فصل سوم: اهداف و مأموریتهای قوای مسلح
وحدت و هماهنگی نیروها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

وحدت و هماهنگی نیروها

‏ ‏

‏ ‏

 وحدت و هماهنگی نیروها

‏ ‏

‏ ‏

وحدت در جلوگیری از ورود دشمن 

‏اگر سرحدات را دیدیم که اسلحه وارد می شود، همۀ قوا رو هم بروند‏‎ ‎‏جلویش را بگیرند نگذارند وارد بشود. این اوقاتِ غیرعادی کارها‏‎ ‎‏غیرعادی نباید واقع بشود. نباید روی آن ترتیبی که پیشتر بوده است‏‎ ‎‏واقع بشود. من آقایان که اینجا بودند، آقایان رؤسای ژاندارمری و رئیس‏‎ ‎‏ستاد، به آنها راجع به این سرحدات سفارش کردم. ما می خواهیم خیلی‏‎ ‎‏بهتر بشود.(190)‏

1 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از دخالت در امور یکدیگر 

‏قضیۀ آمدن در پادگانها و تصرف در این، البته خلاف است. نباید این. من‏‎ ‎‏گفته ام و باز هم تکرار خواهم کرد که هم در ادارات و هم دربالاتر، در ارتش‏‎ ‎‏و در ژاندارمری و در شهربانی، این سه تا قوه ای که باید روحیه شان قوی‏‎ ‎‏باشد، این نباید از تحت اختیار فرماندهان خارج بشود. یک کسی بیخود‏‎ ‎‏برود آنجا در شهربانی برود، یکی بردارد برود، غلط است. این یک‏‎ ‎‏مسأله ای است بسیار غلط است و ما هم این را سفارش کردیم.(191)‏

1 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دستور هماهنگی نیروها در سرکوب اشرار 

‏اکیداً دستور می دهم که قوای انتظامی، بخصوص ارتش و پاسداران‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 85

‏انقلاب، هماهنگ باشند و تمام گروههای پاسدار نیز هماهنگ باشند؛ و‏‎ ‎‏در سرکوبی اشرار و پاکسازی مناطق، بخصوص کردستان و خوزستان‏‎ ‎‏همکاری کنند. متخلّفینِ مُجرم، و محرکینْ محاکمۀ انقلابی‏‎ ‎‏می شوند.(192)‏

31 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دودستگی، خیانت است 

‏قوای انتظامی، وحدت کلمه پیدا کنند؛ هماهنگ باشند. پاسداران ما با‏‎ ‎‏قوای انتظامی دیگر هماهنگ باشند. اگر هماهنگ نباشید، خائنید.‏

‏     امروز مخالفت خیانت است. امروز دسته دسته بودن خیانت است. اگر‏‎ ‎‏شما هماهنگ باشید، کشته نمی دهید؛ زود پیش می برید.(193)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیزاز ناهماهنگی

‏هماهنگی در قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران به طور‏‎ ‎‏قاطع باید ادامه پیدا کند. متخلفینْ مجرم شناخته می شوند و مؤاخذه‏‎ ‎‏می گردند.(194)‏

6 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم هماهنگی قوا

‏ارتش، ژاندارمری، پاسداران ملزم اند که با هم تفاهم داشته‏‎ ‎‏باشند؛ هماهنگ باشند. اگر هماهنگ نبودند، تأدیب می شوند؛‏‎ ‎‏مجرم اند.(195)‏

8 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 86

اختلاف، برخلاف رضای خداست 

‏وحدت کلمه داشته باشید. همۀ قوای انتظامیه هماهنگ باشند. اگر در‏‎ ‎‏این روز خدای نخواسته بین پاسدارها و نظامی ها، آنها با ژاندارمری ها،‏‎ ‎‏یک وقت اختلاف بشود، برخلاف رضای خداست، برخلاف مسیر اسلام‏‎ ‎‏است. همه با هم هماهنگ باشید، و با هم به پیش بروید.(196)‏

15 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از اعمال خلاف اسلام

‏من وظیفه ام هست که آقایان را متوجه کنم به یک مطلب. و آن مطلب‏‎ ‎‏این است که امروز که جمهوری اسلامی است، و همه جناحها در زیر‏‎ ‎‏پرچم اسلام مشغول انجام وظیفه هستند. اگر خدای نخواسته یک‏‎ ‎‏مطلبی برخلاف مقاصد اسلامی واقع بشود، این نه اینکه ضرر به همان‏‎ ‎‏کسی که این کار را انجام می دهد می خورد، این ضرر به مثلاً اگر در‏‎ ‎‏پاسبانها این طور؛ پاسدارها این طور باشد ضرر به اصل پاسدارهای‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی می خورد. از آنجا هم یک قدم بالاتر می رود. و به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی لطمه وارد می شود.(197)‏

26 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هماهنگی به منظور پیشبرد کارها

‏هم قوای لشکری و هم ـ عرض می کنم ـ ارتش و هم ژاندارمری و هم‏‎ ‎‏پاسداران نباید هرج و مرج باشد. پاسدار: من پاسدارم، انقلابی است، هر‏‎ ‎‏کاری دلم می خواهد بکنم، این معنایش این است که یک انسجام نباشد‏‎ ‎‏در یک مملکت. ‏

‏     وقتی هرج و مرج در یک مملکت باشد، زندگی تباه می شود. اگر فردا‏‎ ‎‏به شما هجوم کردند، نمی توانید جواب بدهید. اگر یک دشمنی به شما‏‎ ‎‏رو آورد، نمی توانید جواب بدهید. خوب، می بینید الآن هم در داخل، هم‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 87

‏در خارج، ریختند به جان هم و یک قوه ای نیست که جلو اینها را بگیرد.‏‎ ‎‏برای چی؟ برای اینکه انسجام در بین خودتان نیست. بین خود قوای‏‎ ‎‏انتظامیه اصلاً نیست. پاسدارها برای خودشان علی حده، یک زندگی‏‎ ‎‏دارند، هر کدام برای هر جا، برای خودش و همین طور دیگران. اینها باید‏‎ ‎‏فکر بکنید خودتان اولاً فکر بکنید. این پاسدارهایی که من از آنها خیلی‏‎ ‎‏هم تشکر می کنم، که مملکت ما را پاسدارها حفظ کردند. لکن حالا بین‏‎ ‎‏آنها هم افتادند اشخاصی که نمی گذارند اینها منسجم بشوند. اینها‏‎ ‎‏انسجام می خواهد. این قوا باید هماهنگ بشوند. اگر یک قوای مملکت‏‎ ‎‏هماهنگ نشوند نمی توانند کار انجام بدهند. همه جا باید هماهنگ‏‎ ‎‏بشوند. هر جا می روی؟ می بینی که پاسدار می رود توی پادگان‏‎ ‎‏ژاندارمری، تو پادگان ارتش، تهدیدش می کند، چه می کند، اهانت‏‎ ‎‏می کند، به ما نوشتند می آیند اهانت می کنند. آخر چه وضعی است این‏‎ ‎‏معنا؟ آخر شما مسلمانید. شما ملی هستید. شما برای خدا کار می کنید.‏‎ ‎‏برای کشورتان کار می کنید. خوب، باید همه تان با هم هماهنگ باشید تا‏‎ ‎‏کار را بتوانید انجام بدهید.(198)‏

4 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هماهنگی بین قوای مسلح در فعالیتها

‏اگر مردم دنیا دیدند که ما بعد از انقلاب هرج و مرج ایجاد کردیم به جای‏‎ ‎‏اینکه بفهمیم چه بکنیم، به جای اینکه یک جامعۀ توحیدی، آنطور‏‎ ‎‏جامعۀ توحیدی که همه منسجم با هم در یک راه با حفظ مراتب مثل‏‎ ‎‏بدن انسان، منسجم است بدن انسان، با هم است، حفظ مراتب هم‏‎ ‎‏می کند، ولیکن یک جامعۀ توحیدی است که همه یک جهت، همه یک‏‎ ‎‏راه می روند. اگر جامعۀ ما امروز اینطور نباشد، یعنی همۀ قوای‏‎ ‎‏انتظامی مان با هم هماهنگ نباشند، پاسدارانمان با قوای انتظامی‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 88

‏هماهنگ نباشد، دولتمان با ملت هماهنگ نباشد، ملتمان با قوای‏‎ ‎‏انتظامی هماهنگ نباشد، دولتمان با ملت هماهنگ نباشد، ملتمان با‏‎ ‎‏قوای انتظامی هماهنگ نباشد این جامعه ای است که زود یا دیر‏‎ ‎‏می پوسد و انسجامش از بین می رود. اینها باید با هم باشند. به این معنا‏‎ ‎‏جامعۀ توحیدی می خواهیم. اگر اینطور شد، آسیب بردار نیست. اگر یک‏‎ ‎‏مملکتی همۀ اجزایش با هم شدند، اینها معتصم می شوند، اینها دیگر‏‎ ‎‏آسیب برنمی دارند.(199)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم کارایی نیروی نظامی متفرق

‏اگر یک نیروی نظامی باشد، چه ارتش، چه ژاندارمری، چه شهربانی، چه‏‎ ‎‏پاسدارها و فرض کنید، که این نیرو و قدرت نظامی اش زیاد است، عدد‏‎ ‎‏آن هم زیاد است، پنج میلیون فرض کنید نظامی داریم، اگر این پنج‏‎ ‎‏میلیون نظامی انسجام نداشته باشند، یا گروه گروه بشوند یا فرد، فرد،‏‎ ‎‏صد میلیون، یکی از او کاری نمی آید. مثل این قطرات منفصله از هم است‏‎ ‎‏که فرض کنید از باران باشد. صدها میلیون قطره از آن کاری‏‎ ‎‏نمی آید.(200)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پراکندگی موجب تزلزل قوای مسلح

‏قوای نظامی، انتظامی اگر چنانچه یک میلیون جمعیت باشد، لکن‏‎ ‎‏دستجات مختلفی با روشهای مختلفی که هر کدام برای دیگری‏‎ ‎‏کارشکنی کند، این از باطن می پوسد. به جای اینکه یک قوه ای باشد که‏‎ ‎‏در مقابل دشمن بایستد، یک قوای مختلفه ای است که خودشان به هم‏‎ ‎‏می ریزند. اگر در باطن یک ارتشی، پوسیدگی پیدا شد خودش وا می رود.‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 89

‏دیگر محتاج به این نیست که یک قدرتی بیاید او را بخواهد از بین ببرد.‏‎ ‎‏این خودش از بین می رود. خودش از باطن مثل یک خربزۀ کرم زده، از‏‎ ‎‏باطن فاسد می شود.(201)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت هماهنگی نیروها در عمل

‏البته مسأله مهم این است که ارتش و پاسداران و ژاندارمری ما با یکدیگر‏‎ ‎‏همزبان و هم پیمان باشند. و مهمتر اینکه در عمل با هم هماهنگی‏‎ ‎‏داشته باشند. زیرا در هماهنگی است که پیروزی میسر می شود، باید‏‎ ‎‏سران با هم تفاهم داشته باشند، که بحمدالله دارند.(202)‏

26 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم وحدت نیروها در اهداف 

‏ارتش و ملت و ژاندارمری و ملت و پاسدار، همه با هم دوست باشند و با‏‎ ‎‏هم در مکروهات و در خوشیها شریک باشند. ارتش هماهنگی داشته‏‎ ‎‏باشد با ژاندارمری و پاسدار. پاسدار هماهنگی داشته باشد با ارتش و‏‎ ‎‏ژاندارمری. ژاندارمری هم همین طور. همۀ قوای انتظامی اینطور باشند‏‎ ‎‏که هماهنگ باشند؛ بخواهند با هم کار را انجام بدهند. اگر بنا باشد که‏‎ ‎‏پاسدارها از یک طرف بکِشند و ارتش از یک طرف و ژاندارمری از یک‏‎ ‎‏طرف و شهربانی از یک طرف، این یک مملکتی می شود که لازم هم‏‎ ‎‏نیست از خارج به این یک آسیبی برسد، خودش آسیب دیده است و‏‎ ‎‏خودش مثل خربزۀ کرمو می ماند که از باطن خراب است. شما که رمز‏‎ ‎‏پیروزیتان را دیدید و دیدید که به همۀ قدرتهایی که پشتوانۀ این قدرت‏‎ ‎‏شیطانی بود پیروز شدید و دیدید که رمزش این بود که ایمان داشتید و‏‎ ‎‏«الله اکبر» همراه شما بود و وحدت داشتید و همه یک وجهه داشتید.‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 90

‏اینطور نبود که یکی از این راه برود و یکی از آن راه برود، همه از یک راه‏‎ ‎‏می رفتید. ملت و آن ارتشی که آن پایینهایشان که مؤمن بودند و‏‎ ‎‏ژاندارمری و اینها همه ملحق شدند به هم و همه یک راه رفتند و همه هم‏‎ ‎‏ایمان داشتند. هیچ در آن وقت مطرح نبود که من می خواهم یک‏‎ ‎‏منصبی پیدا کنم، همه روی ایمان به خدای تبارک و تعالی، و فریاد‏‎ ‎‏«الله اکبر» و اینکه ما جمهوری اسلامی می خواهیم، این رمز پیروزی‏‎ ‎‏شماست. این سند پیروزی ملت ایران است.(203)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت عمل به موازین اسلام 

‏باید همۀ شما قوّۀ واحده باشید،‏ ید واحده علی من سواهم‏. باید همۀ شما‏‎ ‎‏نظم را حفظ کنید. همۀ قوای انتظامیه نظم را در باطن خودشان حفظ‏‎ ‎‏کنند تا یک ارتش صحیح باشد، یک ژاندارمری صحیح باشد، یک سپاه‏‎ ‎‏پاسداران صحیح باشد.‏

‏     اگر بنا باشد که سپاه پاسداران به طور هرج و مرج کار بکنند، هر که،‏‎ ‎‏هر جا چهار نفر باشد برود به مردم تعرّض بکند و مال مردم را ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته بگیرد، این پاسدار اسلام نمی شود، این طاغوت است به صورت‏‎ ‎‏دیگر درآمده. مگر طاغوت چی بود؟ طاغوت همین بود که جان و مال‏‎ ‎‏مردم در امان نبود در زمان او. اگر بنا باشد که جان و مال مردم در این‏‎ ‎‏زمان هم از قوای انتظامیه در امان نباشد، این همین طاغوت است، منتها‏‎ ‎‏با صورت دیگر آمده بیرون و طاغوتی که به صورت مسلم بیرون بیاید،‏‎ ‎‏خطرش از آن طاغوت بدتر است. این منافق است. عذاب منافقها بیشتر‏‎ ‎‏از عذاب کفار است.‏

‏     سعی کنید همه تان، همۀ قوای انتظامیه سعی کنند که هماهنگ‏‎ ‎‏بشوند، سعی کنند که به آن موازینی که در ارتش هست، موازینی که در‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 91

‏سپاه پاسداران هست، موازینی که در سایر قوای انتظامیه هست، عمل‏‎ ‎‏بکنند.(204)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مراقبت در برابر تفرقه افکنان 

‏از اینکه با توطئه ها شماها را از هم جدا کنند و شماها را از پاسدارها و‏‎ ‎‏پاسدارها را از شما و ژاندارمری را از دیگران و شهربانی را از دیگران و ملت‏‎ ‎‏را از آنها. این آسیب یک آسیب بزرگی است که خود به خود، ما تحلیل‏‎ ‎‏می رویم، ولو اینکه از خارج هم به ما حمله ای نشود و نمی شود، این‏‎ ‎‏آسیب، آسیب مهمی است.(205)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هماهنگی در حراست از کشور

‏من امیدوارم که تمام قوای مسلح که امروز در خدمت اسلام هستند‏‎ ‎‏هماهنگ و هم صدا در حراست از کشور عزیز و اسلام بزرگ کوشش کنند‏‎ ‎‏و با پشتوانۀ ملت از هیچ آسیبی نهراسند.(206)‏

26 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انسجام عامل پیشرفت

‏هر چه قدرت هم داشته باشند قوای انتظامی و مسلح، اگر منسجم‏‎ ‎‏نباشند کاری ازشان نمی آید. تا سپاه پاسداران، ژاندارمری، ارتش،‏‎ ‎‏شهربانی و سایر قوای مسلح با هم منسجم نباشند، و همه از یک راه‏‎ ‎‏نروند، نمی توانند یک توطئه هایی که هست، و ممکن است یک وقت‏‎ ‎‏واقع بشود نمی توانند آن را خنثی کنند و خفه کنند.(207)‏

20 / 4 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 92

فراموش نکردن هدف 

‏اگر این مکتب را ما فراموش بکنیم و هر کس بخواهد دنبال کار خودش‏‎ ‎‏باشد و فکر خودش باشد، این آسیب پذیر خواهد بود؛ و لهذا بر همۀ ما، بر‏‎ ‎‏همۀ رؤسای ارتش، رؤسای پاسداران، رؤسای ژاندارمری، رؤسای‏‎ ‎‏شهربانی و همۀ روشنفکران و همۀ نویسندگان لازم است که ما همه را به‏‎ ‎‏یک وجهه سوق بدهیم؛ این ملت را ما به سوی اسلام و به سوی الله سوق‏‎ ‎‏بدهیم. اگر یک همچو کاری انجام بگیرد که اسلامی بشود همۀ‏‎ ‎‏دستگاهها، پیروزی ما داریم، هیچ اشکال نیست که ما پیروز خواهیم‏‎ ‎‏شد؛ اما اگر متشتت بشود، در هر جایی علی'حده یک سازی بزنند، مثلاً،‏‎ ‎‏سپاه پاسداران خودش علی'حده هیچ کار ندارد به ژاندارمری، مثلاً،‏‎ ‎‏مخالفت هم حتی می کند، یا با ارتش گاهی هم مثلاً، مخالفت بکند، یا آن‏‎ ‎‏دستگاه به دستگاه دیگر یک مخالفتی و روبه رویی باشد، باید ما آماده‏‎ ‎‏این باشیم که ولو در درازمدت شکست بخوریم.(208)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

الزام به هماهنگی در مسیر هدف 

‏از مسائل مهمی که من اعتقاد دارم و می گویم باید حتماً بشود، هماهنگی‏‎ ‎‏است بین این قوایی که قوای مسلحند، از هم جدا نشوند، با هم باشند؛‏‎ ‎‏دیگر راهش و ترتیبش که هماهنگ بشوند، باید خودشان فکر بکنند، و‏‎ ‎‏آقایانی هم که از طرف من در آنجا هستند همفکری بکنند که اینها را‏‎ ‎‏هماهنگ بکنند. اینطور نباشد که اگر یک مسأله ای خدای نخواسته‏‎ ‎‏پیش آمد، این یک راهی برود، آن یک راه دیگری برود که موجب شکست‏‎ ‎‏بشود.(209)‏

28 / 4 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 93

همکاری و هماهنگی قوا، واجب شرعی

‏ ‏‏همکاری قوای انتظامیه، از واجبات شرعیه است و مفترق شدنشان‏‎ ‎‏خلاف شرع است؛ یعنی، هر کسی علی'حِدّه بخواهد چه بکند، ممکن‏‎ ‎‏است که البته نظر مختلف یک وقتی باشد، اما باید بنشینند، رؤسایشان‏‎ ‎‏بنشینند با آن اشخاصی هم که من نماینده دارم در آنجا بنشینند، اگر‏‎ ‎‏یک اختلاف نظری دارند، حل بکنند. اینطور نباشد که یک وقت یک‏‎ ‎‏صدایی اگر درآید ببینیم پاسدارها یک کاری انجام دادند علی'حده و‏‎ ‎‏ژاندارمری یک کاری علی'حدّه، ارتش یک کار علی'حدّه، انسجام نداشته‏‎ ‎‏باشد. باید این قوا منسجم و هماهنگ باشند، و این با جدیت شما و آقای‏‎ ‎‏محلاتی‏‎[1]‎‏ که در آنجا هستند و آقای خامنه ای‏‎[2]‎‏ که در آنجا هستند و‏‎ ‎‏آقایان دیگر که در جاهای دیگر هستند، و مشورت بین خود شماها باید‏‎ ‎‏اینها انجام بگیرد.(210)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آسیبهای جبران ناپذیر از ناهماهنگی نیروها

‏اگر قوای مسلحه در بین خودشان هماهنگی نباشد، ما توقع نداشته‏‎ ‎‏باشیم که کشور ما به پیش برود. تمام این مسائل را برای ما پیش‏‎ ‎‏می آورند. یکصد نفر، دویست نفر فرض کنید وقتی که در یک گروهی‏‎ ‎‏فاسد شدند و خیالی داشتند، در عین حالی که خود ارتش با قدرت جلو‏‎ ‎‏اینها را گرفت و اینطور توطئه ها را کشف کرد، و همین طور پاسدارها هم‏‎ ‎‏کمک کردند، و همه با هم این توطئه را خنثی کردند، نباید در نظر‏‎ ‎‏اشخاص بیاید که ارتش چطور است. این ارتش همان است که خودش‏‎ ‎‏این کار را کرده، و همان است که کردستان را و جاهای دیگر را به قوۀ‏‎ ‎‏خودش با سپاه پاسداران هماهنگ شدند و کارها را انجام دادند.‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 94

‏من متأسفم از اینکه هر جا انسان نگاه می کند و دست می گذارد یک‏‎ ‎‏اشخاصی هست در آن، یک اقلیتهایی هست در آن که می خواهند ضایع‏‎ ‎‏کنند مطلب را؛ حتی در مجلس و دولت که می خواهند تعیین کنند‏‎ ‎‏یکجور برخوردهایی، من می بینم که این برخوردها برخوردهایی نیست‏‎ ‎‏که موافق با صلاح یک کشور باشد و موافق با اسلام باشد. امروز چنانچه،‏‎ ‎‏همۀ این ارگانها به هم جوش نخورند و همه با هم همدست نباشند باید‏‎ ‎‏در انتظار مصیبت باشیم.(211)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی نهایی در تشریک مساعی

‏اگر بخواهیم در این مملکت از این آشفتگیهایی که حالا مثلاً هست‏‎ ‎‏جلوگیری بکنیم جز اینکه هم قوای مسلح با هم و مجلس با ـ عرض می کنم ـ‏‎ ‎‏دولت، با رئیس جمهور، با امثال ذلک با هم، تشریک مساعی نکنند، نباید‏‎ ‎‏توقع داشته باشیم که مملکت ما به پیروزی نهایی برسد.‏‏(212)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آشفتگی در اثر دخالت نیروها در امور یکدیگر

‏اگر هماهنگ باشید ما بُردیم، و اگر بنا باشد هر کس از یک طرف بکشد، او‏‎ ‎‏بخواهد خودش را نمایش بدهد، هر کس یک طرف دیگر بکشد،‏‎ ‎‏پاسدارها بخواهند دخالت در ـ فرض کنید ـ ژاندارمری بکنند، ژاندارمری‏‎ ‎‏بخواهد دخالت در پاسدارها بکند، آنها بخواهند در ارتش دخالت بکنند،‏‎ ‎‏آنهای دیگر بخواهند آنجا، کمیته بخواهند در یک جای دیگر دخالت‏‎ ‎‏بکند، ارگانهای دیگر در جای دیگر، فاسد می شود این کار. هر کس باید‏‎ ‎‏کار خودش را خوب انجام بدهد، اگر در یک مملکتی همۀ گروههایی که‏‎ ‎‏هستند، همۀ جاهایی که اشخاص هستند و گروهها هستند، کار‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 95

‏خودشان را خوب انجام بدهند، یک مملکت منظم می شود، یک‏‎ ‎‏مملکتی می شود که پیشبرد می کند. اما اگر بخواهد هر کسی در کار‏‎ ‎‏دیگری دخالت بکند، من بیایم دخالت کنم در کار شما، شما بیایید‏‎ ‎‏دخالت کنید در کار ما، نه من کارم را می توانم انجام بدهم، نه شما‏‎ ‎‏می توانید کارتان را انجام بدهید. این یک وظیفۀ شرعی ـ الهی است که‏‎ ‎‏من دارم به همه می گویم.(213)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از دخالت در امور همدیگر

‏اینطور نباشد که جهاد سازندگی دخالت در یک امر دیگری که وظیفۀ او‏‎ ‎‏نیست بکند، یا مثلاً پاسدارها دخالت در یک امری که در وظیفۀ آنها‏‎ ‎‏نیست بکنند، یا ارتشیها اینطور، یا دیگران در ارتش دخالت بکنند، یا‏‎ ‎‏دیگران در ژاندارمری دخالت بکنند. باید هر نهادی روی همان مقرراتی‏‎ ‎‏که دارد عمل بکند و امروز این یک مسأله اسلامی است. شما خیال نکنید‏‎ ‎‏که ما حالا یک دولتی داریم که جدای از مسلمین و جدای از مقاصد‏‎ ‎‏اسلام است. امروز تمام افرادی که متکفل امور این مملکت هستند و‏‎ ‎‏متکفل ادارۀ این مملکت هستند، همه از «جنودالله » هستند و همه‏‎ ‎‏خدمت به اسلام دارند می کنند و نباید آنها را تضعیف کرد.‏

‏     ‏‏ملت باید پشتیبان همۀ این نهادها باشد و همۀ نهادها هم باید‏‎ ‎‏خودشان مقررات را به طوری که در هر نهادی مقررات هست عمل بکنند و‏‎ ‎‏خلاف مقررات، خلاف شرع است، نباید عمل بکنند. و هیچ طایفه ای و هیچ‏‎ ‎‏نهادی در نهاد دیگری نباید دخالت بکند؛ نباید کمیته ها مثلاً دخالت‏‎ ‎‏بکنند در امر ارتش، نباید ارتش دخالت بکند در امر کمیته ها.‏‏(214)‏

27 / 5 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 96

ضرورت هماهنگی نیروها در حفظ کشور

‏باید همه با هم هماهنگ باشند، برادر باشند. هر دسته ای برای خودش‏‎ ‎‏علی حده، نکشد به طرف خودش. همه با هم روابط داشته باشند؛‏‎ ‎‏سرانشان با هم روابط داشته باشند، بنشینند اگر مسائلی دارند با هم حل‏‎ ‎‏کنند و اینطور نباشد که در هر یک از اینها یک آشفتگی باشد و بین‏‎ ‎‏خودشان ناهماهنگی. باید همگام باشند و همه با هم باشند؛ برای اینکه،‏‎ ‎‏یک مملکتی است مال همه است امروز و این مملکت که مال همه است،‏‎ ‎‏همۀ شما باید حفظش بکنید. و خصوصاً قوای مسلحه باید حفظ بکنند‏‎ ‎‏این مملکت را.(215)‏

4 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفع غائله کردستان با وحدت نیروها

‏این غائلۀ کردستان را همه جمع بشوید با هم طرح بدهید؛ کار بکنید تا‏‎ ‎‏این غائله رفع بشود، نه اینکه وقتی در کردستان ـ فرض کنید که ـ یک‏‎ ‎‏جوانهایی می خواهند فداکاری کنند، یک هیلکوپتر هم به آنها ندهند که‏‎ ‎‏این کار را بکنند. امروز نظارت می خواهد، باید این کار بشود. اینها باید‏‎ ‎‏نظارت بشود. باید توبیخ بشوند، باید محاکمه بشوند آنهایی که‏‎ ‎‏نمی گذارند کارها انجام بگیرد.(216)‏

20 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم اطاعت از دستورات شورای عالی دفاع

‏شما ای قوای مسلح که در خوزستان و مرزهای جنگزده در مقابل کفار‏‎ ‎‏ایستاده اید، بهوش باشید و هماهنگ باشید و به دستورات شورای دفاع‏‎ ‎‏عمل کنید، و از اختلاف و تفرقه برحذر باشید که نصرت خدا را ان شاءالله ‏‎ ‎‏در آغوش گرفته و سربلند و مفتخر از میدان بیرون آیید.(217)‏

27 / 7 / 59


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 97

لزوم یکپارچگی و وحدت رویۀ قوای مسلح 

‏مهم این است که ما با هم منسجم باشیم. مهم این است که قوای مسلّح‏‎ ‎‏ما، که خداوند ان شاءالله نصرت به آنها بدهد، منسجم باشند با هم. سپاه‏‎ ‎‏پاسداران و قوای انتظامی دیگری خودشان را یک بدانند. همه تان برای‏‎ ‎‏یک مقصد دارید عمل می کنید و آن مقصد این است که کشور خودتان را‏‎ ‎‏آزاد نگه دارید و مستقل؛ نوکر نباشید، شرافت خودتان را حفظ بکنید.‏

‏     همۀ قوای مسلّحه ـ هر کس هست ـ از ملت هم هر کس متصل شد به‏‎ ‎‏آن جبهه، همه همدم باشید و هماهنگ. اگر هماهنگ باشید و همه روی‏‎ ‎‏یک رویّه کار بکنید و یک فرمانده برای شما باشد که روی نقشه عمل‏‎ ‎‏بکند، مطمئن باشید که پیروز هستید و هیچ قدرتی هم نمی تواند با شما‏‎ ‎‏مقابله کند؛ برای اینکه قدرت، قدرت ملت است. ارتش وقتی اتّکالش به‏‎ ‎‏این دیوار بزرگ شد، به این سد عظیم ملت شد، قدرتی پیدا می کند که‏‎ ‎‏هیچ چیز نمی تواند مقابل او بایستد. ارتش ما و قوای مسلّح ما و‏‎ ‎‏پاسدارهای ما و همۀ اینها پشتوانه شان همۀ ملت است. الآن شما‏‎ ‎‏می بینید سرتاسر مملکت ما در حال جنگند، دخترهای توی‏‎ ‎‏خانه هایشان هم در حال جنگند؛ برای جنگیها دارند کار می کنند. یک‏‎ ‎‏همچو مملکتی که ارتشش با ملتش یک است، رؤسایش با دیگران‏‎ ‎‏برادرند، اینها همه خدمتگزار هستند نسبت به ملتشان، ملتشان از آنها‏‎ ‎‏پشتیبانی می کند، یک همچو ملتی از چی می ترسد؟ شما مطمئن‏‎ ‎‏باشید.‏

‏چند وقت است که الآن ما را حصر اقتصادی کرده اند، چه شد ـ مثلاً؟‏‎ ‎‏ما کجایمان گیر کرده است که حصر اقتصادی، حصر اقتصادی؟ خیال‏‎ ‎‏می کنند اشخاص که ما اگر چنانچه از امریکا ـ مثلاً، فرض کنید که ـ فلان‏‎ ‎‏چیز را نخریم، دیگر نمی توانیم. نخیر، ما داریم زیاد، امریکا اینجا برایمان‏‎ ‎‏ذخیره کرده اینها را! بدانید کارهای خدایی است اینها، کارهای خدایی‏‎ ‎‏است که پنجاه سال آن یا کمتر یک قدری، این مرد بیست و چند سال‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 98

‏- این دومی ‏‎[3]‎‏ - زحمت کشید و امریکا هم به خیال اینکه خوب، مملکت‏‎ ‎‏خودش است دیگر، هر چه هست مال خودش است ـ نفتهای ما را البته‏‎ ‎‏گرفتند و خوردند و بردند و ـ اسلحه های زیاد آوردند برای ما. این‏‎ ‎‏کوههایی که در ایران هست بسیاری اش زیرش اسلحه و مهمّات است و‏‎ ‎‏اینها همانهایی بود که دشمن ما، دشمن فعلی و همیشگی ما برای‏‎ ‎‏خودش تهیه کرده بود و حالا مال ماست. عمده این است که ما خودمان،‏‎ ‎‏خودمان را بشناسیم و قوای مسلّحۀ ما و ملت ما یکپارچه بشود. اگر اینها‏‎ ‎‏همه با هم یکپارچه باشند، پشت به پشت هم بدهند، هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نمی تواند اینها را بشکند.(218)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از اختلاف و مراقبت در برابر توطئه های دشمن 

‏ای دوستان من، ای عزیزان من! توجه بکنید که این سفرها که می کنید،‏‎ ‎‏این مجاهدات که می کنید خالص باشد، برای خدا باشد. اختلافات را،‏‎ ‎‏اختلافات شخصی، اختلافات گروهی، در ذهن خودتان نیاورید. همۀ‏‎ ‎‏شماها ـ چه ارتش، چه ژاندارمری و چه سپاه پاسداران و سایر داوطلبانی‏‎ ‎‏که برای دفاع از اسلام و دفاع از شرافت اسلامی خودشان به جبهه ها‏‎ ‎‏می روند، همۀ شماها ـ لشکرهای اسلامی هستید. همۀ شما ارتش‏‎ ‎‏امام زمان - سلام الله علیه - هستید. توجه کنید که آن آداب اسلامی را‏‎ ‎‏حفظ کنید، با هم اختلاف نکنید. دشمن می خواهد که بین این گروههای‏‎ ‎‏مجهز برای جهاد، اختلاف بیندازد. ارتش را از سپاه پاسداران جدا کند،‏‎ ‎‏سپاه پاسداران را از آنها جدا کند. شما همه اهل یک ملت هستید، اهل‏‎ ‎‏یک اسلام هستید، همه در پناه قرآن هستید، زیر پرچم اسلام هستید، با‏‎ ‎‏هم هماهنگ باشید. اگر خدای نخواسته اختلاف پیدا بشود در شما،‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 99

‏اختلاف پیدا بشود در سران شما، اختلاف بشود در گروههایی از شما،‏‎ ‎‏خدای نخواسته، یک کشور اسلامی به دست کفر می افتد. و اسلام تا‏‎ ‎‏زمانهای بسیار طولانی باز به انزوا کشیده می شود.‏

‏     این تکلیفی است برای همۀ جوانان ایران و همۀ ملت که در یک‏‎ ‎‏همچو وقت حساس اختلاف نکنند و اختلاف ایجاد نکنند. خدای‏‎ ‎‏نخواسته با اختلاف، تمام این کشور از دست می رود. و تمام جوانهای ما‏‎ ‎‏باز به آن حالی که در سابق بودند خدای نخواسته مبتلا می شوند. کوشش‏‎ ‎‏کنید در اینکه با هم همه برادر باشید. امروز هم ارتش ایران و هم‏‎ ‎‏ژاندارمری ایران و هم سایر قوای مسلّحه و هم شما برادران، همه تان در‏‎ ‎‏زیر بیرق اسلام هستید، و برادر باید باشید. اگر برادر باشید و با هم و با یک‏‎ ‎‏توجه الهی، با یک وحدت، به دشمن حمله کنید شما پیروز هستید. و اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته در بین شما خلافی پیدا بشود ـ که آرزوی دشمن ماست،‏‎ ‎‏دشمن شماست ـ ممکن است طور دیگر پیش بیاید. این یک تکلیف‏‎ ‎‏الهی است برای همه.(219)‏

15 / 9 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نقشۀ دشمن، ایجاد اختلاف بین قوای مسلح 

‏اشخاص بسیار با شماها دشمن هستند از باب اینکه شماهایی که پاسدار‏‎ ‎‏اسلام هستید و کسانی که در ارتش و ژاندارمری و همه جا، دنبال این‏‎ ‎‏است که اسلام را تحقق بدهد در این محیط و در این مملکت، و‏‎ ‎‏ـ ان شاءالله بعدها هم در جاهای دیگر، ناچار شیاطین، دشمن شما‏‎ ‎‏هستند. و آن شیاطینی که دشمن شما هستند، بیکار ننشسته اند. دائماً‏‎ ‎‏مشغول نقشه هستند. نقشه های نظامی آن قدرها تأثیر ندارد. آنکه تأثیر‏‎ ‎‏7دارد نقشه هایی است که با آن نقشه ها شما را از باطن و از داخل پوسیده‏‎ ‎‏کنند. و شما را پیش ملت از چشم ملت بیندازند. و پشتیبانی ملت را از‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 100

‏شما بردارند. نقشه این است که اوّلاً بین خود ارتش تا می توانند اختلاف‏‎ ‎‏ایجاد کنند. تا می توانند بین سران ارتش، اگر توانستند بین سران و‏‎ ‎‏پایینترها، تا آخر، هر جا توانستند اختلاف ایجاد کنند. و بین ارتش و‏‎ ‎‏سپاه پاسداران اختلاف ایجاد کنند. هر یک را پیش چشم دیگری از‏‎ ‎‏چشم دیگری بیندازند. این طایفه را بگویند که اینها تعهد به اسلام‏‎ ‎‏ندارند. آن طایفه را بگویند که آنها اطلاعاتی ندارند. سرخود هستند.‏‎ ‎‏نظم ندارند. تمام این مسائل برای اینکه شما را فقط از بین ببرند نیست؛‏‎ ‎‏اساس اسلام است. آن چیزی که آنها فهمیده اند و امروز احساس کرده اند‏‎ ‎‏این است که اسلام است که آنها را عقب نشانده. اسلام است که این‏‎ ‎‏قشرهای مختلف را با هم مجتمع کرده است. اسلام است که قطره ها را به‏‎ ‎‏صورت یک سیل خروشان درآورده. آنها اساس مطلبشان این است که به‏‎ ‎‏اسلام صدمه وارد کنند.(220)‏

22 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت یکی بودن مقصد قوای مسلح 

‏اگر بخواهید بر همۀ قدرتها مسلط بشوید و نتواند هیچ قدرتی شما‏‎ ‎‏را برگرداند به آن حال اوّل ـ که حال ذلّت، حال مسکنت، حال‏‎ ‎‏غارتزدگی بود باید همه با هم باشید. خیال نکنید پاسدارها علی حدّه‏‎ ‎‏هستند و ژاندارمری علی حدّه و ارتش علی حدّه، و هر کدام یک بساط‏‎ ‎‏علی حدّه.‏

‏     همه خودتان را برادر بدانید، و همه مقصدتان یکی است. مقصدتان‏‎ ‎‏این است که اسلام را ـ ان شاءالله تقویت کنید. و اسلام را پیاده کنید؛ آن‏‎ ‎‏چیزی که سعادت همۀ ملتها بر پیروی از اوست. همه زیر پرچم توحید‏‎ ‎‏هستید. زیر پرچم اسلام هستید. و با این وضع که زیر پرچم اسلام‏‎ ‎‏هستید، آسیب پذیر نخواهید بود. و من اینکه مکرّر این مطلب را عرض‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 101

‏می کنم برای اهمیت مطلب است که باید هِی تلقین کنیم ما به هم. هر‏‎ ‎‏کس موعظه می کند؛ همین را بگوید. هر کس سخنرانی می کند؛ همین‏‎ ‎‏مطلب را بگوید. خیال نکند این را گفته اند، خیر، باید همیشه گفت، باید‏‎ ‎‏همیشه به گوش مردم و به گوش ملت و به گوش همۀ ارگانهای دولتی هِی‏‎ ‎‏خواند به اینکه آقا فراموش نکنید وحدت را. هی نگویید وحدت و‏‎ ‎‏دنبالش نباشید، عملاً با هم وحدت داشته باشید. شما برادرهای هم‏‎ ‎‏هستید. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم شما را به عنوان برادری‏‎ ‎‏شناخته است.‏‎[4]‎‏ اگر چنانچه خدای نخواسته، اختلافات سر هواهای‏‎ ‎‏نفسانیه در کار باشد، به قوّت ایمانی از بین می رود، و آن کسی که اختلاف‏‎ ‎‏ایجاد می کند از فرقۀ اسلام خارج می شود به حسب واقع، ولو در صورت‏‎ ‎‏هم بین مسلمین باشد.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که همۀ شما را و همۀ ملت ما را‏‎ ‎‏و همۀ قوای مسلح را با هم منسجم کند که همۀ آنها قدرت واحده باشند‏‎ ‎‏در مقابل اَبرقدرتها.(221)‏

22 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هماهنگی برای تقویت قوای مسلح

‏همه با هم مجتمعاً این اراده را بکنیم تا کار انجام بگیرد. آنهایی که در‏‎ ‎‏ارتش هستند، در قوای مسلّح هستند، با هم هماهنگ باشند، و با هم‏‎ ‎‏بخواهند که ارتششان قوی باشد، و ارتششان قوای مسلّحه شان را‏‎ ‎‏خودشان اداره کنند. و می توانند و می بینید که توانستند و‏‎ ‎‏می توانند.(222)‏

29 / 10 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 102

‏سرنوشت ساز بودن وحدت فرماندهی‏‎[5]‎

‏وحدت فرماندهی از مسائل مهم سرنوشت ساز است که بدون آن‏‎ ‎‏پیروزی میسر نیست؛ و عدم مراعات آن فاجعه آفرین است. و کسانی که‏‎ ‎‏بدان سرننهند مسئول می باشند.‏

‏     فرار از جنگ در اسلام از گناهان بزرگ است، و موجب مسئولیت و‏‎ ‎‏تعقیب در این دنیا و عذاب بزرگ در آخرت است. باید فرماندهان فرد و یا‏‎ ‎‏افراد نادری را که خدای ناکرده اقدام به فرار می نمایند ـ که نمی نمایند ـ‏‎ ‎‏دستگیر نموده و تحویل دادگاه دهند.‏

‏     هماهنگی جمیع قوای نظامی و غیر نظامی از مهمات آینده ساز‏‎ ‎‏است. اگر فرد و یا افرادی در این امر حیاتی اخلال نمایند، باید معرفی‏‎ ‎‏شوند تا به دادگاه تسلیم گردند.(223)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نجات کشور با اتحاد و هماهنگی

‏بار دیگر به ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمری و بسیج و همۀ نیروهای‏‎ ‎‏مسلح نظامی و غیر نظامی تأکید می کنم که با هماهنگی هر چه بیشتر بر‏‎ ‎‏دشمن بتازید؛ و از اختلاف که از وسوسه های شیطان و به سود شیاطین‏‎ ‎‏است بپرهیزید؛ و از فرماندهان اطاعت کنید؛ و به خدای متعال اعتماد و‏‎ ‎‏اتکال نمایید، و کشور خود را از شرّ شیاطین با وحدت کلمه نجات دهید؛‏‎ ‎‏و به اطمینان خاطر و صبر و شکیبایی، همچون سربازان صدر اسلام، به‏‎ ‎‏جنگ و دفاع از کشور عزیزمان ادامه دهید که خداوند متعال پشت و پناه‏‎ ‎‏شماست و شما به خواست پروردگار بزرگ پیروزید.(224)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 103

هوشیاری در برابر تفرقه افکنان نفوذی

‏اشخاص منحرف در بین شما نفوذ کرده تا با گفتار شیطانی خود شما را به‏‎ ‎‏روحانیون و متدینین بدبین کنند و شما را از آنان و بالاخره از ملت جدا‏‎ ‎‏کنند، بدانید که اینان هیچ مقصودی جز مقاصد شیطانی خویش ندارند.‏‎ ‎‏بهوش باشید، شیاطین را از خود برانید و لازم است با تمام توان کوشش‏‎ ‎‏نمایید تا بین خودتان خدای نخواسته شکافی واقع نشود. بدانید که‏‎ ‎‏قوای مسلح از هم جدا نیستند و همه برای خدا و اسلام و میهن عزیز در‏‎ ‎‏جنگ و فداکاری به سر می برند و کسانی که می خواهند بین سپاه و ارتش‏‎ ‎‏و دیگر اقشار قوای مسلح اختلاف ایجاد کنند به فکر میهن و اسلام‏‎ ‎‏نیستند و شما را خدای نخواسته از داخل پوسانده و ضربۀ کاری خود را‏‎ ‎‏می زنند.(225)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه، عامل فساد قوای مسلح

‏کشور مال همۀ شماها هست. امروز روزی نیست که هر طایفه ای مثلاً‏‎ ‎‏شهربانی، برای خودش مستقلاً در مقابل ژاندارمری بایستد؛ ژاندارمری‏‎ ‎‏در مقابل شهربانی؛ ارتش در مقابل هر دو؛ و هر دو در مقابل اینها؛ و‏‎ ‎‏پاسداران و سایر قشرهای مسلح در برابر اینها. امروز روزی است که یک‏‎ ‎‏مقصد در کار است. و این مقصد همۀ شماست. یک مطلوب در کار است. و‏‎ ‎‏آن مطلوب همۀ شماها هست. و او حفظ جمهوری اسلامی که حفظ‏‎ ‎‏اسلام است و حفظ کشور اسلامی. در یک همچو موقعیتی مقابلۀ بعض‏‎ ‎‏گروهها، با بعض گروهها خصوصاً گروههای مسلّح ـ نظامی و انتظامی ـ‏‎ ‎‏موجب فساد بزرگ می شود، و موجب این می شود که خدای نخواسته‏‎ ‎‏انسجام از بین رود، و با رفتن انسجام حتماً آسیب خواهد واقع شد. شما‏‎ ‎‏همه موظفید که با هم و با سایر قوای مسلّح همدم باشید، هم نفس‏‎ ‎‏باشید. خصوصاً در این موقع استثنایی که همۀ ماها و همۀ شماها و همۀ‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 104

‏افراد کشور موظف اند که با هماهنگی جلو اجانب را و آنهایی که‏‎ ‎‏می خواهند باز آن مسائل سابق را پیش بیاورند و کشور ما را برسانند و به‏‎ ‎‏آن حال اول خدای نخواسته و همه چیز ما را از بین ببرند. ‏

‏     و شما باید بدانید که اگر خدای نخواسته این جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏شکست خورد، شکست برای همۀ مسلمین در همۀ اعصار است. اگر‏‎ ‎‏امروز جمهوری اسلامی مقاصد خودش را پیش برد و دست قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ را از کشور خودش تا ابد قطع کرد و این تفاله هایی که مانده است از‏‎ ‎‏رژیم سابق آنها را به قبرستان فرستاد و جمهوری اسلامی را آن طوری که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی امر و مقرر فرموده است مستقر کرد، این معنا‏‎ ‎‏موجب این می شود که کشورهای اسلامی و خصوصاً کشور شما بیمه‏‎ ‎‏بشود و هیچ کسی نتواند آسیب برساند. و این امر در سایۀ اتحاد همۀ‏‎ ‎‏قواست. همۀ قوای مسلّح باید باهم متحد باشند. نباید هر قوه ای گمان‏‎ ‎‏کند که من خودم علی حدّه هستم امروز همۀ ما در این موقع استثنایی‏‎ ‎‏باید یک گروه را به حسب واقع تشکیل بدهیم. و آن گروه ضربت ‏‏[‏‏است‏‏]‏‎ ‎‏در مقابل ابرقدرتها.‏

‏     و من امیدوارم که شماها موفق باشید به اینکه هر مقداریتان که در‏‎ ‎‏داخل شهرها هست، در داخل شهرها نظام را و انتظام را به طور کامل‏‎ ‎‏ایجاد کنید. با قدرت کامل جلوگیری کنید از نابسامانیها و از شرارتها. و هر‏‎ ‎‏کدام شما که در جبهه ها هستند، که در این موقع استثنایی باید هم، همۀ‏‎ ‎‏قوا در جبهه ها باشد، آن مقداری که می شود باشند، آنها هم در آن جا‏‎ ‎‏هماهنگ باشند تا اینکه ـ ان شاءالله به پیروزی برسیم.(226)‏

4 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی اعتنایی به دسیسه های عناصر نفوذی در داخل قوای مسلح 

‏آن چیزی که من برای همۀ قوای مسلّحه باید عرض کنم همین معناست،‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 105

‏منتها نسبت به همه است. ما نباید در مرزها که مشغول هستیم و‏‎ ‎‏دوستان ما، عزیزان ما در آنجا دارند فداکاری می کنند این مسأله اصلش‏‎ ‎‏طرح بشود که من سپاهی هستم، و آن ژاندارمری هست، و آن ارتشی‏‎ ‎‏هست، و آن پاسبان هست. طرح این مسأله اصلاً در یک همچو موقع‏‎ ‎‏استثنایی یک طرح باطل است. و از قراری که من شنیده ام، از همین‏‎ ‎‏ستون پنجم اشخاصی هستند که وارد می شوند در مرزها و در بین‏‎ ‎‏افرادی که در آنجا هستند، گروههایی که در آنجا هستند، هر طایفه ای را‏‎ ‎‏از طایفه دیگر می خواهند جدا کنند. سپاه پاسداران را می خواهند از‏‎ ‎‏سایر قوا جدا کنند، در بین آنها می روند یک حرفهایی می زنند از ارتش. و‏‎ ‎‏ارتش را می خواهند از اینها جدا کنند، در بین ارتش می روند یک‏‎ ‎‏صحبتهایی می کنند به ضد سپاه پاسداران. در صورتی که سپاه پاسداران‏‎ ‎‏و ارتش و ژاندارمری و شهربانی همه باهم هستند. و باید اعتنا نکنند‏‎ ‎‏به این دسیسه هایی که مشغول هستند برای به هم زدن اوضاع. اگر امروز‏‎ ‎‏در مرزهایی که عزیزان ما مشغول فداکاری ‏‏[‏‏هستند‏‏]‏‏ یک همچو مسائلی‏‎ ‎‏در آنجا طرح بشود، که مثلاً پاسدارها چه می کنند و این مخالف با نظم‏‎ ‎‏ارتش است و به اینها بگویند ارتش چه خیالی دارد، و اینها را بخواهند‏‎ ‎‏مقابل هم قرار بدهند، بدانید که این ضربه ای است که اجانب به ما‏‎ ‎‏می خواهند بزنند با دستهایی که در داخل دارند و دستهایی که در خارج‏‎ ‎‏دارند.‏

‏     جوانهای عزیز ما که مشغول فداکاری هستید و همه متعهد و فداکار‏‎ ‎‏برای اسلام هستید، بدانید که کلمۀ افتراق بین شماها، بین قوای مسلّحه‏‎ ‎‏و مقابل قرار دادن این قوّه با آن قوّه، این همان طرح شیطانی قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ است که در داخل به دست اشخاص فاسد ـ که مع الأسف نفوذ دارند‏‎ ‎‏در بسیاری از جاها ـ دارد انجام می گیرد. و این طرح اگر انجام بگیرد، نه‏‎ ‎‏شما خدای نخواسته باقی خواهید ماند و نه پاسدار و نه کشور. توجه‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 106

‏بکنید به اینکه اعتنا نکنید به این مسائل.‏

‏     از اموری که من برای همۀ قوای مسلّح لازم می دانم؛ عدم دخالت در‏‎ ‎‏امور سیاسی است. شماها یک مردم صحیح، یک مردم صادق و صافدل‏‎ ‎‏هستید؛ و بعضی از سیاسیّونی که نفوذ پیدا کردند از طرف اجانب در‏‎ ‎‏بعضی از جاها یک مردم شیطانی هستند و می خواهند با همان مسائل‏‎ ‎‏شما را وارد کنند و در سیاستهای شیطانی، و افتراق بین شما بیندازند.‏‎ ‎‏شما خودتان را از این امور کنار بکشید، و ابداً  گروه گرایی نکنید. شما همه‏‎ ‎‏لشکر امام زمان هستید و همه گروه واحد، و این گروه واحد جُنْد خدا‏‎ ‎‏[‏‏است و‏‎ ‎‏]‏‏لشکر امام زمان. ابداً اعتنا به مسائلی که طرح می شود در آنجا‏‎ ‎‏نکنید. چنانچه شماها همه باهم متحد بشوید و هماهنگ، و همۀ قوا‏‎ ‎‏باهم هماهنگ بشود و همین طور اسلحه ها در اختیار همۀ قواها قرار داده‏‎ ‎‏بشود و همه ‏‏[‏‏کنار‏‏]‏‏ هم جنگ بکنید، در ارتش و سایر قوا اختلاف نباشد،‏‎ ‎‏پیروزی شما نزدیک است.(227)‏

4 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت هماهنگی میان نیروهای مسلح 

‏از خدای تبارک و تعالی وحدت کلمه را خواهان هستم.‏

‏     ‏‏باز به ارتش و ژاندارمری و سایر قوای مسلّحه، پاسدارها، عشایر ـ که‏‎ ‎‏همۀ اینها فرزندان اسلام هستند و همۀ اینها فداکاری دارند می کنند در‏‎ ‎‏راه اسلام ـ سفارش می کنم، تقاضا می کنم که همه با هم یک آهنگ‏‎ ‎‏باشند. اگر بنا باشد که هر دسته علی حدِّه خودشان بخواهند در جنگ،‏‎ ‎‏یک کار مستقل انجام بدهند، بدانند که پیروزی دیر خواهد بود. و اما اگر‏‎ ‎‏همه هماهنگ باشند و تحت فرماندهی واحد باشند و همه خودشان را‏‎ ‎‏سرباز اسلام بدانند ‏‏[‏‏پیروزی زود حاصل شود‏‏]‏‏ جدایی امروز بین ملت ما‏‎ ‎‏و ارتش نیست، و ‏‏[‏‏بین‏‎ ‎‏]‏‏ملت ما و پاسدار نیست. و باید هم جدایی بین‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 107

‏آنها نباشد. اصلاً طرح اینکه من سپاهی هستم و آن ژاندارمری و آن‏‎ ‎‏ارتشی، طرح این مطلب الآن در مملکت ما صحیح نیست. ما باید همه‏‎ ‎‏سرباز اسلام باشیم؛ و همه ما با هم هماهنگ. همان طور که می بینید که‏‎ ‎‏سرتاسر کشور ما جوانها و زن ها، پیرزنها، پیرمردها، با هم دارند به شما‏‎ ‎‏خدمت می کنند و به ارتش و قوای مسلّحه دارند خدمت می کنند و همه‏‎ ‎‏با هم هستند. همه مقصدشان این است که این ارتش و این سپاه و سایر‏‎ ‎‏قوای مسلّح در آنجا آرامش داشته باشند، از حیث چیزهایی که باید به‏‎ ‎‏آنها برسد تا اشتغال داشته باشند به خدمت. همان طوری که در پشت‏‎ ‎‏جبهه، این جوانها و پیرها و زنها و مردها با هم مجتمع هستند و با وحدت‏‎ ‎‏کلمه دارند کار انجام می دهند و همه هماهنگ هستند در این مسأله،‏‎ ‎‏شما هم که در جبهه ها هستید و جانفشانی می کنید و در حضور خدا برای‏‎ ‎‏خدا دارید کار می کنید، برای خدا با هم باشید و هماهنگ باشید، و همه،‏‎ ‎‏همه را از خود بدانید و جدای از خود ندانید.(228)‏

7 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از تفرقه و دسته بندی در قوای مسلح 

‏هر ارگانی که اشتغال به یک کاری در این کشور داشته باشد؛ از ارتشیها و‏‎ ‎‏ژاندارمری و سپاه پاسداران و پاسبانها و همۀ عشایر و قشرهایی که از‏‎ ‎‏ملت هستند و مشغول خدمت هستند. به همۀ آنها این کلمه را می گویم‏‎ ‎‏که توجه کنید که شما را دارند می کشند به سوی اختلاف. توجه ندارید به‏‎ ‎‏این مطلب! می آیند پیش این دسته از آن دسته شکایت می کنند؛ و پیش‏‎ ‎‏آن دسته از آن دسته شکایت می کنند. اشخاصی در مرزها هستند و در‏‎ ‎‏آنجاهایی که جوانهای ما دارند خون خودشان را می دهند، می روند و‏‎ ‎‏می خواهند پاسدارها را از ارتش جدا کنند، و ارتش را از پاسدارها و هر دو‏‎ ‎‏را از ژاندارمری. بین خود ارتش هم قشرهای مختلفی درست کنند، و‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 108

‏اختلاف بین خود ارتش بیندازند.(229)‏

14 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هماهنگی نیروها در جنگ تحمیلی 

‏پاسدارها و پاسبانها و ژاندارمری و ارتش، همۀ آنها و سایر قوای مسلّح و‏‎ ‎‏غیر نظامی، همه در آنجا با هم هماهنگ باشند، و ملت هم پشت سر آنها‏‎ ‎‏باشد تا اینکه ان شاءالله این جنگ تحمیلی به آخر برسد و ان شاءالله با‏‎ ‎‏پیروزی شماها به پیش بروید.(230)‏

14 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پاکسازی دشمن با وحدت نظامیان 

‏از قوای مسلح، ارتش، ژاندارمری، سپاه پاسداران، شهربانی، بسیج، قوای‏‎ ‎‏مردمی، عشایر، پیشمرگان‏‎[6]‎‏ و غیر آنان که در جبهه ها به فداکاری در راه‏‎ ‎‏اسلام و کشور عزیز اشتغال دارند، امیدوارم که با تمام جدیت و پشتیبانی‏‎ ‎‏یکدیگر و وحدت کلمه و انسجام کامل و پیروی از فرماندهان، دلاورانه‏‎ ‎‏کشور عزیز اسلامی را از لوث وجود مهاجمین وابسته به قدرتهای‏‎ ‎‏جهنمی پاک و با هجوم به لشکر کفر آنان را مجال پایداری ندهند.(231)‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حفظ پیوند

‏امیدوارم که این پیوند محفوظ باشد؛ پیوند شما آقایان نیروی هوایی و‏‎ ‎‏دریایی وزمینی و سایر قوای مسلح با روحانیین و پیوندتان با ملت.(232)‏

18 / 1 / 60


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 109

لزوم انسجام قوای مسلح با روحانیت

‏این یک سفارشی است که من به شما آقایان که هستید وهمۀ قوای مسلح‏‎ ‎‏این معنا را می گویم که این در آن پادگانهایی که مال لشکر هست، در‏‎ ‎‏قوای زمینی، در آنجا از قراری که شنیدم، یک مقدار بدرفتاری شده‏‎ ‎‏است با روحانیون، در صورتی که روحانیون آنجا که باشند پشتیبانی شما‏‎ ‎‏را بیمه می کنند، ملت پشتیبان شما خواهد بود واگر اینها نباشند، برای‏‎ ‎‏شما یک چیزهایی درست می کنند اشخاص که شما را از چشم ملت‏‎ ‎‏بیندازند. آنها هم باید در حدود خودشان، هم روحانیینی که هستند به‏‎ ‎‏آن مأموریتی که دارند باید عمل بکنند وتجاوز هیچ نکنند و هم آنها که‏‎ ‎‏مشغول فعالیت خودشان هستند، جلوگیری نباید بشود، مخصوصاً به‏‎ ‎‏آقای ظهیرنژاد زیادتر این مطلب گفته بشود. برای اینکه در حوزۀ قدرت‏‎ ‎‏ایشان یک مقداری با روحانیون رفتار خوش نشده است واین به ضرر‏‎ ‎‏خود آقایان خواهد بود.‏

‏     چنانچه روحانیون هم در یک جایی ـ مثلاً ـ از آن حدودی که دارند‏‎ ‎‏تخلف کردند، باید اطلاع بدهند تا جلوگیری بشود. در هر صورت، من‏‎ ‎‏میل دارم که یک انسجامی ما بین شما وروحانیت وما بین شما وملت،‏‎ ‎‏بین خودتان، همۀ قوای مسلح، باشد. واین انسجام است که می تواند این‏‎ ‎‏کشور را نجات بدهد.(233)‏

18 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از تفرقه و ضرورت حفظ انسجام

‏باید چند کلمه ای عرض کنم و آن امری است که از همۀ امور برای هم‏‎ ‎‏کشور، هم برای اسلام و هم برای ارتش مهمتر است و آن همانی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‎ ‎‏که پیروزی را به شما داد؛ وحدت کلمه و انسجام کامل در همۀ‏‎ ‎‏قوای مسلح.‏

‏     اگر بنا شود که ـ خدای نخواسته ـ در قوای مسلح، به واسطۀ تبلیغات‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 110

‏سوئی که گاهی به اغراض فاسدی می شود، یک اختلافی پیدا بشود، این‏‎ ‎‏موجب این می شود که عنایت خدای تبارک و تعالی ـ خدای نخواسته ـ‏‎ ‎‏برگردد و باز همان ابتلائات و همان بساطی که دیدید در طول تاریخ بر‏‎ ‎‏این ملت واقع شد ـ خدای نخواسته ـ عود کند. بر همۀ شما، بر همۀ ما و بر‏‎ ‎‏همۀ ملت است که وحدت کلمه را همان طوری که تا حالا بحمدالله حفظ‏‎ ‎‏کرده اند، از این به بعد هم حفظ کنند و به حرف مفسدها که برانگیخته از‏‎ ‎‏همان ابرقدرتها هستند، هیچ گوش ندهند و چنانچه در بینشان یک‏‎ ‎‏افراد فاسدی پیدا شد که بخواهند تفرقه ایجاد کنند، آنها را نصیحت‏‎ ‎‏کنند و اگر گوش نکردند، به فرماندهان معرفی کنند، تا آنها را به دادگاه‏‎ ‎‏ببرند و نگذارند که ـ خدای نخواسته ـ این انسجامی که الآن بین همه‏‎ ‎‏گسیخته بشود.(234)‏

1 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از وحدت قوای مسلح در عملیات الله اکبر

‏جناب آقای رئیس جمهور‏‎[7]‎

‏     ‏‏مراتب تقدیر اینجانب در تصرف ارتفاعات «الله اکبر» و به اسارت‏‎ ‎‏گرفتن شمار کثیری از دشمنان اسلام را به نیروهای مسلح و فرماندهان‏‎ ‎‏محترم آنان که با هماهنگی و انسجام پیروزمندانه بر قوای شیطانی غلبه‏‎ ‎‏کردند ابلاغ نمایید. مطمئن باشید و باشند که با حفظ وحدت و‏‎ ‎‏هماهنگی و اتکال به خداوند تعالی پیروزی نهایی از آن نیروهای اسلامی‏‎ ‎‏است. هست،خداوند متعال پشت و پناهتان باشد.(235)‏

31 / 2 / 60

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 111

نجات کشور با همدلی قوای مسلح

‏خود ارتش هم منسجم باشند با هم. و سایر قوای مسلح هم با ارتش برادر‏‎ ‎‏باشند ـ که هستند سپاه پاسداران را شما در آغوش بگیرید؛ آنها شما را در‏‎ ‎‏آغوش بگیرند. همۀ شما در این مسائل باید کوشا باشید که مملکت‏‎ ‎‏خودتان را نجات بدهید.(236)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از اختلاف سلیقه

‏باید انسجام و انضباط رزمندگان اسلام به حد اعلا باشد و از اختلاف‏‎ ‎‏سلیقه ها که موجب تزلزل می شود اجتناب شود که دست خدای بزرگ با‏‎ ‎‏جماعت و انسجام است.(237)‏

18 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت انسجام بیشتر 

‏من از تمام قوای مسلح خواستارم که انسجامشان ـ همان طوری که تا‏‎ ‎‏کنون بوده است ـ از حالا به بعد هم منسجم تر بشوند.(238)‏

2 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت قوا، بازدارندۀ دشمن

‏یک ملت هست و یک کشور و یک اسلام و همۀ عالم با آن بد. پس برای‏‎ ‎‏اینکه دشمنان نتوانند کاری کنند، باید با هم باشید. ‏یَدُ الله ِ مَعَ الجَمٰاعَة.‎[8]‎‎ ‎‏روزی که پاسدار از ارتشی و ارتشی از پاسدار جدا باشد، روز صدمه است و‏‎ ‎‏همه صدمه می بینند. امروز همه تقسیم کار کرده اند و همه برادرند و همه‏‎ ‎‏یک فکر دارند.(239)‏

11 / 7 / 60


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 112

لزوم اقدامات جمعی در پیشبرد جنگ 

‏رزمندگان و قوای مسلح نظامی و غیرنظامی و کمیته ها و نیروهای‏‎ ‎‏مردمی از عشایر و سایر قشرها در پیشبرد جنگ در جبهه ها و در‏‎ ‎‏جلوگیری از شرارت منافقان و منحرفان با تشریک مساعی و کمک‏‎ ‎‏اطلاعاتیِ میلیونیِ مردم متعهد از کوشش شبانه روزی دریغ‏‎ ‎‏ننمایند.(240)‏

4 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت نیروها در مقابل تفرقه افکنان

‏من از همۀ شما دوستان، از همۀ شما برادران ارتشی ایران و پاسداران‏‎ ‎‏ایران می خواهم که توجه داشته باشید که در بین خودتان ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ یک وقت اختلافی حاصل نشود. شما گمان نکنید که قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ دست برداشته اند و امروز شما را به حال خود گذاشته اند. آنها هر‏‎ ‎‏روز در نقشه هستند و هر روز در کمین هستند که ـ شما را با هم اختلاف‏‎ ‎‏ایجاد کنند ـ بین شما اختلاف ایجاد کنند و آنها بهره بردارند. شما‏‎ ‎‏می بینید که در هر جایی که سپاه پاسداران و ارتش و سایر قوای مسلح با‏‎ ‎‏هم می شوند، پیروزی عظیم نایل می شود. شما می بینید که وحدت‏‎ ‎‏کلمه، شما را بر همۀ قدرتهای جهان پیروز کرد. شما می بینید که این‏‎ ‎‏طعمه ای که در دهان امریکا بود و اسمش «ایران» بود، با وحدت کلمه از‏‎ ‎‏دهان او بیرون کشیدید و استقلال را برای خودتان تثبیت کردید. شما‏‎ ‎‏می بینید که اگر یک اختلاف بین شما بیفتد خدای تبارک و تعالی نظر‏‎ ‎‏عنایت را بردارد و آن روز همان خواهد شد که در زمانهای سابق بر ایران‏‎ ‎‏می گذشت. همه بهوش باشید! زن و مرد، جوان و پیر، همه بهوش باشید!‏‎ ‎‏ارتش و غیر ارتشی بهوش باشید که مبادا رخنه کنند این اشخاصی که‏‎ ‎‏فاسد هستند رخنه کنند بین شما و ـ خدای نخواسته ـ اختلاف ایجاد‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 113

‏کنند! با هم باشید و «ید واحده» باشید «عَلیٰ مَنْ سِوٰاکُمْ»؛‏‎[9]‎‏ چنانچه دستور‏‎ ‎‏است. تفرقه پیدا نکنید و با هم اعتصام به «حبل الله » کنید و در راه خدا به‏‎ ‎‏پیش بروید که شما پیروزید.(241)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتصام به حبل الله

‏این اعجازی که در ایران پیدا شده است و این تحول عظیمی که در ایران‏‎ ‎‏پیدا شده است که همۀ برادرها در کنار هم می نشینند و همه با هم متحد‏‎ ‎‏هستند و بحمدالله هم ارتش و قوای مسلحۀ ایران قوی و قدرتمند است و‏‎ ‎‏هم ملت ایران صبور و قوی و قدرتمند. اینها نیست الاّ اینکه به یک آیه از‏‎ ‎‏آیات ‏‏قرآن‏‏ عمل کردند؛ ‏اِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ اِخْوَة‏. این آیه را همه ملاحظه کنید.‏‎ ‎‏همه اعتصام به «حبل الله » بکنید.‏‎[10]‎‏ همه برادر باشید تا در بهشت هم ـ‏‎ ‎‏اِخوان بر آن سرُوری که هستید در مقابل هم ـ برادر باشید. اگر اینجا‏‎ ‎‏برادری نباشد در آنجا هم بهشتی معلوم نیست باشد برای شما.(242)‏

20 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت وحدت قوای نظامی و انتظامی 

‏ما باید کلاه خودمان را خودمان حفظ کنیم و حفظ این به این است که‏‎ ‎‏ارتشی و سایر قوای نظامی و انتظامی، پاسدار، اینهایی که عشایری‏‎ ‎‏هستند، اینهایی که قدرتهای نظامی وانتظامی هستند، با هم یکصدا‏‎ ‎‏باشند، اختلاف در بین نباشد.(243)‏

24 / 12 / 60

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 114

ضرورت اتحاد و برادری نیروها برای مقصد واحد 

‏ پیروزیها در اثر انسجام تمام قوای مسلح با نقشۀ واحد و فکر واحد نصیب‏‎ ‎‏شما شد. باید این انسجامها و این وحدت حفظ شود که تزلزل در این امر‏‎ ‎‏الهی از بزرگترین اسباب فَشَل و خدای ناخواسته شکست است. و اگر‏‎ ‎‏کسی یا خطی در صدد ایجاد تفرقه باشد بی درنگ به فرماندهان خبر‏‎ ‎‏دهید تا جلوگیری کنند. تمام قوای مسلح در جمهوری اسلامی برای‏‎ ‎‏مقصد و هدف معیّن کوشش می کنند و همه باید بمنزلۀ دستِ واحد علیه‏‎ ‎‏مخالفان و معاندان با اسلام و جمهوری اسلامی باشند. و بدانند که تا این‏‎ ‎‏وحدت و انسجام و این هدف عالی اسلامی پابرجاست کشور شما آسیب‏‎ ‎‏نخواهد دید.‏

‏     به برادران ارتش و پاسدار و ژاندارمری و شهربانی و بسیج و گروههای‏‎ ‎‏مسلح مردمی توصیه می کنم خود را چنانچه قرآن کریم امر فرموده با هم‏‎ ‎‏برادر بدانید و در جبهه ها و پشت جبهه ها چون برادرای همخط و همفکر‏‎ ‎‏و همصدا باشید، که در این صورت می توانید از نیروهای معنوی و غیبی‏‎ ‎‏الهی برخوردار باشید و بر تمام مشکلات غلبه کنید. ان شاءالله تعالی‏‎ ‎‏موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدار شما.(244)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم خنثی کردن نقشه های تفرقه انگیز امریکا

‏بحمدالله انسجامی که الآن حاصل شده است بین تمام قوای مسلح‏‎ ‎‏که کوشش می شد که اینها با هم نباشند و نقشۀ امریکایی بود که‏‎ ‎‏این اشخاصی که می توانند فعال باشند، مقابل هم قرار داده بشوند،‏‎ ‎‏آن مدفون شد و خنثی. و آنطوری که من، اشخاصی که رفت و آمد‏‎ ‎‏می کنند از روحانیون، دیگران برای ‏‏[‏‏من‏‏]‏‏ نقل می کنند، اعجاب دارند‏‎ ‎‏از این برادری که همۀ گروهها با هم دارند که گاهی گفته می شود که‏‎ ‎‏وقتی که انسان وارد می شود آنجا و نمی شناسد، اصلاً نمی تواند تمیز‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 115

‏بدهد که کدام ارتشی اند، کدام سپاهی اند، کدام بسیجی اند. اینطور با‏‎ ‎‏هم مربوط و با هم هستند. و همین معناست که خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏شماها را و همۀ ما را مورد عنایت قرار داده است و همین نصرت الهی‏‎ ‎‏است، نصرت الهی که انسان توجه به احکامش داشته باشد و عمل بکند به‏‎ ‎‏احکامش، این نصرت الهی است و یکی از احکامی که مورد توجه است این‏‎ ‎‏وحدت و انسجام همه است و خصوصاً، قوایی که در فعالیت نظامی‏‎ ‎‏هستند، اینها اگر ـ خدای نخواسته ـ یک وقتی یک اختلافی در خودشان‏‎ ‎‏بروز کند همان روز است که امریکا به مقاصد خودش نزدیک‏‎ ‎‏می شود.(245)‏

13 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انسجام و وحدت نظامیان 

‏این وحدت و انسجامی که الآن بین شما و سایر برادرانتان در ارتش و‏‎ ‎‏بسیج و سایر جاها هست، این را حفظ کنید و همین طور عشایر را که یک‏‎ ‎‏قوه ای هستند و علاقمند هستند بحمدالله .(246)‏

13 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت در مقابل دشمن مشترک 

‏گله ها اگر داریم، الآن باشد، الآن بایگانی کنند گله ها را، بعدها که درست‏‎ ‎‏شد اگر باز گله ای باقی ماند می شود انسان یک کاری بکند. اما امروز وقت‏‎ ‎‏اینکه من از یک کسی اوقاتم تلخ باشد، یک چیزی بگویم که یک وقت‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته برای او مضر باشد، یا شما یک چیزی بگویید، یا‏‎ ‎‏ارتشیها یک چیزی بگویند، این امروز نباید مطرح باشد. همه باید با هم‏‎ ‎‏باشیم و یک دشمن مشترک آمده است و باید اول دشمن مشترک را‏‎ ‎‏دفعش کنیم، بعد که دشمن مشترک دفع شد، خوب، گله ها بعدها امید‏‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 116

‏است که حل بشود، اگر هم حل نشد، آسان است آن بعدها.(247)‏

13 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحشت بدخواهان از وحدت

‏امروز با سپاس به الطاف خداوند متعال، نیروهای مسلح آنچنان از‏‎ ‎‏انسجام و وحدت برخوردار هستند که دلهای بدخواهان پلید را به‏‎ ‎‏وحشت مرگبار افکنده اند.(248)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

بی سابقه بودن وحدت قوای مسلح در تاریخ 

‏از اول تاریخ تا حالا سابقه ندارد که روحانی و ارتشی و پاسبان و پاسدار و‏‎ ‎‏امثال اینها در کنار هم باشند و در کنار هم جنگ بکنند. اصلاً این‏‎ ‎‏سابقه ای ندارد. هیچ جا، نه حالا سابقه دارد، بعدها هم معلوم نیست که،‏‎ ‎‏مگر به برکت اسلام جای دیگر پیدا کند یک همچو چیزی که همه شان با‏‎ ‎‏هم باشند. و این صحنه هایی که در سنگرها، که اینها همه با هم هستند‏‎ ‎‏ـ برای من نقل می کنند واقعاً صحنه هایی است که اعجازآمیز است. و قدر‏‎ ‎‏این صحنه ها را بدانید.(249)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نیاز کشور به تفاهم بین نیروهای مسلح

‏شما می دانید که الآن کشور  ما محتاج این است که قوای مسلح با هم‏‎ ‎‏باشند و اگر ـ خدای نخواسته ـ بین کمیته ها و سپاه پاسداران تفاهم‏‎ ‎‏نباشد، به مقصدی که آن اسلام است. نخواهید رسید. و هرگز در این فکر‏‎ ‎‏نباشید که من کمیته ای هستم و باید تنها کمیته کارش بهتر باشد و سپاه‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 117

‏هم همین را بگوید در این فکر باشید که با برادری کارها را انجام دهید و‏‎ ‎‏این اصل قرآنی را، که مؤمنین با هم برادر هستند، بپذیرید و با هم دوست‏‎ ‎‏و به یکدیگر محبت داشته باشید و خیر همدیگر را بخواهید و آن خواطر‏‎ ‎‏نفسانی و باطنی، که عبارت از جدایی سپاه از کمیته ها باشد، را دور‏‎ ‎‏بیندازید. این رمز موفقیت جامعه است.(250)‏

8 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خنثی سازی توطئه های دشمن

‏شما باید توجه به این معنا داشته باشید که این جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏مخلوط به یک قوایی است که برای دنیا نمی تواند شناخت داشته باشد.‏‎ ‎‏اصلاً این ترکیب در دنیا سابقه نداشته است؛ ترکیبی از ارتش و روحانی،‏‎ ‎‏ترکیبی از ملاّ و سپاهی، ترکیبی از رئیس جمهور این طور و رئیس‏‎ ‎‏مجلس آن طور و نخست وزیر آن طور. این ترکیب سابقه ندارد و ترکیب‏‎ ‎‏ناشناخته ای است. ولهذا، طرحهایی که در دنیا به ضد این انقلاب ریخته‏‎ ‎‏شده است و می شود، از باب اینکه شناخت روی این ترکیب ندارند و‏‎ ‎‏سابقه به این نحو اجتماع ندارند، خنثی می شود.(251)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری نظامیان به توطئه های دشمنان

‏قوای مسلح است که در این حال که هجوم اجانب را می بینیم و مبتلا به‏‎ ‎‏توطئۀ قدرتهای شیطانی هستیم، اهمیتش بیشتر از هر وقت و هر‏‎ ‎‏چیزی است. باید تمام فرماندهان و افراد ارتش سپاه و بسیج و عشایر و‏‎ ‎‏قوای نظامی و انتظامی توجه خاص به این امر حیاتی داشته باشند. و اگر‏‎ ‎‏خدای نکرده این قشرهای متعهد عزیز با دست جنایتکاران و‏‎ ‎‏توطئه چینان، مبتلا به اختلاف شوند، و هر یک خود را محور قرار دهند،‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 118

‏مطمئن باشند که شیطانها و شیطان بزرگ در آنان رخنه کرده و طولی‏‎ ‎‏نخواهد کشید که همه به تباهی کشیده شوند و شکست برای آنان حتمی‏‎ ‎‏است. و با شکست آنان اسلام در اینجا و سایر مناطق به شکستی مبتلا‏‎ ‎‏می شود که قرنها جبران پذیر نیست. برادران مسلح، عزیزان ملت،‏‎ ‎‏پشتوانه های اسلام و جمهوری اسلامی، بهوش باشید که شیاطین در‏‎ ‎‏کمینند و کوچکترین غفلت شما بزرگترین فاجعه را برای ملت و اسلام به‏‎ ‎‏بار می آورد. خداوند کریم و رحیم همۀ ما را از شرّ آنان حفظ فرماید.(252)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از غفلت در وحدت و انسجام 

‏لازم است در این زمان که کشور اسلامی ما مبتلا به جنگ تحمیلی است‏‎ ‎‏به قوای مسلح و رزمندگان عزیز، این مدافعان اسلام بزرگ و کشور عزیز، و‏‎ ‎‏سایر متصدیان امور نظامی  و انتظامی و امنیتی تذکر دهم که همان طور‏‎ ‎‏که تاکنون مشاهده و لمس کرده اید با وحدت و انسجام شماست که‏‎ ‎‏پیروزی در مرزها و در داخل کشور نصیب شما وملت بزرگ ایران شده‏‎ ‎‏است، کوچکترین غفلت از این امر و بالاتر از آن، خدای نخواسته غفلت از‏‎ ‎‏یاد خداوند تعالی موجب سستی و تزلزل خواهد شد و زحمات چندین‏‎ ‎‏ساله تان و خون شهیدان عزیزمان به باد فنا خواهد رفت. توجه به‏‎ ‎‏معنویت و تکلیف الهی و یاد خداوند باعث می شود که این وحدت‏‎ ‎‏محفوظ و این برادری برقرار ماند. خوف آن است که اسلحه در دست شما‏‎ ‎‏جوانان عزیز موجب غرور و سرکشی شود و آن تحول روحانی عظیم که در‏‎ ‎‏شما پیدا شده است از دستتان برود، و شیطان نفس اماره شما را به دام‏‎ ‎‏کشد و با سوء رفتار با برادران خود صدق و صفا رخت بربندد و به جای آن‏‎ ‎‏کدورت و جفا جایگزین شود، و آن روز فاجعه ای است برای اسلام و‏‎ ‎‏مصیبت دردناکی است برای شما و یارانتان. پس این اخوت و صفا را هر‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 119

‏چه بیشتر حفظ نمایید تا همان طور که تاکنون از پشتیبانی بیدریغ ملت‏‎ ‎‏برخوردار بودید از این پس هم برخوردار باشید. خداوند پشت و پناهتان‏‎ ‎‏باد.(253)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روح وحدت، ضامن بقای قوای مسلح 

‏کمیته ها بحمدالله در داخل دفاع می کنند و در مرزها هم هستند و در‏‎ ‎‏جبهه ها هم هستند، پاسدارها هم همین طور، ارتشیها هم همین طور؛ و‏‎ ‎‏این برای این است که ما یک ارتش جدای از سپاه و سپاه جدای از کمیته‏‎ ‎‏و کمیته جدای از بسیج و همۀ اینها جدای از عشایر نداریم. ما یک‏‎ ‎‏برادرهایی هستیم که اسمایشان مختلف است لکن ارواحشان یکی‏‎ ‎‏است. چند تا برادر که هر کدام اسم دارند، اسمشان مختلف است اما‏‎ ‎‏گروههای مختلف نیستند، برادرند. گروههای ما اسمایشان مختلف‏‎ ‎‏است: بسیج است، سپاه است، ارتشی است، کمیته است و امثال اینها،‏‎ ‎‏لکن روح آنها یکی است، وحدت عقیدتی، وحدت ایمانی دارند و این‏‎ ‎‏سبب شده است که شماها توانستید این همه قدرتهای بزرگ را بشکنید‏‎ ‎‏و در مقابل تمام قدرتها در عالم بایستید، و تا این روح برادری محفوظ‏‎ ‎‏است و کمیته نمی گوید من در مقابل ارتش، ارتش نمی گوید من در‏‎ ‎‏مقابل سپاه، سپاه نمی گوید من در مقابل دیگران، تا این روح محفوظ‏‎ ‎‏است شما هم محفوظید. و من امیدوارم که ان شاءالله این روح وحدت و‏‎ ‎‏این روح انسانیت در جامعۀ ما محفوظ باشد؛ و این کشور از آسیبهایی که‏‎ ‎‏در آتیه برای او تهیه دارند می بینند محفوظ بماند.(254)‏

21 / 1 / 62

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 120

نقش اتحاد در پیروزی

‏پاسدارها و ارتشی ها و بسیجی ها و سایر نیروها توانسته اند این پیروزیها‏‎ ‎‏را به دست آورند. این برای این است که بین آنها اختلاف نیست.(255)‏

12 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت هوشیاری در برابر توطئه های منحرفان 

‏ما هر روز باید به بیداری خودمان بیفزاییم و هر روز باید به وحدت و‏‎ ‎‏انسجام خودمان افزایش بدهیم. ما باید، شما باید خودتان را از سایر‏‎ ‎‏نیروهای مسلح اسلامی جدا ندانید، و آنها هم باید خودشان را از شما جدا‏‎ ‎‏ندانند، همه از یک نیرو هستید با اسماء مختلف، نیروی اسلامی ـ الهی‏‎ ‎‏هستید. اسماء مختلف، لکن معنا واحد. و تا این وحدت معنا هست و تا‏‎ ‎‏این وحدت بین قوای لشکری هست، ارتشی هست و وحدت بین آنها و‏‎ ‎‏سپاه پاسداران و بسیج و مردم هست، این کشور مصون ازهر بلیه ای‏‎ ‎‏است. و خدا نکند یک روزی بیاید که منحرفین شما را گول بزنند و ایجاد‏‎ ‎‏خلاف بکنند بین شما. و خدا نکند که روزی بیاید که اشخاصی که انحراف‏‎ ‎‏از اسلام دارند، بین شما و پاسداران عزیز اختلاف ایجاد کنند. اگر اختلاف‏‎ ‎‏بیاید بین شما و وحدتتان از بین برود مطمئن باشید که آنها کار خودشان‏‎ ‎‏را خواهند کرد، و شما را همان طور که سابق ارتش در تحت فرمان او بود،‏‎ ‎‏شما را تحت فرمان خودشان خواهند گرفت، و همچو تصفیه ای خواهند‏‎ ‎‏کرد که از شما که برای اسلام خدمت می کنید یک تن باقی نگذارند. باید‏‎ ‎‏هوشیار باشید، باید هوشیار باشیم.(256)‏

1 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت نیروها، عامل پیروزیها

‏بحمدالله الآن بین ارتش ما و سپاهیان و همۀ اینها وحدت هست و با این‏‎ ‎‏وحدت دارند جلو می روند و تا این وحدت هست ان شاءالله پیروزیها‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 121

‏دنبال هم است.(257)‏

27 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از تفرقه، موجب پیروزی

‏هر کسی خودش مسئول کارهای خودش است، هیچ کسی مسئول کار‏‎ ‎‏دیگری نیست. او کار را می گوید و مواظبت هم می کند، اما هیچ کس‏‎ ‎‏نمی تواند که عمق کارهای شما را بفهمد چه جوری است، لکن در محضر‏‎ ‎‏خداست. آنهایی که در هر جا خدمت می کنند توجه کنند که خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی و ملائکه ای که از طرف خدا موکل هستند مواظب هستند.‏‎ ‎‏همین موجهایی که در دنیا از حرف شما، از عمل شما منعکس می شود،‏‎ ‎‏همینها فردا پیش شما شهادت می دهند. باید توجه بکنید به اینکه‏‎ ‎‏مسئولیت بزرگ است. مثلاً کسانی که در جبهه هستند و در جبهه‏‎ ‎‏خدمت می کنند، اینها گروههای مختلف هستند. ارتشی هست.‏‎ ‎‏ژاندارمری هست. پاسدار هست. بسیجی هست. عشایری هست.‏‎ ‎‏شهربانی هست. از همۀ قشرها در آنجا خدمت می کنند. مردم عادی هم‏‎ ‎‏می روند خدمت می کنند. اینها مواظب باشند که همین جا محل امتحان‏‎ ‎‏آنهاست که آیا اینهایی که دارند فعالیت می کنند و می خواهند کشور‏‎ ‎‏خودشان را نجات بدهند و دفاع کنند از کشور خودشان، آیا‏‎ ‎‏اینها با هم‏‎ ‎‏هماهنگ هستند، یا هر که می خواهد برای خودش کار بکند؟ آیا برای‏‎ ‎‏خدا کار می کنند یابرای خودشان؟ اگر ملاحظه کردند که میل دارند که‏‎ ‎‏این گروه خودشان قدرت داشته باشد قدرت در دست بگیرد نه گروه‏‎ ‎‏دیگر، بدانند که عملشان شیطانی است، شهادت شان هم اجر ندارد. و اگر‏‎ ‎‏دیدند که برای خدا دارند کار می کنند، برای خدا کار کردن اینجا معلوم‏‎ ‎‏می شود که آن کسی که سپاهی است نکشد طرف سپاه همه چیز را. و آن‏‎ ‎‏کسی که ارتشی است نکشد طرف ارتش همه چیز را و هکذا دیگران. همه‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 122

‏با هم برای خدا و برای نجات ملت و برای نجات کشور به پیش بروند. فرق‏‎ ‎‏نکند که این طایفه باشد یا آن طایفه باشد. مقصد عمده است. انبیا این‏‎ ‎‏طور بودند. اولیای خدا این طور بودند. کار برای خداست به دست شما‏‎ ‎‏انجام بگیرد، گرفته است، به دست من انجام بگیرد، گرفته است، در‏‎ ‎‏دست دیگری، گرفته است. اگر ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوای مسلح‏‎ ‎‏این طور افکارشان باشد پیروزند یعنی، هم در جبهه ها پیروزند و هم‏‎ ‎‏پیش خدای تبارک و تعالی افتخارمندند و شما از آنجا که بیایید پایین،‏‎ ‎‏هر جا بروید همین است مسأله.(258)‏

11 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرافرازی اسلام از وحدت قوای مسلح 

‏من در اینکه شما برادرها و فرماندهان ارتش و سپاه با هم ممزوج‏‎ ‎‏هستید، ید واحده هستید احساس سرافرازی می کنم. من هیچ وقت‏‎ ‎‏شماها را فراموش نمی کنم. من در مواقع استجابت دعا به شماها دعا‏‎ ‎‏می کنم.‏

‏     قوی باشید، برومند باشید و از هیاهوی دنیا هیچ وقت به خودتان‏‎ ‎‏هراس راه ندهید.(259)‏

30 / 2 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از تفرقه

‏اگر شما دیدید که یک وقت زمزمۀ این معنا پیدا شد که ارتش باید‏‎ ‎‏ارتشی اش را حفظ کند، آن هم بگوید سپاه باید سپاهی اش را حفظ کند،‏‎ ‎‏آن هم باید بگوید چه، اگر بخواهید جدا از هم باشید، دو فکر، دو مقصد،‏‎ ‎‏اگر یک وقت خدای نخواسته، زمزمۀ این پیدا شد در بین شما، از اول خفه‏‎ ‎‏کنید این را، نگذارید. شماهایی که سران سپاه هستید توجه به این معنا‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 123

‏بکنید، و آنهایی که سران ارتش هستند و همین طور سایر جاها، این معنا‏‎ ‎‏را باید نصب العین خودتان قرار بدهید که ما تا با هم هستیم، مسلمین تا‏‎ ‎‏«ید واحده» هستند و همین مسلمین کم جمعیت و پشتوانۀ بزرگ الهی،‏‎ ‎‏اینها اگر با هم شدند، این ملت اگر با هم شد، هیچ قدرتی نمی تواند او را‏‎ ‎‏بشکند.‏

‏     همه فکر این معنا باشید، دنبال این باشید که دائماً درصدد این‏‎ ‎‏باشید که اخوت خودتان را حفظ کنید. بین خودتان اخوت ایجاد‏‎ ‎‏کنید.(260)‏

4 / 2 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از تفرقه، یک تکلیف است 

‏همۀ اینها باید با هم باشند تا این کشور را بتوانند نگه دارند. این طور‏‎ ‎‏نباشد که ارتش خیال کند یک ارگان علی حده است و سپاه هم خیال کند‏‎ ‎‏که یک قوۀ علی حده هست و دیگران هم این طور حساب کنند. همه شما‏‎ ‎‏یک قوه هستید برای حفظ آرامش و برای حفظ کشورتان و برای حفظ‏‎ ‎‏اسلامتان. این یک تکلیفی است برای همۀ ما.(261)‏

24 / 7 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، برای حفظ اسلام 

‏کوشش بکنید به اینکه دست واحد باشید، حتی دو دست نه، دستِ واحد‏‎ ‎‏باشید؛ یعنی، شما خیال نکنید که سپاه یک وضعی دارد سپاه هم خیال‏‎ ‎‏نکند شما یک وضعی دارید، هر دو یک وضع دارید، هر دو یک تکلیف‏‎ ‎‏دارید و آن حفظ اسلام است.(262)‏

2 / 10 / 64

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 124

با هم بودن در مقصد حفظ اسلام 

‏شرط اینکه ما بتوانیم مقاومت کنیم و بتوانیم حفظ کنیم این کشور را،‏‎ ‎‏شما بخواهید حفظ بکنید حیثیت ملی خودتان را، حیثیت‏‎ ‎‏اسلامی خودتان، شرطش این است که با هم باشید. فکر اینکه من ارتشی‏‎ ‎‏هستم باید چه باشم، من عرض می کنم سپاهی هستم باید چه بشوم، من‏‎ ‎‏بسیجی هستم، این فکر از سرتان دور بشود. همه یکی هستید و آن‏‎ ‎‏قدرت است و آن قدرت ملی خودتان. وقتی همه یکی هستید دیگر این‏‎ ‎‏حرفها از بین می رود که من کجا و او کجا، همه با همید. الآن هم بحمدالله ‏‎ ‎‏ـ آن طوری که گزارش دادند الآن هم همه تان منسجم شدید، همۀ قوا با‏‎ ‎‏هم منسجم اند و می بینید هم که چطور از شما دارند می ترسند؛ این ور و‏‎ ‎‏آن ور افتادند دنبال اینکه بیایید صلح کنید.(263)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یکی بودن در راه هدف 

‏الآن می بینید که در جمعیتی که هستید که سابق سابقه ندارد در نظام هیچ‏‎ ‎‏جا که این طوری مربوط به هم باشند. هیچ نظامی این طور نیست که‏‎ ‎‏روحانیش و ارتشیش و سپاهیش و مردمش و اینها مخلوط به هم باشند‏‎ ‎‏کأنّه یک موجود هستند. الحمدلله الآن این طوری هست، روحانیت این‏‎ ‎‏طور است و من امیدوارم که آقایان روحانیون بیشتر در جبهه ها بروند و‏‎ ‎‏بیشتر خدمت کنند به اینها و می کنند و وظیفه شان هست. ‏

‏     و شما هم بدون اینکه در نظر بگیرید که من چی هستم و او چیست،‏‎ ‎‏همه در نظر بگیرید خدا به ما وظیفه داده، وظیفه معین کرده، وظیفۀ‏‎ ‎‏خدایی را داریم عمل می کنیم. بدانید که این سعادت دنیا و آخرت شما را‏‎ ‎‏ان شاءالله حفظ خواهد کرد. و من امیدوارم که شما همه توجه به این معنا‏‎ ‎‏داشته باشید و به وظیفه ای که قانون برای شما معین کرده، به وظیفه ای که‏‎ ‎‏اسلام برای شما معین کرده، به آن وظیفه عمل بکنید. و شما و سپاه و‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 125

‏سایرین دست واحد باشید برای حفظ آبروی خودتان، برای حفظ اسلام،‏‎ ‎‏برای حفظ کشور خودتان، کشوری که الآن الگو شده برای همه جا و بعدها‏‎ ‎‏به شما ملحق خواهند شد، ناچار ملحق خواهند شد، کشورهای دیگر ملحق‏‎ ‎‏به شما خواهند شد. و امیدواریم که یک انقلابی پیدا بشود. همین انقلابی‏‎ ‎‏که در ایران پیدا شد در همه جا ان شاءالله پیدا بشود، ان شاءالله . و من‏‎ ‎‏امیدوارم که همه تان مؤید و موفق باشید. و باز هم تاکید می کنم که در‏‎ ‎‏ذهنتان نیاورد کسی به اینکه ارتش مثلاً چطور است و ارتش کذا، آن‏‎ ‎‏حرفهای سابق منافقین بود. اگر کسی یک همچو کلمه ای بگوید آن هم‏‎ ‎‏جزو منافقین است، و الاّ کسی که مسلمان است ارتشش را می داند باید‏‎ ‎‏حفظ بکند. آدمی که مسلمان است، آدمی که علاقه دارد به کشور اسلامی،‏‎ ‎‏می داند که ارتش از ارگانهایی هستند که اسلام را حفظ می کنند،‏‎ ‎‏همین طوری که سپاه حفظ می کند، همین طوری که بسیج حفظ می کند.‏‎ ‎‏وقتی همه با هم شدید، یک جمعیت عظیم هستید، و در مقابل دیگران‏‎ ‎‏ان شاءالله قدرت نمایی می کنید و حفظ می کنید کشور خودتان را، دفع‏‎ ‎‏می کنید دشمنهای خودتان را.‏‏(264)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت برای دفع دشمن 

‏من باید تشکر کنم از آنها که همه با هم هستند، یک دست شدند همه با‏‎ ‎‏هم، این طور نیست که الآن در آنجا صحبت از ارتشی باشد، صحبت از‏‎ ‎‏سپاهی باشد، صحبت از بسیجی باشد، صحبت از شهربانی باشد،‏‎ ‎‏صحبت از دیگران باشد، این طور نیست. الآن همۀ آنها با هم مشغول به‏‎ ‎‏عقب راندن این قوای فاسد هستند.(265)‏

11 / 12 / 64

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 126

تأکید بر وحدت قوا

‏من امیدوارم که این رزمندگان ما و تمام این قوای مسلحه با هم متحد‏‎ ‎‏بشوند. یک جهت داشته باشند ـ همان طوری که هستند.(266)‏

1 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سلب امان دشمن با وحدت و انسجام 

‏مسئولین و فرماندهان ارتش و سپاه و بسیج با استفاده از امکانات مادی و‏‎ ‎‏معنوی خود، با تزلزل سخت و عمیق حاکم بر پیکر پوسیدۀ عراق، در‏‎ ‎‏جبهه های جنگ، خصوصاً در نبرد قهرمانانۀ «فاو»، به نبرد بی امان خود و‏‎ ‎‏مقاومت تا سقوط صدامیان ادامه دهند؛ و با وحدت و انسجام کامل در‏‎ ‎‏صفوفی به هم پیوسته امان را از آنان سلب نمایند.(267)‏

15 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصرت در سایۀ وحدت 

‏ارتش، سپاه، بسیج و گروههای مردمی همه با هم باشید. اگر باشید با هم،‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی نصرت می کند شما را.(268)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ اخوت، راه سعادت 

‏چنانچه اخوت خودمان را حفظ کنیم، و همین طور ارتش و سپاه و بسیج‏‎ ‎‏و سایر قوای مسلحه از عشایری و غیره، اینها هم اخوت خودشان را حفظ‏‎ ‎‏کنند، تبعیت کردیم از مولاهای خودمان و به سعادت ان شاءالله ‏‎ ‎‏می رسیم.(269)‏

1 / 1 / 66

*  *  *

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 127

حفظ وحدت و اخلاص نیروهای مسلح 

‏ ‏‏وحدت خودتان را حفظ کنید و اخلاصتان را، هم وحدت را حفظ کنید و‏‎ ‎‏هم اخلاص را، هم خودتان را چیزی ندانید، و هم قدرت خدای تبارک به‏‎ ‎‏دست شما ان شاءالله ، اجرا بشود و شرط این است که همه با هم، تمام قوا‏‎ ‎‏با هم باشید.(270)‏

5 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفوذ دشمن با تفرقه

‏اتحاد و برادری خود را حفظ کنید و از راه تفرقه و اختلاف، مجال فعالیت‏‎ ‎‏مجدد را به دست دشمن ندهید.(271)‏

3 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 128

  • )) حجت الاسلام شیخ فضل الله محلاتی، نمایندۀ امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بعداً در سانحه هوایی به شهادت رسید.
  • )) حضرت آیت الله سید علی خامنه ای که در آن زمان سِمت نمایندگی امام در وزارت دفاع را بر عهده داشتند.
  • )) محمدرضا پهلوی.
  • )) «إِنَّمَا المُؤمِنُونَ اِخْوَةٌ؛ جز این نیست که مؤمنین با هم برادرند»؛ (حجرات / 10).
  • 1. فرمان مهم حضرت امام به نیروهای مسلح و مردم در رابطه با همدلی و انسجام در برابر تجاوز دشمن.
  • )) مبارزین مسلمان کُرد که با نام پیشمرگان، همدوش با دیگر هموطنان خویش با متجاوزین بعثی و گروهکهای ضدانقلاب به نبرد برخاسته بودند.
  • )) پاسخ به تلگرام رئیس جمهور وقت، ابوالحسن بنی صدر، به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام در تصرف ارتفاعات «الله اکبر».
  • )) حدیث نبوی: «دست خدا با جماعت است»؛ ترمذی؛ صحیح؛ ج 3، ص 316.
  • )) اشاره به حدیث نبوی؛ بحارالانوار؛ ج27، ص68.
  • )) اشاره است به آیۀ 103 از سوره آل عمران.