فصل چهارم: نظم و سلسله مراتب در قوای مسلح
رعایت سلسله مراتب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

رعایت سلسله مراتب

‏ ‏

‏ ‏

 رعایت سلسله مراتب 

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر رعایت سلسله مراتب

‏باید سلسله مراتب درقوای انتظامی دقیقاً مراعات شود و اطاعت از‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 157

‏مافوق حتمی است.(326)‏

6 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه به سلسله مراتب، اساس قوای مسلح 

‏اگر یک جامعه ای ـ سلسله ـ ارتشش سلسله مراتب نداشته باشد آن‏‎ ‎‏ارتش، که منحرفین اینطور القا می کنند، می روند درجه شان را می کَنند‏‎ ‎‏که نه، نباید باشد، نمی فهمد اینکه درجه اش را می کَند چی است، چی‏‎ ‎‏می خواهند. ژاندارمری هم مثل آن بشود، شهربانی هم مثل آن بشود،‏‎ ‎‏پاسدارها هم آنطور بشوند، قوای انتظامی ما بپوسد، از بین بروند، اینکه‏‎ ‎‏باید حفاظت یک کشوری را بکند، این از بین برود.(327)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سلسله مراتب همراه با دوستی 

‏باید سلسله مراتب محفوظ باشد. باید اطاعت بی چون و چرا انجام گیرد‏‎ ‎‏ولی درست مثل صدر اسلام. اطاعت بدون هیچ اغماضی باید باشد، و‏‎ ‎‏محبت و دوستی و برادری هم باید باشد.(328)‏

26 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت اطاعت پذیری

‏لازم است از فرماندهان خود اطاعت کنید که عدم مراعات انضباط‏‎ ‎‏سربازی و پاسداری موجب تضعیف قوای مسلح است؛ و کسانی که شما را‏‎ ‎‏به این نحو اعمال دعوت می کنند در صدد تضعیف شما هستند و اگر‏‎ ‎‏آگاهانه عمل کنند، از دشمنان انقلاب و اسلام هستند و لازم است آنان را‏‎ ‎‏معرفی نمایید تا قاطعانه با آنان برخورد شود.(329)‏

26 / 3 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 158

نظم عامل پیشرفت

‏اگر در یک کشوری نظامش تحت قواعد و تحت مسائلی که در نظام مطرح‏‎ ‎‏است، از اینکه فرمانده وقتی که فرمان داد باید اطاعت بشود؛ فرماندۀ‏‎ ‎‏کل قوا وقتی امری کرد باید اطاعت بشود، فرمانده های هنگها یا سایر‏‎ ‎‏جاها وقتی امر کرد باید اطاعت بشود. اگر این معنا نباشد در نظام، این‏‎ ‎‏دیگر نظام نیست.(330)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اطاعت از مافوق، یک امر شرعی

‏تمام قوایی که در تحت نظم هستند، در تحت قوای بالا هستند،‏‎ ‎‏و درجه دارها یا افسرهای بالا هستند، یا فرمانده هستند، اینها‏‎ ‎‏باید اطاعت بکنند. امروز اطاعت از بالا دستها یک امر شرعی است، یک‏‎ ‎‏مطلبی نیست که مثل سابق باشد که بتوانند از زیرش در بروند، هر چه‏‎ ‎‏بتوانند مانعی نداشته باشد. امروز یک کسی است که بالای سر همه است‏‎ ‎‏و او خدای تبارک و تعالی است، که همه چیز را در ظاهر و باطن‏‎ ‎‏می بیند.(331)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت سلسله مراتب در کل کشور

‏باید همۀ قوا با هم باشند و مراتب محفوظ باشد، سلسله مراتب محفوظ‏‎ ‎‏باشد. قدرتها همه با هم باشند، از بالاها حرف شنوی کنند؛ از رئیس‏‎ ‎‏کل قوا حرف شنوی کنند، از رؤسای قوایی که هر کدام دارند حرف شنوی‏‎ ‎‏کنند تا یک مملکتی بشود با نظم.(332)‏

3 / 5 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 159

رعایت سلسله مراتب و پرهیز از خودسری در عمل 

‏اگر بنا باشد که در قوای انتظامی، قوای مسلح، در ارتش نظم نباشد و‏‎ ‎‏بخواهد هر کسی به خیال خودش عمل بکند و سلسله مراتب را ملاحظه‏‎ ‎‏نکند این یک امری است برخلاف مقررۀ اسلامی است؛ حکمی است که‏‎ ‎‏اسلام کرده است که باید این نظم محفوظ باشد، باید مراتب محفوظ‏‎ ‎‏باشد. و اینطور نباشد که هرکس هر طوری دلش بخواهد تضعیف کند‏‎ ‎‏قوای انتظامی را، ارتش را، ژاندارمری را و سایر قوای مسلح مثل‏‎ ‎‏پاسداران را. همان طوری که همۀ ملت موظفند که این قوای انتظامی را‏‎ ‎‏حفظ کنند و پشتیبانی کنند و نظم را مراعات کنند و دخالت در امور‏‎ ‎‏نظام نکنند، خود نظامیها هم و خود اشخاصی که در قوای انتظامی‏‎ ‎‏هستند باید مقررات را حفظ بکنند و از فرماندهان خودشان‏‎ ‎‏فرمانبرداری کنند.(333)‏

27 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اطاعت از فرماندهان و رعایت سلسله مراتب 

‏نکته ای که می خواهم عرض بکنم و این اختصاص به شما ندارد، این یک امر‏‎ ‎‏عامی است نسبت به همۀ قوای مسلّحه اینکه اینطور توهّم نشود که حالا ما‏‎ ‎‏آزاد هستیم و آزاد شدیم و آن زد و بند و زد و خوردهایی که پیشتر بود،‏‎ ‎‏نیست و آن کتکها و حبسها نیست و آن اعدامها نیست، حالا باید انضباط‏‎ ‎‏هم نداشته باشیم. اگر یک قوای مسلّحه ای بی انضباط باشد، یعنی، چنانچه‏‎ ‎‏فرمانده حکم کرد، اجرا نکند، اگر آن طبقۀ بالایی، که صاحب منصبند، یک‏‎ ‎‏امری را گفتند، اینها اجرا نکنند، اگر اینطور باشد، انسجام از بین می رود. آن‏‎ ‎‏وقت ـ خدای نخواسته ـ اگر یک امری پیش بیاید، نمی توانید شما مقابله‏‎ ‎‏کنید. شما قوای مسلّحه، از ژاندارمری گرفته تا ارتش تا شهربانی تا‏‎ ‎‏پاسدارها، همه چنانچه منظّم نباشید و سلسله مراتب ملاحظه نشود، این‏‎ ‎‏اسباب این می شود که افرادی باشند یک یک. ژاندارمری وقتی می تواند‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 160

‏خدمت بکند، ارتش وقتی می تواند خدمت بکند که اجتماع تو کار باشد.‏‎ ‎‏یک یک افراد که کار ازشان نمی آید. این «یک یک»ها وقتی متصل به هم‏‎ ‎‏شدند و یک نظمی داشت، می توانند کار انجام بدهند. اما اگر یک یک،‏‎ ‎‏یکیهایی باشند که با هم منسجم نیستند یا نظم ندارند، اینها علاوه بر اینکه‏‎ ‎‏کاری ازشان نمی آید، اخلال هم می کنند.‏

‏     باید توجه داشته باشید که امروز شما خدمتگزار اسلام هستید و باید‏‎ ‎‏برای خدا کار بکنید. امر خداست که باید این مسائل را بادقت ملاحظه کنید‏‎ ‎‏و نظم را حفظ کنید و سلسله مراتب را حفظ بکنید.‏‏(334)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت نظم و سلسله مراتب در دفاع 

‏دفاع از مملکت اسلامی، دفاع از نوامیس مسلمین از واجبات شرعیۀ‏‎ ‎‏الهیه ای است که بر همۀ ما واجب است و این موقوف بر این است که‏‎ ‎‏نظامیها، هم منظم و منسجم باشند و هم مراتب را حفظ بکنند.(335)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم دخالت افراد غیرمسئول در فرماندهی 

‏باید اطاعت از شورای فرماندهی بدون کوچکترین تخلف انجام گیرد، و‏‎ ‎‏متخلفین با سرعت و قاطعیت باید تعیین و مجازات شوند.‏

‏باید اشخاص و مقامات غیر مسئول از دخالت در امر فرماندهی‏‎ ‎‏خودداری کنند و فرماندۀ کل قوا به نمایندگی اینجانب‏‎[1]‎‏ و شورای‏‎ ‎‏فرماندهی، مسئول امور جنگی هستند.(336)‏

1 / 7 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 161

اهمیت توجه قوای مسلح به نظم و سلسله مراتب

‏این سال که سال قانون اعلام شده است، لازم است که در ارتش و سایر‏‎ ‎‏قوای مسلح، حفظ نظام و سلسله مراتب را که قانون داخلی قوای مسلح‏‎ ‎‏است، بیش از پیش مراعات نمایند تا ارتش و سایر قوای اسلامی،‏‎ ‎‏قدرتمندتر و هر چه بیشتر منسجم شوند. تخلف از این امور، تخلف از‏‎ ‎‏قانون است. و من امیدوارم با برادری و حفظ نظام و حذف خشونت، قوای‏‎ ‎‏مسلح اسلامی آسیب ناپذیر شود.(337)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم رعایت سلسله مراتب در جنگ 

‏شما باید با همکاری هم، همفکری هم، با توجه به اینکه نظام به طور‏‎ ‎‏صحیح ملحوظ بشود و مراتب ملحوظ باشد، با هم به جنگ کفار می روید.‏‎ ‎‏و ان شاءالله پیروزی با شماست. و خداوند شما را پیروز کند.(338)‏

28 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسئولیت هدایت جنگ

‏مسائل جبهه ها را باید نیروهای نظامی و انتظامی و مردمی زیر نظر ستاد‏‎ ‎‏فرماندهی کل قوا به عهده بگیرند.(339)‏

31 / 4 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 162

  • )) ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور و فرماندۀ کل قوا به نمایندگی از سوی امام خمینی بود.