بخش اول: ملیت و قومیّت
اسلام و ملیت و قومیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اسلام و ملیت و قومیت

  اسلام و ملیت و قومیت 

‎ ‎

‏ ‏

کشیدن قلم سرخ تقوا بر نژادبازی 

‏     ‏‏همین نژادبازی که اسلام آمد و قلم سرخ روی آن کشید، و‏‎ ‎‏مابین سیاه و مابین سفید، مابین ترک و مابین عجم، ما بین عرب و‏‎ ‎‏مابین غیر عرب هیچ فرقی نگذاشت، و فقط میزان را تقوا، میزان را‏‎ ‎‏از خدا ترسیدن، تقوای واقعی، تقوای سیاسی، تقواهای مادی،‏‎ ‎‏تقواهای معنوی، میزان را اینطور قرار داد اِنَّ اَکرَمَکمْ عِنْدَالله ِ‏‎ ‎‏اَتقیٰکمْ.‏‎[1]‎‏ ترک و فارس ندارد، عرب و عجم ندارد، اسلام نقطۀ‏‎ ‎‏اتکاست. قضیۀ نژادبازی یک ارتجاعی است. آقایان ماها را‏‎ ‎‏مرتجع می دانند! لکن دارند به 2500 سال قبل ـ قهقرا ـ‏‎ ‎‏برمی گردند.(30)‏

18 / 6 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام متضاد با ملّی گرایی

‏     ‏‏کسانی که اهل قلم و بیان هستند، باید این مسائل را برای مردم‏‎ ‎‏توضیح دهند و اسلام را به مردم معرفی کنند، و بگویند که اسلام‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 19

‏برای ملیت خاصی نیست و ترک، فارس، عرب و عجم ندارد.‏‎ ‎‏اسلام متعلق به همه است و نژاد و رنگ، قبیله و زبان در این نظام‏‎ ‎‏ارزش ندارد. قرآن کتاب همه است.(31)‏

16 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران ملّت واحد

‏سؤال:‏‏] ‏‏در صورت استقرار حکومت جمهوری اسلامی، آیا به‏‎ ‎‏کردها خودمختاری داخلی و آزادیهای محلی داده خواهد شد؟‏‏]‏

‏جواب: همه در ایران ملت واحد هستند و ما، هم خود و هم آنها‏‎ ‎‏را، ملت واحد می دانیم.(32)‏

21 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقایسه اسلام و ملّی گرایی

‏     ‏‏این شعار باید محفوظ باشد که این قیام «قیام ملی» نیست، این‏‎ ‎‏قیام «قیام قرآنی» است، این قیام «قیام اسلامی» است. یک ملت‏‎ ‎‏ضعیفی که هیچ نداشت، در مقابل ابرقدرتها و در مقابل این قدرت‏‎ ‎‏شیطانی، که همه چیز داشتند و تا دندان مسلح بودند‏‏[‏‏غالب‏‎ ‎‏شدند‏‏]‏‏، به قوۀ ملیت نمی تواند غلبه کند؛ ملتی که غلبه کرد برای‏‎ ‎‏اینکه شهادت آرزوی او بود. بعض جوانهای من از من شهادت را‏‎ ‎‏طلب می کردند و مرا قسم می دادند که دعا کن که شهید بشویم.‏‎ ‎‏زنهایی که جوانهای خودشان را دادند، افتخار بر این کردند که‏‎ ‎‏شهید دادیم. و آنکه یک پسر از او باقی مانده بود باز می گفت این‏‎ ‎‏را هم اهدا می کنم. این قدرت ملیت نیست؛ این قدرت ایمان‏‎ ‎‏است، این قدرت اسلام است. خلط نکنند، اشتباه نکنند. این‏‎ ‎‏اسلام است که غلبه کرد بر ابرقدرتها؛ این اسلام است که فرزندان‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 20

‏آن به شهادت راغب هستند؛ این قوۀ ایمان است که مردم را‏‎ ‎‏سرتاسر ایران بسیج کرد. این دست غیبی الهی بود که مردم ایران را‏‎ ‎‏ـ سرتاسر ـ از بچۀ دبستانی تا پیرمرد بیمارستانی، با هم هم صدا و‏‎ ‎‏با هم هم مقصد کرد. این هیچ جبهه ای نمی تواند این کار را بکند؛‏‎ ‎‏هیچ بشری قادر نیست که همچو بسیجی بکند؛ هیچ ملتی‏‎ ‎‏نمی تواند اینطور بسیج بشود. قدرت ایمان، قوۀ اسلام، قدرت‏‎ ‎‏معنوی ملت، این پیروزی را به ما ارزانی داشت. ما منت از خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی می کشیم. ما منت از ولی عصر می کشیم که پشتیبانی‏‎ ‎‏از ما فرمودند.(33)‏

18 / 12 / 57 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اغتشاش و اختلاف، برخلاف اسلام

‏     عده ای وضع کردستان عزیز را مغشوش کرده اند و‏‎ ‎‏نمی خواهند بگذارند مسلمانان آسایش داشته باشند و برخلاف‏‎ ‎‏اسلام عمل می کنند. ... ما با برادران اهل سنت خود هیچ اختلافی‏‎ ‎‏نداریم، همه اهل ملت واحد و قرآن واحد هستیم... این قبیل کارها‏‎ ‎‏برخلاف اسلام و مصالح مردم مسلمان است.(34)‏

28 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت و برادری در جامعه اسلامی 

‏     ‏‏ما امیدواریم که امر کردستان هم با صلح و صفا آرام بگیرد و‏‎ ‎‏همۀ ما با هم برادر باشیم. ما با کردستانی ها هم برادر هستیم، با‏‎ ‎‏آذربایجان هم برادر هستیم، با همۀ حدود و ثغور اینجا برادر‏‎ ‎‏هستیم. و همه با هم می خواهیم که یک مملکت اسلامی با احکام‏‎ ‎‏اسلامی باشد که به هیچ کس جوْر نشود، به هیچ کس ظلم نشود؛‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 21

‏حکومت نتواند تعدی بکند، ارتش نتواند تعدی بکند. همه با هم‏‎ ‎‏باشیم و همه با هم پیش برویم.(35)‏

7 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برابری حقوق همه اقوام در اسلام

‏     ‏‏در اسلام هیچ امتیازی بین... عرب و عجم، و ترک و غیرترک ـ‏‎ ‎‏به هیچ وجه ـ امتیازی ندارند... اسلام... برای همۀ اقشار احترام‏‎ ‎‏قائل است. کردها و سایر چیزها ـ سایر دستجاتی که هستند و‏‎ ‎‏زبانهای مختلف دارند، اینها همه برادرهای ما هستند و ما با آنها‏‎ ‎‏هستیم و آنها با ما هستند؛ و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب‏‎ ‎‏هستیم.(36)‏

12 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام محور مشترک قومیتها در ایران

‏     ‏‏ما همه پیرو قرآن و رسول اکرم هستیم و همه با هم برادر، همه‏‎ ‎‏با هم یک جهت، یک وجهه، یک دین، یک قرآن داریم؛ و من‏‎ ‎‏امیدوارم که تفرقه انگیزیها را شماها‏‎[2]‎‏ با قدرت خودتان و قوۀ الهی‏‎ ‎‏قطع کنید؛ نگذارید رخنه کنند در صفوف فشردۀ ما.(37)‏

5 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مغایرت اسلام با نژادپرستی

‏     ‏‏در اسلام که ما هم دنبال آن هستیم قضیۀ نژاد و نژادپرستی‏‎ ‎‏مطرح نیست. اسلام به رنگ و به صورت نگاه نمی کند، میزان را‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 22

‏تقوا قرار داده است.(38)‏

6 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام و نژادپرستی

‏     ‏‏در اسلام اساساً نژاد مطرح نیست، عربی و عجمی و سایر‏‎ ‎‏گروهها ابداً مطرح نیست. اسلام برای تربیت انسان آمده است،‏‎ ‎‏مطلب در برنامۀ اسلام، انسان است و تربیت انسانی. آنچه مطرح‏‎ ‎‏است تقوا و اخوت بین مسلمین و دوستی و رفع اختلافات‏‎ ‎‏است.(39)‏

24 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری و برابری قومیتها

‏     ‏‏به مردم شریف کردستان اعلام می کنم که شما را برادر و برابر‏‎ ‎‏خود می دانیم، و از حقوقی برابر با سایر برادران ایرانی تان در هر‏‎ ‎‏کجا که باشید، برخوردار خواهید شد. و در جمهوری اسلامی هیچ‏‎ ‎‏فرقی بین ترک، کرد و لُر و عرب و فارس و بلوچ نمی باشد.(40)‏

31 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تساوی همه اقوام در برابر قانون اسلام

‏     ‏‏اینها با اسلام مخالف اند. نه با کُرد مخالف اند و نه با فارس‏‎ ‎‏مخالف اند؛ آنها با اساس مخالف اند؛ با اسلام مخالف اند. و همۀ‏‎ ‎‏مسلمانها تکلیفشان این هست که جلوگیری از آنها بکنند و اینها را‏‎ ‎‏سرکوب کند... شماها‏‎[3]‎‏ و ما هم در برابر اسلام و قانون اسلام‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 23

‏علی السواء هستیم. بنابراین، هیچ خوفی نیست و ما این را بعد هم‏‎ ‎‏اعلام عمومی می کنیم.(41)‏

7 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برابری اقوام در حکومت اسلامی

‏     ‏‏از اول پیروزی انقلاب تاکنون، در هر موقعیتی که پیش آمده‏‎ ‎‏است، اعلام کرده ایم که در اسلام کُرد و ترک و فارس و بلوچ و لر و‏‎ ‎‏ترکمن و غیر اینها مطرح نیست. اسلام برای همه است؛ و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی حق همۀ گروهها را با عدالت اسلامی ادا خواهد کرد.(42)‏

12 / 6 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

حدود ملیت در اسلام 

‏     ما «ملیت» را در سایۀ تعالیم اسلام قبول داریم و ملت، ملت‏‎ ‎‏ایران است، برای ملت ایران هم، همه جور فداکاری می کنیم، اما‏‎ ‎‏در سایۀ اسلام است؛ نه اینکه همه اش ملیت و همه اش گَبْریَّت‏‎[4]‎‏!‏‎ ‎‏ملیت، حدودش حدود اسلام است، و اسلام هم تأیید می کند او‏‎ ‎‏را، ممالک اسلامی را باید حفظ کرد، دفاع از ممالک اسلامی جزء‏‎ ‎‏واجبات است؛ لکن نه اینکه ما اسلامش را کنار بگذاریم، و‏‎ ‎‏بنشینیم فریاد ملیت بزنیم و «پان ایرانیسم»!(43)‏

4 / 7 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

برابری اقوام و ملتها در اسلام

‏     ما کراراً عرض کردیم به همۀ برادرهای کُردِمان که آمدند‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 24

‏اینجا، برادرهای بلوچمان که آمدند اینجا، که اسلام اینطور‏‎ ‎‏مرزهایی که در سایر مسلکها هست ندارد. اسلام با صراحت‏‎ ‎‏می گوید که آنی که پیش خدا کرامت دارد، آدم مُتقی است. آدمی‏‎ ‎‏است که روشش صحیح باشد؛ تقوا داشته باشد، فاسد نباشد؛‏‎ ‎‏مُفسِد نباشد. و نسبت به همۀ عرب و عجم و کرد و ترک و اینها به‏‎ ‎‏طور علی السواء‏‎[5]‎‏ بهمه نظر دارد. همان طور که خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی در ایجاد یک طایفه با طایفه دیگری فرق نگذاشته، همه را‏‎ ‎‏نعمتِ ایجاد داده است و همه را نعمتهایی در دسترسشان گذاشته‏‎ ‎‏است که خودشان باید با فعالیت ‏‏[‏‏کسب کنند‏‏]‏‏ البته موادش را‏‎ ‎‏گذاشته است. فرق نگذاشته است بین این ناحیه که کُرد می نشیند؛‏‎ ‎‏آن ناحیه که تُرک می نشیند؛ آن ناحیه که عرب هست؛ آن ناحیه که‏‎ ‎‏عجم است، این حرفها نیست در کار. ‏

‏     پیغمبر اکرم در عین حالی که خودشان عرب بودند، از ایشان‏‎ ‎‏نقل می کنند که فرموده اند که فخری از عرب بر عجم نیست؛ و از‏‎ ‎‏عجم بر عرب نیست. هیچ کدام به دیگری تَفوُّقی ندارد. همۀ آنها‏‎ ‎‏از یک پدرند و از یک مادرند، و علی السواء هستند. در عین حالی‏‎ ‎‏که اسلام این معنا را می گوید، جمهوری اسلام همین معنا را‏‎ ‎‏می خواهد پیاده بکند، ما همین معنا در رأس برنامه هایمان‏‎ ‎‏هست.(44)‏

29 / 7 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

علی السواء بودن همه طوایف در مقابل قانون 

‏     کردستان قضیه ای نیست که بین ما و دولت ما و بین کُردها‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 25

‏باشد. کُردها یا غیر کُردها و همۀ طوایفی که در ایران زندگی‏‎ ‎‏می کنند؛ همگی در مقابل قانون علی السواء هستند، در مقابل‏‎ ‎‏دولت علی السواء هستند. هیچ فرقی بین کُرد و ترک و لُر و غیره‏‎ ‎‏نیست. ما حکومت اسلامی داریم می گوییم. حکومت اسلامی‏‎ ‎‏همان است که در صدر اسلام بوده است که همه طوایف در مقابل‏‎ ‎‏قانون علی السواء بودند. ما الآن می خواهیم یک همچو معنایی را‏‎ ‎‏متحقَّق بکنیم که تمام طوایف علی السواء باشند. ما با کُرد هیچ‏‎ ‎‏اختلافی نداریم، کُردها هم با ما اختلافی ندارند.(45)‏

17 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محکومیت تمام تبعیضها در اسلام 

‏     ‏‏اسلامِ بزرگ تمام تبعیضها را محکوم نموده و برای هیچ گروهی‏‎ ‎‏ویژگی خاصی قرار نداده؛ و تقوا و تعهدِ به اسلام، تنها کرامت‏‎ ‎‏انسانهاست. و در پناه اسلام و جمهوری اسلامی، حق ادارۀ امور‏‎ ‎‏داخلی و محلی و رفع هر گونه تبعیض فرهنگی و اقتصادی و‏‎ ‎‏سیاسی متعلق به تمام قشرهای ملت است، مِنْ جمله برادران کُرد،‏‎ ‎‏که دولت جمهوری اسلامی موظف و متعهد به تأمین آن در اسرع‏‎ ‎‏وقت می باشد. و مقررات و قوانین مربوط به آن بزودی ان شاءالله ‏‎ ‎‏تعالی تدوین می شود.(46)‏

26 / 8 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مطرح نبودن تعصب نژادی در اسلام 

‏     طوایفی که در ایران هستند، مثل کرد و لر و ترک و فارس و‏‎ ‎‏بلوچ و امثال اینها. این را البته من میل ندارم که اسمش را اقلیتها‏‎ ‎‏بگذارند. برای اینکه این کانّه یک جدایی بین برادرها از آن فهمیده‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 26

‏می شود و در اسلام همچو جدایی ابداً مطرح نیست. جدایی‏‎ ‎‏نیست ما بین دو تا مسلمی که با دو زبان صحبت می کنند. مسلمی‏‎ ‎‏که عرب است، مسلمی که عجم است... ‏

‏     در اسلام نه این طور نژاد و تعصب نژادی هست و نه اختلافاتی‏‎ ‎‏که در جاها و رژیمهای دیگری هست، هست. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏چنانچه اسلام آن طور که خواست اسلام است تحقق پیدا بکند،‏‎ ‎‏تمام این حرفها از بین برود. و ببینند اساس نداشته است، آن وقت‏‎ ‎‏ما هم خجلت پیداکنیم که چرا ما گفتیم فارس و آن هم خجلت‏‎ ‎‏بکشد چرا گفتیم ترک.(47)‏

26 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم مخالفت اقوام ایرانی با اسلام

‏     ‏‏نه اهالی کردستان با ما مخالفند و نه اهالی آذربایجان. همه شان‏‎ ‎‏اعلام همبستگی به جمهوری اسلامی کردند. آخر چطور امکان دارد‏‎ ‎‏این معنا که یک طایفه ای از مسلمین با اسلام بد باشند، یک طایفه ای‏‎ ‎‏که می روند نماز می خوانند، یک طایفه ای که قبله شان مکه است، یک‏‎ ‎‏طایفه ای که کتابشان قرآن است همه اینها را بگویند لکن شمشیر‏‎ ‎‏بکشند بر روی اسلام؟ این معقول نیست یک چنین چیزی.(48)‏

28 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری میان همه اقوام مسلمان 

‏     ‏‏آذربایجان با ملت ایران یکی است و ملت آذربایجان و ملت‏‎ ‎‏ایران، دو تا نیست، همه یک هستند. اسلام به همۀ ما حق دارد. ما‏‎ ‎‏باید حق اسلام را ادا کنیم. ادا کردن حق اسلام به این است که تفرقه‏‎ ‎‏در بین خودمان نباشد. آنهایی که می خواهند ایجاد تفرقه کنند،‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 27

‏از خود برانید. توطئه هایی که از شرق و غرب در ایران دارد‏‎ ‎‏نُضْج‏‎[6]‎‏ می گیرد، نگذارید که نضج بگیرد. اهالی آذربایجان‏‎ ‎‏نگذارند اختلاف در میان ملت حاصل بشود، اختلاف در بین‏‎ ‎‏خودشان حاصل بشود. اسلام بین همۀ افراد مسلمین‏‎ ‎‏را عقد اخوت بسته است. مؤمنین را برادر خوانده است‏‎[7]‎‏. شما‏‎ ‎‏برادرها پشتیبان هم باشید. نکند که اعدای اسلام بخواهند با‏‎ ‎‏طریقهای مختلف تفرقه بیفکنند بین شماها و دیگران.(49)‏

11 / 10 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

عروبت در مقابل اسلام! یک خیال باطل

‏     صدام حسین که با ملت شریف عراق مواجه شده است و خود‏‎ ‎‏را در معرض هلاک می بیند، می خواهد با صحنه سازیها اذهان‏‎ ‎‏برادران اسلامی ما را از خود و رژیم منحط خود منصرف کند تا‏‎ ‎‏چند صباح دیگر به جنایات خود ادامه دهد. آنکه دستش تا مرفق‏‎ ‎‏به خون جوانان غیور عراق آلوده است، می خواهد خود را طرفدار‏‎ ‎‏ملت عرب جا بزند. آنکه به خیال خود عروبت را از اسلام والاتر‏‎ ‎‏می داند و به اسلام پشت کرده به زعم آنکه ملتهای عرب را به خود‏‎ ‎‏متوجه کند، غافل است که ملت عزیز عرب از اسلام چون جان‏‎ ‎‏شیرین حفاظت می کند و با دشمنان اسلام، چون اسلاف خود‏‎ ‎‏درصدر اسلام به جنگ و ستیز برمی خیزد.(50)‏

20 / 1 / 59 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 28

عرب جاهلیت در مقابل اسلام 

‏     ‏‏این صدام حسین عقلش هم خیلی عقل درستی نیست.‏‎ ‎‏پوسیده اند اینها. و حالا هی نقشه می کشد برای اینکه ما چه و‏‎ ‎‏فلان. و همۀ حرفهایش هم این است که ما عرب هستیم. این‏‎ ‎‏کلمه ای که «ما عرب هستیم» ملتهای مسلمان بدانند که معنایش‏‎ ‎‏این است که ما عرب هستیم و اسلام ‏‏[‏‏نمی خواهیم‏‏]‏‏. اگر این کسی‏‎ ‎‏که می گوید مقصد من این است که عرب چه بشود، عرب در مقابل‏‎ ‎‏اسلام می خواسته یکوقتی بایستد. اینها می گویند که ما می خواهیم‏‎ ‎‏مجد بنی امیه را، تصریح به این معنا می کنند، ما می خواهیم مجد‏‎ ‎‏بنی امیه را چه بکنیم. خوب بنی امیه را دیدید و دیدند و تاریخ دید‏‎ ‎‏که مقابل اسلام بودند. ‏

‏     اینها می خواهند به همان زمان جاهلیت برگردند که قوای عربی‏‎ ‎‏باشد و اسلام از آن خبری نباشد. تازه اینها اعتقاد به اسلام ندارند.‏‎ ‎‏ملت عرب می داند که حزب اینها را مرحوم آیت الله حکیم، حکم‏‎ ‎‏به شرکشان کرد. مشرک گفت هستند اینها. اینها الآن یک دسته‏‎ ‎‏مشرکین هستند به امر مرحوم آیت الله حکیم که از آن وقت اینها را‏‎ ‎‏گفت مشرک هستند. و ملت عرب باید چنانچه برای خدا، برای‏‎ ‎‏اسلام می خواهند عمل بکنند، با اینها مخالفت بکنند. ارتش اینها‏‎ ‎‏خوب از همین مسلمانها هستند. از همین اهل سنت هستند. از‏‎ ‎‏همین شیعه ها هستند. از همین مسلمین هستند. خوب این ارتشی‏‎ ‎‏که از مسلمین است، قیام می کند و عربیت را در مقابل اسلام‏‎ ‎‏می خواهد؟ یا اسلام را می خواهد. عربیت هم اسلام دارد.‏‎ ‎‏عجمیت هم دارد. اینها ضد اسلامند.(51)‏

28 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 29

ملی گرایی و اسلام

‏     ‏‏چند روز پیش از این در یک نوشته ای دیدم که می گوید که چرا‏‎ ‎‏از ملی می ترسید شماها؟ چرا نمی گویید مجلس شورای ملی؟ من‏‎ ‎‏به آن آقا می گویم، شما چرا از اسلامی می ترسید؟! ما این ملی که‏‎ ‎‏مجلس شورای ملی باشد، حالا بیش از پنجاه سال از آن می گذرد،‏‎ ‎‏و ما یک اثر صحیحی از آن ندیدیم. هر وقت یک آدم صحیح پیدا‏‎ ‎‏می شد، پنجاه نفر هم از نوکرهای استعمار پیدا می شدند و او را‏‎ ‎‏می کوبیدند. من می گویم به اینها که ما تابع این ملت هستیم، این‏‎ ‎‏جمعیت. ما که خودمان برای خودمان یک کاره نیستیم، ما‏‎ ‎‏می خواهیم ببینیم خواست این 35 میلیون جمعیت چی است. ما‏‎ ‎‏دیدیم که خواست این 35 میلیون جمعیت این بود که ما اسلام را‏‎ ‎‏می خواهیم. در تمام صحبتها از اول تا آخر این نبود که ما ملی گرا‏‎ ‎‏هستیم. ملی گرایی برخلاف اسلام است. اسلام آمده است که همه‏‎ ‎‏را یک نحو به آن نظر بکند، همۀ جوامع را.(52)‏

3 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام با ملی گرایی مخالف است 

‏     ‏‏آقای رئیس جمهور‏‎[8]‎‏ افرادی که به درد جامعۀ اسلامی ما‏‎ ‎‏بخورد، به درد مکتب ما بخورد باید تهیه کند، معرفی کند؛ یعنی،‏‎ ‎‏نخست وزیر را ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ او تهیه می کند باید یک شخصی باشد که همۀ‏‎ ‎‏آن صفاتی که من گفته ام درش باشد. از اینکه در رأس همۀ صفات،‏‎ ‎‏مکتبی بودن است. فکر بکند؛ فکر مکتب اسلام. درصدد باشد که‏‎ ‎‏اسلام را تقویت بکند. درصدد باشد که احکام اسلام را پیاده بکند،‏‎ ‎‏نه درصدد این باشد که ملیت را احیا بکند. آنهایی که می گویند: «ما‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 30

‏ملیت را می خواهیم احیا بکنیم»، آنها مقابل اسلام ایستاده اند.‏‎ ‎‏اسلام آمده است که این حرفهای نامربوط را از بین ببرد. افراد ملی‏‎ ‎‏به درد ما نمی خورند، افراد مسلم به درد ما می خورند. اسلام با‏‎ ‎‏ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را‏‎ ‎‏می خواهیم، ملیت را می خواهیم، و اسلام را نمی خواهیم. آن‏‎ ‎‏مردِکه‏‎[9]‎‏ در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم‏‎ ‎‏ایرانی هستم، سوم اسلام‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏. این اسلام نیست، تو سوم هم‏‎ ‎‏اسلامی نیستی.(53)‏

15 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملی گرایی و تعلیمات اسلام

‏     ‏‏اسلام آمده است که همۀ نژادها باهمند؛ مثل دنده های شانه‏‎ ‎‏می مانند؛ هیچ کدام بر هیچ کدام تفوق ندارند، نه عرب بر عجم و نه‏‎ ‎‏عجم بر عرب و نه ترک بر هیچ یک از اینها و نه هیچ نژادی بر‏‎ ‎‏دیگری و نه سفید بر سیاه و نه سیاه بر سفید، هیچ کدام بر دیگری‏‎ ‎‏فضیلت ندارند. فضیلت با تقواست، فضیلت با تعهد است، با تعهد‏‎ ‎‏به اسلام است...‏

‏     در چندین سال قبل ـ محتمل است، گمان می کنم زمان‏‎ ‎‏رضاخان بود ـ یک مجمعی درست کردند و یک فیلمهایی تهیه‏‎ ‎‏کردند و یک اشعاری گفتند و یک خطابه هایی خواندند، برای‏‎ ‎‏تأسف از اینکه اسلام بر ایران غلبه کرد، عرب بر ایران غلبه کرد.‏‎ ‎‏شعر خواندند، فیلم ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ نمایش گذاشتند که عرب آمد و طاق‏‎ ‎‏کسری را، مدائن را گرفت و گریه ها کردند. همین ملّیها، همین‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 31

‏خبیثها گریه ها کردند. دستمالها را درآوردند و گریه کردند که اسلام‏‎ ‎‏آمده و سلاطین را، سلاطین فاسد را شکست داده و این معنا در‏‎ ‎‏هر جا، به یک صورتی به ما، به ملتها تحمیل شده در ممالک‏‎ ‎‏عربی، عرب باید چه باشد. این تلقین است. این مخالف با قرآن‏‎ ‎‏است. در ممالک غیر عربی، هر کدام خودشان باید، ملت‏‎ ‎‏خودشان باید جلو باشد. این برخلاف تعلیمات اسلام است.(54)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مشکل اصلی ملی گرایی

‏     ‏‏مشکل اسلام دولتهای اسلامی است. این مشکل باید حل‏‎ ‎‏بشود. اگر دولتهای اسلامی به خود بیایند و گرایش ‏‏[‏‏پیدا‏‏]‏‏ کنند به‏‎ ‎‏اسلام و از عروبت برگردند به اسلامیت، و از ترکیّت برگردند به‏‎ ‎‏اسلامیت، حل می شود مسائل و اگر آنها نکنند، این مشکل هست‏‎ ‎‏تا وقتی سایر کشورها مثل ایران بشوند.(55)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ملی گرایی مثبت و منفی

‏     اسلام می خواهد که همۀ دنیا یک عائله باشد و یک حکومت‏‎ ‎‏در همۀ دنیا، آن هم حکومت عدل برقرار باشد و همۀ افراد، افراد‏‎ ‎‏همان عائله باشند. و لهذا، ما مکرّر این معنا را گفته ایم که این‏‎ ‎‏قضیه ای که شاید صحبتش در همه جا هست که ملت ایران ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏جدا، ملت عراق جدا، هر کدام یک عصبیّتی برای او داشته باشند‏‎ ‎‏و حتی به اسلام کار نداشته باشند، به ملت و به ملّیت کار داشته‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 32

‏باشند، این یک امر بی اساسی است در اسلام، بلکه مُضادّ‏‎[10]‎‏ با‏‎ ‎‏اسلام است.‏

‏     اسلام در عین حالی که وطن را ـ آنجایی که زادگاه است ـ‏‎ ‎‏احترام می گذارد، لکن مقابل اسلام قرار نمی دهد. اساس، اسلام‏‎ ‎‏است. اینها دیگر بقیه اش فرعند.(56)‏

6 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام و ملی گرایی

‏     ‏‏ملی گرایی در مقابل ملتهای مسلمان دیگر، مسئلۀ دیگری‏‎ ‎‏است که اسلام و قرآن کریم و دستور نبی اکرم (ص) بر خلاف آن‏‎ ‎‏است.(57)‏

21 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امت اسلامی 

‏     ‏‏اسلام آمده است تا تمام ملل دنیا را، عرب را، عجم را، تُرک را،‏‎ ‎‏فارس را همه را با هم متحد کند. و یک امت بزرگ به نام امت‏‎ ‎‏اسلام در دنیا برقرار کند تا کسانی که می خواهند سلطه بر این‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی و مراکز اسلام پیدا بکنند، نتوانند به واسطه‏‎ ‎‏اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه ‏‏[‏‏دارند‏‏]‏‏...تمام مسلمین با‏‎ ‎‏هم برادرند و برابرند، و هیچ یک از آنها از دیگری جدا نیستند، و‏‎ ‎‏همۀ آنها زیر پرچم اسلام و زیر پرچم توحید باید باشند.(58)‏

5 / 10 / 59 

*  *  *


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 33

ملتها، نه ملی گرایی 

‏     ‏‏این مطلب که «عُروبَت»‏‎[11]‎‏ را من می خواهم تقویت کنم؛ این‏‎ ‎‏برخلاف اسلام است. ما عَرَبیت را و عَجَمیت را و تُرکیّت را و همه‏‎ ‎‏نژادها را پذیرا هستیم، لکن نه به آن معنایی که «حزب بعث» عراق‏‎ ‎‏قائلند که باید عرب باشد، و نه عجم و نه ترک و نه دیگران. همان‏‎ ‎‏مطلبی است که هیتلر می گفت، آن مملکت خودش را و نژاد‏‎ ‎‏خودش را نژاد برتر می دانست؛ و بر مردم و بر جهان آن کرد که‏‎ ‎‏همه شنیدید یا دیدید.(59)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملتها و وحدت اسلامی 

‏     ‏‏امروز ایران یکپارچه تحرک است، یکپارچه فعالیت است،‏‎ ‎‏یکپارچه هوای عشق به شهادت و هوای عالَم غیب است. در‏‎ ‎‏رژیمهای سابق، اسمی از این مسائل نبود. اشخاصی که در آن‏‎ ‎‏رژیمها تربیت شده بودند غایت حرفشان این بود که ملت باید چه‏‎ ‎‏باشد و ملی گرایی به آن وضع بد و دست اجانب به همه جای این‏‎ ‎‏کشورها دراز شده بود و هر کس را به عنوان ملی گرایی مقابل‏‎ ‎‏دیگری قرار داده بود. امروز ایران ثابت کرد که ما با همۀ ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی و با همۀ مستضعفان جهانی، با همۀ آنها هستیم و خود را‏‎ ‎‏از آنها و آنها را از خود می دانیم و با کسانی که بخواهند تهاجم کنند‏‎ ‎‏یا به ایران یا به جاهای دیگری، ما با آنها در جنگ هستیم. ما همۀ‏‎ ‎‏ممالک اسلامی را از خود می دانیم و خودمان را هم از ممالک‏‎ ‎‏اسلامی می دانیم. ما می خواهیم به امر خدای تبارک و تعالی، همه‏

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 34

‏با هم مجتمع باشیم‏‎[12]‎‏ و همه «ید واحده» باشیم بر ضد مستکبرین‏‎ ‎‏جهان.(60)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفی ملی گرایی، اساس دعوت انبیا

‏     ‏‏این ملی گرایی که به این معناست که هر کشوری، هر زبانی‏‎ ‎‏بخواهد مقابل کشور دیگر و زبان دیگر بایستد، این آن امری است‏‎ ‎‏که اساس دعوت پیغمبرها را به هم می زند. پیغمبرها که از اول تا‏‎ ‎‏ختمشان آمده اند، مردم را به برادری، به دوستی، به اخوت دعوت‏‎ ‎‏کرده اند.(61)‏

20 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مردود بودن نژادپرستی و زبان سالاری 

‏     ‏‏به دولتها نصیحت می کنم که دست از کینه توزی و زورآزمایی‏‎ ‎‏بردارند، و با دولت و ملت ایران دست برادری دهند تا اسرائیل‏‎ ‎‏غاصب را از کشورهای اسلامی و زمینهای مغصوب بیرون رانند. و‏‎ ‎‏نژادپرستی و زبان سالاری را، که در اسلام محکوم و مردود است،‏‎ ‎‏کنار زنند، تا سعادت دارین را در آغوش گیرند و هیچ قدرتی نتواند‏‎ ‎‏با آنان مقابله کند.(62)‏

22 / 11 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

برابری اقوام در منظر اسلام 

‏     من یک کلمه به شما و اهالی کردستان عرض می کنم که شما‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35

‏اهالی کردستان و دیگرانی که در آن نواحی هستند، گول این‏‎ ‎‏گروهکها‏‎[13]‎‏ را نخورید. اینها نغمه ای بلند کردند برخلاف قرآن‏‎ ‎‏مجید و بر خلاف اسلام. نغمۀ نژادپرستی، طرح اینکه کرد، لر،‏‎ ‎‏فارس، اینها باید از هم جدا باشند و هریک مستقلاً برای خود‏‎ ‎‏چیزی داشته باشند این آن است که اسلام آمده است که بردارد از‏‎ ‎‏میان این دیوارها را؛ اسلام آمده است که خراب کند. و همۀ شما و‏‎ ‎‏همۀ ما و همۀ مسلمین در تحت لوای «لااله الاالله » و توحید همقدم‏‎ ‎‏باشیم و همنفس باشیم و اسلام را به پیش ببریم.(63)‏

3 / 9 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تأثیر ایمان در دفاع از ملت 

‏     ‏‏این ملیت نیست که اینها را اینجور کرده. اگر ملیت بود، آنها هم‏‎ ‎‏داشتند این را. این آقایانی که خیال می کنند که از ملیت است این‏‎ ‎‏امور، اینها نمی فهمند. اگر می فهمیدند خودشان را به این روز‏‎ ‎‏نمی انداختند. این ایمان است که اینها را اینطور کرده. آن پاسدار و‏‎ ‎‏آن ارتشی که در سنگر خودش نماز شب بخواند، این ارتشی مثل‏‎ ‎‏شیر مقاومت می کند؛ برای اینکه برای خداست.(64)‏

28 / 9 / 61 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

دفاع اسلام از ملتها نه ملیتها 

‏     بعضی آقایان می گویند که چنانچه آنها‏‎[14]‎‏ آمده بودند توی کشور‏‎ ‎‏ما، ما تا فرد آخر جوانهامان را می دادیم. خوب، این آن ملی گرایی‏‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

‏است که اسلام مخالف با آن هست مگر ما اسلام را کمتر از ملت‏‎ ‎‏خودمان می دانیم؟ اسلام را کمتر از کشور خودمان می دانیم؟ ما‏‎ ‎‏برای اسلام داریم فکر می کنیم. ما ملت عراق را با ملت خودمان‏‎ ‎‏جدا نمی دانیم. ملت عراق همانی است که الآن از ما هم آنجا،‏‎ ‎‏بسیاری علمای ما هم در آنجا هستند، کسان دیگر از ما هم هست.‏‎ ‎‏ما و آنها جدا از هم نیستیم.(65)‏

14 / 12 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عصبیتهای قومی عامل تفرقه مسلمین

‏     ‏‏لازم است حجاج بیت الله الحرام در این مجمع عمومی و سیل‏‎ ‎‏خروشان انسانی فریاد برائت از ظالمان و ستمکاران را هر چه‏‎ ‎‏رساتر برآورند و دست برادری را هر چه بیشتر بفشارند و مصالح‏‎ ‎‏عالیۀ اسلام و مسلمین مظلوم را فدای فرقه گرایی و‏‎ ‎‏ملیگرایی نکنند و برادران مسْلم خود را هر چه بیشتر متوجه به‏‎ ‎‏توحید کلمه و ترک عصبیتهای جاهلی که جز به نفع جهانخواران و‏‎ ‎‏وابستگان آنان تمام نمی شود بنمایند، که این خود نصرت خداوند‏‎ ‎‏تعالی است و وعدۀ حق تعالی به امید واثق شامل حالشان می شود.‏‎ ‎‏و اگر خدای نخواسته از عمال جهانخواران که در رأس آنان‏‎ ‎‏آخوندهای جیره خوار تفرقه افکن واقعند پیروی کنند، به معصیت‏‎ ‎‏بزرگی دست زده اند و مشمول غضب قادر جبار خواهند شد و در‏‎ ‎‏قید و بند ابرقدرتها باقی خواهند ماند و باید به خداوند از آن پناه‏‎ ‎‏برد.(66)‏

16 / 5 / 65 

*  *  *

‏ ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37

نژادگرایی مخالف اسلام

‏     ‏‏علمای‏‎ ‎‏اعلام و خطبای‏‎ ‎‏محترم کشورهای اسلامی دولتها را‏‎ ‎‏دعوت کنند. از نژادپرستی که مخالف دستور اسلام است‏‎ ‎‏بپرهیزند؛ و با برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که‏‎ ‎‏هستند دست برادری دهند که اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده. و‏‎ ‎‏اگر این برادری ایمانی با همت دولتها و ملتها و با تأیید خداوند‏‎ ‎‏متعال روزی تحقق یابد، خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را‏‎ ‎‏مسلمین تشکیل می دهند. به امید روزی که با خواست پروردگار‏‎ ‎‏عالم این برادری و برابری حاصل شود.(67)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

 • )) بخشی از آیۀ 13 سورۀ حجرات: «بدرستی که گرامیترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شماست».
 • )) جمعی از مدرسان مدرسه قرآن کردستان.
 • )) منظور، گروهی از عشایر است.
 • )) گبر: مجوس، زرتشتی.
 • )) به گونه ای مساوی و برابر.
 • )) رشد، نموّ.
 • )) اشاره به آیه 10 سورۀ حجرات: «اِنَّمَاالْمُؤمِنُونَ اِخْوَةٌ».
 • )) ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران.
 • )) شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی.
 • )) مخالف.
 • )) عرب زدگی؛ پان عربیسم (ناسیونالیسم عربی افراطی).
 • )) اشاره است به آیه 103 سورۀ آل عمران.
 • )) منظور، حزب دموکرات و گروهک کومله است.
 • )) منظور، ملت عراق است.