نظامیان جمهوری اسلامی
برخورداری از حمایت مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

برخورداری از حمایت مردم

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری از حمایت مردم 

‏ ‏

‏ ‏

رأفت مردم با قوای مسلح 

‏می بینید که الآن شماها وقتی در آغوش مردم می روید، با کمال‏‎ ‎‏خوشرویی و کمال رأفت، با شما رفتار می کنند، برای شما شعار می دهند،‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 47

‏برای ارتش شعار می دهند. و این بهترین چیزی ‏‏[‏‏است‏‎ ‎‏]‏‏که برای یک‏‎ ‎‏ملتی است که این استقلال یک ملتی را حفظ می کند، که همه قوا با هم‏‎ ‎‏باشند.(99)‏

21 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری از حمایت مردم

‏شما الآن وقتی که در جمعیتها می روید، مردم برای شما شعار می دهند.‏‎ ‎‏کی همچو مسائلی سابق بود؟ مردم پشت به آنها می کردند. اگر با زور هم‏‎ ‎‏می آوردندشان یک جایی که یک ـ فرض کنید که ـ اشخاصی بودند، آنها با‏‎ ‎‏زور بودند و ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ جمع همراه نبودند. در هر صورت، الآن ما و شما و همۀ‏‎ ‎‏ملت خدمتگزار به اسلام و خدمتگزار به کشور هستیم و باید همه‏‎ ‎‏مجتمعاً با دست واحد، همه یکدست خدمت به این کشور بکنیم تا اینکه‏‎ ‎‏ان شاءالله این کشور به قدرت کاملۀ الهی به پیش برود و شما سرافراز‏‎ ‎‏باشید و کشور ما سرافراز باشد.(100)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انسجام با ملت 

‏انسجامی که امروز بین ملت دلیر و ارتش و سپاه شجاع دیده می شود، در‏‎ ‎‏تاریخ ایران و جهان بی سابقه است.(101)‏

5 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری از حمایت امام

‏اینجانب پشتیبانی خود و ملت شجاع مبارز را از تمام قوای مسلح تکرار‏‎ ‎‏می کنم و به آنان اطمینان می دهم که فداکاری آنان مورد قدردانی و‏‎ ‎‏افتخار ملت است، و فرماندهان قوای مذکور در زیر پرچم پر افتخار اسلام‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 48

‏و مورد حمایت ملت بزرگ ایران می باشند و من عهده دار حمایت آنان‏‎ ‎‏می باشم.(102)‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آسیب ناپذیری قوای مسلح

‏ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح وقتی که پشتوانه شان یک ملت شد، این‏‎ ‎‏آسیب پذیر نخواهد بود.(103)‏

6 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی مردم از قوای مسلح 

‏خداوند تبارک و تعالی نصرت بدهد به آنها و قوت بدهد به آنها. و ملت هم‏‎ ‎‏در دنبالۀ آنها هستند و آنها را تأیید می کنند و آنها را پشتیبانی می کنند،‏‎ ‎‏و مبلغین هم آنها را پشتیبانی می کنند.(104)‏

26 / 2 / 61

*  *  *

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 49