فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏عنوان صفحه ‏

‏مقدمه الف- ه‏

بخش اول: ملیت و قومیت 1

     مفهوم ملی گرایی 3

‏تعصب در نژاد و ملیت 3‏

‏ملیت منهای اسلام! 3‏

‏معنای ملی گرایی 4‏

‏انگیزه باطل ملی گرایان متحجر 4‏

     ریشه و منشأ ملی گرایی و قوم پرستی 5

‏استعمارگران، مروّج ملی گرایی 5‏

‏استعمار، مروّج قوم پرستی 5‏

‏اجانب، منادیان اختلاف و تفرقه مسلمین 6‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 119

‏تحریف تاریخ برای ترساندن ایرانیان از اسلام 6‏

‏نقش اجانب در ایجاد غائله بین اقوام 7‏

‏قوم گرایان، عامل استعمار 7‏

‏قوم گرایان، عامل بیگانه 7‏

‏عوامل داخلی، مبلّغ تفرقه افکنی 8‏

‏خواسته های مشترک اقوام مختلف ایرانی 8‏

‏قوم گرایی و ملی گرایی ابزار مخالفت با اسلام 9‏

‏حکومتهای سابق منشأ قوم گرایی فعلی 10‏

‏اجانب و رژیم سابق منشأ اختلافات قومی 12‏

‏ظلم حکومتهای سابق منشأ تجزیه طلبی 12‏

‏امریکا، عامل آشوبگری سیاسی و قومی در ایران 13‏

‏اجانب، عامل آشوبها 13‏

‏نقش ابرقدرتها در فروپاشی عثمانی 14‏

‏وجوه منفی ملی گرایی 14‏

‏نقش تحصیلکرده ها در ترویج ملی گرایی 15‏

‏ملی گرایی و نژادپرستی 15‏

     تبعات و پیامدهای سوء ملی گرایی 15

‏اسلام و ملی گرایی 15‏

‏ملی گرایی و کمونیست دوتیغه یک قیچی 16‏

‏ملی گرایی و نابودی اقوام 16‏

‏ملی گرایی، اساس بدبختی مسلمین 17‏

‏ملیت گرایی ابزار سلطه 18‏

‏ملی گرایی ابزار تفرقه مسلمین 19‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 120

     اسلام و ملیت و قومیت 19

‏کشیدن قلم سرخ تقوا بر نژادبازی 19‏

‏اسلام متضاد با ملی گرایی 19‏

‏ایران ملّت واحد 20‏

‏مقایسه اسلام و ملی گرایی 20‏

‏اغتشاش و اختلاف، برخلاف اسلام 21‏

‏وحدت و برادری در جامعه اسلامی 21‏

‏برابری حقوق همه اقوام در اسلام 22‏

‏اسلام محور مشترک قومیتها در ایران 22‏

‏مغایرت اسلام با نژادپرستی 22‏

‏اسلام و نژادپرستی 23‏

‏برادری و برابری قومیتها 23‏

‏تساوی همه اقوام در برابر قانون اسلام 23‏

‏برابری اقوام در حکومت اسلامی 24‏

‏حدود ملیت در اسلام 24‏

‏برابری اقوام و ملتها در اسلام 25‏

‏علی السواء بودن همه طوایف در مقابل قانون 26‏

‏محکومیت تمام تبعیضها در اسلام 26‏

‏مطرح نبودن تعصب نژادی در اسلام 27‏

‏عدم مخالفت اقوام ایرانی با اسلام 27‏

‏برادری میان همه اقوام مسلمان 27‏

‏عروبت در مقابل اسلام! یک خیال باطل 28‏

‏عرب جاهلیت در مقابل اسلام 29‏

‏ملی گرایی و اسلام 30‏

‏اسلام با ملی گرایی مخالف است 30‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121

‏ملی گرایی و تعلیمات اسلام 31‏

‏مشکل اصلی ملی گرایی 32‏

‏ملی گرایی مثبت و منفی 33‏

‏اسلام و ملی گرایی 33‏

‏امت اسلامی 33‏

‏ملتها، نه ملی گرایی 34‏

‏ملتها و وحدت اسلامی 34‏

‏نفی ملی گرایی، اساس دعوت انبیا 35‏

‏مردود بودن نژادپرستی و زبان سالاری 35‏

‏برابری اقوام در منظر اسلام 36‏

‏تأثیر ایمان در دفاع از ملت 36‏

‏دفاع اسلام از ملتها نه ملیتها 37‏

‏عصبیتهای قومی عامل تفرقه مسلمین 37‏

‏نژادگرایی مخالف اسلام 38‏

بخش دوم: مسلمانان و مستضعفان جهان در اندیشه فراملی امام خمینی (س) 39

     نگرش امت مداری به مسائل جهان اسلام 41

‏حکومتهای اسلامی زمینه ساز امت اسلامی 41‏

‏وجوب مشارکت تمام مسلمین در دفع تجاوز 41‏

‏هم پیمانی تمام دول اسلامی در مقابل صهیونیست 42‏

‏اتکای ملت اسلام به قرآن 42‏

‏وجوب حمایت مسلمانان از جهاد مقدس فلسطین 42‏

‏وحدت جهان اسلام 44‏

‏وظیفه حجّاج در ایام حج 44‏

‏علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی 45‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 122

‏نقش آفرینی اجتماعات مسلمین 46‏

‏نتیجه قطعی تفرقه سقوط جوامع مسلمین 46‏

‏تداوم مبارزه با اسرائیل 47‏

‏کمک به برادران مسلمان یک اصل اسلامی 48‏

‏پیروزی در تمامی جهات ثمره شیرین وحدت 48‏

‏وحدت بر مبنای اسلام نه عروبت 48‏

‏وظیفه نخبگان در وحدت مسلمانان 49‏

‏تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران 50‏

‏ثمرات تلخ تفرقه 50‏

‏انقلاب ایران الگوی موفق وحدت 50‏

‏تقوی معیار تمدن اسلامی 51‏

‏تأکید بر قیام اسلامی نه ملی 52‏

‏مبارزه با اسرائیل محور وحدت جهان اسلام 52‏

‏نجات قدس اولین ثمره وحدت 53‏

‏استقلال جهان اسلام، اولین ثمره وحدت 54‏

‏رهایی مسلمین ثمره وحدت دولتها با ملتها 54‏

‏اقامه عدل، مقصد مشترک همه مسلمانان 55‏

‏اشغال فلسطین ناشی از تفرقه جهان عرب 56‏

‏نتایج وحدت دولتهای اسلامی 56‏

‏انسان محور تمدن اسلامی 57‏

‏غفلت از اسلام، مشکل عمده مسلمانان 57‏

‏فلسفه روز قدس 58‏

‏وحدت، دستور قرآن و اسلام 58‏

‏معمای تفرقه 59‏

‏فلسفه حج 59‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 123

‏آزادی فلسطین ثمره وحدت 60‏

‏فلسفه سیاسی حج 61‏

‏تشکیل امت اسلام با وحدت و قیام الهی 63‏

‏ایران الگوی زنده وحدت 63‏

‏مرزها مانع از وحدت مسلمانان نیست 64‏

‏مستضعفین در مقابل مستکبرین 64‏

‏لزوم دفاع مسلمانان از اسلام 65‏

‏علل ترس دولتها از امت واحده 65‏

‏ایران الگوی ملتها 67‏

‏گرایش ملتها به حکومت عدل اسلامی 68‏

‏وحدت ضامن پیروزی 69‏

‏ایران الگوی سایر مسلمانان 69‏

‏وظایف مسلمانان در عصر حاضر 70‏

‏وحدت وظیفه اصلی مسلمانان 70‏

‏اتحاد مستضعفین 70‏

‏لزوم اتحاد ملتهای مسلمان در برابر دشمن مشترک 71‏

‏رهایی همه مستضعفین هدف نهایی نهضت 71‏

‏ثمره وحدت مسلمانان 72‏

‏ضرورت حفظ مکتب اسلام 72‏

‏فلسفه روز قدس 73‏

‏مشکلات مسلمین از ناحیه دولتها 73‏

‏لزوم گرایش دولتها به اسلام 74‏

‏اعتصام بحبل اللَّه، راه نجات مسلمانان 74‏

‏اتحاد حکومت با مردم در ممالک اسلامی موجب پیروزی 76‏

‏برادری همه ملل به حکم اسلام 76‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

‏دنیا یک عائله 77‏

‏تفرقه میان امت توحیدی، توطئه شیطان بزرگ 78‏

‏ید واحد بودن مسلمین بر غیر مسلمین 78‏

‏وحدت، رمز استقلال مسلمانان 79‏

‏ملت گرایی مانع از برقراری امت اسلام 80‏

‏اجتماع مسلمانان تحت لوای اسلام و توحید 81‏

‏ثمره وحدت 82‏

‏مشکل جهان اسلام، دولتهای وابسته 82‏

‏ترس ابرقدرتها از اتحاد مسلمانان 83‏

‏قطع سلطه جهانخواران با وحدت مسلمین 83‏

‏یک ملت با یک میلیارد جمعیت 84‏

‏مبارزه، تنها راه نجات جهان اسلام 85‏

‏فلسفه سیاسی، اجتماعی حج 86‏

‏غلبه مستضعفان بر مستکبران 86‏

‏چگونگی مبارزه با مستکبران 88‏

‏احساس مشترک میان مسلمانان 89‏

‏وحدت عملی جهان اسلام 89‏

‏اثرات وحدت مسلمانان 90‏

‏ثمره وحدت مستضعفان جهان 92‏

‏ضرورت حمایت از مسلمانان 93‏

‏قدس کانون وحدت موحدان جهان 93‏

‏علل تفرقه بین شیعه و سنی 94‏

‏وحدت وظیفه حجاج 95‏

‏اجرای عدالت، اول هدف قرآن 95‏

‏حج قرارگاه وحدت مسلمانان و مستضعفان 96‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 125

‏ارتش مشترک قدم بعدی وحدت 96‏

‏بیداری مسلمانان و مظلومان جهان موجب خروج مظلومان جهان از فشارهای ستمگران 97‏

‏رفع جنایات ضدبشری با اتحاد ملتهای مسلمان 97‏

‏وجوب دفاع از مسلمانان 98‏

‏لزوم قیام همه انسانها در مقابل شیاطین 98‏

‏فلسفه کنگره عظیم حج 99‏

‏علل عقب نگهداشته شدن ملل اسلامی 99‏

‏سیاست بین المللی اسلام 100‏

‏اهداف سیاست دفاعی 101‏

‏اسلام، گره گشای مشکلات اساسی بشریت 102‏

‏فلسفه حکم سلمان رشدی 102‏

‏دایره شمول وصیتنامه امام 102‏

‏وظیفه ملتهای مسلمان 103‏

‏مسلمانان و حکام آنها 103‏

     نگاه فراملی به نهضت مسلمانان و مستضعفان جهان در برابر کفر و استکبار 104

‏گسترش نهضت مستضعف در مقابل مستکبر 104‏

‏دعوت به همکاری همه ملتها در نهضت اسلامی 105‏

‏نهضت ایران، الگوی سایر ملتهای مستضعف 105‏

‏ایجاد حزب مستضعفین 106‏

‏اسلام در مقابل کفر 106‏

‏قیام همه مستضعفین در مقابل کفر 107‏

‏قیام مستضعفین برای گرفتن حق خودشان از مستکبرین 108‏

‏قرن پانزدهم، قرن جایگزینی اسلام و توحید به جای شرک و زندقه 108‏

‏دفاع از حق و حقیقت، وظیفه همه مستضعفان و مسلمانان جهان 108‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 126

‏الگوگیری از قیام امام حسین (ع) 109‏

‏فلسفه ایجاد شکاف میان مسلمانان 110‏

‏لزوم استقلال مظلومان جهان از دولتها در قیام علیه مستکبرین 110‏

‏نزدیکی وعده حق تعالی در پیروزی مستضعفان 111‏

‏لزوم دفاع از کانون قیام علیه مستکبران 111‏

‏پیروزی مستضعفان وعده الهی است 113‏

‏لزوم دفاع از قیام مسلمانان فلسطین 113‏

‏امید مستضعفان جهان به نهضت ایران 114‏

‏راه تحقق وعده الهی 114‏

‏نابودی تمام سلطه ها با وحدت و قیام مستضعفین 115‏

‏قدرت بی نظیر ملتها در مقابل دولتهای ظالم 115‏

‏قیام ملتهای مستضعف در مقابل ظالمان و جنایتکاران 116‏

‏وظیفه مستضعفان جهان 116‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 127

‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 128