فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ردیف‏

‏تاریخ‏

‏عنوان‏

‏عنوان کتاب‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏1‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفه امام‏

14

77

2

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

128ـ129

3

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

15

171

4

‏29 / 6 / 61‏

‏پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

16

513 ـ514

5

‏7 / 6 / 63‏

‏پیام به مسلمانان جهان و حجاج ‏

‏صحیفه امام‏

19

28

6

‏19 / 7 / 51‏

‏پیام به عموم مسلمین و دولتهای اسلامی و عربی ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

461ـ462

7

‏16 / 7 / 52‏

‏پیام به سران دولتهای اسلامی و ملل مسلمان ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏2‏

‏8‏

‏2 / 1 / 57‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

358

9

‏4 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

15

519

10

‏9 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور ‏

‏صحیفه امام‏

16

461

11

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفه امام‏

18

95

12

‏15 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی ‏

‏صحیفه امام‏

18

107

13

‏15 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

17

482

14

‏4 / 6 / 63‏

‏پیام به مسلمانان جهان و حجاج ‏

‏صحیفه امام‏

19

31ـ32

15

‏25 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

251ـ252


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 255

16

‏24 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

447

17

‏17 / 8 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران رادیو ـ تلویزیون آلمان غربی ‏

‏صحیفه امام‏

11

4

18

‏24 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جامعه کلیمیان ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

289ـ290

19

‏27 / 8 / 61‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگانی از اقلیتهای مذهبی ‏

‏صحیفه امام‏

17

99

20

‏1 / 10 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

18

263ـ264

21

‏4 / 8 / 43‏

‏پیام به روحانیون و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

411

22

‏17 / 5 / 51‏

‏پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

438

23

‏3 / 5 / 56‏

‏پیام به انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

209ـ210

24

‏29 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

356ـ357

25

‏7 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان مدرسۀ عالی مفیدی ‏

‏صحیفه امام‏

10

392

26

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

13

72

27

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

15

438

28

‏31 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج‏

‏صحیفه امام‏

16

432ـ433

29

‏15 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی ‏

‏صحیفه امام‏

18

106ـ107

30

‏9 / 12 / 66‏

‏سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب الله لبنان ‏

‏صحیفه امام‏

20

485ـ486

31

‏آذر 1341‏

‏نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

109ـ110

32

‏12 / 2 / 42‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

198

33

‏28 / 2 / 42‏

‏پیام به روحانیون و ملت مسلمان ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

230

34

‏13 / 3 / 42‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم‏

‏ صحیفه امام‏

‏1‏

246

35

‏13 / 3 / 42‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

247ـ248

36

‏18 / 1 / 43‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

261ـ262

37

‏21 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

267

38

‏26 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

291ـ305

39

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

386ـ387

40

‏4 / 8 / 43‏

‏پیام به روحانیون و ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

413ـ414


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 256

41

‏26 / 1 / 46‏

‏نامۀ سرگشاده به امیر عباس هویدا ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

125ـ127

42

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

121

43

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

116

44

‏بهمن 1349‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

324

45

‏1 / 4 / 50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

362ـ363

46

‏20 / 6 / 51‏

‏پیام به ملت، علما و روحانیون ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

450ـ451

47

‏23 / 12 / 51‏

‏پیام به علما و امت مسلمان ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

482ـ484

48

‏22 / 7 / 52‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

5 ـ7

49

‏13 / 8 / 56‏

‏نامه تشکر به آقای یاسر عرفات ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

255

50

‏29 / 11 / 56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

345ـ346

51

‏4 / 2 / 57‏

‏مصاحبه با لوسین ژرژ ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

374

52

‏10 / 3 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

410ـ411

53

‏8 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با مجلۀ «الاقتصاد العربی» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

139

54

‏4 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

116

55

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با نشریه لبنانی «اَمَل» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

186ـ187

56

‏24 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری «وفا» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

237ـ238

57

‏25 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

249ـ250

58

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با ککر وفت ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

295

59

‏24 / 10 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

462

60

‏22 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی ‏

‏صحیفه امام‏

14

82ـ83

61

‏اردیبهشت 42‏

‏نامه به علمای یزد ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

186ـ187

62

‏12 / 2 / 42‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

198

63

‏16 / 2 / 42‏

‏پیام به علمای اعلام و فقهای همدان ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

221

64

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

387ـ388


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 257

65

‏18 / 1 / 43‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

262

66

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

32ـ34

67

‏17 / 3 / 46‏

‏پیام به سران دولتهای اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

139

68

‏19 / 7 / 47‏

‏مصاحبه با نمایندۀ «الفتح» ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

199ـ201

69

‏6 / 6 / 47‏

‏نامه به جمعی از فداییان فلسطینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

194ـ195

70

‏20 / 4 / 49‏

‏نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

278

71

‏19 / 7 / 51‏

‏پیام به عموم مسلمین و دولتهای اسلامی و عربی ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

461ـ462

72

‏16 / 7 / 52‏

‏پیام به سران دولتهای اسلامی و ملل مسلمان ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

1ـ2

73

‏21 / 12 / 53‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

74

74

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

34

75

‏بهمن 1349‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

323

76

‏17 / 5 / 51‏

‏پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

438ـ439

77

‏19 / 7 / 51‏

‏پیام به عموم مسلمین و دولتهای اسلامی و عربی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

461

78

‏24 / 12 / 51‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

488

79

‏4 / 7 / 55‏

‏پیام به عموم مسلمین و دانشجویان ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

171ـ172

80

‏2 / 1 / 57‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

358

81

‏9 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

233ـ234

82

‏21 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار مصری ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

458

83

‏19 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اردن و سودان ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

39ـ40

84

‏19 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اردن و سودان ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

41

85

‏24 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأتی از مقامات سوریه ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

274ـ275

86

‏24 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت فلسطینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

546ـ547

87

‏22 / 7 / 58‏

‏بیانات خطاب به هیأت فلسطینی ‏

‏صحیفه امام‏

10

284ـ285

88

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگرۀ آزادی قدس ‏

‏صحیفه امام‏

13

83ـ84

89

‏28 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

13

279


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 258

90

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

15

437ـ438

91

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

15

438ـ439

92

‏23 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش ‏

‏صحیفه امام‏

16

324ـ325

93

‏23 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش ‏

‏صحیفه امام‏

16

326

94

‏25 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفه امام‏

16

378ـ379

95

‏25 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفه امام‏

16

381

96

‏9 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور ‏

‏صحیفه امام‏

16

459

97

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

18

126ـ127

98

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

18

145ـ146

99

‏29 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور‏

‏ صحیفه امام‏

18

226

100

‏16 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

356

101

‏26 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری لیبی ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

1ـ2

102

‏2 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «السفیر» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

82

103

‏14 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با مجلۀ «فردای افریقا» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

176

104

‏5 / 1 / 58‏

‏پیام به مسلمانان جهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

410

105

‏5 / 1 / 58‏

‏پیام به مسلمانان جهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

410

106

‏17 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر سومالی ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

198

107

‏10 / 2 / 58‏

‏نامه به آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه‏

‏ صحیفه امام‏

‏7‏

168

108

‏10 / 2 / 58‏

‏پیام به آقای معمر قذافی ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

170

109

‏8 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت الجزایر ‏

‏صحیفه امام‏

10

396

110

‏28 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری ‏

‏صحیفه امام‏

11

327ـ328

111

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج ‏

‏صحیفه امام‏

13

208ـ209

112

‏15 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

14

50


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 259

113

‏29 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدای کشورهای اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

14

136ـ137

114

‏6 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای سازمان جنبش امل ‏

‏صحیفه امام‏

15

339ـ340

115

‏25 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید ‏

‏صحیفه امام‏

15

369ـ372

116

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

15

438

117

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

16

264ـ265

118

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

16

293ـ294

119

‏6 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

16

363ـ364

120

‏9 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور ‏

‏صحیفه امام‏

16

460ـ461

121

‏28 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی ‏

‏صحیفه امام‏

16

503ـ506

122

‏29 / 6 / 61‏

‏پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

16

510ـ511

123

‏29 / 6 / 61‏

‏پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

16

515ـ516

124

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

18

330ـ331

125

‏21 / 11 / 66‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت ‏

‏صحیفه امام‏

20

473

126

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

20

320

127

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

21

81

128

‏2 / 1 / 57‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

358

129

‏4 / 1 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

361ـ362

130

‏4 / 2 / 57‏

‏مصاحبه با لوسین ژرژ ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

374

131

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

187

132

‏28 / 6 / 57‏

‏نامه تشکر به یاسر عرفات ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

477

133

‏20 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله «القومی العربی» ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

440ـ441

134

‏20 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه لبنانی «النهار» ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

443ـ444

135

‏24 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه آلمانی «دنیای سوم» ‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

510

136

‏8 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

139


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 260

137

‏2 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «السفیر» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

82

138

‏2 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «السفیر» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

82

139

‏28 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

41

140

‏10 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

148

141

‏10 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

148

142

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

186

143

‏18 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

195

144

‏20 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «سی. بی. اس» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

207

145

‏23 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با نشریه «اونیتا» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

231

146

‏24 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری «وفا» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

236ـ240

147

‏10 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با مجله هفتگی «بیروت» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

305ـ306

148

‏14 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با گروهی از خبرنگاران ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

340

149

‏15 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون «بی. بی. سی» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

349

150

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون فرانسه ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

380

151

‏3 / 11 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

521

152

‏13 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

469

153

‏28 / 11 / 57‏

‏گفتگو با یاسر عرفات ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

178ـ182

154

‏13 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

468ـ469

155

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

502ـ503

156

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت نمایندگی عربستان سعودی ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

66

157

‏30 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان ‏

‏صحیفه امام‏

12

318ـ319

158

‏19 / 3 / 58‏

‏پیام به شیعیان لبنان ‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

70

159

‏3 / 5 / 58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

237

160

‏3 / 5 / 58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

239


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 261

161

‏24 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأتی از مقامات سوریه ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

274ـ275

162

‏26 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

281

163

‏7 / 7 / 58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

10

159ـ160

164

‏8 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت الجزایر ‏

‏صحیفه امام‏

10

396

165

‏10 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع سفیران ممالک اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

10

417ـ418

166

‏4 / 9 / 58‏

‏پیام به جنبشهای آزادیبخش جهان ‏

‏صحیفه امام‏

11

110ـ111

167

‏11 / 11 / 58‏

‏پیام تشکر به آقای یاسر عرفات ‏

‏صحیفه امام‏

12

134

168

‏22 / 11 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

12

148

169

‏1 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

12

202ـ203

170

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

13

74

171

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

13

82

172

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس ‏

‏صحیفه امام‏

13

89

173

‏13 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت بررسی جنگ تحمیلی ‏

‏صحیفه امام‏

14

180ـ181

174

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

15

171ـ172

175

‏17 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور ‏

‏صحیفه امام‏

15

286

176

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

15

439ـ440

177

‏7 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

15

452ـ453

178

‏4 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

15

518ـ519

179

‏20 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

15

474

180

‏21 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی ‏

‏صحیفه امام‏

16

37ـ39

181

‏22 / 11 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

16

47

182

‏12 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏ صحیفه امام‏

16

158

183

‏12 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

16

159

184

‏25 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت فلسطین و امت اسلام ‏

‏صحیفه امام‏

16

190ـ191

185

‏13 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و فرماندهان سپاه‏

‏صحیفه امام‏

16

289


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 262

186

‏22 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش ‏

‏صحیفه امام‏

16

318ـ319

187

‏23 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش ‏

‏صحیفه امام‏

16

329ـ330

188

‏25 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفه امام‏

16

382

189

‏31 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج ‏

‏صحیفه امام‏

16

432

190

‏14 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع هیأتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها ‏

‏صحیفه امام‏

16

479ـ481

191

‏17 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رهبران مسلمان بنگلادش ‏

‏صحیفه امام‏

16

490

192

‏29 / 6 / 61‏

‏پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

16

516ـ517

193

‏4 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام ‏

‏صحیفه امام‏

18

156

194

‏16 / 9 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری‏

‏صحیفه امام‏

18

239ـ240

195

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏ صحیفه امام‏

20

322

196

‏9 / 12 / 66‏

‏سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب الله لبنان ‏

‏صحیفه امام‏

20

486

197

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

21

398

198

‏16 / 5 / 58‏

‏پیام به مسلمین ایران و جهان ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

267

199

‏25 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

276ـ279

200

‏26 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

280ـ281

201

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

13

78ـ79

202

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

13

80ـ81

203

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس ‏

‏صحیفه امام‏

13

90

204

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس ‏

‏صحیفه امام‏

13

92

205

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفه امام‏

15

59ـ61

206

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفه امام‏

15

62

207

‏25 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفه امام‏

16

381

208

‏3 / 8 / 58‏

‏پیام به مسلمین و حجاج ‏

‏صحیفه امام‏

10

340


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 263

209

‏22 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعه سراسر کشور ‏

‏صحیفه امام‏

17

38ـ39

210

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفه امام‏

18

97ـ98

211

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

20

311ـ321

212

‏22 / 1 / 67‏

‏بیانات در جمع مسئولان برگزاری حج ‏

‏صحیفه امام‏

21

22

213

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

21

84ـ85

214

‏28 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی ‏

‏صحیفه امام‏

13

280

215

‏27 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

15

239ـ240

216

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

18

145

217

‏22 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش ‏

‏صحیفه امام‏

16

322ـ323

218

‏23 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش ‏

‏صحیفه امام‏

16

327ـ329

219

‏6 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

16

363ـ364

220

‏16 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعه استان زنجان ‏

‏صحیفه امام‏

16

302ـ303

221

‏17 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفه امام‏

16

308ـ309

222

‏4 / 6 / 63‏

‏پیام به مسلمانان جهان و حجاج ‏

‏صحیفه امام‏

19

30

223

‏2 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و دانشجویان خارج از کشور ‏

‏صحیفه امام‏

15

129ـ130

224

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به مسلمین جهان و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفه امام‏

15

170ـ171

225

‏17 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور ‏

‏صحیفه امام‏

15

284

226

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

15

441

227

‏21 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏ صحیفه امام‏

16

36ـ37

228

‏24 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز ‏

‏صحیفه امام‏

16

108

229

‏18 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام ‏

‏صحیفه امام‏

16

91

230

‏14 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

16

164ـ 165


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 264

231

‏11 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی قضایی ‏

‏صحیفه امام‏

16

282

232

‏31 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج ‏

‏صحیفه امام‏

16

433

233

‏31 / 6 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

16

519ـ520

234

‏12 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام ‏

‏صحیفه امام‏

17

209ـ210

235

‏6 / 8 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه ‏

‏صحیفه امام‏

19

95

‏ ‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 265

‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 266