بخش چهارم: تلاش دشمنان در بازداشتن ایران از پیشتازی در مبارزه
اتهامات بی پایه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اتهامات بی پایه

اتهامات بی پایه

‏ ‏

‏ ‏

پیوند ایران و اسرائیل، اتهام پوچ و بچگانه

‏ما توقع نداریم از امثال سادات و صدام که سرسپردۀ کشورهای‏‎ ‎‏قدرتمند هستند و سرسپردۀ امریکا هستند و در مملکت اسلامی،‏‎ ‎‏پایگاه برای کفار و برای ستمگران و برای امریکا می سازند و اجازه‏‎ ‎‏می دهند که بسازند. ما از آنها توقع نداریم؛ برای اینکه آنها به‏‎ ‎‏اسلام اعتقادی ندارند و آنها نوکرند؛ نوکر امریکا هستند و هرچه‏‎ ‎‏او امر کند، عمل می کنند؛ چنانچه این هجومی که به کشور اسلامی‏‎ ‎‏کردند، بدون هیچ بهانه، به امر قدرتهای بزرگ و خصوص امریکا‏‎ ‎‏انجام گرفت. از آنها ما توقعی نداریم. البته آنها باید با طرق مختلف‏‎ ‎‏با ما مخالفت کنند و ما هم نشسته ایم اینجا که مخالفتهای آنها را‏‎ ‎‏خنثی کنیم و گوش کنیم. آنها برای یک کشوری که از اول با این‏‎ ‎‏طایفۀ صهیونیسم ملعون مخالفت کرده اند و ما که قبل از این‏‎ ‎‏انقلاب در زمان رژیم منحط پهلوی دائماً مخالفت کرده ایم با آن‏‎ ‎‏رژیم فاسد، آنها ما را متهم می کنند به اینکه ما از اسرائیل اسلحه‏‎ ‎‏می آوریم. ما اسرائیل را قابل آدم نمی دانیم تا اینکه با او یک ربطی‏‎ ‎‏داشته باشیم. ما بیش از بیست سال است که هرجا صحبت‏‎ ‎‏شده است، در هر جا اعلامیه پخش شده است، یکی از اموری که‏‎ ‎‏در رأس مسائل ما بوده است اسرائیل بوده است و ستمگری‏‎ ‎‏اسرائیل. در صورتی که بسیاری از سران ممالک اسلامی یک قدم‏‎ ‎‏همراه نبودند که مخالفت با اسرائیل کنند.‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 195

‏     همین صدامی که این بساط را درست کرد و با آن طور که‏‎ ‎‏می گویند، با نظر خودش برای نجات از این ننگی که بار آورده و‏‎ ‎‏حمله به ایران اسلامی کرده است و به شکست رسیده است، برای‏‎ ‎‏سرپوش ‏‏[‏‏گذاشتن‏‏]‏‏ روی این جنایت، اسرائیل را وادار می کند که‏‎ ‎‏یک مرکزی را که آنها دارند، آن مرکز را بمباران کنند تا یک‏‎ ‎‏وسیله ای بشود برای اینکه گفته بشود اسرائیل مخالف با صدام‏‎ ‎‏است، مخالف با دولت بعث عراق است. دنبال ‏‏[‏‏می کنند،‏‎ ‎‏]‏‏یک‏‎ ‎‏بهانه ای پیدا می کنند، یک بهانۀ پوچی پیدا می کنند که خیر،‏‎ ‎‏اسرائیل با صدام مخالف است، لکن با ماها پیوند دارد. این یک‏‎ ‎‏حرف پوچ بچه گانه است که به خیال خودشان، می خواهند ما را در‏‎ ‎‏بین ممالک اسلامی، طرفدار اسرائیل حساب کنند، در صورتی که‏‎ ‎‏ما از اوّلی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از‏‎ ‎‏مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برود و آنها نمی توانند‏‎ ‎‏که یک همچو مطلب فاسدی را به کرسی بنشانند. لکن این‏‎ ‎‏برادرهایی که از خارج کشور آمده اند اینجا، بررسی کنند این‏‎ ‎‏مسائل را، ببینند که ما با سلاح اسرائیل می خواهیم جنگ بکنیم یا‏‎ ‎‏با سلاح ایمان جنگ می کنیم.(223)‏

2 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

تهمت رابطه ایران و اسرائیل، راهی برای تفرقه

‏طرح اختلاف بین مذاهب اسلامی از جنایاتی است که به دست‏‎ ‎‏قدرتمندان که از اختلاف بین مسلمانان سود می برند و عمال از‏‎ ‎‏خدا بیخبر آنان از آن جمله وعاظ السلاطین که از سلاطین جور،‏‎ ‎‏سیاهروی ترند، ریخته شده و هر روز بر آن دامن می زنند و گریبان‏‎ ‎‏چاک می کنند و در هر مقطع به امید آنکه اساس وحدت بین‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 196

‏مسلمین را از پایه ویران نمایند، طرحی برای ایجاد اختلاف عرضه‏‎ ‎‏می دارند. و اخیراً در بوقهای تبلیغاتی تهمت مفتضحانۀ رابطۀ ایران‏‎ ‎‏با اسرائیل و خریداری اسلحه را پیش کشیده اند به امید آنکه‏‎ ‎‏اعراب را از ایران جدا کنند و بین مسلمانان دشمنی ایجاد نموده‏‎ ‎‏راه را برای ابرقدرتها باز و سلطۀ آنان را هر چه بیشتر افزایش‏‎ ‎‏دهند، لیکن چه شخص مطلعی است که نداند ایران دشمن‏‎ ‎‏سرسخت اسرائیل بوده و هست، و نداند که یکی از موارد اختلاف‏‎ ‎‏ما با شاه مخلوع، روابط دوستانۀ او با اسرائیل بود. و چه کسی‏‎ ‎‏است که نداند ما بیشتر از بیست سال است که در خطابه ها و‏‎ ‎‏اعلامیه ها اسرائیل را همردیف امریکا در ستمگری و دنبالۀ او در‏‎ ‎‏تجاوز و غارتگری محکوم کردیم. و کیست که نداند در طول‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی و در شور تظاهرات میلیونی، ملت مسلمان ایران،‏‎ ‎‏اسرائیل را در ردیف امریکا دشمن خود خواند و نفت را بر روی‏‎ ‎‏آنان بست و خشم و نفرت خود را نثار هر دو کرد. تعجب که این‏‎ ‎‏نغمۀ مشئوم از گلوی امریکا مادر نامشروع اسرائیل و صدام برادر‏‎ ‎‏کوچک بگین سرداده شد و بوقهای تبلیغاتی آنان، خصوصاً امریکا‏‎ ‎‏به طور وسیعی در پخش آن کوشیدند، چه! که آن ضربه که این دو‏‎ ‎‏از اسلام واقعی خورده اند، دیگران نخورده اند، و آن نگرانی که‏‎ ‎‏آنان از وحدت برادران مسلمان عرب با ایران دارند، دیگران‏‎ ‎‏ندارند. امریکا نگران منافع خود در منطقه است و صدام نگران‏‎ ‎‏سقوط و ننگ ابدی برای خویش است. باید مسلمانان و خصوصاً‏‎ ‎‏برادران عرب ما بدانند که مسئله، اسرائیل و ایران نیست، مسئلۀ‏‎ ‎‏اصلی برای جهانخواران شرق و غرب، اسلام است که می تواند‏‎ ‎‏مسلمانان جهان را تحت پرچم پر افتخار توحید مجتمع و دست‏‎ ‎‏جنایتکاران را از کشورهای اسلامی و از سلطه بر مستضعفان جهان‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 197

‏کوتاه و مکتب ارزشمند و مترقی الهی را بر جهان عرضه نماید.‏‎ ‎‏جهان عرب باید بداند امروز ضربه ای که صدام و سادات به آنها‏‎ ‎‏زده اند چنان وحشتناک است که تنها با اتحادشان می توانند جبران‏‎ ‎‏نمایند. امروز سادات با دستگیری وسیع برادران مسلمانمان در‏‎ ‎‏مصر خدمت خود را به اسرائیل به اتمام رسانده است. اتحاد او با‏‎ ‎‏امریکا و اسرائیل آبروی ملت عرب را ریخته است. اتحاد با‏‎ ‎‏اسرائیلی که این روزها علاوه بر جنایاتش در منطقه، دست به‏‎ ‎‏جنایت بزرگ دیگری زده است و آن حفاری در مسجد اقصیٰ قبلۀ‏‎ ‎‏اول مسلمین است که با سست شدن پایه های این مسجد خدای‏‎ ‎‏ناکرده قبلۀ اول مسلمین خراب خواهد شد و اسرائیل به آرزوی‏‎ ‎‏پست خود خواهد رسید.(224)‏

15 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئه صدام برای متهم کردن ایران

‏هر روز یک جور، یک نحو یک توطئه انجام می دهد، یک روز با‏‎ ‎‏اسرائیل می سازد و یک جایی از کشور خودش را بمباران می کند،‏‎ ‎‏یک بنگاهی را بمباران می کند و به گردن ایران می گذارد و ایران را‏‎ ‎‏با اسرائیل موافق می داند، هم پیمان می داند؛ ایرانی که از قبل از‏‎ ‎‏انقلاب با اسرائیل مخالف بوده است و از اول انقلاب تاکنون‏‎ ‎‏همیشه مخالف بوده است و اعلام مخالفت کرده و همه چیز را به‏‎ ‎‏روی او و دوستان او بسته است، این ایران را می گوید مخالف با‏‎ ‎‏اسرائیل نیست، بلکه هم پیمان با اسرائیل است.(225)‏

17 / 7 / 60 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 198

اتهام خرید اسلحه از اسرائیل

‏آنها هر تهمتی می خواهند می زنند به کشور اسلام، به کشور ایران،‏‎ ‎‏که از اولی که نهضت پیدا شده است و قبل از او این ملت با اسرائیل‏‎ ‎‏مخالف بوده است و یکی از مخالفتهایی که با محمدرضای معدوم‏‎ ‎‏داشتند همین بود که چرا به اسرائیل کمک می کند. حالا این‏‎ ‎‏بوقهایی که از گلوی امریکا و از گلوی بستگان امریکا به او نفخ‏‎ ‎‏می شود، اینها ایران را متهم می کنند که اسلحه از اسرائیل‏‎ ‎‏می خرد.(226)‏

25 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات سران مسلمین بر علیه مسلمین

‏چه شده است مسلمین را و چه شده است سران مسلمین را که‏‎ ‎‏همۀ حیثیت و آبروی خودشان را نثار امریکا کرده اند؟ چه شده‏‎ ‎‏است اینها را که خزاین بزرگ اسلامی را که مال ملتهای پابرهنۀ‏‎ ‎‏ضعیف است به امریکا تقدیم می کنند و امریکا در مقابل این تقدیم‏‎ ‎‏از اسرائیل طرفداری می کند و می گوید که اسرائیل را ما به اینها‏‎ ‎‏نمی فروشیم؟ چه شده است مسلمین را؟ چرا باید مسلمین اینطور‏‎ ‎‏باشند؟ چرا باید دستگاههای تبلیغات مسلمین بر ضد یک دسته‏‎ ‎‏از مسلمین که می خواهند خودشان را نجات بدهند از سلطه های‏‎ ‎‏خارجی و از دزدهای بین المللی، این تبلیغات به ضد همین طایفه‏‎ ‎‏هستند؟ چه شده است که جبهه بندی می کنند در مقابل ایران؟‏‎ ‎‏مگر ایران چه کرده است؟ چه شده است که بعض از روحانیون‏‎ ‎‏درباری، ایران را تکفیر می کنند؟ قرآن تصریح می کند که اگر کسی‏‎ ‎‏ادعای اسلام کرد، او را مسلم بدانید، از او قبول کنید، او را رد‏‎ ‎‏نکنید. اینها از اسلام چه خبر دارند؟ ما فریاد می کنیم که ما مسلم‏‎ ‎‏هستیم، و می خواهیم قرآن کریم و دستورات رسول اکرم را در این‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 199

‏کشور پیاده کنیم. و ما بیشتر از بیست سال مخالفت خودمان را با‏‎ ‎‏اسرائیل و با امریکا اعلام کرده ایم و باز این نویسندگان مجلات،‏‎ ‎‏روزنامه ها و این گویندگان رادیوها ما را متهم می کنند که با اسرائیل‏‎ ‎‏دوستی داریم. ما با اسرائیل دوستی داریم یا آنهایی که می بینند و‏‎ ‎‏مشاهده می کنند که اسرائیل با مسلمین دارد چه می کند؟ اسرائیل‏‎ ‎‏لبنان را به چه حالت کشانده است؟ و اسرائیل با سوریه چه دارد‏‎ ‎‏می کند؟ بلندیهای جولان را به کشور خودش متصل کرده است و‏‎ ‎‏آمالش بیشتر از اینهاست، لکن شما می گویید که ما او را‏‎ ‎‏می خواهیم ‏‏[‏‏به رسمیت‏‏]‏‏ بشناسیم. ما دوستی داریم با او که بیش از‏‎ ‎‏بیست سال است فریاد کرده ایم این غدۀ سرطانی را اجتماع کنید و‏‎ ‎‏از بین مسلمین بیرون کنید، بیت المقدس را از او بگیرید،‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی را از این غده سرطانی آزاد کنید یا شما که‏‎ ‎‏اسرائیل را می خواهید با حیله هایی ‏‏[‏‏به رسمیت‏‏]‏‏ بشناسید و یک‏‎ ‎‏کشور در مقابل اسلام و هوادار یک همچو کشوری باشید که‏‎ ‎‏ظلمش بر همه جهانیان واضح است؟ و شما جرأت دارید در مقابل‏‎ ‎‏خدا ایستاده اید و دشمن خدا و دشمن سرسخت مسلمین را‏‎ ‎‏می خواهید سلطه به او بدهید و می خواهید آرامش به او بدهید و‏‎ ‎‏می خواهید بشناسید؟ شما اسرائیل را بشناسید، او شما را‏‎ ‎‏نمی شناسد. و شما ایستادید و نشستید تا اسرائیل بر همۀ شما‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ حکومت کند.(227)‏

21 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

شایعه همکاری ایران و اسرائیل، خوش رقصی برای امریکا

‏یک طیاره از یک جا عبور می کند، یک جایی دیگر ساقط می شود،‏‎ ‎‏شایعه درست می کنند که اسرائیل داشت همراهی می کرد و‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 200

‏اسنادش موجود است. این کدام اسناد؟! یک کشوری که بیست و‏‎ ‎‏چند سال است با اسرائیل مخالفت کرده، دست اسرائیل را از‏‎ ‎‏نفتش کوتاه کرده، روابط بکلی قطع است و او را غاصب می داند و‏‎ ‎‏مسلمین را دعوت به اتحاد می کند که این را باید بیرون بکنید و او‏‎ ‎‏به ریش مسلمین دارد می خندد و امریکای فاسد هم همین طور،‏‎ ‎‏باز این مسلمین از اسرائیل دست برداشتند و می خواهند با او‏‎ ‎‏مصالحه کنند بعضی از آنها به تبع امر امریکا، و همۀ تبلیغات‏‎ ‎‏خودشان را متمرکز کردند به ضد ایران. یک دفعه از خودشان‏‎ ‎‏نمی پرسند که آخر قضیه چیست؛ اینقدر سرسپردگی به امریکا،‏‎ ‎‏اینقدر سرسپردگی و ترس. ذخایر خودتان را تقدیم امریکا می کنید‏‎ ‎‏و با او هم روابط دارید و از او هم عذر می خواهید و خوش خدمتی‏‎ ‎‏و خوش رقصی هم می کنید.(228)‏

24 / 12 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضدانقلاب فراری، مروّج شایعه خرید اسلحه از اسرائیل

‏این بدبختهایی که از ایران فرار کرده اند یا در خارج بوده اند و به تبع‏‎ ‎‏طمعهای پوچ شیطانی نشسته اند و صحبت می کنند و دروغپردازی‏‎ ‎‏می کنند ـ و یکی از دروغهای بزرگشان که در رادیوها هر شب‏‎ ‎‏شاید باشد ـ و همین دیشب دو مرتبه یا سه مرتبه بود، اینکه ایران‏‎ ‎‏از اسرائیل ابزار جنگ می آورد و می خرد. ایرانی که بیست سال‏‎ ‎‏است با اسرائیل در جنگ است، اسرائیل را می کوبد و به حسب‏‎ ‎‏حکم شرعش  با اسرائیل نمی تواند هیچ تناسبی داشته باشد و‏‎ ‎‏نخواهد داشت. چند مرتبه، همین دیشب بود که از کی گفته است‏‎ ‎‏که اینها از اسرائیل چیز می خرند ـ آنها هم در خارج نشسته اند و‏‎ ‎‏فکر این را می کنند که بیایند ایران بعد از اینکه شما جوانها‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 201

‏جانبازی خودتان را کردید، ایران را تسلیم یک دسته اشخاص‏‎ ‎‏منحرف کنند، اینها هم افکارشان مثل افکار همان صدام‏‎ ‎‏است.(229)‏

18 / 12 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضدیت با اسرائیل و امریکا

‏ما از روز اول و اشخاصی که توجه به این مسائل دنیائی ـ آن چیزی‏‎ ‎‏که بر دنیا می گذرد ـ داشته اند، ‏‏[‏‏می دانند که‏‏]‏‏ از اول با اسرائیل‏‎ ‎‏مخالف بوده ایم. بیشتر از بیست سال است که صحبتهای ما‏‎ ‎‏همیشه راجع به این بود که اسرائیل نباید یک کشور مستقلی باشد،‏‎ ‎‏و باید این ظالم را از این دنیا برداشت، خطر دارد، خطرناک است.‏‎ ‎‏لکن تا حالا هم همین کشورهایی که می گویند ما مسلمان هستیم و‏‎ ‎‏اسلامی هستیم، تا حالا هم ما را با اسرائیل همدست می دانند! ما‏‎ ‎‏که از اوّل امریکا را ظالم می دانستیم و ستمگر می دانستیم، و کشور‏‎ ‎‏خودمان را در دامان او به واسطه خیانت حکومت سابق اینجا، در‏‎ ‎‏دامن او می دیدیم هست، مخالفت کردیم با او، مردم قیام کردند و‏‎ ‎‏«مرگ بر امریکا» گفتند و عمل هم کردند و آن لانه جاسوسی را هم‏‎ ‎‏گرفتند و عذرشان را خوب خواستند، همه رفتند سراغ کارشان، تا‏‎ ‎‏امروز هم به ما گفته می شود که اینها با امریکا همدست اند! کانّه‏‎ ‎‏امریکا و ما ـ هر دو با هم همدست هستیم ـ که با امریکا مجادله‏‎ ‎‏کنیم! این جز انحطاط اخلاقی است که در این سران‏‎ ‎‏کشورها‏‏[‏‏ست،‏‏]‏‏ بسیاری از کشورها رو به سراشیبی دارند‏‎ ‎‏می روند؟ صدام را وادار کردند که به این کشور اسلامی حمله‏‎ ‎‏کند.(230)‏

14 / 1 / 61 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 202

بدنام کردن ایران با شایعه خرید اسلحه از اسرائیل

‏من اعلام یک خطری هم برای شما می کنم که از صدام بعید‏‎ ‎‏نمی دانم، و آن اینکه صدامی که در حال مردن است یک وقت‏‎ ‎‏عده ای از شما را بکشد و گردن ایران بگذارد، برای اینکه شما را‏‎ ‎‏وادار کند که مخالفت کنید، خوف این مطلب زیاد است.‏‎[1]‎‏ شما از‏‎ ‎‏این جانی خیال نکنید که هیچ کاری برنمی آید؛ این جانی، جنایت‏‎ ‎‏زیاد از او می آید و این جنایت به نظر انسان نزدیک است؛ همان‏‎ ‎‏طوری که یک جاهایی را می زند و می گوید ایران زده است، و‏‎ ‎‏خودش با اسرائیل رفیق و دوست و برادر است و می گوید که‏‎ ‎‏اسلحه از اسرائیل می آید و حالا هم ابرقدرتها و گویندگان آنها با‏‎ ‎‏این مانورهای مضحک یکی از این ور می گیرد، یکی از آن ور. یکی‏‎ ‎‏می گوید که من به اطلاع امریکا بودم، امریکا می گوید که من گفتم‏‎ ‎‏آن قدر کار نکن و مجلسشان می گوید که چرا این کار را کردی.‏‎ ‎‏مطلب را مسلم همه شان می گیرند که ای مردم بدانید که این‏‎ ‎‏اسرائیل به ایران اسلحه فرستاده و همۀ اینها و خود اسرائیل هم‏‎ ‎‏این مطلب را احراز کرده است که اگر اسرائیل انگشتش را به بحر‏‎ ‎‏محیط بزند، نجس می شود، چون این را احساس کرده است.‏‎ ‎‏می خواهد با اینکه «من کمک کرده ام» ایران را بدنام بکند، از باب‏‎ ‎‏اینکه می داند که موافقت او با ایران، بدنام کردن ایران است،‏‎ ‎‏خودش هم این را احساس کرده است.(231)‏

11 / 3 / 61 

‏ ‏

‏ ‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 203

اتهام به جمهوری اسلامی

‏شما خیال می کنید اسرائیل قانع به این امور است؟ اسرائیل بنایش‏‎ ‎‏بر این است که همۀ این مسلمین را از بین ببرد، امریکا هم بنایش بر‏‎ ‎‏این است که اسلام نباشد در کار. اینها برای اینکه جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، اسم «اسلام» را دارد و می خواهد به اسلام عمل می کند،‏‎ ‎‏همه با آن مخالفت کردند؛ مخالفت کردند از حیث تبلیغات،‏‎ ‎‏می گویند که ماها امریکایی هستیم! می گویند که ما اسرائیلی‏‎ ‎‏هستیم! مایی که بیست سال بیشتر است، بیست سال حتماً بیشتر‏‎ ‎‏است فریاد زده ایم که گرفتاری مردم از دست امریکاست و از‏‎ ‎‏اسرائیل، ما اسرائیلی هستیم، اما آنهایی که نشستند آنجا و‏‎ ‎‏اسرائیل دارد می رود ممالک خودشان را از بین می برد، آنها نخیر،‏‎ ‎‏همه مخالف اسرائیل هستند! اگر مخالفید، چه کردید؟ چه عملی‏‎ ‎‏انجام دادید؟(232)‏

31 / 5 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رسوایی توطئه گران

‏در سال گذشته توطئه گران مطبوعات و بازیگران رسانه های‏‎ ‎‏گروهی وابسته به امریکا و صهیونیسم با کمال وقاحت ایران را‏‎ ‎‏متهم می کردند که از اسرائیل اسلحه وارد می کند و طرفدار‏‎ ‎‏اسرائیل جنایتکار است. اکنون در کنفرانس فاس، فاش و روشن‏‎ ‎‏شد که طرفدار اسرائیل، صدام جنایتکار و اکثر دولتهای منطقه‏‎ ‎‏می باشند. طرفداری از جنایتکاری که با کمال جسارت پس از‏‎ ‎‏آنهمه تبهکاریهایش و خدمتگزاریهای دویله های‏‎[2]‎‏ منطقه، آنان را‏‎ ‎‏به باد مسخره گرفته است و آنان را آنچنان تحقیر نموده که جز خود‏‎ ‎‏آنان هر انسانی را خجلت زده می کند. و خجالت نه از برای سران‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 204

‏این دولتها، بلکه برای انتسابشان به اسلام، و از آن جهت که‏‎ ‎‏متأسفانه امور مسلمانان به دست اینان است. پیامد آن‏‎ ‎‏خدمتگزاریها به این جنایتکار، قتل عام بیگناهان بیروت؛ جنایتی‏‎ ‎‏که عمق آن را ما نمی دانیم. حجم جنایت به قدری بوده است که به‏‎ ‎‏حسب گزارش خبرگزاریها خشم جهانیان را برافروخته است. حتی‏‎ ‎‏جنایتکاران جهان، چون «ریگان» و «حسنی مبارک» را به صورت‏‎ ‎‏ظاهر وادار به محکوم نمودن آن نموده است. حجم جنایت به‏‎ ‎‏گونه ای بوده است که حتی خبرگزاریها و روزنامه های طرفدار‏‎ ‎‏اسرائیل آن را محکوم، و بزرگترین جنایت پس از جنگ جهانی‏‎ ‎‏دوم دانسته اند. و به گونه ای بوده است که حتی خود جنایتکاران‏‎ ‎‏نمونۀ جهان چون اسرائیل و فالانژها و دیگر همدستانشان هر یک‏‎ ‎‏به دیگری نسبت می دهد. و بزرگترین مصیبت برای مسلمانان آن‏‎ ‎‏است که از سران دولتهای منطقه نفس بر نمی آید. و از آن فجیعتر و‏‎ ‎‏ننگ آورتر طرفداری بی قید و شرط بعض حکام منطقه است. و باز‏‎ ‎‏هم در حجاز از جنایت اسرائیل و پدربزرگ او امریکا نمی شود‏‎ ‎‏اسم برد.‏

‏     و ما با سپاس به درگاه پروردگار عالمیان، باز هم مددهای غیبی‏‎ ‎‏را از اسلام و جمهوری اسلامی دریافت می کنیم. و خداوند کید‏‎ ‎‏آنان را که دولت ایران را طرفدار اسرائیل معرفی می کردند به خود‏‎ ‎‏آنان برگرداند، و آنان را نزد ملتها رسوا کرد. و صدام عفلقی که‏‎ ‎‏برای روبه رویی با اسرائیل بهانه می تراشید، و می خواست با آن‏‎ ‎‏بهانه ها خود را از دست مدافعان سلحشور ایران نجات دهد، در‏‎ ‎‏کنفرانس فاس به حمایت و شناسایی اسرائیل و بیمه و امنیت آن‏‎ ‎‏گریبان پاره کرد و ‏وَمَکَرُوا وَ مَکَرَ الله وَ  الله ُ خَیْرُ الْمٰاکِرینَ.‏(233)‏

21 / 6 / 61 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 205

مروّجان شایعه خرید اسلحه از اسرائیل

‏از او اسفناکتر قضیۀ اسرائیل است که بوقهای استعماری تا امروز‏‎ ‎‏هم اسرائیل را دارند ترویج می کنند، و در عین حال ایران را متهم‏‎ ‎‏می کنند که از اسرائیل اسلحه می خرد و با هم هستند، و گاهی هم‏‎ ‎‏می گویند ایرانیها با امریکاییها هستند. ایرانی که از پیشتر یا حدود‏‎ ‎‏بیست سال تا حالا در همۀ صحبتهای گویندگان متوجهشان،‏‎ ‎‏اسرائیل در صدر مسائلشان بوده است و مخالفت با اسرائیل در‏‎ ‎‏صدر مسائلشان بوده است ایران را متهم می کنند به اینکه از‏‎ ‎‏اسرائیل چیز ‏‏[‏‏اسلحه‏‎ ‎‏]‏‏می آورند. آن وقت عراقی که از اسرائیل‏‎ ‎‏پشتیبانی می کند و اسرائیل از او پشتیبانی می کند، او نه، اسرائیلی‏‎ ‎‏نیست؟ او بر ضد اسرائیل است! اینها مصیبتهایی است که مسلمین‏‎ ‎‏نشسته اند گوش و چشم باز و قلبها در عما؛ باید چه کرد؟ ای ائمۀ‏‎ ‎‏جمعۀ بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی، باید چه کرد؟ چرا ما به‏‎ ‎‏این روز نشانده شدیم که امریکا از آن ور دنیا بیاید و مقدرات‏‎ ‎‏کشورهای ما را تعیین کند، و مقدرات علمای اسلام را تعیین کند‏‎ ‎‏ولو با دست دیگران، و بصراحت بگوید که من منفعت دارم در‏‎ ‎‏منطقه، و دخالت آشکار در منطقه بکند و مسلمین نشسته باشند و‏‎ ‎‏ناظر باشند؟ ای ائمۀ جمعۀ همۀ بلاد اسلامی، مردم را آگاه کنید،‏‎ ‎‏این «چرا» را بین مردم بگویید، این «چرا» هم به غرب وارد است و‏‎ ‎‏هم به شرق وارد است.(234)‏

12 / 10 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم ارتباط با اسرائیل

‏و ما تا آخر ایستاده ایم و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر‏‎ ‎‏این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا‏‎ ‎‏نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند.‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 206

‏مادامی که امریکا این طور است و آفریقای جنوبی آن طور عمل‏‎ ‎‏می کند‏‎[3]‎‏ و اسرائیل هست، ما با آنها نمی توانیم زندگی بکنیم.‏‎ ‎‏اسرائیل آدم شدنی نیست. مع ذلک می بینید شیاطین، با این که ما‏‎ ‎‏از بیست سال قبل و در زمان شاه فریاد زدیم و مسلمین را به ادراک‏‎ ‎‏خطر اسرائیل دعوت کردیم، می گویند: ایران با اسرائیل و امریکا‏‎ ‎‏رابطه دارد! ما باید فکر کنیم که یک کشوری هستیم که می خواهیم‏‎ ‎‏خودمان زندگی کنیم و نمی خواهیم دیگران در کار ما دخالت‏‎ ‎‏داشته باشند. و مادامی که روابط ما با خدای تبارک و تعالی محکم‏‎ ‎‏است، کسی نمی تواند به ما آسیب برساند.(235)‏

6 / 8 / 63 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 207

‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 208

  • )) در سال 1361 قرار بود کنفرانس سازمان سران کشورهای اسلامی در عراق تشکیل شود؛ و رژیم عراق برای جلب حمایت خارجی و مصرف داخلی و متحد کردن دولتهای عربی بر علیه ایران دست به بهره برداریهای فراوانی از این امر زد و سخنان امام خمینی(س) موجب تردید برخی از کشورها برای شرکت در کنفرانس گردید. سرانجام این کنفرانس بدون حضور برخی از دولتهای اسلامی و عربی مانند سوریه و لیبی تشکیل گردید.
  • )) دولتهای کوچک.
  • )) اشاره است به رژیم آپارتاید، و اعمال تبعیض نژادی در کشور افریقای جنوبی.