فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مطالب

‏ ‏

عنوان صفحه

‏ ‏

مقدمه··· الف

‏ ‏

فصل اول: کلیات··· 1

     تفاوت قوای مسلح قبل و بعد از انقلاب اسلامی··· 3

     ضرورت وجود قوای مسلح··· 7

     حمایت امام از قوای مسلح··· 8

     جایگاه قوای مسلح··· 23

‏ ‏

فصل دوم: ویژگیهای قوای مسلح··· 31

     نظامیان صدر اسلام··· 33

     نظامیان جمهوری اسلامی··· 37

‏          دفاع از اسلام و نگهبانی از کشور··· 37‏

‏          رأفت با یکدیگر، شدت بر دشمنان··· 44‏

‏          پیروی از پیامبر و ائمه اطهار(ع)··· 45‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه V

‏          برخورداری از حمایت مردم··· 47‏

‏          فداکاری و شهادت طلبی··· 49‏

‏          برخورداری از ایمان و استقامت··· 57‏

‏          انس با دعا و مناجات··· 62‏

     صفات اخلاقی فرماندهان اسلام··· 66

‏ ‏

فصل سوم: اهداف و مأموریتهای قوای مسلح··· 71

     پاسداری و دفاع از اسلام··· 73

     حفظ امنیت ملی··· 77

     وحدت و هماهنگی نیروها··· 85

     خودکفایی دفاعی··· 128

     تقویت بنیه دفاعی کشور··· 137

     حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر دشمن··· 139

‏ ‏

فصل چهارم: نظم و سلسله مراتب در قوای مسلح··· 143

     مفهوم نظم و سلسله مراتب··· 145

     ضرورت وجود نظم و توجه به آن··· 147

     رعایت سلسله مراتب··· 157

‏ ‏

فصل پنجم: مسئولیت متقابل مردم و قوای مسلح··· 163

     حمایت مردم از قوای مسلح··· 165

     خدمتگزاری قوای مسلح به مردم··· 176

     وحدت مردم و قوای مسلح··· 185

‏ ‏

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VI

فصل ششم: هشدارها و رهنمودها··· 189

     پرهیز از گروه گرایی و ورود در احزاب سیاسی··· 191

     ممانعت از نفوذ دشمن در صف قوای مسلح··· 197

     رعایت اخلاق در عملکرد قوای مسلح··· 214

‏ ‏

فصل هفتم: نقش قوای مسلح در دفاع مقدس··· 219

     متوقف کردن دشمن··· 221

     تاخت بر دشمن و بیرون راندن آن··· 224

‏ ‏

فصل هشتم: فرامین و انتصابات در قوای مسلح··· 239

     فرامین و پیامهای رسمی··· 241

     انتصابات··· 246

‏ ‏

فهارس··· 251

     فهرست تفصیلی··· 253

     فهرست مآخذ··· 275

     فهرست منابع··· 299

‏ ‏

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VII

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VIII