فصل پنجم: مسئولیت متقابل مردم و قوای مسلح
حمایت مردم از قوای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

حمایت مردم از قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

 حمایت مردم از قوای مسلح 

‏ ‏

‏ ‏

حمایت مردم از قوای مسلح جهت رفع مفاسد

‏من از شما خواستارم که به دولت کمک کنید، به ژاندارمری کمک کنید و‏‎ ‎‏فقط این نباشد که منتظر باشید دولت همۀ کارها را بکند؛ دولت‏‎ ‎‏نمی تواند همۀ کارها را انجام بدهد. شماها باید پشتیبانی کنید، هم از‏‎ ‎‏ارتش، هم از ژاندارمری و هم از قوای انتظامی و کلانتریها؛ و همه با هم‏‎ ‎‏جلو مفسده جویان را بگیرید.(340)‏

22 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حمایت مردم از قوای مسلح 

‏حفظ استقلال و امنیت و بقای جنبه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‏‎ ‎‏هر کشور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به قوای انتظامی ارتش،‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی آن است. و در کشور ما که در حال انقلاب به سر‏‎ ‎‏می برد. در کنار قوای انتظامی پاسداران انقلاب نیز موجود و به حفاظت‏‎ ‎‏انقلابی اشتغال دارند. و باید ملت محترم با تمام قوا کوشش در حفظ این‏‎ ‎‏قوای انتظامی وفعال نمایند و از پشتیبانی آنها دریغ ننمایند؛ که این قوا‏‎ ‎‏در خدمت اسلام و از جنود اسلامند؛ که مولا امیرالمؤمنین دربارۀ آنها‏‎ ‎‏فرموده: ‏، حُصُونُ الرَّعِیَّةِ، و زَینُ الوُلاةِ، و عِزُّالدینِ، و سُبُلُ الأمنِ، و لَیسَ تَقُومُ

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 165

الرَّعِیَّةُ اِلاّ بِهِم‎[1]‎

‏    ‏‏و چون این قوای انتظامیه ـ که در خدمت خالق و خلق هستند ـ باید با‏‎ ‎‏روحیۀ قوی سربازی و در امن و امان به سر ببرند.(341)‏

18 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح از خود ملت و متکی به ملت

‏دولت از ملت است، ملت از دولت. در سال قبل قوای انتظامی از ما جدا‏‎ ‎‏بودند و با ملت به صورت دشمن عمل می کردند؛ و اگر در بین آنها کسانی‏‎ ‎‏بودند طرفدار ملت، نمی توانستند اظهار وجود کنند، و امسال قوای‏‎ ‎‏انتظامی، ارتش، ژاندارمری و شهربانی در آغوش ملت اند. ملت از‏‎ ‎‏آنهاست، و آنها از ملت. آنها با صداقت خدمت به ایران و خدمت به اسلام و‏‎ ‎‏خدمت به جمهوری اسلام و خدمت به ملت می کنند، ملت با صداقت از‏‎ ‎‏آنها پشتیبانی می کند. امروز مثل صدر اسلام، که لشکر اسلام از خود‏‎ ‎‏مردم بود و در آغوش مردم بود، ارتش اسلامی امروز در آغوش مردم‏‎ ‎‏است و از خود مردم است. آنها باید از ایران و از اسلام و از ملت پشتیبانی‏‎ ‎‏کنند، و ملت باید از آنها پشتیبانی کند.‏

‏     اساس استقلال مملکت بر ارتش است؛ بر نیروهای زمینی و هوایی‏‎ ‎‏است؛ لکن ارتشی که متکی به ملت باشد، ارتشی که از خود ملت‏‎ ‎‏باشد.(342)‏

19 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت ملت موجب آسیب ناپذیری قوای مسلح 

‏ما باید الآن با هوشیاری، تمام ملت دنبال سر دولت و رئیس جمهور و‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 166

‏ارتش و ـ عرض می کنم ـ ژاندارمری و پاسبانها و پاسدارها باشند و هست‏‎ ‎‏ملت. و یک مملکتی که ملتش دنبال سر قوای انتظامی اش و قوای‏‎ ‎‏مسلحش باشد هیچ آسیبی نمی بیند.(343)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی نظیر بودن حمایت بانوان از قوای مسلح

‏شما در تاریخ نگاه کنید از صدر تاریخ تا آخر، اگر پیدا کردید یک جایی را‏‎ ‎‏که زنها و زنهای جوانی که حالا باید ـ فرض کنید که ـ بروند سراغ‏‎ ‎‏جوانی شان، و پیرزنش، پیرمردش، پیرزنش، اینطور کوشش کند در‏‎ ‎‏اینکه پشتیبانی از ارتشش بکند، پشتیبانی از پاسدارهایش بکند. شما‏‎ ‎‏کجا ‏‏[‏‏سراغ دارید‏‏]‏‏؟ اگر سراغ دارید، بگویید ما هم بفهمیم. کجا شما‏‎ ‎‏همچو چیزی دارید که دوش به دوش مردها و پاسدارها و ژاندارمری و‏‎ ‎‏ارتش و همۀ قوای مسلح، دوش به دوش اینها، زنها هم همراهی‏‎ ‎‏بکنند؟(344)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی مردم از قوای مسلح در جنگ 

‏ارتش ما و قوای مسلّح ما و پاسدارهای ما و همۀ اینها پشتوانه شان همۀ‏‎ ‎‏ملت است. الآن شما می بینید سرتاسر مملکت ما در حال جنگند،‏‎ ‎‏دخترهای توی خانه هایشان هم در حال جنگند؛ برای جنگیها دارند کار‏‎ ‎‏می کنند. یک همچو مملکتی که ارتشش با ملتش یک است، رؤسایش با‏‎ ‎‏دیگران برادرند، اینها همه خدمتگزار هستند نسبت به ملتشان، ملتشان‏‎ ‎‏از آنها پشتیبانی می کند، یک همچو ملتی از چی می ترسد؟ شما مطمئن‏‎ ‎‏باشید.(345)‏

12 / 8 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 167

حمایت ملت از قوای مسلح اسلامی

‏من از ارتش و از سایر قوای انتظامی و نظامی و از قوای مسلّح دیگر،‏‎ ‎‏پاسداران، داوطلبان و همۀ قشرهایی که در جبهه مشغول فداکاری برای‏‎ ‎‏اسلام هستند، کمال تشکر را می کنم. همان طور که خود شماها مطّلعید،‏‎ ‎‏چون این یک لشکر اسلامی است و یک قوای مسلّح اسلامی است، تمام‏‎ ‎‏ملت ایران پشتیبانی از این قوا دارند و از زن و مردشان مشغول جهاد‏‎ ‎‏هستند. هر کدام به آن مقداری که می توانند، کمک می کنند، همراهی‏‎ ‎‏می کنند. پشتوانۀ همۀ شما اسلام است.(346)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مملکت ایران پشت سر قوای مسلح

‏من به قوای انتظامی و نظامی که الآن دارند در سرحَدّات جانفشانی‏‎ ‎‏می کنند، همۀ طوایفشان، چه عشایر و چه مردم عادی غیر نظامی و چه‏‎ ‎‏خود نظامیها و چه قوای دیگر مسلّح مثل پاسدارها و پاسبانها به همۀ‏‎ ‎‏اینها من نوید می دهم که ایران پشت سر شماست. مملکت ایران پشت‏‎ ‎‏سر شماست. شما اعتنا نکنید به بعض حرفهایی که گاهی گفته می شود.‏‎ ‎‏آنها هم ممکن است بعضیشان از روی غرض باشد ولی شاید غالباً غرض‏‎ ‎‏نداشته باشند، توجه ندارند به مسائل. باید قوای ما در سرحَدّات ـ که الآن‏‎ ‎‏جانفشانی می کنند ـ اتکال به خدا کنند. و توجه داشته باشند که در تمام‏‎ ‎‏دنیا یک ارتشی که این طور ملت با آنها موافق باشد، نیست. الآن ملت‏‎ ‎‏عراق بکُلّی مخالف با ارتش عراق است، و ملت ما بکلی موافق با ارتش‏‎ ‎‏ماست و پشتیبان ارتش است. بازارهای مسلمین همه پشتیبان شما‏‎ ‎‏هستند. توده های مردم همه پشتیبان شما هستند. اگر یک عده ای‏‎ ‎‏باشند که از رژیم سابق مانده اند، از تفاله های آن امر فاسد مانده است، یا‏‎ ‎‏بعض اشخاصی باشند که سرسپرده به ابرقدرتها هستند و اسباب یک‏‎ ‎‏اغتشاشی یا اسباب یک دلسردی می شود، اینها ملت نیستند. آن که‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 168

‏ملت است بازارهای مسلمین است. آن که ملت است آن کارخانه ها و این‏‎ ‎‏صحراها و آنهایی که برای این ملت دارند کار می کنند. اینها با شما‏‎ ‎‏موافق اند.(347)‏

25 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت مردم از قوای مسلح 

‏شما اشخاصی که در جبهه هستید ـ چه نیروی هوایی و چه‏‎ ‎‏نیروی دریایی و نیروی زمینی و چه پاسداران و عشایر و سایر‏‎ ‎‏نیروهای انسانی ملت ـ می بینید که تمام ملت ایران سرتاسر کشور،‏‎ ‎‏زن، مرد، کوچک، بزرگ پشتیبان شما هستند. و این یک مسأله معنوی‏‎ ‎‏است، روحانی است، اسلامی است که در جاهای دیگر نظیرش را‏‎ ‎‏نمی بینید. این طور نیست که این جوانهایی که از شهرستانها، از عشایر‏‎ ‎‏و از سایر نیروهای ملت می آیند و در جبهه ها از شما پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند.(348)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تضعیف قوای مسلح، تضعیف اسلام

‏امروز اگر یک کلمه برای شکست این قدرتهای نظامی و انتظامی و‏‎ ‎‏پاسداران و عشایر گفته بشود، مستقیماً این کلمه به ضد اسلام است. و اگر‏‎ ‎‏یک کلمه بر ضد ارگانهای فعّالی که در این کشور مشغول خدمت هستند‏‎ ‎‏گفته بشود آن هم خلاف اسلام است.(349)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جان نثاری همۀ اقشار مردم برای اسلام و کشور

‏انصاف نیست که جوانان عزیز اسلام از ارتش و سپاه و ژاندارمری و بسیج‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 169

‏و شهربانی گرفته تا گروههای جانباز عشایر و عزیزان شهرها و روستاها در‏‎ ‎‏سراسر کشور در خدمت اسلام و مسلمین خون خود را نثار و جان خود را‏‎ ‎‏فدا کنند، ما در کناری بنشینیم و با قلمها و زبانهای خود قلب نورانی آنان‏‎ ‎‏را آزار دهیم. انصاف دهید که ما برای اسلام و کشور اسلامی خود چه‏‎ ‎‏کرده ایم و این جوانان عزیز از خود گذشته، از دانشگاهی تا روحانی و از‏‎ ‎‏روستایی تا شهرستانی و از کارگر تا بازاری چه کرده اند. از اول انقلاب‏‎ ‎‏تا کنون تمام رنجها و زحمتها و جانبازیها بر دوش این طبقات بوده است و‏‎ ‎‏آنان ولی نعمت ما بوده اند.(350)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

علاقۀ ملت به قوای مسلح 

‏شما هم اکنون در خدمت اسلام و از جنودالله و محافظین کشور اسلامی‏‎ ‎‏می باشید. ملت مسلمان ایران از شما قدردانی می کند و شما را از خود و‏‎ ‎‏خود را از شما جدا نمی داند و اکنون در جهان کشوری نیست که پیوند‏‎ ‎‏ملت و قوای مسلحش بدین پایه باشد. قوای نظامی و انتظامی که از‏‎ ‎‏طاغوت بریدند و به الله پیوستند، درست در آن زمان که تخلف از طاغوت‏‎ ‎‏مساوی با مرگ بود، با تمام توان به صف جانبازان ملت پیوستند و با‏‎ ‎‏طاغوت به ستیز پرداختند، دیْن خود را به اسلام و میهن خود ادا نموده و‏‎ ‎‏خداوند متعال را از خود راضی نمودند و یا پاسداران عزیز و تمامی قوای‏‎ ‎‏غیرمنظم که با پشتیبانی ملت بزرگ انقلاب مقدس را به پیروزی‏‎ ‎‏رساندند، امید است همگان در پیشگاه مقدس حق تعالی روسفید باشند‏‎ ‎‏که جمهوری اسلامی را روسفید نمودند.‏

‏     عزیزان من! توجه کنید که افرادی از خدا بیخبر می خواهند شما را از‏‎ ‎‏هم جدا کنند و بدین وسیله ملت را از تمامی شما جدا و سپس انقلاب را‏‎ ‎‏به تباهی بکشند و کشور را اسیر ابرقدرتها کنند. با تمام توان از‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 170

‏ وسوسه های شیطانی این وابستگان به شرق و غرب بپرهیزید و با آن‏‎ ‎‏مبارزه نمایید. قوای مسلح از هر قشری که هستند، در حالی که باید‏‎ ‎‏دارای دید سیاسی باشند و هرگز کورکورانه عمل نکنند، نباید در اموری‏‎ ‎‏که سیاست بازان در آن دخالت دارند داخل شوند، زیرا اگر در امور‏‎ ‎‏سیاسی وارد شوند ناچار کسانی که در فن سیاست ورزیده شده اند بین‏‎ ‎‏آنان اختلاف ایجاد کرده و هر گروه از آنان را به یک طرف کشیده و شیرازۀ‏‎ ‎‏ارتش را که تنها با انسجام کامل است که می توانند به کشور خود خدمت‏‎ ‎‏نمایند از بنیان به هم می زنند و نتیجۀ نهایی خود را که اسارت کشور‏‎ ‎‏است به دست می آورند. شما ای قوای مسلح عزیز که عازم خدمت به‏‎ ‎‏میهن خود هستید! با ورود در بازیهای سیاسی ناچار از خدمت به میهن‏‎ ‎‏عزیز خود بازمانده و به سوی شرق یا غرب کشیده خواهید شد. بازیهای‏‎ ‎‏سیاسی است که شما را به یک گروه نزدیک و از یک گروه دور می سازد و‏‎ ‎‏شما را نسبت به یک قشر ملت بدبین می کند و پس از اختلاف ضربۀ خود‏‎ ‎‏را می زند.‏

‏     امروز تمامی ملت به شما خوشبین و شما را خدمتگزار به میهن و‏‎ ‎‏اسلام می داند و از شما پشتیبانی می کند، چنانچه مشاهده می نمایید در‏‎ ‎‏پشت جبهه، کوچک و بزرگ، زن و مرد، توده های میلیونی برای پیروزی‏‎ ‎‏شما به خدمت و فعالیت مشغولند. امروز گویندگان و نویسندگان به شما‏‎ ‎‏علاقۀ جدی دارند.(351)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وفاداری ملت به همۀ قوای مسلح 

‏ما از تمام نیروهای مسلّح ـ چه نیروهای نظامی و انتظامی و‏‎ ‎‏چه ژاندارمری و سپاه پاسداران ـ یعنی کلیۀ قوایی که الآن در‏‎ ‎‏خدمت هستند، و آنها همه شان در خدمت اسلام هستند، و اگر استثنایی‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 171

‏باشد یک استثنای قلیل است که در این دریای بی پایان ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏موجهای‏‎ ‎‏بزرگی که الآن در ایران ایجاد شده است مضمحل هستند، من از تمام‏‎ ‎‏اینها متشکرم. و ملت ایران هم به تمام قدرت از قوای مسلَّح، چه آنهایی‏‎ ‎‏که سابق بودند و بعد ملحق شدند به اسلام و از طایفۀ توّابین هستند ـ که‏‎ ‎‏خدای تبارک برای آنها اجر قائل است ـ و چه آنهایی که از خود ملت‏‎ ‎‏جوشیدند، از قوای مسلّحی که از خود ملت جوشیدند، از تمام آنها تشکر‏‎ ‎‏می کند و ملت ما نسبت به همۀ آنها وفادار است.(352)‏

24 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش رزمندگان در سایۀ حمایت ملت 

‏لشکر ما و ارتش ما در جبهه ها مشغول به جنگ و دفاع هستند، تمام‏‎ ‎‏کشور ما یکپارچه به جنگ مشغول اند؛ به همراهی با ارتش و همراهی با‏‎ ‎‏قوای مسلّحه مشغول هستند.(353)‏

13 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حمایت مردم از قوای مسلح 

‏من متواضعانه از ملت عزیز می خواهم که پشتیبانی خود را از قوای مسلح‏‎ ‎‏ادامه داده و کشور عزیز اسلامی را با حمایت بیدریغ خود از آسیب دهر‏‎ ‎‏نگاه دارید.(354)‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی ملت از مجاهدات قوای مسلح 

‏قدردانی از مجاهدات قوای مسلح یکی از وظایف اسلامی ـ انسانی است‏‎ ‎‏که ملت شریف از آن غافل نیستند و شما هر چه به قدرت و پیشروی‏‎ ‎‏خود و شکست دشمن بیفزایید، ملت به تقدیر و تشکر و پشتیبانی‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 172

‏خود می افزاید. خداوند تعالی پشت و پناه شما و ملت یار‏‎ ‎‏وفادارتان می باشد.(355)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حمایت از قوای مسلح 

‏باید شماها که در پشت جبهه هستید توجه کنید که تقویت کنید‏‎ ‎‏روحیۀ ارتش را، روحیۀ پاسداران را، و روحیۀ همه رزمندگانی که در‏‎ ‎‏آنجا هستند، چه از جهاد سازندگی و چه از توده های مردم و عشایر.‏‎ ‎‏باید همان طوری که تا حالا پشتیبانی اظهار کردید، از این به بعد‏‎ ‎‏هم حاضر باشید و پشتیبانی خودتان را از این قوای مسلح اعلام کنید و‏‎ ‎‏عمل کنید و همین طور راجع به جنگزده ها، همان طوری که تاکنون‏‎ ‎‏مشغول بودید به اینکه همراهی کنید، از این به بعد هم همراهی‏‎ ‎‏کنید.(356)‏

7 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آسیب ناپذیری قوای مسلح تحت حمایت ملت 

‏همانطوری که شما کوشش می کنید در راه اسلام و فداکاری می کنید در‏‎ ‎‏راه کشور اسلامی خودتان، همۀ ملت هم در پشت جبهه با شما همکار‏‎ ‎‏هستند و همفکر هستند و پشتیبان شما هستند و ارتش و سپاه و سایر‏‎ ‎‏قوای مسلح وقتی که پشتوانه شان یک ملت شد، این آسیب پذیر نخواهد‏‎ ‎‏بود.(357)‏

6 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی مردم از رزم قوای مسلح 

‏همانطوری که ارتش ما و سپاه پاسداران ما و بسیج ما و عشایر ما در‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 173

‏جبهه ها مشغول دفاع از اسلام هستند ـ و خداوند تأییدشان کند، آنها را و‏‎ ‎‏همۀ ملت ما باید پشتیبانی از آنها بکنند.(358)‏

10 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روحیه دادن ملت به قوای مسلح 

‏تکلیف ملت هم این است که با تمام این چیزهایی که برای حفظ اسلام‏‎ ‎‏مشغول هستند، ارتش و سپاه و همۀ این قوای مسلح که در جبهه ها‏‎ ‎‏مشغول فعالیت هستند، با آن هوای گرم و آن ناگواریها، اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ کمک‏‎ ‎‏کنند، همه پشتیبان باشند و اظهار کنند پشتیبانی خودشان را به اینها،‏‎ ‎‏روح بدهند به اینها.(359)‏

10 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مردم عامل تقویت روحیۀ نیروهای مسلح 

‏تکلیف اشخاصی که در پشت جبهه هستند، تکلیف آنها هم همین است‏‎ ‎‏که با آنها همراهی کنند. اگر یک قوای مسلحه ای ببیند که ملت با اوست،‏‎ ‎‏پشتیبان اوست فعالیتش چندان برابر خواهد شد. شما باید افهام کنید‏‎ ‎‏به آنها که ما پشتیبان شما هستیم و هستید.(360)‏

11 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاهی ملت از عمل قوای مسلح 

‏دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است. ملت ایران می داند که نیروهای‏‎ ‎‏مسلح ما در حال بزرگترین عبادات هستند.(361)‏

18 / 4 / 60

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 174

برخورداری قوای مسلح از حمایت مردم

‏ ‏‏این طور نیست که شما کار کنید و دیگران استفاده کنند. پیروزی شما،‏‎ ‎‏پیروزی همۀ ملت است و ملت از شما قدردانی می کند. امروز به دنبال‏‎ ‎‏شما دعا زیاد است و بعد از خدا، امید است شما مملکتتان را حفظ‏‎ ‎‏کنید.(362)‏

21 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یکی بودن ملت و قوای مسلح 

‏ارتشمان از خودمان است، سپاه پاسدارمان از خودمان است، قوای دیگر‏‎ ‎‏مسلحمان از خودمان است، مردم هم با آنها برادر هستند و با هم هستند‏‎ ‎‏در خوبی و بدی.(363)‏

27 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت ملت و ایثار قوای مسلح 

‏همه می دانیم که ارتش ایران و سایر قوای مسلح از پشتیبانی بیدریغ‏‎ ‎‏ملت در سراسر کشور آنچنان برخوردارند که در طول تاریخ، بی نظیر یا‏‎ ‎‏بسیار کم نظیر است. گمان ندارم کسی بتواند ادعا کند که ملتی جز ملت‏‎ ‎‏عظیم الشأن ایران از کوچک و بزرگ و زن و مردِ سراسر کشور اینگونه‏‎ ‎‏پشتیبان قوای مسلح خود باشند و ایثارگر و داوطلب به جبهه های جنگ‏‎ ‎‏برای فداکاری و شهادت سبقت گیرند. و گمان ندارم هیچ معیاری جز‏‎ ‎‏عقیده به مکتب و ایثار در راه خدا و هدف معنوی قادر به حل این معما‏‎ ‎‏باشد.(364)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی مردم از فداکاری قوای مسلح

‏ملت عزیز نیز قدر این فداکاران را ـ که شب و روز خود را برای حراست از‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 175

‏سلام و کشور و حفاظت آنان صرف می کنند ـ بدانند و از آنان قدردانی‏‎ ‎‏نمایند.(365)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رضایت خداوند در خدمت متقابل ملت و قوای مسلح 

‏مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و دولت و قوای مسلح هستند و دولت و‏‎ ‎‏مجلس و قوای مسلح در خدمت ملت بویژه قشرهای محروم می باشند، و‏‎ ‎‏جلب رضای خداوند را در این خدمت متقابل، می نمایند، هیچ قدرتی‏‎ ‎‏توانایی آسیب رساندن به این نظام مقدس را ندارد، و اگر خدای نخواسته‏‎ ‎‏یکی از این دو یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند شکست جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و اسلام بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمی است. بنابراین، ترک‏‎ ‎‏این خدمت متقابل که به شکست اسلام و جمهوری اسلامی منتهی‏‎ ‎‏می شود از بزرگترین گناهان کبیره است که باید از آن اجتناب شود،‏‎ ‎‏چنانچه این خدمت از واجبات بزرگ است که باید به آن قیام نمایند.‏‎ ‎‏برادران عزیز و خواهران محترم، در این هنگام که ابرقدرتها و قدرتها از هر‏‎ ‎‏طرف برای نابودی جمهوری اسلامی و اسلام عزیز بر ما یورش کرده اند، با‏‎ ‎‏غفلت از وظیفه و سهل انگاری، دین و دنیای این ملت مظلوم در خطر‏‎ ‎‏است. برای حفظ نوامیس و شرف خود صبر را پیشه کنید، و به خاطر‏‎ ‎‏بعض کمبودها و گرانی اجناس سستی به خود راه ندهید.(366)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 176

  • )) «لشکریان به رخصت خداوند، پناهگاه و نگاهبان مردمان و زیور والیان و شوکت دین و راههای ایمنی اند، و کار رعیت جز بدانان سامان نپذیرد»؛ نهج البلاغه؛ نامۀ 53.