فصل ششم: هشدارها و رهنمودها
پرهیز از گروه گرایی و ورود در احزاب سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

پرهیز از گروه گرایی و ورود در احزاب سیاسی

‏ ‏

‏ ‏

 پرهیز از گروه گرایی و ورود در احزاب سیاسی 

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از گرایشهای سیاسی

‏مطلبی که من باید به شما و تمام قوای مسلّحه، و خصوصاً ارتش و‏‎ ‎‏ژاندارمری، و سایر کسانی که مربوط به قوای نظامی هستند تذکر بدهم‏‎ ‎‏[‏‏این‏‏]‏‏ که شما آقایان توجه داشته باشید که یک گرایشهای سیاسی، یک‏‎ ‎‏تبلیغات سیاسی در ایران هست. شاید گروههایی یا اشخاصی بیایند‏‎ ‎‏نفوذ کنند در بین شما؛ و با آن دیدهای سیاسی که انطباق با دیدِ اسلام‏‎ ‎‏ندارد، سیاستهای شرقی یا غربی است، به شما مسائلی را القا کنند. شما‏‎ ‎‏در این گرایشهای سیاسی و در این مسائل سیاسی وارد نشوید. دیدهای‏‎ ‎‏سیاسی را داشته باشید، مطالعات سیاسی مانع ندارد. اما گرایشهای‏‎ ‎‏سیاسی که ممکن است آنهایی که بیایند و با شماها صحبت کنند و نفوذ‏‎ ‎‏کنند در صفهای شما، شما را بدون اینکه توجه داشته باشید از این راهی‏‎ ‎‏که تاکنون آمده اید و از طاغوت به اسلام پیوسته اید جداکنند، و شما‏‎ ‎‏توجه نداشته باشید. سیاستمداران یک مطالعات سیاسی دارند که امثال‏‎ ‎‏اشخاص عادی از آنها اطلاعاتی ندارند. ممکن است افرادی بیایند از‏‎ ‎‏همان اشخاصی که دیدهای سیاسی دارند لکن این دیدهای سیاسی با‏‎ ‎‏مصالح کشور تطبیق نمی کند شماها را در اثر تبلیغات خودشان خدای‏‎ ‎‏نخواسته منحرف کنند؛ و این ارزشی را که شما در دنیا دارید و پیش‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 191

‏اسلام دارید و در کشور خودتان دارید از شما سلب کنند. خیلی باید توجه‏‎ ‎‏داشته باشید که به شیاطینی که بخواهند شما را منحرف کنند، یا به‏‎ ‎‏طرف راست یا به طرف چپ ولو با اسم اسلام و اسم ایران و اسم کشور‏‎ ‎‏ایران. خیلی توجه داشته باشید که مبادا خدای نخواسته منحرف بشوید‏‎ ‎‏و از اسلامِ عزیز، شما را جدا کنند.(381)‏

19 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتراز از دخالت در امور سیاسی 

‏قوای مسلح از هر قشری که هستند، در حالی که باید دارای دید سیاسی‏‎ ‎‏باشند و هرگز کورکورانه عمل نکنند، نباید در اموری که سیاست بازان در‏‎ ‎‏آن دخالت دارند داخل شوند، زیرا اگر در امور سیاسی وارد شوند ناچار‏‎ ‎‏کسانی که در فن سیاست ورزیده شده اند بین آنان اختلاف ایجاد کرده و‏‎ ‎‏هر گروه از آنان را به یک طرف کشیده و شیرازۀ ارتش را که تنها با انسجام‏‎ ‎‏کامل است که می توانند به کشور خود خدمت نمایند از بنیان به هم‏‎ ‎‏می زنند و نتیجۀ نهایی خود را که اسارت کشور است به دست می آورند.‏‎ ‎‏شما ای قوای مسلح عزیز که عازم خدمت به میهن خود هستید! با ورود‏‎ ‎‏در بازیهای سیاسی ناچار از خدمت به میهن عزیز خود بازمانده و به‏‎ ‎‏سوی شرق یا غرب کشیده خواهید شد. بازیهای سیاسی است که شما را‏‎ ‎‏به یک گروه نزدیک و از یک گروه دور می سازد و شما را نسبت به یک قشر‏‎ ‎‏ملت بدبین می کند و پس از اختلاف ضربۀ خود را می زند.(382)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از گروه گرایی

‏از اموری که من برای همۀ قوای مسلّح لازم می دانم؛ عدم دخالت در امور‏‎ ‎‏سیاسی است. شماها یک مردم صحیح، یک مردم صادق و صافدل‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 192

‏هستید؛ و بعضی از سیاسیّونی که نفوذ پیدا کردند از طرف اجانب در‏‎ ‎‏بعضی از جاها یک مردم شیطانی هستند و می خواهند با همان مسائل‏‎ ‎‏شما را وارد کنند و در سیاستهای شیطانی، و افتراق بین شما بیندازند.‏‎ ‎‏شما خودتان را از این امور کنار بکشید، و ابداً  گروه گرایی نکنید. شما همه‏‎ ‎‏لشکر امام زمان هستید و همه گروه واحد، و این گروه واحد جُنْد خدا‏‎ ‎‏[‏‏است و‏‎ ‎‏]‏‏لشکر امام زمان. ابداً اعتنا به مسائلی که طرح می شود در آنجا‏‎ ‎‏نکنید.(383)‏

4 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ورود در امور سیاسی، موجب نابودی قوای مسلح

‏وظیفۀ هر نظامی و هر پادگان این است که در امور سیاسی حکومت‏‎ ‎‏[‏‏دخالت‏‎ ‎‏]‏‏نکند؛ برای اینکه سرباز اگر وارد شد در امور سیاسی،‏‎ ‎‏سربازیش را از دست می دهد. یک سربازی که افکارش را متوجه بکند به‏‎ ‎‏اینکه کی جلو باشد، کی عقب باشد، چه جور بشود، فلان گروه چه بشود،‏‎ ‎‏فلان گروه چه بشوند، این دیگر «سرباز» اسمش نیست؛ این یک آدم‏‎ ‎‏سیاسی است که کلاه سربازی را غصب کرده! باید شما همه توجه کنید،‏‎ ‎‏سران این ارتش و همۀ قوای مسلح باید موظف باشند به اینکه حفظ‏‎ ‎‏کنند تمام ارتش را از اینکه وارد در امور سیاسی بشود. ورود در امور‏‎ ‎‏سیاسی همان و حیثیت ارتش از بین رفتن همان.(384)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تکلیف قوای مسلح، دوری از گروه گرایی 

‏من عرض می کنم به همۀ این قوا و به فرماندهان این قوا که این افراد در‏‎ ‎‏هیچ یک از احزاب سیاسی، در هیچ یک از گروهها وارد نشوند. اگر ارتش یا‏‎ ‎‏سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز باید فاتحۀ‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 193

‏آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشوید، در گروهها وارد نشوید. اصلاً،‏‎ ‎‏تکلیف الهی ـ شرعی همۀ شما این است که یا بروید حزب یا بیایید ارتش‏‎ ‎‏باشید؛ مختارید از ارتش کناره گیری کنید بروید در حزب، میل خودتان،‏‎ ‎‏اما هم ارتشی و هم حزب، معنایش این است که ارتشی باید از ارتشی اش‏‎ ‎‏دست بردارد، بازیهای سیاسی باید توی ارتش هم وارد بشود. در هر‏‎ ‎‏گروهی که وارد هستید باید از آن گروه جدا بشوید، ولو یک گروهی است‏‎ ‎‏که بسیار مردم خوبی هم هستند، ولو یک حزبی است که بسیار حزب‏‎ ‎‏خوبی هست، لکن اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه‏‎ ‎‏پاسداران، برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به‏‎ ‎‏فساد می کشد اینها را. و من عرض می کنم که کسانی که در رأس ارتش‏‎ ‎‏هستند و کسانی که در رأس سپاه پاسداران هستند موظف هستند که‏‎ ‎‏ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند و اگر کسی در‏‎ ‎‏حزب هست، باید او را از ارتش بگویند یا در آنجا یا در اینجا و همین طور‏‎ ‎‏سپاه پاسداران و همین طور سایر قوای مسلح باید وارد در جهات سیاسی‏‎ ‎‏نشوند تا انسجام پیدا بشود. اگر وارد بشوید، بالاخره به هم خواهید زد‏‎ ‎‏خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهید ایستاد و نظام را به هم خواهید‏‎ ‎‏زد و اسلام را تضعیف خواهید کرد. تکلیف همۀ شما این است که با هم‏‎ ‎‏باشید بدون اینکه در یک حزب یا در گروهی وارد شده باشید، هر گروهی‏‎ ‎‏می خواهد باشد. گروه فاسد که ان شاءالله ، وارد نمی شوید، گروههای‏‎ ‎‏بسیار خوب هم وارد نشوید. باید شما مستقل، بدون اینکه پیوند به یک‏‎ ‎‏گروهی داشته باشید مستقل باشید و از حزب الله تعالی شأنه. همۀ افراد‏‎ ‎‏ایران موظفند که با هم باشند. اگر احزاب هستند، خودشان را با سایر‏‎ ‎‏افراد کشور هماهنگ کنند. افراد کشور هم خودشان را با آنها برادر بدانند.‏‎ ‎‏گروههای مختلفی که اسلامی هستند، این گروههای اسلامی هم نباید‏‎ ‎‏دخالت در امور ارتش بکنند و نباید در آنجا افراد داشته باشد، تا بتوانید‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 194

‏یک عضو صالح و یک ارتش و سپاه پاسداران منسجم و صالح و قدرتمند‏‎ ‎‏باشید. ورود سیاست در ارتش شکست ارتش است، این را باید بدانید و‏‎ ‎‏شرعاً جایز نیست.(385)‏

24 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت ورود قوای مسلح در احزاب سیاسی

‏از امور مهمی که باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی کنند و اغماض از‏‎ ‎‏آن به هیچ وجه نمی توان کرد و باز هم تذکر داده ام، آن است که هیچ یک از‏‎ ‎‏افراد نیروهای مسلح، چه رده های بالا یا پایین در حزب و گروهی با هر‏‎ ‎‏اسم و عنوان نباید وارد شوند، هرچند آن حزب و گروه صد در صد‏‎ ‎‏اسلامی و به جمهوری اسلامی وفادار باشند. و هر کس در یک حزب و‏‎ ‎‏گروه وارد شد باید از ارتش و سپاه و سایر قوای انتظامی و نظامی و قوای‏‎ ‎‏مسلح خارج شود. و فرماندهان و مسئولان موظف هستند که هر کس در‏‎ ‎‏یکی از احزاب یا گروههای سیاسی یا دینی وارد شد به او تذکر دهند که از‏‎ ‎‏حزب و یا گروهها و یا سازمان خارج شود، و اگر تخلف کرد او را از ارتش یا‏‎ ‎‏دیگر قوای مسلح اخراج کنند، و همۀ افراد موظف اند چنین اشخاصی را‏‎ ‎‏به فرماندهان معرفی نمایند. و باید توجه داشته باشند که ورود قوای‏‎ ‎‏مسلح در احزاب و گروهها و سازمانها پایۀ قوای مسلح را متزلزل خواهد‏‎ ‎‏کرد و غفلت از این امر موجب پیگرد خواهد بود.(386)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتراز از گروه گرایی، تکلیف بلند مدت

‏در سپاه و ارتش افرادی وارد نشوند که باعث اختلاف باشند. منحرفین از‏‎ ‎‏اول تزشان این بود که سپاه به درد نمی خورد؛ و از آن طرف، گروهی هم‏‎ ‎‏می گفتند ارتش نباید باشد، و هردوی اینها می خواستند به ارتش یا سپاه‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 195

‏ضربه بزنند. امروز ارتش و سپاه، هر دو، خوب و خدمتگزار به اسلام و‏‎ ‎‏انقلاب هستند. و چون ما می خواهیم مملکت را از اساس درست کنیم و‏‎ ‎‏آن مسائل اسلامی از بین رفته را احیا و زنده نماییم، باید در فکر سپاه و‏‎ ‎‏ارتش باشیم و بدانیم که اینها تا آخر تاریخ به ما ارتباط دارند. و اگر خدای‏‎ ‎‏ناکرده، پنجاه سال دیگر هم انحرافی پیش آید، ما مسئول آن هستیم.‏‎ ‎‏سفارش اکید من این است که افراد برحسب تکلیف شرعی و مصالح‏‎ ‎‏جامعه در سپاه و ارتش توجه به مسائل داشته باشند و از گروهگرایی و‏‎ ‎‏تفرقه شدیداً احتراز کنند.(387)‏

24 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت مناقشات سیاسی در قوای مسلح 

‏از چیزهایی که من باید هم عرض کنم این است که، یک مطلبی که وقتی‏‎ ‎‏واقع می شود در بین دولتیها یا بین مجلسیها یا نطقهای مجلسیها، یک‏‎ ‎‏وقت این است که رادیو این را ذکر نمی کرد، خود دربسته بود، این، آن‏‎ ‎‏قدرها ضرر نداشت. اما حالا که بنابراین است ـ و خوب هم هست ـ که‏‎ ‎‏رادیو مردم را در جریان بگذارد، به مجرد اینکه یک اختلافی در مجلس‏‎ ‎‏پیدا می شود، منعکس می شود در همۀ ملت، و آن که خیلی خطرناک‏‎ ‎‏است، این است که منعکس می شود در سپاه، در ارتش. ما که‏‎ ‎‏می خواستیم به ـ همۀ دنیا که دنبال این هستند که ارتششان از امور‏‎ ‎‏سیاسی کنار باشد، آنها یک چیزی می فهمند که می گویند این را ـ ما که‏‎ ‎‏می خواهیم که سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته بندی نداشته باشند و‏‎ ‎‏جهات سیاسی را کنار بگذارند، برای اینکه اگر جهات سیاسی و مناقشات‏‎ ‎‏سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحۀ این سپاه و ارتش را ما‏‎ ‎‏بخوانیم. این جهت را باید آقایان متوجه باشند.(388)‏

18 / 5 / 63


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 196

پرهیز از دخالت در انتخابات 

‏برای سپاهیها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندی، و آن طرفدار آن‏‎ ‎‏یکی، آن یکی طرفدار آن یکی. به شما چه ربط دارد که در مجلس چه‏‎ ‎‏می گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهیها هم باز‏‎ ‎‏صحبت هست. خوب! انتخابات در محل خودش دارد می شود، جریانی‏‎ ‎‏دارد، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا کنند؟ برای سپاه جایز‏‎ ‎‏نیست این. برای ارتش جایز نیست این. سپاهی را از آن تعهدی که دارد، از‏‎ ‎‏آن مطلبی که به عهدۀ اوست باز می دارد و همین طور ارتش را.‏‏(389)‏

18 / 5 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتراز از دخالت در امور سیاسی

‏از آن طرف هم من به قوای مسلحه؛ چه ارتش باشد و چه ‏‏[‏‏نیروهای‏‎ ‎‏]‏‏محلی‏‎ ‎‏باشد و چه پاسدارها باشند، به همۀ آنها سفارش می کنم که در امور سیاسی‏‎ ‎‏دخالت نکنند. این طور نباشد که یک دسته ای بروند راجع به اینکه کی این‏‎ ‎‏طوری گفته، یک دسته ای بگویند راجع به آنها، به آنها مربوط نیست، آنها‏‎ ‎‏باید مشغول جنگ باشند. ولی خوب، معلوم است که آنها مطلع می شوند از‏‎ ‎‏مجلس، نمی گویم مطلع نشوند، دخالت نکنند. و آقایان باید بدانند که اگر‏‎ ‎‏چنانچه در مجلس یک اضطرابی واقع بشود و یک وضع ناخوشی پیش‏‎ ‎‏بیاید، آن تأثیرش در جبهه ها هست و در کارخانه ها هست و در کشاورزیها‏‎ ‎‏هست و در همه جا تأثیر دارد و این به عهدۀ شماست.‏‏(390)‏

24 / 7 / 64

*  *  *

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 197