فصل چهارم: نظم و سلسله مراتب در قوای مسلح
مفهوم نظم و سلسله مراتب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مفهوم نظم و سلسله مراتب

‏ ‏

‏ ‏

 مفهوم نظم و سلسله مراتب 

‏ ‏

‏ ‏

رعایت اخلاق در رفتار سازمانی

‏در این زمان ‏‏[‏‏اگر‏‏]‏‏ ما بخواهیم سعید باشیم، بخواهیم به سعادت برسیم،‏‎ ‎‏باید عمل بکنیم. همه با همه دوست و رفیق؛ سرباز با درجه دار، درجه دار‏‎ ‎‏با افسر، افسر با ارشد رفیق باشند لکن اطاعت بکنند. اطاعت مسأله ای‏‎ ‎‏است، رفاقت مسأله ای دیگر. بالایی ها پایینی‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ را به چشم رحمت‏‎ ‎‏نگاه کنند؛ پایینی ها از بالایی ها اطاعت بکنند.(303)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اطاعت کوچکتر از بزرگتر و محبت بزرگتر به زیردست 

‏این درجاتی که ارتش دارد و روی آن نظم پیدا کرده، درجاتی که‏‎ ‎‏ژاندارمری دارد و روی آن نظامی است و هکذا سایرین و هکذا همۀ مردم،‏‎ ‎‏باید اینها برادر باشند. یعنی محبت برادری به هم داشته باشند. و همه‏‎ ‎‏پشتیبان هم باشند برای آن مقصد. برای اینکه پیش ببرند، برای اینکه‏‎ ‎‏نجات بدهند ملت خودشان را. این برادری اقتضا می کند که چون روی‏‎ ‎‏این مقصد است که باید پیش ببرند، اقتضا می کند که این برادر کوچک از‏‎ ‎‏آن برادر بزرگ اطاعت کند در این مقصد، آن برادر بزرگ هم به این برادر‏‎ ‎‏کوچک محبت کند برای این مقصد. آن رئیس باید برادر اینها باشد در‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 145

‏پیشبرد مقصد، و فرمان بدهد؛ فرمانی که برادر بزرگ به برادر کوچک‏‎ ‎‏می دهد که همۀ آن رحمت است.(304)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اطاعت پذیری و محبت و برادری مانند صدر اسلام

‏باید سلسله مراتب محفوظ باشد. باید اطاعت بی چون و چرا انجام گیرد‏‎ ‎‏ولی درست مثل صدر اسلام. اطاعت بدون هیچ اغماضی باید باشد، و‏‎ ‎‏محبت و دوستی و برادری هم باید باشد. حضرت امیر ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏رئیس کل قوا بودند، ولی نسبت به سایر افراد ارتش اسلام هم عطوفت‏‎ ‎‏داشتند. هرگز در سپاه اسلام تحمیل نیست. یعنی درست یک عده برادر‏‎ ‎‏هستند که در کنار هم برای خدا می جنگند، که یکی فرمانده و دیگری‏‎ ‎‏فرمانبردار است، و تخلف از دستور فرمانده جایز نیست. باید نظم کاملاً‏‎ ‎‏رعایت شود. باید فرماندهان به سربازان بفهمانند که همه با هم برادریم،‏‎ ‎‏و همه با هم می خواهیم کاری را انجام دهیم.(305)‏

26 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار اسلامی انسانی فرماندهان با زیردستان

‏همان طور که اطاعت از فرماندهان لازم است و تخلف از آن جرم،‏‎ ‎‏فرماندهان نیز لازم است با سربازان و افراد به اصطلاح زیردست خود‏‎ ‎‏به شیوه ای اسلامی ـ انسانی رفتار نمایند، و آنان را با عواطف خود‏‎ ‎‏دلگرم نمایند و با اعمال پسندیدۀ خود از آنان سربازانی فداکارتر‏‎ ‎‏بسازند.(306)‏

1 / 11 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 146

برادری و حذف خشونت

‏من امیدوارم با برادری و حفظ نظام و حذف خشونت، قوای مسلح‏‎ ‎‏اسلامی آسیب ناپذیر شود.(307)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 147