فصل پنجم: مسئولیت متقابل مردم و قوای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: مسئولیت متقابل مردم و قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل پنجم: مسئولیت متقابل مردم و قوای مسلح  

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ حمایت مردم از قوای مسلح ‏

‏ خدمتگزاری قوای مسلح به مردم ‏

‏ وحدت مردم و قوای مسلح ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 163

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 164