشنفکر و قشر متقدم و متجدد و بازاری و سایر اقشار همه با هم‏‎ ‎‏دست برادری دادند تا این کار را انجام دادند.(172)‏

29 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت کلید پیروزی

‏یک تکلیف عمومی هست، و آن اینکه همۀ ما با همۀ قدرت و‏‎ ‎‏قوت که داریم سعی کنیم که این نهضت محفوظ بماند؛ این وحدت‏‎ ‎‏کلمه محفوظ بماند؛ این خدایی بودن نهضت محفوظ بماند که‏‎ ‎‏همه برای اسلام کار بکنند. همین که ما را تا حالا آورده و پیروز‏‎ ‎‏کرده است؛ چون برای اسلام بود، وحدت کلمه بود، همۀ ملت‏‎ ‎‏برای اسلام قیام کردند و پیروز شدند. خداوند تأیید کرده. الآن‏‎ ‎‏تکلیف همۀ ما این است که سعی بکنیم با هر چه قدرت داریم، هر‏‎ ‎‏فردی هر مقداری که قدرت دارد، سعی بکند که این وحدت کلمه‏‎ ‎‏و این اسلامیت نهضت محفوظ بماند. اگر این محفوظ ماند ما‏‎ ‎‏پیروزیم؛ هیچ شک نکنید. اگر ما وحدت کلمه مان و اسلامیت، این‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 142

‏دو تا اگر محفوظ بماند، ما پیروز هستیم. ما همۀ این آشغالهایی که‏‎ ‎‏الآن دارند فساد می کنند و توطئه می کنند ـ همه را ـ از بین می بریم.‏‎ ‎‏اما شرط همین است که همۀ مردم، همۀ ملت، با هم دست به هم‏‎ ‎‏بدهند و این نهضت را حفظش کنند.(173)‏

25 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یک ندا در همه ایران

‏آنطوری که به من می گفتند، صبح که می شد، هر کس از خواب پا‏‎ ‎‏می شد و بیرون می خواست برود از خانه، یک چوبی، یک‏‎ ‎‏عصایی، یک کارد مطبخی، چند تا سنگ، چند تا آجر،‏‎ ‎‏برمی داشتند و می رفتند به جنگ! طرف چه داشت؟ تانک و توپ‏‎ ‎‏و مسلسل و خمپاره، همه چیز. از بالای سر، از پایین، از همه جا.‏‎ ‎‏لکن این جمعیت یک چیز داشت، و آن «ایمان» یک پشتوانه‏‎ ‎‏داشت، و آن «خدا»، یک مقصد داشت، و آن «اسلام». همه، از اول‏‎ ‎‏ایران تا مرکز، تا آخر، هر جا می رفتی فریاد «مرگ بر شاه» و «ما‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی می خواهیم» بلند بود. نه از مردم عادی؛ از آن‏‎ ‎‏بچه های کوچک و اینقدری‏‎[4]‎‏ که تازه زبان باز کرده اند، از آن‏‎ ‎‏بچه های دبستانی، تا آن پیرمردهایی که توی مریضخانه خوابیده‏‎ ‎‏بودند. نه یک قشر؛ علما، معممین، طلاب، دانشگاهیها، اداری،‏‎ ‎‏همه و همه یک مطلب می خواستند؛ و آن اینکه جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی؛ ما جمهوری اسلامی می خواهیم. این معنا بود که رمز‏‎ ‎‏پیروزی بود.(174)‏

30 / 2 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 143

شکستن سلطنت با وحدت

‏همین طور که دیدید همه با هم بودیم و یک همچو سد بزرگی که‏‎ ‎‏هیچ کس احتمال شکستش را نمی داد شکستید. با دست الهی‏‎ ‎‏شکستید. «اجتماع» شکست این را. برای سازندگی هم و برای‏‎ ‎‏پیشرفت از حالا به بعد هم همین مطلب لازم است.(175)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفی قدرتهای غول آسا

‏امروز روز این نیست که تکه تکه بشود این ملت، گروه گروه بشود.‏‎ ‎‏امروز تمام گروهها باید ادغام بشوند در یک گروه. و آن گروه‏‎ ‎‏اسلامی است. همان طوری که تمام گروهها ادغام شد در یک گروه‏‎ ‎‏و تمام قولها و تمام فریادها ادغام شد در یک فریاد، و آن فریاد‏‎ ‎‏مرگ بر این رژیم و ـ عرض بکنم که ـ اسلام، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏می خواهیم. آن ادغام گروهها در هم و توجه به اسلام بود که این‏‎ ‎‏سد بزرگ شیطانی را شکست، و همۀ حساب مادیین را باطل کرد.‏

‏آنها حساب عالم طبیعت و ماده را می کردند. حساب جنبۀ‏‎ ‎‏الهیتش ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏نمی کردند. ایمانش را حساب نمی کردند که ایمان چه‏‎ ‎‏قدرتی دارد. آن را نمی توانند حساب کنند، و ایمان نمی دانند چه‏‎ ‎‏است. حساب اینکه، به حسب حساب مادیت محال بود که یک‏‎ ‎‏عده معمم که باید درس بخوانند، و یک عده دانشگاهی که باید‏‎ ‎‏سر کلاس بروند، و یک عده بازاری که باید کسب بکنند، و یک‏‎ ‎‏عده دهقان که باید کشت بکنند ـ ولو کشتی برایشان نگذاشتند! ـ‏‎ ‎‏یک عده کارگر که باید کار بکنند، ـ نظامی هیچ کدام اینها نبودند ـ‏‎ ‎‏اینها قیام بکنند و نظام یک غولی را به هم بزنند. آن نظامی که همۀ‏‎ ‎‏قدرتها دنبالش بودند. نه ابرقدرت تنها؛ همۀ قدرتها. البته روی‏‎ ‎‏حساب طبیعت، روی حساب مادیت، آنهایی که اطلاع از ماورای‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 144

‏این عالم ندارند، آنهایی که اطلاع از ایمان ندارند، روی حساب‏‎ ‎‏آنها، یک امر محالی بود؛ یک امر محال واقع شد. آنها محال‏‎ ‎‏می دانستند. اما روی حساب‏ إقرأ باسم ربک الذی خلق‎[5]‎‏ وقتی اسم‏‎ ‎‏خدا شد، همین مقدار ـ ما به عمق مسائل نمی رسیم ـ همین‏‎ ‎‏مقداری که همه اسلام گفتند و اسلام اسم خداست، همین پیروز‏‎ ‎‏کرد همه را؛ همۀ قدرتها را به هم زد؛ نتوانستند نگهش دارند. همۀ‏‎ ‎‏قدرتها دنبالش بودند. من مطلعم، همۀ قدرتها دنبالش بودند که‏‎ ‎‏نگهش دارند؛ همۀ چنگالها چسبیده بودند به این تخت و تاج‏‎ ‎‏منحوس که نگه دارند؛ و قدرت ایمان شما، قدرت اسلام، همۀ این‏‎ ‎‏قدرت را عقب زد و این را از این مملکت بیرونش کرد. ریشه های‏‎ ‎‏دیگر را هم بیرون می کنیم.(176)‏

7 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، رمز پیروزی و تداوم آن

‏باید همان نهضت به همان طور که بود، همان کلید پیروزی که‏‎ ‎‏وحدت کلمه و ایمان بود، همان را نگه دارید. وحدت کلمه و ایمان‏‎ ‎‏شما را بر این قدرت پیروز کرد. حالا هم توطئه های همه جانبه‏‎ ‎‏هست. گرچه این توطئه ها خیلی ‏‏[‏‏مسئله‏‏]‏‏ مهمی نیست لکن آشوب‏‎ ‎‏می کند؛ اسباب یک آشوب و ناراحتی برای دولت ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏برای ملت‏‎ ‎‏هست. باید حالا هم همان نهضت را با همان رمز، با همان کلید‏‎ ‎‏پیروزی که همه با هم بودید و همه هم اسلام را می خواستید، باید‏‎ ‎‏این را حفظش کنید. اگر این حفظ شد، شما را تا آخر نقطۀ پیروزی‏‎ ‎‏می رساند. اگر خدای نخواسته وحدت کلمه را از دست بدهید یا‏‎ ‎‏مقصدتان غیر مقصد حکومت اسلامی باشد، خوف این است که‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 145

‏ دیگر نتوانید قدم بردارید. نتوانستن قدم برداشتن دنبالش این است‏‎ ‎‏که آنها قدمشان را پیش بگذارند. شماها سست بشوید عقب نشینی‏‎ ‎‏کنید، آنها یک قدم جلو بگذارند، آنها توطئه ها را زیاد کنند. الآن‏‎ ‎‏چیزی نیستند لکن ممکن است که ماها هرچه عقب برویم، آنها‏‎ ‎‏جلو بیایند؛ توطئه ها زیاد بشود؛ این ریشه ها همه با هم مجتمع‏‎ ‎‏بشوند. ماها از هم متفرق بشویم، آنها با هم مجتمع بشوند؛ عکس‏‎ ‎‏آنی که با آن پیروزی حاصل شد تحقق پیدا کند. گروههای مختلف‏‎ ‎‏با هم مجتمع شدند، همه با هم همصدا شدند، و سد را شکستند.‏‎ ‎‏حالا که سد را شکستند، باز هم ما یک سد دیگری داریم؛ یک‏‎ ‎‏کارهای دیگری داریم.‏

‏اگر بنا باشد که ما حالا دیگر آن اجتماعاتی که داشتیم، آنها را از‏‎ ‎‏دست بدهیم و یکی یکی گروه های مختلف، جمعیتهای مختلف،‏‎ ‎‏جمعیت مخالف با هم بشویم، و آن توجهی که به مقصد داشتیم و‏‎ ‎‏اینکه حکومت اسلام را ما می خواهیم، آن هم کم کم سرد بشود،‏‎ ‎‏این آتشی که در دلها افروخته شده بود و این نور خدا، نوری که‏‎ ‎‏خدا در دلها، هدایت او روشن کرده بود، اینها سرد بشود، سست‏‎ ‎‏بشود، از آن طرف آنها اجتماعاتشان زیاد بشود، از این طرف ما‏‎ ‎‏اجتماعات مان را از دست بدهیم. نتیجه این می شود که آنها خدای‏‎ ‎‏نخواسته یک وقت غلبه کنند؛ و اگر غلبه کنند این دفعه خدای‏‎ ‎‏نخواسته مثل آن وقتها نیست که رها کنند ‏‏[‏‏تا‏‎ ‎‏]‏‏شما زندگی بکنید‏‎ ‎‏ولو توی کوهستان، ولو توی عشایر خودتان. نخیر، به کلی از بینتان‏‎ ‎‏می برند. یعنی هم دانشگاه را از بین می برند؛ هم مدارس را از بین‏‎ ‎‏می برند؛ هم شهرنشینها را از بین می برند؛ هم عشایر را از بین‏‎ ‎‏می برند. از بین خواهند برد ما را، اگر خدای نخواسته اینها غلبه‏‎ ‎‏بکنند ـ و ان شاءالله نمی کنند ـ لکن ما باید بیدار باشیم، توجه کنیم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 146

‏ که آن معنایی که ما را رساند به اینجا آن را حفظش کنیم. آن معنا‏‎ ‎‏این بود که اختلافات را کنار گذاشته بودید همه با هم آن روز.‏

‏آن روزی که فریاد ‏‏[‏‏بلند شد و‏‏]‏‏ همۀ مردم «الله اکبر» می گفتند و‏‎ ‎‏در شهرها و در ده ها و در همه جا یک فریاد می زدند و می گفتند‏‎ ‎‏«مرگ بر این سلطنت!» که آن وقت هیچ فکر اختلاف نبودند، همه‏‎ ‎‏با هم اجتماع داشتند، اختلافات کنار گذاشته شده بود، این اسباب‏‎ ‎‏این شد که شما پیروز شدید، یک پیروزی اعجازآور. هیچ کس‏‎ ‎‏تصور این معنا را نمی کرد که یک همچو پیروزی برای ملتی که هیچ‏‎ ‎‏ندارد، در مقابل یک قدرتی که همه چیز دارد. ‏‏[‏‏حاصل‏‏]‏‏ بشود. اگر‏‎ ‎‏چنانچه این رمز را حفظ بکنید، اجتماع خودتان را حفظ بکنید،‏‎ ‎‏دست از اختلافات قبیله ای، اختلافات شخصی، اختلافات مِلکی،‏‎ ‎‏اختلافات عشیره ای، اگر بردارید ‏‏[‏‏پیروزی شما بیمه است‏‏]‏‏ و آن‏‎ ‎‏رمز دوم که عبارت از این است که خواست همه یک جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، یک حکومت عدل، یک حکومت انسانی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ اگر این‏‎ ‎‏دو تا جهت را حفظ بکنید، هم دست از آن اختلافات بردارید. ‏‏[‏‏و‏‏]‏‎ ‎‏نگذارید اختلاف پیدا بشود؛ اگر یک وقت خواست بین دو نفر ولو‏‎ ‎‏از عشیره تان، بخواهد اختلاف کند، جمع بشوید نگذارید، آنها را‏‎ ‎‏صلح بدهید، با هم برادر باشید؛ و از آن طرف هم توجه داشته‏‎ ‎‏باشید که بناست که یک حکومت اسلامی باشد که دیگر ظلم در‏‎ ‎‏کار نباشد، دیگر اختناق در کار نباشد، دیگر زیر بار ظلم اجانب در‏‎ ‎‏کار نباشد که ما منافعمان را هرچه داریم بیایند بردارند و بروند و‏‎ ‎‏هیچ کس هم حرفی نزند، اینها نباشد؛ اگر ما حفظ کنیم این وحدت‏‎ ‎‏کلمه و وحدت مقصد ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که آن اسلام است، حفظ کنیم، تا آخر‏‎ ‎‏پیروز هستیم. یعنی مملکتمان را به کلی از اینها، از این شیاطینی که‏‎ ‎‏الآن هستند و فتنه گری می کنند، خالی می کنیم و به دیگران هم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 147

‏اجازه نمی دهیم دخالت بکنند در مملکتمان؛ و خودمان برای‏‎ ‎‏خودمان مملکتمان را اداره می کنیم و منافع مملکت برای خود‏‎ ‎‏شما می شود.(177)‏

13 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی نهایی در گرو حفظ وحدت

‏به شرط اینکه شما دانشگاهیها و اساتید محترم در محل خودتان،‏‎ ‎‏من که یک طلبه هستم در محل خودم، آقایان که از علما هستند در‏‎ ‎‏محل خودشان، همه مان دنبال این معنا باشیم که این نهضت به‏‎ ‎‏اینجوری که تا اینجا آمده حفظ بشود. اگر این نهضت به همین طور،‏‎ ‎‏یعنی وحدت کلمه، گروه گروه نشویم.‏

‏الآن شما ملاحظه می کنید صد گروه در تهران اظهار وجود‏‎ ‎‏کرده اند! یعنی صد گروه مخالفت با اسلام. ... ولو خودشان‏‎ ‎‏نفهمند. ولو خودشان برای اسلام می گویند ما این کار را می کنیم.‏‎ ‎‏... اگر دانشگاه جدا بشود از روحانیت، روحانیت جدا بشود از‏‎ ‎‏دانشگاه، هر دو جدا بشوند از مردم دیگر، احزاب احزاب مختلف‏‎ ‎‏متشتت ـ که مع الأسف هر کدام با دیگری بدند، اگر این معنا بشود‏‎ ‎‏ما خوف این معنا را داریم که نهضت ما نرسد به آن ثمره ای که باید‏‎ ‎‏برسد؛ و دانشگاه شما هم نرسد به آن معنایی که دلتان می خواهد؛‏‎ ‎‏و مدارس ما هم نرسد به آن معنایی که دلمان می خواهد.‏

‏آن چیزی که الآن همۀ ما باید دنبال آن باشیم و جدیت داشته‏‎ ‎‏باشیم این است که شما در دانشگاه و ما در مدرسه ها و آقایان در‏‎ ‎‏شهرها و همه در همه جا مردم را دعوت کنند به وحدت کلمه و‏‎ ‎‏اینکه از این تشتت دست بردارند. با وحدت کلمه و توجه به اینکه‏‎ ‎‏ما همه یک جمهوری اسلامیِ عدل می خواهیم، یک حکومت‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 148

‏اسلامی عدل می خواهیم، یک حکومتی که همه آزاد فکر کنند،‏‎ ‎‏آزاد نظر بدهند ـ عرض می کنم ـ آزاد عمل بکنند، استقلال داشته‏‎ ‎‏باشند در همه چیز. ... من خوف این را دارم که یک دستهایی در کار‏‎ ‎‏باشد برای همین ایجاد این تشتتها، گروه گروه درست کردنها... .‏

‏اگر این ‏‏[‏‏وحدت‏‏]‏‏ حفظ نشود، نه شما دیگر امید داشته باشید‏‎ ‎‏که یک دانشگاه مستقل داشته باشید؛ و نه ما امید داشته باشیم که‏‎ ‎‏یک مسجد و محراب مستقل داشته باشیم. و اگر ان شاءالله ،‏‎ ‎‏امیدوارم بشود، همۀ ما مجتمع باشیم، همۀ ما نظر صحیحی داشته‏‎ ‎‏باشیم، فکر نکنیم که شما از ما جدا و ما از شما جدا، همه مسلِم،‏‎ ‎‏همه دارای ـ عرض می کنم ـ عقیدۀ اسلامی، همه توجه به اینکه‏‎ ‎‏کشورمان مستقل باشد، مال خودمان باشد، منافعش مال خودمان‏‎ ‎‏باشد، زحمت مردم مال خودشان باشد، معنویاتش درست بشود،‏‎ ‎‏مادیاتش درست بشود، همۀ این چیزها، اگر این مطلب محفوظ‏‎ ‎‏بماند و همه با هم باشیم، همان طوری که تا حالا بودیم، پیروز‏‎ ‎‏هستیم.(178)‏

13 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

پیروزی با حفظ انسجام

‏اگر این انسجامی که ملت پیدا کرد و گروهها، متفرقات به هم‏‎ ‎‏مجتمع شدند، همه با هم شدند، آنهایی که دور از هم بودند به هم‏‎ ‎‏نزدیک شدند و آن ایمانی که قلبها مملو از ایمان و همه داد‏‎ ‎‏می زدند «جمهوری اسلامی» اگر این را ما نگهش داریم، قدر این‏‎ ‎‏نعمت را بدانیم، نگهش داریم، یک ملت پیروزی هستیم که دیگر‏‎ ‎‏نمی توانند این ریشه های فاسد کاری انجام بدهند. لکن مهم همین‏‎ ‎‏است که نگهش داریم. مهم این است که ما آن وحدتی که داشتیم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 149

‏حفظش کنیم.(179)‏

13 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عنایت خدا بواسطه اتحاد

‏در عین حال که همه قوّه های عالم بر خلاف یک سی و پنج میلیون‏‎ ‎‏جمعیت، یک جمعیت ایرانی، همه قوّه های عالم، مخالف،‏‎ ‎‏مع ذلک نتوانستند نگه دارند این را. چه اسباب این شد که یک‏‎ ‎‏همچو پیروزی پیدا شد؟ ماها عُرضه ای داشتیم؟ نه، ایمان و نظر‏‎ ‎‏خدا بود، وقتی همۀ شما از ظلم بیزارید و همۀ شما به عدالت‏‎ ‎‏اسلامی رو آوردید، خدای تبارک و تعالی به شما کمک می کند؛‏‎ ‎‏ملائکة الله کمک می کنند. این ملائکة الله که در جنگهای اسلامی به‏‎ ‎‏جمعیتهای کوچک کمک می کردند که پیروز می شدند بر‏‎ ‎‏جمعیتهای بزرگ، منتها خود مردم آنجا نمی دانستند؛ پیغمبر‏‎ ‎‏می دانست به وحی. الآن هم اگر پیغمبر بودند، شاید می فرمودند‏‎ ‎‏که شما این پیروزی که پیدا کردید، ملائکة الله با شما موافق بود.‏‎ ‎‏همه اسلام را می خواستید، دین حق را می خواستید و از رژیم‏‎ ‎‏فاسد اعراض کردید، این اسباب این معنا شد.‏

‏این دو تا کلمه: همه با هم وحدت کلمه و همه با اسلام. این دو‏‎ ‎‏تا کلمه رمز پیروزی شما بود، و عمل به آیه کریمۀ ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ‎ ‎جَمیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا‎[6]‎‏ در این آیه همین رمز است که همه تان با هم به‏‎ ‎‏خدا بپیوندید و جدا از هم نباشید؛ اجتماع با هم باشد، و توجه به‏‎ ‎‏خدا باشد؛ تفرقه هم نباشد در کارهایتان. این اسباب این شد که‏‎ ‎‏یک جمعیت کمی با نداشتن هیچ ساز و برگ جنگی، مشتی‏‎ ‎‏داشتند و ایمانی داشتند، غلبه کردند بر جمعیتهای بزرگ و با‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 150

‏اشخاصی که منافعشان در خطر بود.(180)‏

16 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پپروزی با اعتصام به حبل الله

‏خدا شما را قدرتمند کرده، ملت قدرتمند است: ‏یَدُالله ِ مَعَ الجَمَاعَةِ‎[7]‎‎ ‎‏خداوند می فرماید: ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا‏. خوب، ما اگر‏‎ ‎‏اطاعت این امر را کردیم، خداوند ما را واگذار می کند که ما را‏‎ ‎‏بچاپند؟! ما اطاعت بکنیم امر را، که ما اعتصام کنیم به اسلام‏‎ ‎‏ـ حبل الله همین اسلام است ـ ما اعتصام کنیم به حبل خدا، به اسلام،‏‎ ‎‏به قرآن و توجه کنیم به او همه مان، تفرقه هم نداشته باشیم، بعد خدا‏‎ ‎‏ما را وادار می کند، واگذار می کند، به اینکه ما را بچاپند؟ نه، دیگر‏‎ ‎‏نمی شود. اگر ما وفا کردیم به این امر خدا و عمل کردیم به امر خدا و‏‎ ‎‏با هم شدیم، همۀ قشرهایمان با هم شد، خارج و داخل، دانشجو و‏‎ ‎‏طلبه، همه با هم این نهضت را تا اینجا که رساندیم تا آخر ببریم،‏‎ ‎‏شک نکنید که پیروز هستید، هیچ شک نکنید.‏

‏الآن مهار پیروزی دست خود ملت است، دست خود ملت‏‎ ‎‏است. کلید پیروزی دست خود ملت است، ملت باید بفهمد که آن‏‎ ‎‏چیزی که او را پیروز کرد همین بود که همه با هم بودند و اعتصام‏‎ ‎‏بحبل الله بود؛ همه با هم چسبیده بودند که ما جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏می خواهیم، ما اسلام می خواهیم، ما قرآن را می خواهیم، ما اسلام‏‎ ‎‏را، ما حکومت عدل الهی می خواهیم. این اعتصام به «حبل الله »‏‎ ‎‏بود.(181)‏

30 / 4 / 58

*  *  *


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 151

حفظ پیروزی با حفظ وحدت

‏اگر خدای نخواسته به اینجا که ما آمدیم سستی پیش بیاید، یا‏‎ ‎‏تفرقه پیش بیاید، یا مخالفتهای قشرها با هم پیش بیاید، خوف آن‏‎ ‎‏است که دشمنهای شما با هم متحد بشوند، و بر ما غلبه کنند. آن‏‎ ‎‏وقت است که باز اسلام را کنار می زنند و بر ما حکومت می کنند؛‏‎ ‎‏همان حکومتهای جابرانه. لیکن اگر این ایمان را حفظ کنید و این‏‎ ‎‏وحدت را، همه با هم باشیم و همه به سوی اسلام باشید، هیچ‏‎ ‎‏قدرتی به شما پیروز نخواهد شد.‏

‏آنها الآن در صددند که خودشان ارتباطات پیدا بکنند با هم، و‏‎ ‎‏شما را از هم جدا کنند. این گروهها را، این منطقه ها را با تبلیغات‏‎ ‎‏غلطشان از هم جدا کنند، با اسماء فریبنده. با اینکه ما می خواهیم‏‎ ‎‏به ملت خدمت بکنیم. و اینها دشمن ملت هستند.(182)‏

2 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شکستن سد با اجتماع قطره ها

‏اگر بنا باشد که ماها کنار برویم و بگوییم که بگذارید دولت این کار‏‎ ‎‏را بکند، دولت نمی تواند. دولت بخواهد بگوید که ما کنار برویم و‏‎ ‎‏بگذار روحانیت این کار را بکند، روحانیت هم نمی تواند، تنها تنها‏‎ ‎‏نمی شود: ‏یَدُالله ِ مَعَ الجَمَاعَةِ‏ همه دست به دست هم اگر دادیم،‏‎ ‎‏می توانیم کاری انجام بدهیم. اگر در همین پیروزی ابتدایی، این‏‎ ‎‏قدم اوّل، شما محوّل کرده بودید، روحانیون محوّل کرده بودند که‏‎ ‎‏خوب، بازاریها بروند شکست بدهند، بازاریها محوّل کرده بودند‏‎ ‎‏که روحانیون بروند شکست بدهند، آنها محوّل کرده بودند‏‎ ‎‏کارگرها بروند، الآن هم نه شما اینجا تشریف داشتید و نه من. من‏‎ ‎‏یا نجف بودم یا فرانسه؛ و شما هم در محلهای خودتان گرفتار به‏‎ ‎‏سازمان امنیت بودید. همه وقتی دست به هم دادید، مجتمع‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 152

‏شدید، مثل قطره های بارانی که از یک قطره یک قطره هیچ کار‏‎ ‎‏نمی آید، وقتی که با هم مجتمع شدند یک سیل راه می افتد، یک‏‎ ‎‏سیل عظیم راه می افتد، یک سد بزرگ را می شکند، این انسانها‏‎ ‎‏این طور هستند، هر کدام یک ذرّه کار از آنها می آید. اگر بخواهد‏‎ ‎‏این گروه خودش یک عمل مستقلی بکند، نمی تواند.(183)‏

18 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد برای عقب زدن دشمن

‏امروز روز این است که ما تمام چیزهایی که مربوط به خودمان‏‎ ‎‏است، مربوط به اداره مان است، همه را کنار بگذاریم. یک نظر،‏‎ ‎‏یک توجه داشته باشیم. و آن توجه به اینکه این دشمن را عقب‏‎ ‎‏بزنیم و می توانیم و می توانید. یک ملت اگر یک چیزی خواست،‏‎ ‎‏نمی شود خلافش کرد. خدا همراهش است یَدُالله ِ مَعَ الْجَمٰاعَةِ. یک‏‎ ‎‏جمعیت که برای خدا قیام کرده و با الله اکبر مطلبش را پیش برده‏‎ ‎‏است، این را نمی شود تحمیلش کرد.‏

‏تحمیلاتی که بر ملتها می شد از باب این بود که قشرهای‏‎ ‎‏مختلف هر کدام مشغول کار خودشان بودند. آنها هم ایجاد‏‎ ‎‏اختلاف می کردند بینشان. حزبهای مختلف درست می کردند که‏‎ ‎‏هر کدام دشمن دیگری بود. در قشرهای مختلف مملکت کارهای‏‎ ‎‏مختلف؛ این کی هست، ترک. آن کی، کرد. آن کی، سیستانی. آن‏‎ ‎‏کی، بلوچ. آن کی، فارس. حتی در یک شهر، این محله و آن محله با‏‎ ‎‏هم اختلاف داشتند. شاید شماها یادتان نباشد. محله کذا با محلۀ‏‎ ‎‏کذا با هم اختلاف داشتند که اگر از آن محله یک کسی می آمد به‏‎ ‎‏این محله، کتک می خورد و می رفت. اینها یک چیزهایی بود‏‎ ‎‏حساب شده که نگذارند یک ملت با هم مجتمع بشوند. نگذارند‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 153

‏که یک جمعیتهایی یک طرف بروند، متوجه بشوند به یک چیزی.‏‎ ‎‏متوجه بشوند به یک طرف. این وقتی اختلافات پیدا شد، نخواهد‏‎ ‎‏شد.‏

‏خدا خواست که با همه نیرنگهایی که آنها داشتند ملت ما‏‎ ‎‏یکصدا شد. صدا هم همچو نبود که برای دنیا باشد. اصلش توجه‏‎ ‎‏به اینکه گرفتاری من دارم نبود. این مردم ریختند توی خیابانها و در‏‎ ‎‏پشت بام، پایین و اینها. و همه آن روزی که داد می کردند این بود که‏‎ ‎‏این شخص؛ این سلسله، بلکه اصل شاهنشاهی باید برود و اسلام‏‎ ‎‏بیاید. ما با این مطلب پیروز شدیم. و بعد از پیروزی، دشمنها بیشتر‏‎ ‎‏به این معنا؛ به این نیرنگ توجه پیدا کردند. برای اینکه دیدند‏‎ ‎‏ضربه خوردند. دیدند از وحدت ملت و اینکه همه برای اسلام‏‎ ‎‏داشتند فریاد می کردند ضربه خوردند. آنها از اسلام ضربه‏‎ ‎‏خوردند. از اسلام که ضربه خوردند دنبالش ‏‏[‏‏دائماً‏‏]‏‏ برای اسلام‏‎ ‎‏یک کارهایی، یک حرفهایی پیش می آوردند که: «جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی لازم نیست باشد، همان جمهوری باشد»، و هکذا. تا حالا‏‎ ‎‏هم باز صداشان هست. ملت ما باید توجه به این بکند که آنی که‏‎ ‎‏ملت ما را پیش برد و آنها را عقب زد، آن را نگهش دارد، آن توجه‏‎ ‎‏به خدا و وحدت کلمه. تا توجهتان به خداست و ‏‏[‏‏پیوسته‏‏]‏‏ توجه به‏‎ ‎‏اینکه فرشم چه جوری و نمی دانم خانه ام چه جوری و اینها، تا این‏‎ ‎‏هست اگر این پیدا شد، اختلافات شروع می شود.(184)‏

3 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعاون ملت اساس پیروزی

‏ملت شریف باید بداند که تمام پیروزیها به ارادۀ خداوند قادر و با‏‎ ‎‏تحولی که در سراسر کشور تحقق پیدا کرد و روح ایمان و تعهد و‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 154

‏تعاونی که در اکثریت قاطع ملت پیدا شد به دست آمد. توجه به‏‎ ‎‏خدای متعال و وحدت کلمه اساس پیروزی ما شد؛ و با از یاد بردن‏‎ ‎‏رمز پیروزی و سرپیچی از اسلام بزرگ و احکام مقدس آن و‏‎ ‎‏پیمودن راه اختلاف و تفرق، خوف آن است که عنایت حق تعالی‏‎ ‎‏سلب و راه برای مستکبرین باز و حیله ها و دسیسه های قدرت‏‎ ‎‏شیطانی، ملت عزیز ما را به اسارت کشد، و خونهای پاکی که در‏‎ ‎‏راه استقلال و آزادی ریخته شده و رنجهایی که جوانان و پیران‏‎ ‎‏عزیز ما برده اند به هدر رود، و بر کشور اسلامی تا ابد آن گذرد که‏‎ ‎‏در رژیم طاغوتی گذشت، و شکست خوردگان از انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏با ما آن کنند که با مستضعفان مظلوم جهان کرده و می کنند.(185)‏

1 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصرت الهی منوط به وحدت

‏آن روزی آسیب ـ خدای نخواسته ـ به کشور ما و به ملت ما‏‎ ‎‏می رسد که این معنایی که در اول نهضت پیدا شد وسبب پیروزی‏‎ ‎‏شد، این معنا از بین مردم برود؛ یعنی، به واسطۀ اختلافات و‏‎ ‎‏تشتتات و هواهای نفسانی طوری بشود که از آن معنای الهی که در‏‎ ‎‏بین ملت بود و موجب پیروزی شد تهی بشود و در آن وقت دست‏‎ ‎‏رحمت الهی از سر این کشور ـ خدای نخواسته ـ برداشته بشود.‏‎ ‎‏کاری بکنید که این کلمۀ ‏یَدُ الله ِ مَعَ الْجَمٰاعَة‏ از دستتان نرود. اگر‏‎ ‎‏جماعتها همه با هم باشند و ایدۀ اسلامی باشد دست خدا‏‎ ‎‏همراهشان است. (186)‏

27 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 155

هضم قدرتها با اتحاد مردم

‏یک ملتی وقتی یک مطلبی را همه با هم خواستند، نمی شود‏‎ ‎‏تحمیلشان کرد. تحمیل در وقتی است که همه نخواهند، متفرق‏‎ ‎‏بشوند. اگر متفرق شدند، آن وقت جای این می شود که یک‏‎ ‎‏دسته ای به دستۀ دیگر یک مطلبی را تحمیل کنند. اما چنانچه اینها‏‎ ‎‏با هم مجتمع باشند، نه دیگر در بین خودشان تحمیلی هست‏‎ ‎‏ـ برای اینکه جای تحمیل دیگر نمی ماند ـ و نه دیگران می توانند‏‎ ‎‏تحمیل بکنند. قدرتها هر چه هم بزرگ باشند، وقتی مقابل با ملت‏‎ ‎‏می شوند، نمی توانند کاری بکنند.‏

‏من شاید یک دفعۀ دیگر هم این را گفته باشم که سفیر شوروی‏‎ ‎‏آمد پیش من، گفت که دولت افغانستان از ما خواسته است که‏‎ ‎‏برویم آنجا و چه بکنیم. من متوجه نبودم که اینها کار را کرده اند.‏‎ ‎‏حالا آمده اند دارند می گویند. دولتی هم در کار نبوده ـ دولت هم‏‎ ‎‏بعد خودشان درست کرده اند ـ لکن به او گفتم که این اشتباه است‏‎ ‎‏از شما. ممکن است برای شما که قدرتمند هستید، یک کشوری را‏‎ ‎‏بگیرید. این آسان است برای شما. قوای زیاد دارید، می گیرید. اما‏‎ ‎‏یک ملت را نمی توانید مهار کنید. شما وقتی وارد شدید در آنجا،‏‎ ‎‏نمی توانید پیش ببرید و مزاحمت برای شما همچو ایجاد می شود‏‎ ‎‏که فَشَل‏‎[8]‎‏ می شوید، لکن کاری کرده بودند و بنا هم داشتند‏‎ ‎‏بکنند. نه این بود که می خواستند حالا استمزاج کنند؛ از من اجازه‏‎ ‎‏بگیرد شوروی که مملکت اسلامی را برویم بگیریم.‏

‏مطلب اینطوری است که یک ملتی وقتی که همه با هم باشند،‏‎ ‎‏پشتیبان هم باشند، برادر با هم باشند، این قدرتهای بزرگ بر فرض‏‎ ‎‏اینکه بیایند و با توپ و تانکشان هر کاری می خواهند بکنند، لکن‏‎ ‎‏وقتی وارد شدند، در ملت هضم می شوند. ملت آنها را هضم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 156

‏ می کند.(187)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ناتوانی قدرتها مقابل ملت

‏همه دیدید که ملت ایران وقتی که با هم مجتمع شدند و برادروار با‏‎ ‎‏هم در کنار هم بودند و همه توجه به برادری اسلامی خود داشتند،‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ نتوانستند در مقابل این برادرها؛ در مقابل اینهایی‏‎ ‎‏که مجتمع با هم شدند، نتوانستند در مقابل اینها قیام کنند و تاب‏‎ ‎‏مقاومت بیاورند؛ همه راه خودشان را گرفتند و رفتند.(188)‏

27 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت کلمه، سلاح ما

‏من امیدوارم که آقایان علمای اعلام آن بلاد، از سنندج تا تمام‏‎ ‎‏کردستان، و سایر برادرهای ما، علمای اعلام سایر بلاد، مردم را‏‎ ‎‏متوجه کنند به این معنا که ما پیروزیمان با وحدت کلمه و اتکای به‏‎ ‎‏اسلام بود، الله اکبر ما را پیروز کرد، حالا هم سلاح ما همان الله اکبر‏‎ ‎‏است. و وحدت کلمه ما را پیروز کرد. حالا هم سلاح ما همان‏‎ ‎‏وحدت کلمه است. (189)‏

4 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همدلی مانع غلبه قلدرها

‏اینها گمان می کنند که با سرنیزه می شود حکومت کرد و این یک‏‎ ‎‏اشتباهی است که از برای این قلدرها هست.‏

‏سرنیزه نمی تواند یک ملتی را خاضع کند، می تواند یک مدتی‏‎ ‎‏باشد، لکن نمی تواند همیشه بر یک ملتی حکومت کند. ملتها‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 157

‏وقتی که با هم شدند، هیچ حکومتی و هیچ قدرتی بر آنها نمی تواند‏‎ ‎‏غلبه کند.(190)‏

21 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسیدن به قلّه پیروزی با وحدت

‏دعوت به وحدت از اهم اموری است که امروز در جامعۀ ما لازم‏‎ ‎‏است. و تا قشرهای این ملت وحدت نداشته باشند، همفکر‏‎ ‎‏نباشند، همعقیده نباشند، و با هم آن راهی که صراط مستقیم است‏‎ ‎‏اتخاذ نکنند، با هم آن راه را ‏‏[‏‏طیّ نکنند‏‏]‏‏ به مقصد نخواهند رسید.‏‎ ‎‏شما دیدید که این ملت در یک برهه از زمان که با هم وحدت‏‎ ‎‏داشتند، و مقاصد دیگری که داشتند کنار گذاشته بودند، و یک‏‎ ‎‏مطلب را دنبال می کردند و آن مطلب اینکه رژیم باید برود، آن‏‎ ‎‏وقت همه با هم این مطلب را دنبال می کردند و عمل هم‏‎ ‎‏می کردند. ... و شما دیدید که با آن وحدتی که ملت ما پیدا کرد و‏‎ ‎‏همه از یک راه می رفتند و یک مقصد داشتند، همۀ قدرتهایی را که‏‎ ‎‏دنبال این قدرت شیطانی شاه بود شکستند. و شاه حتی از‏‎ ‎‏سربازیهای خودش هم ـ آنهایی که با ملت و جزء توده ها بودند ـ‏‎ ‎‏منزوی شد و نتوانست بماند و رفت به جایی که باید برود. این‏‎ ‎‏وحدت وتوجه به خدا و الله اکبر بود که شما را بر آن قدرتها پیروز‏‎ ‎‏کرد و تا امروز هم در قلۀ پیروزی هستید. بنابراین، من آن توصیه ای‏‎ ‎‏را که می کنم بر همه ملت اولاً و بر قوای مسلَّح ثانیاً این است که‏‎ ‎‏توجه بکنند که آن وحدت از دست نرود.(191)‏

22 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 158

پیروزی حتمی در سایه اتحاد

‏خمینی که آخرین روزهای عمرش را می گذراند، تمام امیدش به‏‎ ‎‏شما مردم سلحشور ایران است؛ به شما مردمی که به هیچ وجه‏‎ ‎‏تحت تأثیر اختلافات جزئی و کلی واقع نشده و ان شاءالله ‏‎ ‎‏نمی شوید؛ شما مردمی که با تمام وجود بر سر غرب و شرق‏‎ ‎‏جهانخوار شوریدید، شما عزیزانم، به امید خدا پیروزید. شما‏‎ ‎‏مردم دلیر و آگاه سرمشقی هستید برای ملل زیر سلطه. و باید‏‎ ‎‏بدانید در میدانی که قدم گذاشته اید مواجه هستید با مشکلات‏‎ ‎‏بسیاری که تنها مقاومتتان نجاتتان خواهد داد. به هیچ وجه ترس و‏‎ ‎‏بیم در خود راه ندهید، که مبارزات کوبنده تان نشان داده است که‏‎ ‎‏نمی دهید. متحد شوید که در سایۀ اتحاد پیروزی تان بر ابرقدرتان‏‎ ‎‏حتمی است.(192)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غلبه بر تمامی قدرتها با وحدت

‏ملت ما تجربه کرد این معنا را، این واقعیت را، که با وحدت کلمه و‏‎ ‎‏وحدت مقصد غلبه کرد بر همۀ قدرتهایی که پشتیبانی می کردند از‏‎ ‎‏شاه مخلوع ایران، و بعدش از جانشین منحوس او و بعدش هم از‏‎ ‎‏آن کسی که به نخست وزیری غیر قانونی منتخب شد. فهمیدند که‏‎ ‎‏هیچیک از این قدرتها نمی توانند در مقابل ملت که یکپارچه است‏‎ ‎‏ـ در 22 بهمن ثابت شد که ملت یکپارچه ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ ملتی که‏‎ ‎‏مقصدشان یک مقصد الهی است، نه مقصدشان یک مقصد مادی‏‎ ‎‏صرفاً، و همه شان با هم یکصدا هستند، یک مقصد هستند ـ‏‎ ‎‏نمی توانند که بر این ملت غلبه کنند، و دیدند که ملت غلبه کرد بر‏‎ ‎‏همۀ آنها. و آن کسی را که آنها همۀ قدرتهای خارجی ـ چه ابر‏‎ ‎‏قدرتها، چه وابستگان به ابر قدرتها ـ می خواستند او را نگاه دارند‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 159

‏نتوانستند نگاه دارند.‏

‏وقتی دیدند ملت همه می گویند که ما رژیم فاسد طاغوتی را‏‎ ‎‏نمی خواهیم، آنها تسلیم شدند و آن آدم را از اینجا بردند. و شما‏‎ ‎‏بیرونش کردید از اینجا.(193)‏

24 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی حتمی با همکاری همه

‏توجه بکنیم به وحدت کلمه، و آن وحدت کلمه؛ «لله » است. در‏‎ ‎‏«الله » مجتمع بشوند. اگر انسانها در کلمۀ مبارکۀ «الله » مجتمع شدند‏‎ ‎‏و همۀ بتها را شکستند، به همۀ مقصدهای عالی می رسند ـ چه‏‎ ‎‏مقاصدی که در این دنیا هست برای بشر و اجتماعات بشر، و چه‏‎ ‎‏مقاصدی که مقاصد بالاتر است و در عالم دیگر هست.‏

‏ما تجربه کردیم در این دو سه سال که آن وقت که توجه به‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی مجتمعاً نداشته ایم، و لو یکی یکی هم‏‎ ‎‏داشتیم، نتوانستیم کاری انجام بدهیم؛ زیر بار ظلمها و ستمها و‏‎ ‎‏فشارها بودیم و چپاولگران عالم به ما از هر طرف حمله کرده‏‎ ‎‏بودند، و ما در قبضۀ آنها و کسانی که وابستۀ به آنها بودند گذراندیم‏‎ ‎‏روزگار بزرگی را و با فاجعه ای را. ودیدیم که این قیامی که ملت‏‎ ‎‏ایران کرد و نهضتی که ملت ایران کرد و کم کم از تفرقه به وحدت‏‎ ‎‏رو آورد و مقصد واحد و ابدان مجتمع و ارواح مجتمع در خیابانها،‏‎ ‎‏در همۀ بلاد کشور ـ از روستاها گرفته تا مرکز ـ ابدان مجتمع و‏‎ ‎‏ارواح مجتمع، ابدان در خیابان ها ریختند، و خواست آنها اسلام و‏‎ ‎‏خدا بود، و دست رد به سینۀ ظلم و ظالم و ستمکار زدند، همۀ‏‎ ‎‏اشخاصی که می خواستند این کشور را چپاول کنند، و چپاول‏‎ ‎‏کردند در سالهای طولانی و داشتند ادامه می دادند به این‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 160

‏ چپاولگری. خدای تبارک و تعالی عنایت فرمود و ما و شما و همۀ‏‎ ‎‏ملت، هم در ابدان مجتمع شدیم و هم در ارواح، اجتماعاً از زن و‏‎ ‎‏مرد و بزرگ و کوچک به خیابانها ریختند ملت ما، مقصد هم یکی‏‎ ‎‏بود و فریاد همه «الله اکبر» بود، و فریاد همه این بود که مرگ بر‏‎ ‎‏اشخاصی که ستمگرند و اشخاصی که چپاولگرند، ما اسلام را‏‎ ‎‏می خواهیم، جمهوری اسلامی را می خواهیم که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی در آن هم آزادی هست و هم استقلال. ما باید این‏‎ ‎‏اجتماعی را که در ایران حاصل شد و این تحول بزرگی که حاصل‏‎ ‎‏شد این را سرمشق خودمان قرار بدهیم و از یاد نبریم.‏

‏توجه داشته باشیم که آنچه ما را پیروز کرد، آنکه ما را با دست‏‎ ‎‏تهی پیروز کرد، این اجتماع ابدان و اجتماع ارواح و وحدت کلمه و‏‎ ‎‏وحدت مقصد بود. و همین مردم در بیست سال پیش از این همینها‏‎ ‎‏بودند، مورد تعدی اجانب بودند و مورد تعدی آنهایی که نوکرهای‏‎ ‎‏اجانب بودند و کاری نمی توانستند بکنند. همینها بودند که به‏‎ ‎‏عنایت خدای تبارک و تعالی متحول شدند به یک موجود‏‎ ‎‏آسیب ناپذیر با وحدت همۀ جانبه در روح و در جسم. همینها‏‎ ‎‏بودند که از آن حالت به حالت دیگر متحول شدند و پیروزی را با‏‎ ‎‏این حال به دست آوردند. آن هم پیروزی ای که معجزه آسا بود.‏‎ ‎‏پیروزی ای که احتمالش داده نمی شد که بتوانند در این مدت کم با‏‎ ‎‏این زحمت هاییکه در مقابل آن چیزی که به دست آورده اند باز‏‎ ‎‏شما ناچیز به جا آوردید. آن چیزی که در دنیا اسمش باید معجزه‏‎ ‎‏باشد. بنابراین ما همه باید توجه کنیم ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ همین تابلو بزرگی که‏‎ ‎‏سرتاسر ایران هست و منعکس است در آن «الله اکبر» و «آزادی و‏‎ ‎‏استقلال و جمهوری اسلامی»، همان در نظر ما باشد و سرمشق ما‏‎ ‎‏باشد؛ و تا آخر ودر نسلهای آتیه منتقل بشود همین مطالب از شما‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 161

‏به نسلهای آتیه تا ان شاءالله در هیچ وقت از تاریخ نتوانند دیگر بر‏‎ ‎‏ما سلطه پیدا بکنند.(194)‏

7 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت عامل هرگونه پیشرفت

‏شما اگر خودتان را حفظ بکنید و اگر اخلاق اسلامی در خودتان‏‎ ‎‏نفوذ بکند و همه توجه به این مسائل داشته باشید، ‏‏[‏‏می دانید‏‏]‏‏ که از‏‎ ‎‏اخلاق اسلامی، یکی از امور مهمش قضیۀ تفرقه نداشتن و مجتمع‏‎ ‎‏بودن است، همه با هم بودن است و تا حالا هم ما هر چه پیشرفت‏‎ ‎‏کرده ایم از این معنا بوده. تاکنون این جمهوری اسلامی از اولی که‏‎ ‎‏انقلاب پیدا شده، چه در آنجایی که قطع ریشه های فساد را کردند‏‎ ‎‏و از بین بردند تا آنجایی که در امور کشور کارسازی کردند،‏‎ ‎‏بازسازی کردند، در اثر این وحدتی بوده است که اینها داشته اند که‏‎ ‎‏یکی از ‏‏[‏‏نمونه های‏‏]‏‏ اخلاق اسلامی است.‏

‏این برادری یکی از اموری است که در قرآن کریم، همۀ ما را‏‎ ‎‏برادر خواندند؛ مسلمانها را، مؤمنین را. و برادرها باید با حسن نیت‏‎ ‎‏و برادری مجتمع باشند و بحمدالله تعالی، هستند. ما باید این‏‎ ‎‏نعمت الهی، که خدا این را نعمت حساب کرده ـ این نعمت،‏‎ ‎‏بزرگترین نعمت است ـ این نعمت الهی را ما باید حفظش کنیم.‏‎ ‎‏مادامی که این نعمت الهی را ما حفظ کردیم، در امان هستیم از همۀ‏‎ ‎‏شیاطین. و آن روزی که ما این نعمت را ـ خدای نخواسته ـ از دست‏‎ ‎‏بدهیم، آن روز است که خلل وارد می شود به کشور ما. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که به همین نحوی که الآن دارد پیش می رود و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی دارد پیش می رود ‏‏[‏‏ادامه پیدا کند‏‏]‏‏ و همۀ کسانی که در‏‎ ‎‏ایران یک کاری انجام می دهند، یک فکری را دارند، همه با هم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 162

‏هستند و موافق با هم هستند، ‏‏[‏‏باز هم باشند‏‏]‏‏ و تاکنون هم‏‎ ‎‏بحمدالله ، هر چه توطئه بوده است در اثر همین بیداری که ملت ما‏‎ ‎‏دارند و بیداری که دولت ما دارد و سایرین دارند، همه خنثی شده‏‎ ‎‏است و ان شاءالله ، از این به بعد هم خنثی خواهد شد.(195)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فکر واحد عامل پیروزیها

‏می دانید که پیروزیها در اثر انسجام تمام قوای مسلح با نقشۀ واحد‏‎ ‎‏و فکر واحد نصیب شما شد. باید این انسجامها و این وحدت‏‎ ‎‏حفظ شود که تزلزل در این امر الهی از بزرگترین اسباب فَشَل و‏‎ ‎‏خدای ناخواسته شکست است. و اگر کسی یا خطی در صدد‏‎ ‎‏ایجاد تفرقه باشد بی درنگ به فرماندهان خبر دهید تا جلوگیری‏‎ ‎‏کنند. تمام قوای مسلح در جمهوری اسلامی برای مقصد و هدف‏‎ ‎‏معیّن کوشش می کنند و همه باید بمنزلۀ دستِ واحد علیه مخالفان‏‎ ‎‏و معاندان با اسلام و جمهوری اسلامی باشند. و بدانند که تا این‏‎ ‎‏وحدت و انسجام و این هدف عالی اسلامی پابرجاست کشور شما‏‎ ‎‏آسیب نخواهد دید. (196)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افزایش مقاومت با وحدت

‏ما همه که در تحت پرچم توحید هستیم، تا با هم مجتمع نباشیم، تا‏‎ ‎‏در اصل ملیتی که مال همه است با هم مجتمع نباشیم و با هم‏‎ ‎‏وحدت نداشته باشیم و در صحنه حاضر نباشیم، نمی توانیم در‏‎ ‎‏مقابل این سیل کفر و این سیل فزاینده ای که همۀ عالم را دارد‏‎ ‎‏می برد، نمی توانیم مقاومت کنیم. اینکه می بینید در ظرف‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 163

‏چهارسالی که، قریب چهارسالی که ایران بحمدالله ، ایستاده است‏‎ ‎‏و رزمندگان آن در حدود بیش از سه سال، بیش از دو سال در‏‎ ‎‏جنگ هستند، شما می بینید که اینها همه ایستاده اند و با همۀ‏‎ ‎‏مشکلات ایستاده اند و ملت هم پشت سر آنها، و این است که‏‎ ‎‏موجب پیروزی ما شده است.(197)‏

27 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، اسباب قدرت

‏رمز پیروزی شما برادرها و جوانهای عزیز یکی اتکال به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، اعتماد به رحمت خدا، به عنایات خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی که این در رأس همۀ امور است. و یکی هم پیروی از‏‎ ‎‏دستورات خدای تبارک و تعالی در اینکه با هم یک باشید. در‏‎ ‎‏روایت از حضرت رسول آمده است که: شماها، همۀ مسلمین،‏‎ ‎‏همۀ مؤمنین یَدٌ عَلیٰ مَنْ سِوٰاهُ، همه یک دست اند.‏‎[9]‎‏ حتی تعبیر‏‎ ‎‏دو تا دست هم نفرموده اند، کأنّه همه یکی هستند. باید اجتماع‏‎ ‎‏شما و وحدت شما به آنجا برسد که یک باشید؛ بین خودتان و‏‎ ‎‏برادرهای خودتان جدایی نبینید، و این دستوری است، دستور‏‎ ‎‏اسلامی. و برادر هستید شما، چندین برادر با هم یک. و این‏‎ ‎‏اسباب این می شود که هیچ قدرتی نتواند به شما چیره بشود. ... و‏‎ ‎‏تا این توجه به خدا، اتکال به خدا، که هر قدرتی در مقابل او نابود‏‎ ‎‏است، هیچ است.(198)‏

16 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 164

پیروزی نتیجه یک دستی

‏امروز شما می بینید که همۀ قوای مسلح، قوای مسلح و ملت همه با‏‎ ‎‏روحانیت، روحانیت با همه، یک دسته هستند در مقابل کفار و رمز‏‎ ‎‏پیروزی شما همین است. یک همچو مجلسی که الآن ما داریم که‏‎ ‎‏روحانیت با شما مخلوط هستند، و در سابق اگر یک روحانی هم‏‎ ‎‏در آنجا بود روحانی وابسته به دربار بود، و امروز روحانیونی‏‎ ‎‏هستند که از خود این مردم اند و خدمتگزار این مردم اند و از‏‎ ‎‏حوزه های علمی هستند و به هیچ جا مربوط نیستند. امروز این‏‎ ‎‏مخلوطی که ایران دارد که سپاه با ارتش، ارتش با بسیج، بسیج با‏‎ ‎‏همه، عشایر با شما با همه. ملت پشتیبان، روحانیت پشتیبان، همه‏‎ ‎‏با هم هستید، این یک نعمتی است که خدای تبارک و تعالی به‏‎ ‎‏ایران مرحمت فرموده است. و گمان نکنید در جای دیگر این‏‎ ‎‏نعمت باشد، و علتش هم این است که ایران برای اسلام قیام‏‎ ‎‏کرد.(199)‏

19 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهد وحدت در کام ملت

‏آن مطلبی که همیشه مد نظر همه بوده و دربارۀ آن پافشاری شده،‏‎ ‎‏حفظ وحدت کلمه و اجتناب از تفرقه است که همه می دانیم‏‎ ‎‏وحدت ملت چه اثرهای معجزه آسایی داشته است و دارد. و در‏‎ ‎‏مقابل، تفرقه و تنازع چه نکبتهایی به سر مسلمین در طول‏‎ ‎‏تاریخشان آورده است. و ملت عظیم الشأن ایران که هر دو طرف را‏‎ ‎‏مشاهده کرده اند و از تفرق رنج برده اند، و بحمدالله شهد وحدت‏‎ ‎‏را چشیده اند و اعجاز آن را از اول نهضت تا انقلاب و تاکنون لمس‏‎ ‎‏نموده اند، لازم است مراقبت کنند و نگذارند دستهای پلید‏‎ ‎‏شیطانی و عمال سر سپردۀ استکبار جهانی در صفوف مقدس آنان‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165

‏وارد شده و به تفرقه افکنی قیام کنند. و هر وقت از اشخاص یا‏‎ ‎‏گروههایی یک چنین خیانتهایی مشاهده کردند، بدون وقفه و در‏‎ ‎‏اسرع اوقات درصدد جلوگیری برآیند، و به مسئولین کشور اطلاع‏‎ ‎‏دهند، و آنان را معرفی نمایند.(200)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، عامل رشد ملت

‏لازم است در این زمان که کشور اسلامی ما مبتلا به جنگ تحمیلی‏‎ ‎‏است به قوای مسلح و رزمندگان عزیز، این مدافعان اسلام بزرگ و‏‎ ‎‏کشور عزیز، و سایر متصدیان امور نظامی و انتظامی و امنیتی تذکر‏‎ ‎‏دهم که همان طور که تاکنون مشاهده و لمس کرده اید با وحدت و‏‎ ‎‏انسجام شماست که پیروزی در مرزها و در داخل کشور نصیب‏‎ ‎‏شما وملت بزرگ ایران شده است، کوچکترین غفلت از این امر و‏‎ ‎‏بالاتر از آن، خدای نخواسته غفلت از یاد خداوند تعالی موجب‏‎ ‎‏سستی و تزلزل خواهد شد و زحمات چندین ساله تان و خون‏‎ ‎‏شهیدان عزیزمان به باد فنا خواهد رفت. توجه به معنویت و‏‎ ‎‏تکلیف الهی و یاد خداوند باعث می شود که این وحدت محفوظ و‏‎ ‎‏این برادری برقرار ماند. خوف آن است که اسلحه در دست شما‏‎ ‎‏جوانان عزیز موجب غرور و سرکشی شود و آن تحول روحانی‏‎ ‎‏عظیم که در شما پیدا شده است از دستتان برود، و شیطان‏‎ ‎‏نفس اماره شما را به دام کشد و با سوء رفتار با برادران خود صدق‏‎ ‎‏و صفا رخت بربندد و به جای آن کدورت و جفا جایگزین شود، و‏‎ ‎‏آن روز فاجعه ای است برای اسلام و مصیبت دردناکی است برای‏‎ ‎‏شما و یارانتان. پس این اخوت و صفا را هر چه بیشتر حفظ نمایید‏‎ ‎‏تا همان طور که تاکنون از پشتیبانی بیدریغ ملت برخوردار بودید از‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166

‏این پس هم برخوردار باشید. خداوند پشت و پناهتان باد.(201)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد سرّ پیروزی ایران

‏سرّ اینکه ایران پیروز شد برای این بود که بین تمام افراد اتحاد بود‏‎ ‎‏و هیچ این حرف ها نبود که هر کس طرف خودش بکشد. شما با‏‎ ‎‏هم متحد باشید که بحمدالله هستید و وقتی در حلقۀ اول اتحاد‏‎ ‎‏بود، در حلقه های بعد اختلاف پیدا نمی شود. شما سعی کنید که‏‎ ‎‏در سرّ قلب تان چیزی مخالف الوهیت نباشد، و اگر دیدید هست‏‎ ‎‏سرکوبش کنید. کراراً عرض کردم که اگر انبیا در یک مکان جمع‏‎ ‎‏شوند با هم اختلاف پیدا نمی کنند، زیرا مقصد و هدف و مقصود،‏‎ ‎‏یکی و الهی است. اگر در مجلس شما توحید واقعی به معنای‏‎ ‎‏واقعی آن تحقق پیدا کند قهراً افرادی که متصل به شما می شوند‏‎ ‎‏اختلاف پیدا نخواهند کرد. و وحدت واقعی، یعنی قلب همۀ شما‏‎ ‎‏برای یک چیز بتپد که آن اسلام است. اگر اینطور شد خداوند شما‏‎ ‎‏را تأیید می کند.(202)‏

29 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادن مقابل همه، ثمرۀ وحدت

‏وقتی ما می توانیم در مقابل همۀ دنیا بایستیم، بگوییم ما نه طرف‏‎ ‎‏«مغضوب علیهم» می رویم، نه طرف «ضالّین»؛ نه طرف غرب‏‎ ‎‏می رویم، نه طرف شرق می رویم، وقتی ما می توانیم این طور‏‎ ‎‏باشیم و به صراط مستقیم عمل بکنیم که همه مان با هم باشیم،‏‎ ‎‏همه ید واحده باشیم، همان طوری که اسلام دستور داده، همه‏‎ ‎‏یک صدا باشیم؛ کانّه یک حلقوم است که صدا می کند، همه با هم‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167

‏مجتمع باشیم، سستی نکنیم.(203)‏

8 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عزت در سایه برادری

‏بین خودتان برادر باشید، حفظ کنید این برادری را، با حفظ برادری‏‎ ‎‏شما به اینجا رسیدید و با حفظ برادری باید جلو بروید. اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته خللی حاصل بشود در این برادری، چه در خود تهران،‏‎ ‎‏چه در خارج تهران، هر جا باشد، چه بین روحانیون، چه بین مردم،‏‎ ‎‏چه بین جناحهایی که هستند، اگر ـ خدای نخواسته ـ یک وقت یک‏‎ ‎‏خللی واقع بشود شکست همراه اوست. شما فکر این را بکنید که‏‎ ‎‏حافظ اسلامید، نه حافظ خود. شما باید حفظ اسلام را بکنید، آن‏‎ ‎‏هم نه در زمان خود، همان طوری که انبیاء عظام دنبال این بودند که‏‎ ‎‏بعد از خودشان تا آخر حافظ باشند، تکلیف است برای همۀ ما که‏‎ ‎‏ما این جمهوری که به اینجا رسیده است تا آخر حفظ کنیم. تا آخر‏‎ ‎‏حفظ کردن این است که هر روز محکم کنیم برادری خودمان را،‏‎ ‎‏سر اغراض جزئیه که زود می گذرد، لطمه ای خدای نخواسته به‏‎ ‎‏اسلام وارد نکنیم، لطمه ای به جمهوری اسلام وارد نکنیم. اشکال‏‎ ‎‏اگر هست به من و دیگران، اشکال را باید گفت، لکن نباید تضعیف‏‎ ‎‏کرد دولت را، نباید تضعیف کرد قوۀ مقننه را، قوۀ قضاییه را،‏‎ ‎‏روحانیت را، اینها جرم است، اینها گناه نابخشودنی است. شما‏‎ ‎‏توجه باید بکنید، ملت ما توجه بکنند که یک ملتِ با هم، هیچ‏‎ ‎‏قوه ای بر آنها غلبه نخواهد کرد. هیچ قوه ای نمی تواند بر یک ملتی‏‎ ‎‏که همراه هم هستند و با هم هستند، هیچ قدرتی نمی تواند با او‏‎ ‎‏مقابله کند و لهذا، شیاطین در پی این هستند که از این راه پیش‏‎ ‎‏بروند که بین جناحها اختلافی ایجاد کنند، اعتنا نکنید به این‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 168

‏شیاطین، در شهرها اعتنا نکنند آقایان به شیاطینی که می خواهند‏‎ ‎‏اختلاف ایجاد کنند.(204)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت رمز بقای نظام

‏بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است؛ و رمز‏‎ ‎‏پیروزی را ملت می داند و نسلهای آینده در تاریخ خواهند خواند‏‎ ‎‏که دو رکن اصلی آن: انگیزۀ الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی؛‏‎ ‎‏و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه‏‎ ‎‏و مقصد ‏‏[‏‏بوده است‏‏]‏‏.(205)‏‎[10]‎

15 / 3 / 68

*  *  *‎[11]‎


کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 169

آسیب ناپذیری

‏ ‏

‏ ‏

آسیب ناپذیری به شرط اتحاد

‏من امیدوارم که اینهایی که در راه اسلام و در راه هدفهای مسلمین‏‎ ‎‏یک موانعی ایجاد می کنند، اینها بیدار بشوند. اینها توجه بکنند که‏‎ ‎‏این اعمال مخالف با مصالح کشور است. این اعمال مخالف با‏‎ ‎‏مصالح ملت است. امروز ملت ما احتیاج به وحدت کلمه دارد.‏‎ ‎‏احتیاج به این دارد که همۀ قشرها با هم به پیش بروند. این‏‎ ‎‏اشخاصی که توطئه می کنند و می خواهند نفاق افکنی بکنند بین‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 170

‏قشرهای ملت، آنها را بزرگترها، عاقلترها، به آنها نصیحت کنند، و‏‎ ‎‏بفهمانند که همۀ این کارها بر وفق مصالح دشمن ماست و برخلاف‏‎ ‎‏مصالح اسلام و مسلمین است. و من امیدوارم که همه بیدار بشوند و‏‎ ‎‏همه توجه کنند که ما امروز که گرفتار یک مصیبتهایی هستیم، امروز‏‎ ‎‏که در مقابل ما یک قدرتهای بزرگ است، توطئه ها هست، با هم باید‏‎ ‎‏متحد بشویم و اگر متحد با هم بشویم آسیب پذیر نیستیم.(206)‏

8 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مصونیت از آسیب خارجی

‏ملتی که تمام قشرهایش، خانمهای محترمش و مردان مصممش با‏‎ ‎‏هم هستند و یک راه می روند، این ملت آسیب نخواهد دید. شما‏‎ ‎‏نگران آسیبهای خارجی نباشید. از خارج نمی توانند شما را آسیب‏‎ ‎‏بزنند مادامی که خودتان منسجم هستید. نه دخالت نظامی از آن‏‎ ‎‏کاری ساخته است و نه حصر اقتصادی، و این مسائل که آنها پیش‏‎ ‎‏می آورند آنها ازشان کاری ساخته نیست.(207)‏

10 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدمه ناپذیری نتیجۀ انسجام

‏ملت ما اگر بخواهد از این اسارت در طول تاریخ بیرون بیاید و‏‎ ‎‏خودش، خودش را اداره کند، استقلال پیدا کند، آزاد باشد، اگر‏‎ ‎‏ملت ما بخواهد این طور بشود، باید یک راه را پیش برود، آن راهی‏‎ ‎‏که ملت دارد پیش می رود. ملت این تودۀ جمعیت است. این زن و‏‎ ‎‏مرد تودۀ جمعیت که خودشان را علی حده نکردند و جدا نکردند‏‎ ‎‏از ملت. اگر بخواهند این مملکت سر و سامان پیدا بکند باید از این‏‎ ‎‏گروهگرایی و از این اختلافات و از این که او برای خودش بکشد،‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 171

‏او برای خودش بکشد از اینها دست بردارند. همه همان راهی که‏‎ ‎‏ملت دارند می روند، همه همان راه را بروند. اگر همه آن راه را‏‎ ‎‏بروند دیگر آسیب نمی بینند. یک ملت وقتی همه با هم منسجم‏‎ ‎‏شدند دیگر قابل آسیب نیست این دیگر. اما چنانچه خدای‏‎ ‎‏نخواسته در بین خودشان اختلافات حاصل بشود، بین خودشان‏‎ ‎‏یک دشمنیها پیدا بشود، هواهای نفس نگذارند که یک راه بروند،‏‎ ‎‏آن وقت است که آسیب ممکن است.(208)‏

10 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سلامت ملت به شرط وحدت

‏مادامی که شما بانوان و مردها، جوانها با هم هستید و اختلاف‏‎ ‎‏ندارید و مقاصد خودتان را صرفنظر می کنید و به مقاصد اسلام‏‎ ‎‏فکر می کنید، آسیبی بر شما وارد نخواهد آمد.(209)‏

25 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجتماع همه مانع دشمنان

‏تا وقتی که روحانی با دانشگاهی همراه هست، تا وقتی که بازاری با‏‎ ‎‏روحانی، با دانشگاهی همراه هستند، تا وقتی که ملت همۀ‏‎ ‎‏گروههایشان با دولت، با همۀ ارگانهای دولتی موافق هستند، خوب‏‎ ‎‏نمی توانند آنها کاری بکنند. نمی توانند آنها آسیب برسانند به یک‏‎ ‎‏کشوری که همۀ قشرهایش با هم مجتمع اند.(210)‏

26 / 8 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ملت متحد، آسیب ناپذیر

‏این معنا باید سرمشق ما باشد در تمام زندگی که اگر یک ملتی همۀ‏‎ ‎

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 172

‏قشرهایش با هم بودند و یکپارچه بودند، هیچ قدرتی نمی تواند در‏‎ ‎‏مقابل آنها ایستادگی کند و آسیبی به آنها برساند.(211)‏

24 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پایداری حکومت مردمی

‏آن روزی که در بین مردم یک اختلافی پیدا بشود، بین مردم و‏‎ ‎‏حکومت اختلاف پیدا بشود، بین خود روحانیون ـ خدای نخواسته ـ ‏‎ ‎‏یک وقت اختلاف پیدا بشود، آن روز است که ممکن است آنها یک‏‎ ‎‏وقتی دخالت بکنند. مادامی که همۀ مردم با هم هستند، روحانیت‏‎ ‎‏هست در صحنه و مردم هم هستند در صحنه، حکومت هم ـ با ـ‏‎ ‎‏مردمی است، اسلامی است، آنها نمی توانند کاری بکنند. قدرت‏‎ ‎‏دارند، اما عقل هم دارند، ‏‏[‏‏می بینند که‏‎ ‎‏]‏‏نمی توانند کاری بکنند. آن‏‎ ‎‏وقت اینها می توانند کار بکنند که از داخل ما را بپوسانند. اگر از‏‎ ‎‏داخل ما را با تبلیغات، با کارهای اعوجاجی، از داخل یک کاری‏‎ ‎‏کردند، آن وقت می توانند و ما باید ‏‏[‏‏این را‏‏]‏‏ حفظ کنیم.(212)‏

24 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

 

نداشتن ترس با وحدت

‏امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات علیه اسلام است. اگر‏‎ ‎‏ما با اسلام کاری نداشتیم کسی با ما بد نبود. امروز امریکا و شوروی‏‎ ‎‏را که آن قدر در دنیا فساد می کنند کسی محکوم نمی کند، ولی تمام‏‎ ‎‏محکومیتها مال ماست. در دنیا تنها ایران است که مورد سؤال است؛‏‎ ‎‏ولی اگر ما وحدت خودمان را حفظ کنیم و همصدا و همجهت باشیم‏‎ ‎‏از هیچ چیز نباید بترسیم. مهم این است که با هم خوب باشید و‏‎ ‎‏تصمیم داشته باشیم که مستقل و آزاد حرکت کنیم و مطمئن باشید‏

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 173

‏که می توانید. ترس آن موقعی است که رؤسا با هم اختلاف داشته‏‎ ‎‏باشند و مردم در صحنه نباشند، که بحمدالله امروز، هم مردم در‏‎ ‎‏صحنه هستند، هم همۀ دست اندرکاران با هم خوب هستند.(213)‏

28 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بازداشتن دشمن با وحدت

‏وقتی یک ملت قیام کرد همه شان با هم بودند، ارتشش بود،‏‎ ‎‏سپاهش بود، بسیجش بود با این وسعت، مردمش بودند،‏‎ ‎‏روحانی اش بود، عرض می کنم کاسبش بود، کارگرش بود، همۀ‏‎ ‎‏اینها بودند. یک همچو ملتی که همه شان با هم بودند، هیچ کس‏‎ ‎‏نمی تواند باهاشان معارضه کند، اینها را نمی شود با آن معارضه‏‎ ‎‏کرد. هم امریکا این مطلب را می داند، هم شوروی می داند که ملت‏‎ ‎‏را آنها وقتی بخواهند شکستی بدهند، به یک جبهه ای شکست‏‎ ‎‏می دهند که ملت همراهش نباشد. یک جمعیتی که یک هستند،‏‎ ‎‏یک دست هستند، این جمعیت را نمی شود به هم زد. کوشش کنید‏‎ ‎‏در اینکه همه با هم باشید. کوشش بکنید به اینکه دست واحد‏‎ ‎‏باشید، حتی دو دستِ نه، دستِ واحد باشید؛ یعنی، شما خیال‏‎ ‎‏نکنید که سپاه یک وضعی دارد سپاه هم خیال نکند شما یک‏‎ ‎‏وضعی دارید، هر دو یک وضع دارید، هر دو یک تکلیف دارید و‏‎ ‎‏آن حفظ اسلام است.(214)‏‎[12]‎

2 / 10 / 64

*  *  *

‎ ‎

کتابوحدت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 174

 • )) اشاره به رژیم شاه.
 • )) محمدرضا شاه پهلوی.
 • )) «خالد بن ولید» از سرداران بزرگ عرب که در جنگ اُحد از فرماندهان مشرکین بود و باعث شکست مسلمین شد. ولی بعد از پذیرش اسلام در جنگ موته پس از شهادت فرمانده مسلمین به فرماندهی لشکر اسلام برگزیده شد.
 • )) اشاره به کودک خردسالی که در کنار امام بود.
 • )) «به نام پروردگارت که تو را آفرید»؛ سوره علق  /  1.
 • )) سوره آل عمران  /  103.
 • )) صفحه 26، پاورقی 1.
 • )) به معنی سست شدن.
 • )) اشاره به روایت «المؤمنون ید واحدة علی من سواهم»؛ بحارالانوار؛ ج 28، ص 104.
 • * علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به:1ـ همین کتاب؛ فیش 32.2ـ همان؛ فیش 42.3ـ همان؛ فیش 43.4ـ همان؛ فیش 44.5ـ همان؛ فیش 84.6ـ همان؛ فیش 87.7ـ همان؛ فیش 97.8ـ همان؛ فیش 345.9ـ همان؛ فیش 373.10ـ همان؛ فیش 376.11ـ همان؛ فیش 403.12ـ همان؛ فیش 429.13ـ همان؛ فیش 437.14ـ همان؛ فیش 517.15ـ صحیفۀ امام؛ ج 6، ص 350.16ـ همان؛ ص 533.17ـ همان؛ ص 371ـ372.18ـ همان؛ ص 387.19ـ همان؛ ص 389.20ـ همان؛ ص 114.21ـ همان؛ ص 515.22ـ همان؛ ج 7، ص 60ـ61.23ـ همان؛ ج 6، ص 416ـ417.24ـ همان؛ ص 487.25ـ همان؛ ص 467ـ469.26ـ همان؛ ص 508.27ـ همان؛ ج 7، ص 97.28ـ همان؛ ج 8، ص 242.29ـ همان؛ ص 311ـ312.30ـ همان؛ ص 374.31ـ همان؛ ص 443ـ447.32ـ همان؛ ص 509ـ510.33ـ همان؛ ج 9، ص 83ـ84.34ـ همان؛ ج 11، ص 26.35ـ همان؛ ج 10، ص 368ـ369.36ـ همان؛ ج 12، ص 215.37ـ همان؛ ج 17، ص 125ـ127.38ـ همان؛ ص 405ـ406.39ـ همان؛ ج 20، ص 161ـ162.
 • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به:1ـ همین کتاب؛ فیش 405.2ـ صحیفۀ امام؛ ج 15، ص 132.