مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زمان (قمری) : 1418

زمان (میلادی) : 1997

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎‎ تأملی بر احیاء تفکر دینی

‏مجموعه مصاحبه ها و میزگردها، در حاشیه کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینی‏

‎‎ ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

‎‎ امور فنی چاپ‏: محمع علمی و فرهنگی مجد‏

‎‎ تعداد:‏ 5000 نسخه‏

‎‎ چاپ اول:‏ خرداد 1376‏

‎‎ قیمت:‏ 350 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‎‎ ‏آدرس: تهران، خیابان انقلاب،روبروی دانشگاه تهران، انتشارات عروج- تلفن: 6293082 ‏

تأملی بر احیاء تفکر دینی (مجموعه مصاحبه ها و میزگردها)کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیصفحه 2