بخش سوم: امام و انقلاب اسلامی، سنگر مقاومت علیه اسرائیل
دعوت به اتحاد و حمایت از مبارزه علیه اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دعوت به اتحاد و حمایت از مبارزه علیه اسرائیل

دعوت به اتحاد و حمایت از مبارزه

علیه اسرائیل

‏ ‏

اجازه حمایت از مبارزان فلسطینی و لبنانی با وجوه شرعی

‏لازم است مسلمین خیراندیش خصوصاً اهالی محترم ایران، که در‏‎ ‎‏خیرات پیشقدم هستند، در این امر حیاتی در اسرع وقت به نجات‏‎ ‎‏آوارگان بی پناه بپاخیزند و با هر وسیلۀ ممکن به کمک آنها بشتابند،‏‎ ‎‏و با احساس مسئولیت در پیشگاه خداوند تعالی از هیچ گونه‏‎ ‎‏مساعدت محترمانه دریغ نکنند. و اگر بخواهند از سهم مبارک امام‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ مصرف آوارگان و جنگزدگان کنند، مجازند تا ثلث‏‎ ‎‏صرف نمایند.(128)‏

2 / 1 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، مصیبت بزرگ مسلمین

‏از مصیبتهای بزرگ مسلمین، قضیۀ اسرائیل تجاوزکار است که‏‎ ‎‏اکنون با مسلمین در حال جنگ و مشغول پیشروی در خاک لبنان‏‎ ‎‏است؛ و از طرف شاه برخوردار از کمک است و دوَل اسلامی غالباً‏‎ ‎‏در این امر مهم حیاتی بی تفاوت هستند، غافل از آنکه اگر در این‏‎ ‎‏پیشرویها خدای نخواسته توفیق پیدا کند، با سایر کشورها به همین‏‎ ‎‏نحو رفتار خواهد کرد. این مصیبتها که ما مبتلای به آن هستیم از‏‎ ‎‏امریکا و اذناب آن است.(129)‏

4 / 1 / 57 

*  *  *

‏ ‏

پایداری در راه وحدت مسلمین علیه اسرائیل

سؤال: ‏[‏‏آیا آرزومند آن هستید که ایران علیه اسرائیل در جرگۀ‏‎ ‎‏کشورهای عربی وارد شود؟‏‏]‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 107

جواب:‏ من همواره مُصراً خواسته ام که مسلمانان سراسر جهان‏‎ ‎‏متحد شوند و بر ضد دشمنانشان از جمله اسرائیل مبارزه کنند.‏‎ ‎‏متأسفانه دعوتهای مرا رژیمهای مختلفی که در کشورهای مسلمان‏‎ ‎‏بر سر کار آمده اند، نشنیدند. من امیدوارم که بالاخره این دعوتها‏‎ ‎‏شنیده شود. من در این راه پایداری خواهم کرد.‏

سؤال: ‏[‏‏آخرین رشتۀ عملیات نظامی اسرائیل منجر به اشغال یک‏‎ ‎‏سرزمین عربی دیگر یعنی جنوب لبنان شده است که مردمانش‏‎ ‎‏شیعه اند. در این باره چه فکر می کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ مردم جنوب لبنان باید به هر وسیله ای که شده به خانه های‏‎ ‎‏خود باز گردند و وظیفه دارند که برای باز پس گرفتن سرزمین خود‏‎ ‎‏مبارزه کنند، پیش از آنکه اسرائیلی ها مردم خودشان را در آنجا‏‎ ‎‏مستقر سازند.(130)‏

16 / 2 / 57 

*  *  *

‏ ‏

بیست سال توصیه به وحدت

‏من قریب بیست سال است که به کشورهای عربی توصیه می کنم‏‎ ‎‏که با هم مجتمع شوید و این مادۀ فساد را طرد کنید. اگر اسرائیل‏‎ ‎‏قدرت پیدا کند، اکتفا به بیت المقدس نمی کند؛ لکن مع الأسف‏‎ ‎‏نصیحت در آنها اثر نمی کند. من از خدا می خواهم که مسلمین را‏‎ ‎‏بیدار کند.(131)‏

17 / 2 / 57 

*  *  *

‏ ‏

ما با شما هم صدا بودیم

‏ما در قضیۀ فلسطین همیشه مخالف با شاه و اسرائیل و پشتیبانان‏‎ ‎‏آنان بوده و با شما هم صدا بودیم و مظالم اسرائیل را به ملتها‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 108

‏رساندیم؛ و حال که ملت ایران در زیر چکمۀ دژخیمان شاه و در‏‎ ‎‏حصار تانکها و توپها و مسلسلهایی است که از سربازان اسرائیلی‏‎ ‎‏در خیابانهای تهران برای کشتار ملت بی دفاع ایران از آنها کمک‏‎ ‎‏گرفته، با ملت مظلوم ما هم صدا شوید و با وسایل تبلیغاتی خود‏‎ ‎‏صدای ما را به عالم برسانید.(132)‏

28 / 6 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت با کشورهای عربی بر علیه اسرائیل

سؤال: ‏[‏‏موضع شما نسبت به اعراب چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ ما دست خود را به سوی کشورهای عربی که به مبارزات‏‎ ‎‏خود علیه اسرائیل ادامه می دهند، دراز کرده و همیشه پشتیبان آنان‏‎ ‎‏در مقابل اسرائیل بوده ایم. امید است ملتهای عرب از مبارزات‏‎ ‎‏ملت ایران دفاع نمایند.(133)‏

20 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همرزمی با برادران فلسطینی

سؤال: ‏[‏‏نظر حضرت آیت الله در مورد جنبش فلسطین و مردم‏‎ ‎‏فلسطین به طور اعم و نسبت به بیت المقدس به طور اخص‏‎ ‎‏چیست؟ چه روابطی بین شما و سازمان آزادیبخش فلسطین وجود‏‎ ‎‏دارد؟‏‏]‏

جواب:‏ ما از سالهای بسیار قبل، همیشه راجع به اسرائیل و‏‎ ‎‏غاصب بودن آن صحبت کرده ایم. همیشه بنای ما این است که در‏‎ ‎‏کنار برادران فلسطینی خود بایستیم و هر وقت هم قدرت پیدا‏‎ ‎‏کنیم، همان طوری که آنها از حقشان دفاع می کنند، ما هم مثل برادر‏‎ ‎‏با آنها همدوش و همرزم خواهیم بود. بیت المقدس باید به‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 109

‏مسلمین برگردد.اسرائیلی ها غاصبند. مع الاسف، من نمی توانم‏‎ ‎‏دوَل عربی را بفهمم که علی رغم تعداد انبوه جمعیت و دارا بودن‏‎ ‎‏همه شکل امکانات مادی فراوان، نمی توانند حقوق و سرزمینهای‏‎ ‎‏خود را بازگردانده، از وطن خود دفاع کنند. و این از جهت‏‎ ‎‏اختلافاتی است که بین آنها وجود دارد. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏اختلافات را رفع کنند و حکومتها به مسائل اسلامی توجه داشته‏‎ ‎‏باشند و به خواست خدا، این مادۀ سرطانی‏‎[1]‎‏ را از سرزمینهای‏‎ ‎‏خود قطع نمایند.(134)‏

20 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بیست سال حمایت از فلسطین

‏رژیم شاه در شرایط فعلی طرفدار اسرائیل است، و من نزدیک‏‎ ‎‏بیست سال است که در اعلامیه ها و سخنرانیهای خود با این امر‏‎ ‎‏مخالفت کرده و طرفداری خود را از مبارزات بحق ملت عرب و‏‎ ‎‏فلسطین اعلام داشته ام.(135)‏

24 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم به رسمیت شناختن اسرائیل

‏ملت مسلمان ایران و هیچ مسلمانی و اصولاً هیچ آزاده ای،‏‎ ‎‏اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و ما همواره حامی برادران‏‎ ‎‏فلسطینی و عرب خود خواهیم بود.(136)‏

26 / 8 / 57 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 110

تعلق قدس به مسلمین

سؤال: ‏[‏‏نظر شما در مورد سرنوشت «قدس» چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ «قدس» متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد.(137)‏

2 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

اتحاد و اتکای به اسلام

سؤال: ‏[‏‏آیا از طرف خود پیامی برای ملت عرب دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ پیام من برای برادران عرب و مسلمان این است که بیایید‏‎ ‎‏اختلافات را کنار بگذارید و دست برادری به یکدیگر بدهید و‏‎ ‎‏همگام و هم پیمان با همۀ برادران مسلمان غیر عرب، تنها اسلام را‏‎ ‎‏تکیه گاه خود قرار دهید. شما با داشتن ذخایر مادی که از حساب‏‎ ‎‏افزون است و از همۀ آنها مهمتر ذخیرۀ الهی و معنوی، که اسلام‏‎ ‎‏است، می توانید قدرتی باشید که هرگز ابرقدرتها هوس تسلط بر‏‎ ‎‏شما را نکنند و اینگونه شما را از چپ و راست، مورد حمله قرار‏‎ ‎‏ندهند و همه چیزتان را غارت نکنند.(138)‏

2 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخراج بیگانگان

‏ما همین نظامیهای امریکا را بیرون می کنیم از ایران. مستشارها را‏‎ ‎‏بیرون می کنیم از ایران. و همان نظامیهای اسرائیل و اینهایی که‏‎ ‎‏دارند زمینهای مردم را می بلعند و از بین می برند منافع مسلمین را،‏‎ ‎‏اینها را ما بیرونشان می کنیم ان شاء الله از ایران.‏

‏     و این دست خداست که این کار را دارد می کند.(139)‏

28 / 8 / 57 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 111

قطع ارتباط با اسرائیل

سؤال‏: ‏‏[‏‏اگر چنانچه شاه برود و دولت مورد نظر حضرتعالی روی کار‏‎ ‎‏آید، چه تغییراتی در روابط دولت شما با اسرائیل رخ خواهد داد؟‏‏]‏

جواب:‏ ما اسرائیل را طرد خواهیم کرد و هیچ رابطه ای با او‏‎ ‎‏نخواهیم داشت. اسرائیل، دولت غاصب است و با ما دشمن.‏

سؤال: ‏[‏‏آیا این بدان معناست که دیگر اسرائیل از ایران نفت‏‎ ‎‏دریافت نخواهد کرد؟‏‏]‏

جواب:‏ نخواهد کرد.(140)‏

10 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرفداری از مظلوم

سؤال: ‏[‏‏آیا این درست است که شما طرفدار اهداف سازمان‏‎ ‎‏آزادیبخش فلسطین هستید؟‏‏]‏

جواب:‏ ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کس در هر کجا که مظلوم باشد‏‎ ‎‏ما طرفدار او هستیم. و فلسطینی ها مظلوم هستند. اسرائیل به آنها‏‎ ‎‏ظلم کرده است، به این جهت ما طرفدار آنها هستیم.(141)‏

10 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی قدس از شر اسرائیل، تکلیف همه مسلمین

سؤال: ‏[‏‏برای دفاع از تجاوزات مستمر اسرائیل، «اَمل» شهدای‏‎ ‎‏زیادی تقدیم کرده است. برای جنوب لبنان چه توصیه ای دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ همه باید متحد شوند و متحداً در مقابل این جمعیت‏‎ ‎‏متجاوز بایستند و عمل کنند و دست غاصب او را قطع کنند. اصولاً‏‎ ‎‏این تکلیف همۀ مسلمین است که «قدس» را آزاد کنند و شر این‏‎ ‎‏جرثومۀ فساد را از سر بلاد اسلامی قطع کنند.(142)‏

16 / 9 / 57 

‏ ‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 112

حرمت فروش اموال مسلمین به اسرائیل

‏بر همه حرام است که اموال مسلمین را، آن اموالی که مال یک ملت‏‎ ‎‏است، به باد بدهد و به دشمنهای اسلام مثل اسرائیل بفروشد.‏‎ ‎‏اسرائیلی که الآن در حال جنگ است با مسلمین، نفت او را‏‎ ‎‏ـ بیشترش را ـ می گویند که از ایران اداره می شود. در ازایش ـ آن‏‎ ‎‏هم از قراری که می گویند ـ بسیاری از این کشته هایی که ما داریم با‏‎ ‎‏سربازهای اسرائیل شده است.(143)‏

18 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرد اسرائیل

‏اسرائیل مطرود ماست و برای همیشه نه نفت به او می دهیم و نه‏‎ ‎‏آن را به هیچ وجه می شناسیم.(144)‏

20 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

حمایت مردم ایران از فلسطین

سؤال: ‏[‏‏آیا شما تصور می کنید که با تمام جنبشهای آزادیبخش در‏‎ ‎‏کشورهای مختلف عرب که هر کدام براساس روش خاصی و در‏‎ ‎‏شرایط خاصی برای استقلال ـ مانند ملت فلسطین ـ خودمختاری،‏‎ ‎‏آزادی سیاسی، اقتصادی و عقیدتی مجاهدت می کنند پیوند‏‎ ‎‏دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ نهضت مقدس اسلامی موجود در ایران با هیچ گروهی در‏‎ ‎‏خارج از کشور ارتباط سازمانی ندارد. ولی ما امیدواریم که چون‏‎ ‎‏ملت ایران همیشه از مبارزۀ همۀ آزادیخواهان بخصوص برادران‏‎ ‎‏فلسطینی علیه اسرائیل متجاوز حمایت کرده است. و ما بیش از‏‎ ‎‏پانزده سال است که همیشه در اعلامیه ها و سخنرانیها نهضت آنان‏‎ ‎‏را تأیید کرده ایم و در حد امکان به یاری آن برخاسته ایم، آنان و‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 113

‏همۀ آزادیخواهان جهان امروز از مبارزات حق طلبانۀ ملت ایران‏‎ ‎‏حمایت کنند. امیدواریم که این کار را هر چه بیشتر و سریعتر انجام‏‎ ‎‏دهند.(145)‏

23 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

غصب فلسطین، فاجعه ای دردناک

سؤال: ‏[‏‏در سال 1948 فلسطین غصب شد و با همکاری دولتهای‏‎ ‎‏بزرگ استعماری، خواب صهیونیستی تحقق یافت. این فاجعه بر‏‎ ‎‏مردم ایران چه تأثیری در آن زمان گذاشت؟ و چه عکس العملی‏‎ ‎‏داشت؟‏‏]‏

جواب:‏ بحق باید گفت که غصب فلسطین به دست اسرائیل متجاوز‏‎ ‎‏و با همکاری دولتهای بزرگ استعماری، برای همۀ مسلمین و نیز‏‎ ‎‏برای مسلمانان ایران فاجعه بود، فاجعه ای بسیار دردناک. و باید‏‎ ‎‏گفت متجاوز اصلی در این فاجعه همان دولتهای استعماری آن‏‎ ‎‏زمان بودند که این توطئه را علیه مسلمین در این منطقه طرح ریزی‏‎ ‎‏کردند و کشورهای اسلامی از دست ابرقدرتها مصیبتهای زیادی‏‎ ‎‏دیده اند و این هم یکی از مصایب بزرگ بود، منتها به دست‏‎ ‎‏صهیونیستها.‏

‏     ملت ایران ـ نه شاه و دولت او ـ به دلیل احساس عمیق اسلامی‏‎ ‎‏خود از دست رفتن فلسطین را به مثابۀ از دست رفتن پاره ای از‏‎ ‎‏پیکر خود می دانست. و به همین دلیل همیشه، علی رغم همکاری‏‎ ‎‏شاه و دولتهای دست نشاندۀ او با اسرائیل، عمیقترین احساسات‏‎ ‎‏پاک خود را نثار مبارزین فلسطینی کرده است. من بیش از پانزده‏‎ ‎‏سال است که مکرر به همکاری شاه و دولت او با اسرائیل اعتراض‏‎ ‎‏کرده ام. و چه بسیار از ایرانیان، از روحانی و غیر روحانی به دلیل‏‎ ‎‏اعتراض به تجاوزات اسرائیل، به زندان رفته اند و شکنجه دیده اند.‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 114

‏و ما همیشه به عنوان یک وظیفۀ اسلامی تا حد امکان از فلسطین‏‎ ‎‏دفاع کرده ایم و به خواست خدا همیشه در کنار سایر مسلمین به‏‎ ‎‏این وظیفۀ الهی عمل خواهیم کرد. ...‏

سؤال: ‏[‏‏آیا ممکن است از چگونگی روابط بین خود و مقاومت‏‎ ‎‏فلسطین گفتگو کنید؟ معروف است که بین شاه و اسرائیل روابط‏‎ ‎‏آشکاری در میدانهای مختلف برقرار است و بخصوص اینکه‏‎ ‎‏شاه، اسرائیل را به نسبت زیادی از طریق ارسال نفت کمک‏‎ ‎‏می کند. تقاضا داریم بعد از آزادی ایران از حکم شاه، روابط خود‏‎ ‎‏را با اسرائیل بیان نمایید.‏‏]‏

جواب:‏ همان طور که قبلاً اشاره کردم، ما همیشه در حد امکانات و‏‎ ‎‏قدرتمان از برادران فلسطینی برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل و‏‎ ‎‏آزاد کردن اراضی اسلامی از دست اسرائیل غاصب، حمایت‏‎ ‎‏می کنیم و هرگز کمترین کمکی به اسرائیل نخواهیم کرد.(146)‏

24 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

عدم اهمال در پایان دادن به تجاوزات

‏سادات هم با اقدامات خود علیه مصالح مسلمین و کشورهای‏‎ ‎‏عرب و برادران فلسطینی، مطرود جهان عرب و اسلام است.‏‎ ‎‏اسرائیل از نظر اسلام و مسلمین و تمامی موازین بین المللی،‏‎ ‎‏غاصب و متجاوز است و ما کمترین اهمال و سستی را در پایان‏‎ ‎‏دادن به تجاوزات او جایز نمی دانیم. و من در فرصتهای مناسب از‏‎ ‎‏اقدامات و تلاشهای یاسر عرفات برای به دست آوردن حقوق‏‎ ‎‏فلسطینی ها و برگرداندن اراضی اسلامی به مسلمین حمایت‏‎ ‎‏کرده ام.(147)‏

10 / 10 / 57 

‏ ‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 115

عدم ارتباط با اسرائیل غاصب

سؤال: ‏[‏‏آیا آیت الله و دولت جدید سیاست خود را نسبت به‏‎ ‎‏اسرائیل و آفریقای جنوبی تغییر خواهند داد؟ آیا در هر حال،‏‎ ‎‏مسئلۀ فروش نفت ایران در گذشته و حال، بر اساس موضع‏‎ ‎‏سیاسی کشور خریدار نفت نسبت به ایران خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ اسرائیل غاصب است و هیچ گونه رابطه ای بین ایران و یک‏‎ ‎‏مشت غاصب وجود ندارد. چه کسی حاضر است به یک کشور‏‎ ‎‏نژادپرست جنایتکار نفت بفروشد.(148)‏

14 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

عدم فروش نفت به اسرائیل

سؤال: ‏[‏‏وقتی که به ایران برگشتید، نظرتان راجع به تأمین نفت‏‎ ‎‏اسرائیل و آفریقای جنوبی چه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ اسرائیل در حال جنگ با مسلمین است و غاصب‏‎ ‎‏سرزمینهای برادران ماست؛ ما به آن نفت نخواهیم داد. کشورهای‏‎ ‎‏دیگری که روش عادلانه ای با ما داشته باشند از نفت برخوردار‏‎ ‎‏خواهند شد.(149)‏

15 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

قطع ارتباط با اسرائیل غاصب

سؤال: ‏[‏‏در زمینۀ سیاست خارجی، موضع حضرتعالی در برابر‏‎ ‎‏کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه و اسرائیل چه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با‏‎ ‎‏مسلمین، روابطی نخواهیم داشت. و اما امریکا و شوروی؛ اگر‏‎ ‎‏دخالت در امور داخلی ما نکنند و با ما روابط حسنه داشته باشند با‏‎ ‎‏آنها روابط برقرار خواهیم کرد.(150)‏

18 / 10 / 57 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 116

نپذیرفتن توبه اسرائیل

سؤال: ‏[‏‏دوَلی که در جریان انقلاب کنونی ایران آشکارا از شاه‏‎ ‎‏حمایت کردند، در صورتی که اظهار ندامت کنند، آیا مناسبات‏‎ ‎‏خود را با آنها ادامه می دهید؟‏‏]‏

جواب:‏ بلی؛ مگر اسرائیل. اسرائیل مستثناست؛ همچنین افریقای‏‎ ‎‏جنوبی و کشورهایی که از تبعیض نژادی پشتیبانی می کنند. ‏

سؤال: ‏[‏‏شما در بیاناتتان فرمودید که اسرائیل دشمن اسلام است؛‏‎ ‎‏آیا حکومت اسلامی ممکن است به این کشور اعلان جنگ‏‎ ‎‏بدهد؟‏‏]‏

جواب:‏ بسته به مقتضای زمان است.(151)‏

3 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

قطع دست اسرائیل

‏ما اسرائیل را محکوم می کنیم. اسرائیل غاصب ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و در محلی‏‎ ‎‏که آمده است، به طور غصب آمده است؛ و قدس باید نجات پیدا‏‎ ‎‏بکند و اسرائیل را براند. دوَل عربی باید با هم اجتماع کنند و‏‎ ‎‏اسرائیل را از زمینهای خودشان برانند و دست مستعمرین را کوتاه‏‎ ‎‏کنند.(152)‏

13 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به عرفات!

‏امام: انقلاب ما هر چه هم که قوه های مادی اش کم باشد، این‏‎ ‎‏معنویتْ اسباب پیشرفت می شود. و لهذا یک قدرت شیطانی‏‎ ‎‏عظیمی که پشتوانۀ آن و پشتیبان آن ابرقدرتها بودند و آنها مجهز به‏‎ ‎‏همۀ جهازات شیطانی بودند، و ملت ما مشت داشت و خون، این‏‎ ‎‏مشت و این خون غلبه کرد بر تمام این قدرتهای شیطانی و بر‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 117

‏ابرقدرتها، که قبل از این غلبه از شاه پشتیبانی می کردند و اظهار‏‎ ‎‏وفاداری می کردند. این قوّت ایمان ملت ما باعث شد که با مشت و‏‎ ‎‏خون بر همۀ اینها غلبه کرد. و رمز این پیروزی، بعد از اینکه قوّت‏‎ ‎‏ایمان در کار بود، همان قوّت ایمان باعث شد که آن رمز حقیقی، که‏‎ ‎‏عبارت از وحدت کلمۀ ملت ما در این امر بود، موجب غلبه شود.‏‎ ‎‏این ثوره‏‎[2]‎‏ چون اسلامی بود و انسانی، مثل برق در تمام اقطار‏‎ ‎‏ایران، از آن دهکده های دورافتاده تا مرکز سرایت کرد و ‏‏[‏‏به‏‎ ‎‏]‏‏همۀ‏‎ ‎‏اقشار ایران ‏‏[‏‏رسید‏‏]‏‏ و به واسطۀ همین وحدت کلمه بود که‏‎ ‎‏نتوانست این قوای شیطانی مقاومت کند، و سنگر را یکی پس از‏‎ ‎‏دیگری تحویل داد.‏

‏     و البته الآن مشکلات ما خیلی زیاد است... مملکت ما را غارت‏‎ ‎‏کردند. همۀ آثار تمدن را اینها واژگونه در این مملکت پیاده کردند،‏‎ ‎‏با اسم «تمدن بزرگ» فرهنگ ما را عقب زدند، و به اسم «پیشرفت»‏‎ ‎‏کشاورزی ما را بکلی از بین بردند، و به اسم «آزادی» آزادیهای‏‎ ‎‏تمام مطبوعات ما و محالّ تبلیغاتی ما را مختنق کردند. و یک‏‎ ‎‏مملکت آشفته ای الآن به ارث به ما رسیده است که همه جای آن‏‎ ‎‏خراب است و باید از سر، از نو ساخت. لکن به فضل خدا چون‏‎ ‎‏مطلبْ مطلب الهی است، و آنطور که من احساس می کنم خداوند‏‎ ‎‏اراده اش تعلق گرفته است که مستضعفین را غلبه بدهد، تمام اقشار‏‎ ‎‏ملت همراهند که با مشکلات مبارزه کنند. و ما مشکلاتمان را‏‎ ‎‏ان شاء الله به واسطۀ همت ملتمان رفع خواهیم کرد.و من از خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی می خواهم که ملت برادر ما، فلسطین را بر مشکلات‏‎ ‎‏خودش غلبه دهد. ما با آنها برادر هستیم. و من از اولی که این‏‎ ‎‏نهضت، قبل از پانزده سال که ابتدای این نهضت بود، راجع به‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 118

‏فلسطین، در نوشته ها و گفته ها راجع به فلسطین و راجع به جنایاتی‏‎ ‎‏که اسرائیل در آن حدود کرده است همیشه متذکر می شدم. و الآن‏‎ ‎‏هم ان شاء الله بعد از اینکه ما از این غائله فارغ بشویم، همان طوری‏‎ ‎‏که آن وقت در کنار شما بودیم حالا هم در کنار شما هستیم. و‏‎ ‎‏امیدواریم که همه با هم مثل برادر با مشکلات مقابله کنیم. من از‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی عزت اسلام و مسلمین و رجوع «قُدْس»‏‎[3]‎‏ به‏‎ ‎‏برادران خودمان را می خواهم.‏

‏[‏‏یاسر عرفات: من از بدبختی آنجا متولد شدم یا از خوشبختی‏‎ ‎‏آنجا متولد شدم، و آنجا وطن من است. این حکم تقدیر بوده که در‏‎ ‎‏آنجا متولد شدم. این معنایش این نیست که من مسئول‏‎ ‎‏بیت المقدس هستم؛ مسئول آزاد کردنش همۀ شما هستید.‏‎ ‎‏مسئولیت شما بعد از این پیروزی بزرگ در ایران بیشتر از مسئولیت‏‎ ‎‏من است که در بیت المقدس متولد شدم. من غیر از خونم چیزی‏‎ ‎‏ندارم که در راه آزادی قدس بدهم ولی شما با این پیروزی بزرگ،‏‎ ‎‏همچو امکانات عظیمی را در اختیار دارید. و شما باید کاری کنید‏‎ ‎‏تا همه در قدس نماز بخوانید. (ان شاء الله ) پرچم فلسطین چنانکه‏‎ ‎‏در ایران برافراشته شد، هرگز نخواهیم گذاشت که در فلسطین‏‎ ‎‏برافراشته نگردد. بگین دربارۀ پیروزی شما مطلب مهمی گفت:‏‎ ‎‏«دوران تاریکی در اسرائیل پیش آمده».‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ان شاء الله .‏

‏[‏‏عرفات: اینک زلزله در گرفته؛ و زلزله به ما نزدیک شده و یا‏‎ ‎‏رسیده، ‏و مٰا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَ لٰکِنَ الله رَمیٰ‏. من در جواب دایان و بگین‏‎ ‎‏گفتم که تو می توانی بروی یک پشتیبان انتخاب بکنی و تکیه به‏‎ ‎‏امریکا بدهی؛ ولی من هم می توانم پشتیبان پیدا کنم؛ و این پشتیبان‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 119

‏را پیدا کرده ام و تکیه به ملت ایران به رهبری حضرت‏‎ ‎‏آیت الله العظمی موسوی الخمینی دادم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: شاه هم تکیه کرده بود بر امریکا و انگلیس و چین و‏‎ ‎‏اسرائیل و همۀ اینها. لکن تکیه گاهها سست است. آن تکیه گاهی‏‎ ‎‏غیرسست و سنگین و مستحکم است که خدا باشد. خدا تکیه گاه‏‎ ‎‏است. و من به ایشان ‏‏[‏‏یاسر عرفات‏‏]‏‏ و به ملت خودم و به ملت‏‎ ‎‏ایشان این توصیه را می کنم همیشه، به اینکه همیشه خدا را در نظر‏‎ ‎‏داشته باشند و نظر به این قدرتها نداشته باشند؛ اعتماد بر مادیات‏‎ ‎‏نکنند بلکه اعتماد بر معنویات بکنند. قدرت خدا فوق همۀ‏‎ ‎‏قدرتهاست. و لهذا ما دیدیم که ملتی که مستضعف بود و هیچ‏‎ ‎‏نداشت بر تمام قوا غلبه کرد، و ان شاء الله می کند. و ما از هیچ چیز‏‎ ‎‏نمی ترسیم وقتی که با خدا باشیم؛ برای اینکه اگر کشته بشویم و با‏‎ ‎‏خدا باشیم سعادتمندیم و اگر بکشیم هم سعادتمندیم.‏

‏[‏‏عرفات: در سال گذشته نیروهای بزرگ اسرائیل به جنوب لبنان‏‎ ‎‏فرستاده شد برای سرکوب مردم فلسطین و مردم مسلمان جنوب‏‎ ‎‏لبنان. جنگجویانی که در برابر این واحدهای جنگی بزرگ مقاومت‏‎ ‎‏کردند از دو هزار تجاوز نمی کردند. در برابر آنها 65 هزار سرباز‏‎ ‎‏اسرائیلی بود! چه نیروهای ذخیرۀ پشت جبهه، و نیروهایی که وارد‏‎ ‎‏معرکه کردند. معتقد بودند که در دو ساعت اینها را از بین می برند.‏‎ ‎‏خیلی به تنگنا افتادیم. من در نهایت شدت گفتم: خدایا! اگر این‏‎ ‎‏دسته از مردم کشته شوند، تو را در این منطقه پرستنده ای نخواهد‏‎ ‎‏ماند. و دیدم که پیروزی فرا رسید. آن آقای برژینسکی که گفت:‏‎ ‎‏خداحافظ سازمان آزادیبخش تو رفتنی هستی، رفتی. دیدیم که‏‎ ‎‏خدا پیروزی بزرگی به ما عطا کرد و یک سال پس از پیروزی ما در‏‎ ‎‏جنوب لبنان، که پیروزی ساده و کوچکی بود، پس از گذشت یک‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 120

‏سال، بزرگترین پیروزیها را به دست آوردیم اینجا: ‏جاء الْحَقُّ وَ زَهَقَ‎ ‎الباطِلُ اِنَّ الباطِلَ کٰانَ زَهُوقاً‏. ما ترس به دل دشمن افکنده ایم. وقتی‏‎ ‎‏بگین این حرف را می گوید که «دورۀ تاریکی برای ما آغاز شده»‏‎ ‎‏خیلی معنا دارد. این دلیل وحشتشان است. کیسینجر وقتی‏‎ ‎‏می گوید: «بزرگترین حادثه ای که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق‏‎ ‎‏افتاده، پیروزی انقلاب ایران بوده»، این خطرناک بودن پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران برای امریکا در چه رابطه است! اگر امریکا‏‎ ‎‏در ایران اقداماتی را که در ویتنام انجام داده انجام ندهد، جنبش‏‎ ‎‏انقلابی ایران امتداد پیدا می کند تا به اسرائیل برسد. دیروز این را‏‎ ‎‏کیسینجر گفته. از این حرف می توانیم بفهمیم که چقدر خطرناک‏‎ ‎‏است برای مصالح امریکا در منطقه. و از زبان خود دشمن می شود‏‎ ‎‏فهمید که حقایق وضع ما چگونه است. وقتی که من به بغداد آمدم،‏‎ ‎‏به سران کشورهای عربی در بغداد ـ حکام عرب ـ گفتم که کمترین‏‎ ‎‏حرفی که از حکام عرب من شنیدم این بود که شما چه کار دارید به‏‎ ‎‏کار ایران؟! شما چه کار دارید به آیت الله العظمی خمینی؟! این‏‎ ‎‏کمترین حرفی بوده که می زدند. دیگران می گفتند که مصالح شما با‏‎ ‎‏وجود شاه تأمین می شود! شاه را داشته باشید، مصالحتان شاید‏‎ ‎‏بهتر تأمین بشود. آخرین بار در یک دیدار از کشورهای خلیج، چند‏‎ ‎‏روز پیش از پیروزی شما حکام خلیج می گفتند که اطلاعاتی که به‏‎ ‎‏ما رسیده این است که بختیار پیروز می شود؛ و امریکایی ها بختیار‏‎ ‎‏را می توانند نگاه دارند در مقابل ایران.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: همۀ حسابهایی که دولتهای بزرگ کرده اند، همه خطا از‏‎ ‎‏کار درآمد، برای اینکه یک مسئلۀ الهی بود.‏

‏[‏‏عرفات: ‏وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ الله ُ وَ الله ُ خَیْرُالْمٰاکِرینَ.‏]‏‏ ‏

‏     امام: و این حسابها هم که می کنند، و بعدها می خواهند بکنند،‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 121

‏آنها هم خطا از کار در می آید.‏

‏[‏‏عرفات: آنها می گویند زلزله ای رخ داده؛ ما می گوییم که انفجار‏‎ ‎‏نور روی داده.‏‎[4]‎‏ ما می گوییم دورانی که امت ما و منطقۀ ما آزاد و‏‎ ‎‏مستقل باشد فرا رسیده. مشکلات زیادی هست در پیش ولی در‏‎ ‎‏عین حال خوشبین هستم به آینده. و در برابر شما جهاد بزرگتر و‏‎ ‎‏کوششهای خسته کننده تری در پیش است. تجدید بنای جامعه‏‎ ‎‏سخت تر است از جنگیدن و پیروز شدن. شاه اینجا را خراب‏‎ ‎‏کرده.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ما امیدمان به خداست و مأیوس از خدا نیستیم؛ و بر‏‎ ‎‏مشکلات به امید خدا غلبه می کنیم. و به مادیات این نظر را‏‎ ‎‏نداریم؛ غلبه را با مادیات نمی دانیم. غلبه با معنویات است. و‏‎ ‎‏مادامی که شَعْبِ‏‎[5]‎‏ ما به خدای تبارک و تعالی اتکال بکنند،‏‎ ‎‏پیشرفت خواهند کرد. و اگر خدای نخواسته انحراف پیدا شد،‏‎ ‎‏زوال برای همه هست.‏

‏[‏‏عرفات: من فکر نمی کنم که توطئه های دشمن پایان یافته باشد.‏‎ ‎‏وقتی که سیل حوادث را از نظر می گذرانیم، به یقین می یابیم که‏‎ ‎‏دشمن رها نمی کند که دژی به این آسانی سقوط کند.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: او می خواهد نکند، لکن خدا برخلاف او ان شاء الله عمل‏‎ ‎‏می کند.‏

‏[‏‏عرفات: اگر چه من الآن خنده بر لب دارم، ولی قلبم خون‏‎ ‎‏می چکد برای کشتارهایی که در ایران شده.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ان شاء الله قلب شما هم فراخ می شود.‏

‏[‏‏عرفات: خدا شاهد است که من در عمرم هیچ شادی ای به خودم‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 122

‏ندیدم مثل شادی ای که به خودم دیدم وقتی که شما پیروز شدید.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ان شاء الله خداوند حفظ کند مسلمین را ان شاء الله .‏

‏[‏‏یکی دیگر از فلسطینی ها: در لبنان شلیک تیر هوایی به علامت‏‎ ‎‏شادمانی ممنوع است؛ بیش از یک سال است که در لبنان ممنوع‏‎ ‎‏است؛ مخصوصاً فرماندۀ کل نیروهای آزادیبخش فلسطین دستور‏‎ ‎‏داده اند هیچ کس هیچ فشنگی را به هدر ندهد، به هیچ مناسبتی؛‏‎ ‎‏یکباره سراسر لبنان آتش شد! ابوعمار‏‎[6]‎‏ برای اولین بار خودش پنج‏‎ ‎‏تیر شلیک کرد، و خود این قانون را شکست به نشانۀ شادمانی!‏‎ ‎‏بی شک دهکده های جنوبی لبنان و منطقه های شیعه نشین را با‏‎ ‎‏بمباران هوایی خواهند کوبید. بگین به علت حوادث ایران غمزده‏‎ ‎‏و غمگین است. خداوند ان شاء الله جنوب را در برابر بمباران‏‎ ‎‏مهاجمان اسرائیل حفظ بکند. دولتهای عرب نیروهایش را حفظ‏‎ ‎‏بکند. ان شاء الله حضرت آیت الله العظمی خمینی و ملت ایران آنها‏‎ ‎‏را حفظ می کند.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: امیدواریم که خداوند حفظ کند.‏

‏[‏‏عرفات: درست است که اسرائیل دوستانی دارد، اما ما هم‏‎ ‎‏برادران و دوستانی داریم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ما اعتمادمان به خدای تبارک و تعالی است.‏

‏[‏‏عرفات: هفتۀ گذشته آغاز دوران تازه ای بود.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ان شاء الله .(153)‏

29 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

وحدت و اتکال به خدا، شرط پیروزی

‏من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همان طوری که ملت ما با‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 123

‏وحدت کلمه و با اتکال به خدای تبارک و تعالی پیروز شد و‏‎ ‎‏خودش را از بند این خاندان و اشخاصی که آنها را ـ این خاندان را ـ‏‎ ‎‏ترویج می کردند و تأیید می کردند نجات داد، برادران فلسطینی ما‏‎ ‎‏را هم خداوند تعالی نجات بدهد. لکن عمده، وحدت کلمۀ‏‎ ‎‏آنهاست و عمده، اتکال به خدای تبارک و تعالی. رمز پیروزی ما با‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ ملت و اتکال به خدای تبارک و تعالی و قوت ایمان‏‎ ‎‏بود. قوت ایمان در ملت ما طوری بود که شهادت را سعادت‏‎ ‎‏می دانستند و دنبال شهادت بودند و خوف از مرگ نداشتند؛ ولهذا‏‎ ‎‏مشتهای اینها بر تانکها غلبه کرد. باید ملتهای دیگر، ملت فلسطین،‏‎ ‎‏وحدت کلمه پیدا بکنند و اتکال به خدای تبارک و تعالی. این رمز‏‎ ‎‏پیروزی در هر جا پیدا بشود، پیروز خواهند شد. باید ملت عزیز‏‎ ‎‏«فلسطینِ ما» با وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی،‏‎ ‎‏توجه به روحانیت، توجه به معنویت، توجه به خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی کنند تا پیروز شوند. من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که‏‎ ‎‏ملتهای مستضعف همه پیروز شوند. ‏

‏     من از سالهای بسیار طولانی ـ شاید بیست سال قبل ـ نسبت به‏‎ ‎‏فلسطین و نسبت به اسرائیل نظرهای خودم را کراراً گفته ام و حالا‏‎ ‎‏هم می گویم: ما اسرائیل را محکوم می کنیم. اسرائیل غاصب‏‎ ‎‏[‏‏است‏‏]‏‏ و در محلی که آمده است، به طور غصب آمده است؛ و‏‎ ‎‏قدس باید نجات پیدا بکند و اسرائیل را براند. دوَل عربی باید با‏‎ ‎‏هم اجتماع کنند و اسرائیل را از زمینهای خودشان برانند و دست‏‎ ‎‏مستعمرین را کوتاه کنند. من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که به‏‎ ‎‏این آمال ما برسیم و ما و شما در قدس هم را ملاقات کنیم.(154)‏

13 / 1 / 58 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 124

قیام ملتها، راه نجات فلسطین

‏شماها منتظر این نباشید که دولتهای شما برای شما کار بکنند. من‏‎ ‎‏دولتهای عربی را بیش از پانزده سال است که نصیحت کردم که با‏‎ ‎‏هم متحد بشوند و «قدس» را نجات بدهند، و هیچ ابداً در آنها اثر‏‎ ‎‏نکرد؛ برای اینکه در فکر این مسائل نیستند. ... اینها هیچ یک به‏‎ ‎‏فکر امتها نیستند؛ امتها خودشان باید به فکر خودشان باشند. اگر‏‎ ‎‏ما بنا بود که بنشینیم تا برای ما دولتها کار بکنند، حالا باز همان‏‎ ‎‏عقب ماندگی را داشتیم و باز شاه سابق بر ما حکومت می کرد. ما به‏‎ ‎‏قوّت ایمان که در شَعْب ما حاصل شد ـ با آن قوّت ایمان با این‏‎ ‎‏ابرقدرتها مخالفت کردیم و بحمد الله پیروز شدیم و دست آنها را‏‎ ‎‏کوتاه کردیم. شما اگر بخواهید به مشکلات خودتان پیروز بشوید،‏‎ ‎‏اگر بخواهید قدس را نجات بدهید، اگر بخواهید فلسطین را نجات‏‎ ‎‏بدهید، اگر بخواهید مصر را نجات بدهید و سایر ممالک عربی را‏‎ ‎‏نجات بدهید از دست این عمال، از دست اجانب، ملتها باید قیام‏‎ ‎‏بکنند؛ باید ملتها این کار را انجام بدهند؛ ننشینند که دولتها بر این‏‎ ‎‏مسائل وارد بشوند. آنها روی مسائلی که برای خودشان صرفه‏‎ ‎‏دارد عمل می کنند.‏

‏     ملتها باید قیام کنند؛ و ملتها باید «رمز» را بفهمند که رمز‏‎ ‎‏پیروزی این است که «شهادت» را آرزو بکنند و به حیات، حیات‏‎ ‎‏مادی، دنیایی، حیوانی، ارزش قائل نباشند. این رمز است که ملتها‏‎ ‎‏را می تواند پیش ببرد، این رمزی است که قرآن آورده است.(155)‏

17 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

اتحاد برای ریشه کن کردن اسرائیل

‏مع الأسف با اختلافاتی که در مناطق دیده می شد ـ و خصوصاً در‏‎ ‎‏مناطق عربی ـ این موجب شده است که اسرائیل با جمعیت کمی‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 125

‏که دارد در مقابل اعراب با آن جمعیت کثیر و ساز و برگ کثیر‏‎ ‎‏ایستادگی کند. اگر جلوی این جرثومۀ فاسد گرفته نشود، طمع او بر‏‎ ‎‏تمام منطقه است و او قناعت نمی کند فقط بر فلسطین و مسجد‏‎ ‎‏اقصی؛ او همه جا را می خواهد غلبه کند.‏

‏     ‏‏بر مسلمین و بر دولتهای اسلامی است که با هم متحد بشوند و‏‎ ‎‏این جرثومۀ فساد را از بن و بیخ برکنند و ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ کسانی که پشتیبانی‏‎ ‎‏آنها را می کنند اجازه ندهند که پشتیبانی کنند. من از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی قدرت اسلام و عظمت اسلام و مسلمین را و وحدت کلمۀ‏‎ ‎‏آنها را خواستارم.(156)‏

1 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بیداری ملتها

‏من از سالهای طولانی راجع به اسرائیل و راجع به جنایات او‏‎ ‎‏همیشه در خطبه ها، در نوشته ها، گوشزد کرده ام به مسلمین که این‏‎ ‎‏یک غدۀ سرطانی است در یک گوشۀ ممالک اسلامی، و اینطور‏‎ ‎‏نیست که اکتفا بکند به همان «قدس» و اینها، اینها بنایشان بر این‏‎ ‎‏است که پیش بروند؛ یعنی اینها تابع سیاست امریکا هستند.‏‎ ‎‏امریکا هم آمالش فقط یکجا نیست، چنانچه همۀ ابرقدرتها‏‎ ‎‏می خواهند همۀ ممالک را تحت سیطره قرار بدهند، اگر بتوانند....‏‎ ‎‏اصلاً باید مسلمین بیدار بشوند. امروز روزی نیست که مسلمانها‏‎ ‎‏هر کدام یک گوشه ای زندگی تنهایی بکنند و خودشان بین‏‎ ‎‏خودشان در هر کشوری یک زندگی خاص به خود داشته باشند،‏‎ ‎‏نمی شود این معنا. در یک همچو زمانی که سیاستهای ابرقدرتها‏‎ ‎‏بلعیدن همه جاست، مسلمین باید بیدار بشوند، ملتها. دولتها را من‏‎ ‎‏از اکثرشان مأیوس هستم، لکن ملتها باید بیدار بشوند، و همه‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 126

‏تحت لوای اسلام و تحت سیطرۀ قرآن باشند. الحمدللّه مسلمین‏‎ ‎‏هم عده شان قریب یک میلیارد هست، و هم ممالکشان یک‏‎ ‎‏ممالکی است غنی، ثروتمند و هم افرادشان افراد لایق؛ لکن‏‎ ‎‏آنهایی که می خواهند در این ممالک حکومت کنند به واسطۀ‏‎ ‎‏تبلیغات سوئی که در طول چند صدسال تقریباً کرده اند و نفوذی‏‎ ‎‏که در دانشگاهها، در جاهایی که مراکز تربیت ابنای مسلمین است‏‎ ‎‏کرده اند، مسلمین را طوری کردند که از خودشان مأیوس شدند؛‏‎ ‎‏یعنی خودشان را گم کردند. باید مسلمین جدیت کنند مجد‏‎ ‎‏خودشان را پیدا کنند.(157)‏

31 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با اسرائیل

‏برادران ما! بعد از سلام و تحیات؛ توجه ما به اوضاع لبنان و‏‎ ‎‏مصیبتهایی که به برادران ما وارد می شود، هست. و با کمال تأسف،‏‎ ‎‏از این اقدامات ضد انسانی، که از جانب صهیونیستها ـ به کمک‏‎ ‎‏امریکا ـ به بلاد مسلمین و مخصوصاً مردم لبنان و برادران ما وارد‏‎ ‎‏می شود بسیار متأسف هستیم. و امیدواریم خداوند تبارک و‏‎ ‎‏تعالی، که پشتیبان مستضعفین و مظلومین است، در این موقع هم‏‎ ‎‏به مددهای خود به شما و همۀ برادران ما کمک کند. ما در کنار‏‎ ‎‏شما با اسرائیل و امریکا در حال مبارزه هستیم. و امیدواریم که‏‎ ‎‏لشکر حق بر لشکرهای طاغوتی و شیطانی غلبه کند. مصیبتها و‏‎ ‎‏ناراحتیهای شما برای اسلام و مسلمین تازگی ندارد. همیشه‏‎ ‎‏نیروهای طاغوتی با اسلام مخالف بوده اند و با مسلمین مبارزه‏‎ ‎‏می کردند. نصرت شما و موفقیت همۀ مسلمین را خواهانم.(158)‏

16 / 3 / 58 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 127

دعا به برادران فلسطینی و لبنانی

‏اکنون عموم مسلمین و مستضعفان و خصوص کشور عزیز ایران و‏‎ ‎‏لبنان مواضع حساسی را در پیش دارند. ایران با اخلالگران وابسته‏‎ ‎‏به رژیم سابق و مکتبهای انحرافی و صهیونیسم جهانی، و لبنان و‏‎ ‎‏فلسطین با اسرائیل، دشمن اسلام و مسلمین، و مفسد آدمخوار‏‎ ‎‏روبه رو هستند. اکنون برادران مسلمان ما در فلسطین و لبنان گرفتار‏‎ ‎‏تجاوزات غیر انسانی اسرائیلند. و اگر خدای نکرده اسرائیل در آن‏‎ ‎‏میدان پیروز شود، دامنۀ تجاوزاتش را به سایر کشورها نیز خواهد‏‎ ‎‏کشید. مقتضی است در اجتماعات ماه مبارک به برادران فلسطینی‏‎ ‎‏و لبنانی دسته جمعی دعا شود.(159)‏

30 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توصیه به افشای اسرائیل در مجامع عمومی

‏اینجانب به برادران اسلامی در همۀ کشورها و خصوص برادران‏‎ ‎‏عرب و ملت عظیم عرب که پیشتازان اسلامند، خطر عظیم‏‎ ‎‏اجانب، خصوص صهیونیسم را کراراً اعلام کردم. لازم است در‏‎ ‎‏شهر رمضان ـ که شهر اجتماعات اسلامی است ـ مؤمنین در‏‎ ‎‏مجامع عمومی پرده از توطئه های غول جهانخوار برداشته و‏‎ ‎‏خطرات این دشمن انسانیت را بر ملا کنند.(160)‏

3 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اجتماع مسلمین، شرط نابودی اسرائیل

‏اگر مسلمین مجتمع بودند، هرکدام یک سطل آب به اسرائیل‏‎ ‎‏می ریختند او را سیل می برد ـ مع ذلک در مقابل او زبون هستند.‏‎ ‎‏معما این است که با اینکه اینها را می دانند ، چرا با علاج قطعی، که‏‎ ‎‏آن اتحاد و اتفاق است روی نمی آورند؟ چرا توطئه هایی که‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 128

‏استعمارگرها برای تضعیف آنها به کار می برند، آنها توطئه ها را‏‎ ‎‏خنثی نمی کنند؟ آیا این معما چه وقت باید حل شود؟ و پیش کی‏‎ ‎‏باید حل بشود؟ این توطئه ها را کی باید خنثی کند غیر از دولتهای‏‎ ‎‏اسلام و ملتهای مسلمین؟(161)‏

25 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

لزوم اتحاد مسلمین برای جبران اشتباه اولیه

‏من باید با کمال تأسف عرض کنم که یک اشتباه دولتها و ملتهای‏‎ ‎‏اسلام، و خصوصاً دولتها و ملتهای عرب کردند؛ و یک اشتباه هم‏‎ ‎‏در ایران ما کردیم. اشتباهی که همۀ مسلمین، خصوصاً ملتها و‏‎ ‎‏دولتهای عرب کردند این بود که مهلت دادند که اسرائیل و اغراض‏‎ ‎‏شخصیۀ دولتها مانع شد از اینکه صدای اسرائیل را در همان اول‏‎ ‎‏خفه کنند و نگذارند قدرت پیدا بکند. و مع الأسف به نصیحتهای‏‎ ‎‏ما که در طول بیست سال یا قدری کمتر فریاد زدیم و آنها را دعوت‏‎ ‎‏کردیم به اتحاد بر ضد اسرائیل، اغراض مانع شد از اینکه اجابت‏‎ ‎‏کنند. مهلت دادند تا اینکه مطلب به اینجا رسید که الآن دست‏‎ ‎‏تعدی او دراز شده است، و جنوب لبنان را به آتش می کشد و‏‎ ‎‏فلسطین را می خواهد عقب بزند، و ما گفته ایم مکرر که اسرائیل‏‎ ‎‏ـ این جرثومۀ فساد ـ اکتفا به قدس، اکتفا به بیت المقدس، نخواهد‏‎ ‎‏کرد. و اگر مهلت داده شود، تمام دوَل اسلامی در معرض خطر‏‎ ‎‏است. اشتباه سابق باید جبران بشود به اتحاد مسلمین و تشکیل‏‎ ‎‏«حزب مستضعفین» بر ضد مستکبرین ـ که در رأس آنها امریکای‏‎ ‎‏جانی است، و نوکر بسیار فاسد او که اسرائیل است. این اشتباه‏‎ ‎‏دوَل اسلامی و اعراب خصوصاً بود و باید جبران کنند این اشتباه‏‎ ‎‏را، و در پیشگاه خدای تبارک و تعالی توبه کنند.(162)‏

27 / 5 / 58 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 129

تجهیز مسلمین علیه اسرائیل

‏خواهران و برادران عزیز! در هر کشوری که هستید از حیثیت‏‎ ‎‏اسلامی و ملی خود دفاع کنید؛ و بی پروا در مقابل دشمنان خود،‏‎ ‎‏یعنی امریکا و صهیونیزم بین المللی و ابرقدرتهای شرق و غرب،‏‎ ‎‏بدون هیچ ملاحظه ای، از ملتها و کشورهای اسلامی دفاع کنید؛ و‏‎ ‎‏مظالم دشمنان اسلام را برملا کنید. برادران و خواهران مسلمان‏‎ ‎‏من! آگاهید که تمام منافع مادی و معنوی همگی ما را ابرقدرتهای‏‎ ‎‏شرق و غرب می برند؛ و ما را در فقر و وابستگی سیاسی،‏‎ ‎‏اقتصادی، فرهنگی و نظامی قرار داده اند. به خود آیید و شخصیت‏‎ ‎‏اسلامی خود را بیابید. زیر بار ظلم نروید. و هوشیارانه نقشه های‏‎ ‎‏شوم جهانخواران بین المللی را ـ که در رأس آن امریکاست ـ افشا‏‎ ‎‏کنید.‏

‏     امروز قبلۀ اول مسلمین به دست اسرائیل، این غدۀ سرطانی‏‎ ‎‏خاورمیانه افتاده است. امروز برادران فلسطینی و لبنانی عزیز ما را‏‎ ‎‏با تمام قدرت می کوبد و به خاک و خون می کشد. امروز اسرائیل با‏‎ ‎‏تمام وسائل شیطانی تفرقه افکنی می کند.بر هر مسلمانی لازم است‏‎ ‎‏که خود را علیه اسرائیل مجهز کند. امروز کشورهای افریقایی‏‎ ‎‏مسلمان ما زیر یوغ امریکا و سایر اجانب و سرسپردگان آنان دست‏‎ ‎‏و پا می زنند.(163)‏

7 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد بر علیه اسرائیل

‏کشورهای اسلامی باید در مقابل اسرائیل اشغالگر ـ که اکثر‏‎ ‎‏گرفتاریهای کشورهای اسلامی به دست آن است ـ موضع خصمانه‏‎ ‎‏داشته باشند و با تمام نیرو از آرمان فلسطین و لبنان عزیز دفاع‏‎ ‎‏کنند. ما توطئۀ مصر و امریکا و اسرائیل را برای در هم کوبیدن‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 130

‏نهضت بزرگ مردم مبارز فلسطین شدیداً محکوم می کنیم. سران و‏‎ ‎‏نمایندگان کشورهایی که در الجزایر عزیز جمع شده اید! بیایید‏‎ ‎‏متحد شویم و دست جنایتکاران چپ و راست را ـ که در رأس آن‏‎ ‎‏امریکاست ـ قطع نموده، و اسرائیل را از ریشه برکنیم و حق مردم‏‎ ‎‏فلسطین را به خودشان بسپاریم. از خداوند متعال بیداری مسلمین‏‎ ‎‏و اتحاد کلمۀ آنان و عظمت کشورهای اسلامی را خواستارم.(164)‏

8 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جدایی مسلمین، باعث جنایات اسرائیل

‏چرا باید یک کشورهایی که دارای همه چیز هستند و دارای همه‏‎ ‎‏جور قدرت هستند، اسرائیل با آن عدۀ کم بیاید و به آنها این طور‏‎ ‎‏حکمفرمایی کند؟ چرا باید این طور باشد؟ جز این است که ملتها‏‎ ‎‏از هم جدا، و از دولتها جدا و دولتها از هم جدا، و یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت مسلمین با همۀ تجهیزاتی که دارند نشسته اند و اسرائیل‏‎ ‎‏آن جنایات را به لبنان می کند و به فلسطین می کند، و آنها نشسته اند‏‎ ‎‏و تماشا می کنند! تماشاگر هستند. آن قدر صدای برادرهای ما از‏‎ ‎‏آنجا بلند است، و ما گوش می کنیم و نشستیم تماشاگر هستیم. کِی‏‎ ‎‏ما باید قدرت خودمان را بیابیم؟(165)‏

10 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از مرکز وحی

‏ای مسلمانان جهان، و ای مستضعفین بپاخاسته، و ای دریای بی پایان‏‎ ‎‏انسانها، بپا خیزید و از کیان اسلامی و ملی خویش دفاع کنید.‏

‏     ‏‏اسرائیل بیت المقدس را از مسلمین گرفت، و با مسامحۀ دولتها‏‎ ‎‏مواجه شد. اکنون، چنانکه آثارش ظاهر شده است، امریکا و‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 131

‏شاخۀ فاسد آن اسرائیل، در صدد است که مسجدالحرام و‏‎ ‎‏مسجدالنبی را قبضه کند. باز هم مسلمانان نشسته و تماشا گرند و‏‎ ‎‏بی تفاوت! برخیزید و از اسلام و مرکز وحی دفاع کنید و از این‏‎ ‎‏هیاهوها نهراسید، که امروز اسلام به شما محتاج است و شما در‏‎ ‎‏قبال خداوند متعال مسئول هستید. به خداوند تعالی اتکال نمایید،‏‎ ‎‏و با وحدت کلمه به پیش روید.‏

‏     ما به پیروی از اسلام بزرگ، از جمیع مستضعفین حمایت‏‎ ‎‏می کنیم؛ و از شما و هر سازمانی در جهان که برای نجات کشور‏‎ ‎‏خویش بپا خاسته است پشتیبانی می کنیم. ما از مبارزات برادران‏‎ ‎‏فلسطینی و مردم جنوب لبنان در مقابل اسرائیل غاصب کاملاً‏‎ ‎‏پشتیبانی می نماییم. و به خواست خدای تعالی بر دشمنان بشریت‏‎ ‎‏و اسلام پیروز خواهیم شد. و امید است که نصر خدایی و فتح‏‎ ‎‏مسلمانان نزدیک باشد.(166)‏

4 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

برداشتن مشکلات از سر راه فلسطین

‏جناب آقای یاسر عرفات، رئیس کمیتۀ اجرایی سازمان آزادیبخش‏‎ ‎‏فلسطین‏

‏     پیام محبت آمیز جنابعالی را در بیمارستان دریافت داشتم از‏‎ ‎‏ابراز تأثری که نسبت به عارضۀ بیماری اینجانب نموده اید‏‎ ‎‏متشکرم. و امید است به فضل الهی مختصر کسالت مرتفع گشته و‏‎ ‎‏با نیروی بیشتر بتوانیم وظایف سنگین را که بر عهده داریم انجام‏‎ ‎‏داده و مشکلاتی را که دشمنان اسلام و اسرائیل اشغالگر و عوامل‏‎ ‎‏صهیونیزم در سر راه ما ایجاد کرده اند، یکی پس از دیگری از سر‏‎ ‎‏راه مسلمانان جهان و بخصوص برادران فلسطینی برداریم و شاهد‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 132

‏پیروزیهای بزرگتری برای آنان باشیم. موفقیت همگان را در این راه‏‎ ‎‏از خدای تعالی خواستارم.(167)‏

11 / 11 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نابودی اسرائیل

‏ ما از مردم بی پناه لبنان و فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع می کنیم.‏

‏     و اسرائیل این جرثومۀ فساد همیشه پایگاه امریکا بوده است.‏‎ ‎‏من در طول نزدیک به بیست سال خطر اسرائیل را گوشزد‏‎ ‎‏نموده ام. باید همه بپا خیزیم و اسرائیل را نابود کنیم، و ملت‏‎ ‎‏قهرمان فلسطین را جایگزین آن گردانیم.(168)‏

22 / 11 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از فلسطین رشید

‏ما با کمونیسم بین الملل به همان اندازه در ستیزیم که با‏‎ ‎‏جهانخواران غرب به سرکردگی امریکا؛ و با صهیونیزم و اسرائیل‏‎ ‎‏شدیداً مبارزه می کنیم... من بار دیگر پشتیبانی خودم را از تمام‏‎ ‎‏نهضتها و جبهه ها و گروههایی که برای رهایی از چنگال‏‎ ‎‏ابرقدرتهای چپ و راست می جنگند اعلام می کنم. من پشتیبانی‏‎ ‎‏خود را از فلسطین رشید و لبنان عزیز اعلام می دارم.(169)‏

1 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت کلمه مسلمین

‏در هر صورت، مسلمین اگر با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه‏‎ ‎‏پیدا بکنند، نه قضیۀ قدس پیش می آید و نه قضایای افغانستان پیش‏‎ ‎‏می آید و نه قضایایی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش‏‎ ‎‏می آمد و پیش می آید، پیش می آید.(170)‏

15 / 5 / 59 

‏ ‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 133

قیام ملتها

‏اگر مسلمین ادراک بکنند که ما از خدا هستیم و برای خدا باید‏‎ ‎‏باشیم، دیگر آسیب نمی بینند، دیگر اسرائیل قدمش را باز پیش‏‎ ‎‏نمی آورد.‏

‏     ما باید جدیّت کنیم که اسرائیل را برانیم از این زمینهای اعراب،‏‎ ‎‏نه اینکه بگوییم در بیت المقدس ‏‏[‏‏پایتخت‏‏]‏‏ را قرار نده. خیر و نباید‏‎ ‎‏گول بخوریم از امریکا و از این مجالسی که درست کرده اند و‏‎ ‎‏تعزیه گردانی می کنند برای خوردن ما، از آنها گول بخوریم. هر کس‏‎ ‎‏باید خودش قیام ‏‏[‏‏کند‏‏]‏‏، مسلمین باید خودشان قیام کنند در مقابل‏‎ ‎‏اینها. دنبال این نباشند که دولتهایشان یک کاری بکنند. دولتها کاری‏‎ ‎‏نمی کنند. خودشان باید بکنند. دنبال این نباشند که در آغوش آن‏‎ ‎‏یکی برویم برای نگهداری ما از آن یکی. خیر، همه گرگند و همۀ‏‎ ‎‏شما را می خورند. باید خودتان حفظ کنید. توجه به خدا بکنید.‏‎ ‎‏توجه به اسلام بکنید و برای خدا و برای اسلام قیام بکنید و برای‏‎ ‎‏خدا و برای اسلام به پیش بروید و پیروز هستید. ان شاء الله .(171)‏

15 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم برگشت به اسلام

‏ما تا به اسلام برنگردیم؛ اسلام رسول  الله ، تا به اسلام رسول  الله ‏‎ ‎‏برنگردیم، مشکلاتمان سر جای خودش هست، نه می توانیم‏‎ ‎‏قضیۀ فلسطین را حلش کنیم و نه افغانستان را و نه سایر جاها را.‏‎ ‎‏ملتها باید برگردند به صدر اسلام. اگر حکومتها هم با ملت ها‏‎ ‎‏برگشتند که اشکالی نیست و اگر برنگشتند، ملتها باید حساب‏‎ ‎‏خودشان را از حکومتها جدا کنند و با حکومتها آن کنند که ملت‏‎ ‎‏ایران با حکومت خودش کرد تا مشکلات حل بشود، والاّ هی ما‏‎ ‎‏روز قدس بگیریم، فریاد بزنیم، هی آقایان اجتماع کنند و حرف‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 134

‏بزنند، فریاد و حرف جلوی آنها را نمی گیرد. بلی، گاهی می گیرد،‏‎ ‎‏منتها ما حرف هم نمی زنیم.(172)‏

18 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همه با هم زیر بیرق اسلام

‏جمعیت مسلمین قریب یک میلیارد است؛ چرا باید با اینکه یک‏‎ ‎‏میلیارد جمعیت ما داریم؛ قدس ما را صهیونیستها ببرند، و‏‎ ‎‏حکومتهای دیگر را هم در تحت سلطه قرار بدهند؟ در صورتی که‏‎ ‎‏اینها اگر باهم مجتمع باشند، حکومت بزرگی خواهند بود. هر کدام‏‎ ‎‏در محل خودشان حکومت بر محل خودشان، و همه با هم زیر‏‎ ‎‏بیرق اسلام باشند.(173)‏

14 / 12 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قیام برای مبارزه ای آشتی ناپذیر

‏هان ای مسلمانان جهان، و مستضعفان تحت سلطۀ ستمگران،‏‎ ‎‏بپاخیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود‏‎ ‎‏دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست‏‎ ‎‏خداوند قادر، قرن غلبۀ مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل‏‎ ‎‏است. جهان باید بداند که ایران راه خدا را پیدا کرده است و تا قطع‏‎ ‎‏منافع امریکای جهانخوار، این دشمن کینه توز مستضعفین جهان، با‏‎ ‎‏آن مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد، و حوادث ایران نه تنها ما را برای‏‎ ‎‏لحظه ای عقب نخواهد نشاند، که ملت ما را در نابودی منافع آن‏‎ ‎‏مصمم تر خواهد کرد. ما مبارزۀ سخت و بی امان خود را علیه‏‎ ‎‏امریکا شروع کرده ایم و امیدواریم فرزندانمان با آزادی از زیر یوغ‏‎ ‎‏ستمکاران، پرچم توحید را در جهان بیفرازند ما یقین داریم اگر‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 135

‏دقیقاً به وظیفه مان که مبارزه با امریکای جنایتکار است ادامه‏‎ ‎‏دهیم، فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید.‏

‏     آیا برای مسلمانان جهان ننگ نیست که با اینهمه سرمایه های‏‎ ‎‏انسانی و مادی و معنوی، با داشتن چنین مکتب مترقی و پشتوانۀ‏‎ ‎‏الهی تن به سلطۀ قدرتمندان مستکبر و دزدان دریایی و زمینی قرن‏‎ ‎‏بدهند؟ آیا وقت آن نرسیده است که هواهای نفسانیه را کنار‏‎ ‎‏گذاشته و با یکدیگر دست مودت و اخوت داده و دشمنان بشریت‏‎ ‎‏را از صحنه خارج و به حیات ننگین ستمبارشان خاتمه دهند؟ آیا‏‎ ‎‏وقت آن نرسیده است که ملت مبارز و غیور فلسطین، بازیهای‏‎ ‎‏سیاسی مدعیان مبارزه با اسرائیل را شدیداً محکوم نموده و با‏‎ ‎‏سلاح گرم، سینۀ اسرائیل دشمن سرسخت اسلام و مسلمین را‏‎ ‎‏بشکافند؟ آیا مسلمانان چه جوابی در مقابل خداوند عظیم که آنان‏‎ ‎‏را دعوت به اعتصام بحبل الله نموده و از تفرقه و نزاع نهی فرموده‏‎ ‎‏است دارند؟ آیا تکلیف خود نمی دانند که از ملت و دولت ایران که‏‎ ‎‏با جهاد مقدس پرچم کفر را سرنگون و پرچم پرعظمت اسلام را‏‎ ‎‏برافراشته است پشتیبانی کنند؟ آیا وعاظ السلاطین سرکوبی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران را از مخالفت با امریکا و اسرائیل لازمتر‏‎ ‎‏می شمارند؟ ما از برادران اسلامی خود در مشارق و مغارب ارض‏‎ ‎‏می خواهیم که با جمهوری اسلامی ایران هم صدا و هم جهت شده‏‎ ‎‏و با یاری خداوند متعال شرّ جنایتکاران را دفع و بساط چپاولگری‏‎ ‎‏را از کشورهای اسلامی و بلاد مستضعفین برچینند و به ندای‏‎ ‎‏خداوند متعال در این امر حیاتی پاسخ مثبت دهند. و از حجاج‏‎ ‎‏بیت الله الحرام تقاضا داریم که برای پیروزی اسلام در مواقف‏‎ ‎‏شریفه دعا کنند و پیام ملت ایران و ندای یاللمسلمین این ملت‏‎ ‎‏مظلوم را به کشورهای خود برسانند. و از خداوند متعال عاجزانه‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 136

‏می خواهیم که توفیق وحدت کلمه و آشنایی به وظایف اسلامی را‏‎ ‎‏به همگان عنایت فرماید.(174)‏

15 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

موضع ارتش مصر

‏ملت مصر امروز قدرت دستش است. ارتش معلوم نیست که با‏‎ ‎‏دولت باشد، مگر آنهایی که جیره خوار امریکا هستند. ارتش مصر‏‎ ‎‏توجه کند به اینکه اگر بخواهد پشتیبانی کند از این حکومتی که‏‎ ‎‏اعلام کرده است که من تابع امریکا هستم و اسرائیل و من هر کس‏‎ ‎‏دم از اسلام بزند او را خفه می کنم، این ننگ را به خودش، ارتش‏‎ ‎‏مصر راه ندهد و مهلت ندهد تا بعد از این، باز اسرائیل بیاید و به‏‎ ‎‏شما حکومت کند، و اسرائیل و امریکا مقدرات شما را در دست‏‎ ‎‏بگیرند.(175)‏

17 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

راه نجات

‏مسلمانها ننشینند که حکومتهاشان برایشان عمل بکنند و اسلام را‏‎ ‎‏از دست صهیونیسم نجات بدهند. ننشینند که سازمانهای‏‎ ‎‏بین المللی برای آنها کار بکند. ملتها خودشان باید قیام کنند در‏‎ ‎‏مقابل اسرائیل. ملتها باید خودشان قیام کنند و حکومتهای‏‎ ‎‏خودشان را وادار کنند که در مقابل اسرائیل بایستند و اکتفا نکنند‏‎ ‎‏به محکوم کردن. همانهایی که با اسرائیل عقد اخوت هم دارند،‏‎ ‎‏آنها هم محکوم می کنند اسرائیل را، لکن یک محکومیتی که با‏‎ ‎‏صورت جدی و به حسب واقع شوخی است. اگر مسلمین نشستند‏‎ ‎‏که امریکا برای آنها کار بکند یا دست نشانده های امریکا برای آنها‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 137

‏کار بکند، این قافله تا ابد لنگ خواهد بود. یکی از روزهایی که‏‎ ‎‏برای وحدت مسلمین؛ مسلمین آگاه، از سالهای طولانی انتخاب‏‎ ‎‏کردند، مسئله این است که به اعیاد از قبیل مولود رسول اکرم و‏‎ ‎‏سایر موالید و سایر ایام الله مردم احترام قائل بشوند و اجتماع کنند‏‎ ‎‏در محافل و موجب تحکیم وحدت آنها بشود.(176)‏

25 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جرأت یافتن اسرائیل در گرو تفرقه مسلمین

‏تأسف در این است که کشورهای دیگر چرا از ایران الگو‏‎ ‎‏نمی گیرند؟ چرا الگو نمی گیرند از ایران و وحدت کلمه پیدا‏‎ ‎‏نمی کنند و با ملتهای خودشان سازش نمی کنند، و هر یک با‏‎ ‎‏دیگری سازش نمی کند تا اسرائیل بر آنها غلبه کند؟ و دیدید که‏‎ ‎‏اسرائیل بلندیهای جولان را گرفت و اعتنا به هیچ یک از شما نکرد‏‎ ‎‏و اعلام کرد که هیچ قدرتی نمی توانند اسرائیل را از این تصمیم‏‎ ‎‏برگرداند. چرا باید شما به جای اینکه همه را دعوت کنید به‏‎ ‎‏جبهه گیری در مقابل اسرائیل، در مقابل اسرائیلی که دشمن اسلام‏‎ ‎‏است و دشمن انسان است و دشمن شماست و دشمن اعراب‏‎ ‎‏است و دشمنی با همۀ شماها دارد، شما در یک همچو حالی‏‎ ‎‏تفرقه بین خودتان ایجاد کنید؟ جمعیتها تفرقه بین خودشان ایجاد‏‎ ‎‏کنند؟ گروههای دولتی تفرقه ایجاد کنند؟ جبهه گیری کنند؟ این‏‎ ‎‏جبهه گیریها در مقابل اسلام است، در مقابل قرآن کریم است. قرآن‏‎ ‎‏کریم دعوت به وحدت می کند و شماها دعوت به تفرقه و مقابله با‏‎ ‎‏هم. باید عقل را پیشوای خودتان قرار بدهید و اسلام را مقتدای‏‎ ‎‏خودتان قرار بدهید و در مقابل اسلام همه خاضع باشید و به حکم‏‎ ‎‏عقل عمل کنید و عقل و اسلام می گوید شما با هم متحد باشید و‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 138

‏اگر متحد باشید هیچ کشوری به شما نمی تواند تعدی کند. اسرائیل‏‎ ‎‏جرأت به خودش نمی دهد که در این کشورها باقی بماند و در‏‎ ‎‏زمینهای غصبی باقی بماند اگر شما با هم متحد بشوید. اکنون که با‏‎ ‎‏هم اختلاف دارید، اسرائیل فریاد می زند که هیچ قدرتی نمی تواند‏‎ ‎‏[‏‏با ما مقابله کند‏‏]‏‏؛ برای اینکه او پشتوانه اش امریکاست و ملتهای‏‎ ‎‏ما پشتوانه شان خداست.‏

‏     چه شده است که شما جبهه گیری می کنید؟ می دانید که این‏‎ ‎‏جبهه گیریها برای شما نفعی ندارد بلکه ضرر دارد. اسلام از شما‏‎ ‎‏وحدت می خواهد، اسلام از شما اتحاد می خواهد. اعتصام به‏‎ ‎‏حبل الله می خواهد. چرا با هم اعتصام به حبل الله نمی کنید و هر‏‎ ‎‏کس به یک شاخه، یا شرق یا غرب متوجه شده است؟ بیایید و‏‎ ‎‏دست از این کارها بردارید و همه با هم متحد شوید و همه با هم‏‎ ‎‏برادر شوید. همان طور که خدای تبارک و تعالی فرموده است که‏‎ ‎‏مؤمنین برادر هستند، برادر با هم باشید و دست رد به سینۀ‏‎ ‎‏مخالفان اسلام بزنید و مطمئن باشید که اگر با هم متحد بشوید‏‎ ‎‏پیروز هستید و هیچ قوۀ شرقی و غربی نمی تواند به شما حکومت‏‎ ‎‏کند. من از خدای تبارک و تعالی وحدت کلمۀ مسلمین، آشنا شدن‏‎ ‎‏سران مسلمین به احکام اسلام، آشنا شدن به مصالح مسلمین را‏‎ ‎‏خواستارم.(177)‏

7 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

بیرون راندن جرثومۀ فساد با وحدت کلمه

‏یک گرفتاری هم ما راجع به مسلمین داریم و این گرفتاری که راجع‏‎ ‎‏به کشورهای اسلامی است، این باید به دست خود کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی حل بشود. این را همه می دانند و همه می دانید که آنچه که‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 139

‏بر سر مسلمین آمده است، از این قدرتهای بزرگ است و آنچه که‏‎ ‎‏باید این مشکلات را حل بکند، وحدت کلمۀ مسلمین است. این‏‎ ‎‏مسلمینی که باید همۀ دولتهایشان و ملتهایشان دست به دست هم‏‎ ‎‏بدهند و مهاجمین به اسلام را، صهیونیسم را که مهاجم به اسلام‏‎ ‎‏است و دشمن سرسخت اسلام است و در صدد این است که یکی‏‎ ‎‏بعد از دیگری کشورهایی از شماها بگیرد، به جای اینکه همه با‏‎ ‎‏هم متحد بشوید و این جرثومۀ فساد و سرطان را از بلاد مسلمین‏‎ ‎‏بیرون کنید و پاک کنید، با هم می نشینید یا صحبت می کنید، یا‏‎ ‎‏صحبتی می کنید که به نفع آنهاست. همۀ همّ و غم بعضی از این‏‎ ‎‏کشورها این شده است که در ایران اسلام را می خواهند پیاده کنند.‏‎ ‎‏ایرانی که از اول فریاد زده است که ما باید فلسطین را، قدس را آزاد‏‎ ‎‏کنیم، هر روزی برایش یک نغمه ای می سازند و هر روزی یک‏‎ ‎‏بساطی درست می کنند که ایران با ـ مثلاً ـ اسرائیل بست و بند‏‎ ‎‏دارد.(178)‏

4 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جسارت اسرائیل، نتیجۀ افتراق بین مسلمین

‏اگر این افتراق بین مسلمین نبود ممکن بود که اسرائیل با یک‏‎ ‎‏جمعیتی کمی اینطور جسور بشود و همۀ حیثیت مسلمین را زیر‏‎ ‎‏پای خودش بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهای اسلامی،‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی نبود، امریکا می توانست حکومت کند بر همۀ‏‎ ‎‏کشورها، منافع همه کشورها را غارت کند؟(179)‏

20 / 10 / 60 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 140

دستور قرآن، قتال با اسرائیل

‏ای ملتهای مسلم! ای ملتهای مظلوم همۀ کشورهای اسلامی! ای‏‎ ‎‏ملتهای عزیزی که در تحت سلطۀ اشخاصی واقع شدید که ذخایر‏‎ ‎‏شما را تقدیم امریکا می کند و شما خودتان با زحمت و ذلت‏‎ ‎‏زندگی می کنید! بیدار بشوید، برخیزید از جا. ای مستضعفین‏‎ ‎‏جهان! برخیزید و در مقابل ابرقدرتها بایستید که اگر ایستادید، اینها‏‎ ‎‏هیچ کاری نمی توانند بکنند. شما دیدید که ملت مسلم ایران با هم‏‎ ‎‏متحد شدند و با هم قیام کردند و با دست خالی بدون اسلحه در‏‎ ‎‏مقابل آن قدرتهای عظیم شیطانی محمدرضا و آن قدرتهای‏‎ ‎‏ابرقدرتها که پشت سر او صف بندی کرده بودند، آنها همه را به‏‎ ‎‏کنار زدند و این دولت فاسد را و این سلطنت غیرقانونی فاسد را با‏‎ ‎‏قدرت ایمان خودشان و با بانگ « الله اکبر» از صحنه بیرون کردند و‏‎ ‎‏به جهنم فرستادند، و به جای او دولت اسلامی ـ دولتی که الآن در‏‎ ‎‏ایران مشاهده می کنید، یک دولت اسلامی است، یک دولتی است‏‎ ‎‏که طرفدار ضعفاست، طرفدار مستضعفین جهان است ـ یک‏‎ ‎‏همچو دولتی را بپا کردند، با اینکه نه قدرت مالی و نه قدرت بدنی‏‎ ‎‏و نه قدرت نظامی داشتند، لکن قدرت ایمانی داشتند. خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت می کند؛ ‏اِنْ‎ ‎تَنْصُرُوا  الله َ یَنْصُرکُم وَ یُثَبِّتْ اَقْدامَکُم‎[7]‎‏. اگر خدا را نصرت بکنید، نصرت‏‎ ‎‏خدا به نصرت دین اوست، به نصرت بندگان اوست، به نصرت‏‎ ‎‏مظلومین است. شما باید بایستید در مقابل ظالم ها و داد مظلومین‏‎ ‎‏را از آنها بخواهید، بایستید در مقابل ابرقدرتها که به شما‏‎ ‎‏می خواهند حکومت کنند، از آن طرف دنیا، از امریکا، از آن طرف‏‎ ‎‏عالم می آید و می خواهد به ما حکومت کند و ما و شما و همه را‏‎ ‎‏تحت قدرت خودش قرار بدهد و ذخایر ما را هم از بین ببرد و‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 141

‏مع الأسف، دولتها هم با او موافقت می کنند بیشتر از آنها.‏

‏     پس اسلام امروز مظلوم است و قرآن مهجور است. احکام‏‎ ‎‏قرآن مهجور است به اینکه در مأذنه ها اذان می گویید و نماز‏‎ ‎‏می خوانید و اکثر احکام سیاسی اسلام را اعتنا به آن ندارید، از‏‎ ‎‏مهجوریت بیرون نمی رود قرآن. البته قرائت قرآن و حاضر بودن‏‎ ‎‏قرآن در تمام شئون زندگی انسان از امور لازم است، لکن کافی‏‎ ‎‏نیست. قرآن باید در تمام شئون زندگی ما حاضر باشد. قرآن وقتی‏‎ ‎‏می فرماید: ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبلِ  الله ِ جَمیعاً  وَ لاتَفَرَّقُوا،‎[8]‎‏ می فرماید: ‏وَ لاتَنازَعُوا‎ ‎فَتَفشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُم؛‎[9]‎‏ اینطور احکام مترقی سیاسی که اگر به آن‏‎ ‎‏عمل بشود سیادت عالم مال شماست. این قرآن را مهجور کردیم‏‎ ‎‏همه و اعتنا نکردیم به این مسائل. باید قرآن در همۀ شئون وارد‏‎ ‎‏بشود، قرائت قرآن باید بشود. قرآن، ذکر، همه باید در همه جا‏‎ ‎‏باشد. در همۀ شئون انسانی اسلام باید قرآن وارد بشود، لکن‏‎ ‎‏بعضش باشد و بعض نباشد، اشکال است؛ اشکال در موارد دیگر‏‎ ‎‏نیست. در احکام سیاسی، دستور قتال می دهد با کسانی که با‏‎ ‎‏مسلمین مقاتله می کنند و امروز اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده‏‎ ‎‏و مقاتله می کند، امریکا در مقابل مسلمین ایستاده و مقاتله می کند،‏‎ ‎‏صدام مزدور امریکا در مقابل مسلمین ایستاده است و مقاتله‏‎ ‎‏می کند. خدا دستور داده است به اینکه با این اشخاصی که بر ضد‏‎ ‎‏مسلمین، بر ضد طایفه ای از مسلمین قیام کرده اند، با آنها مقاتله‏‎ ‎‏کنید.(180)‏

21 / 11 / 60 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 142

دست برادری برای اخراج اسرائیل

‏چنانچه اینجانب و مسئولین جمهوری اسلامی مکرراً اعلام‏‎ ‎‏نموده ایم، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیم احکام‏‎ ‎‏مقدس قرآن و اسلامند؛ و به حکم قرآن مجید خود را برادر ایمانی‏‎ ‎‏تمام ملتهای اسلامی و کشورهای مختلف از حیث فرهنگ و‏‎ ‎‏جغرافیا می دانند؛ و صلحجویی و زندگانی مسالمت آمیز را با تمام‏‎ ‎‏دولتها و ملتها طالب می باشند، و تا دولتی به حریم کشور آنان‏‎ ‎‏تجاوز نکند و متعهد به احکام اسلام باشد، آن را برادر خود‏‎ ‎‏می دانند؛ و از همۀ کشورها و ملتها می خواهند که با هم متعهد و‏‎ ‎‏یکصدا در مقابل تجاوزگران، هر کس باشد، قیام کنند و خود را از‏‎ ‎‏چنگ جهانخواران نجات دهند؛ و نیز به حکم اسلام از تجاوز به‏‎ ‎‏حقوق و حدود خود دفاع کرده و تجاوزگر را تأدیب نمایند و در این‏‎ ‎‏صورت است که هیچ قدرتی به فضل خداوند متعال نمی تواند آنان‏‎ ‎‏را از این دفاع مقدس بازدارد. و به دولتها نصیحت می کنم که دست‏‎ ‎‏از کینه توزی و زورآزمایی بردارند، و با دولت و ملت ایران دست‏‎ ‎‏برادری دهند تا اسرائیل غاصب را از کشورهای اسلامی و‏‎ ‎‏زمینهای مغصوب بیرون رانند. و نژادپرستی و زبان سالاری را، که‏‎ ‎‏در اسلام محکوم و مردود است، کنار زنند، تا سعادت دارین را در‏‎ ‎‏آغوش گیرند و هیچ قدرتی نتواند با آنان مقابله کند.(181)‏

22 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آرزوی دیرینه ملت ایران

‏امروز ایران به آن حرفی که از روز اول گفته است پایبند است. ما با‏‎ ‎‏هیچ کشوری، چه اسلامی و چه غیر اسلامی سرجنگ نداریم و‏‎ ‎‏طالب صلح و صفا برای همه هستیم، و تا کنون نیز به دفاع که برای‏‎ ‎‏هرکس فریضه ای است الهی و حقی است انسانی، برخاسته ایم؛ و‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 143

‏هرگز قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداریم. و می خواهیم‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی در کنار هم با تعهد اسلامی به دفاع از حقوق‏‎ ‎‏مسلمین و کشورهای اسلامی در مقابل متجاوزان و متجاسران‏‎ ‎‏مانند اسرائیل تجاوزگر بایستند. و اگر این آرزوی دیرینۀ ملت و‏‎ ‎‏دولت ایران جامۀ عمل بپوشد هیچ قدرتی هر چند هم بزرگ‏‎ ‎‏نمی تواند به کشورهای اسلامی یا یکی از آنها تجاوز کند یا اعمال‏‎ ‎‏قدرت و زور نماید.(182)‏

12 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از قیام مظلومین داخل اراضی اشغالی

‏سزاوارتر آنکه با ملت بپاخاستۀ مظلوم در اراضی اشغالی فلسطین‏‎ ‎‏هم صدا شده و از تظاهرات و قیام آنان در مقابل ستمهای اسرائیل‏‎ ‎‏پشتیبانی عملی کنند تا همان گونه که ایران با تظاهرات و انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی رژیم ستمشاهی را ساقط نمود آنان نیز بر این دیو‏‎ ‎‏آدمخوار و غاصب ملحد غلبه کنند. و امید است که مظلومان مراکز‏‎ ‎‏اشغالی به تظاهرات و اعمال ضد صهیونیستی خویش ادامه دهند‏‎ ‎‏تا پیروزی را به دست آورند.(183)‏

12 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

خروش مسلمانان فلسطین

‏مسئلۀ قدس یک مسئلۀ شخصی نیست، و یک مسئلۀ مخصوص‏‎ ‎‏به یک کشور و یا یک مسئلۀ مخصوص به مسلمین جهان در عصر‏‎ ‎‏حاضر نیست، بلکه حادثه ای است برای موحدین جهان و مؤمنان‏‎ ‎‏اعصار گذشته و حال و آینده، از روزی که مسجد الاقصیٰ پی ریزی‏‎ ‎‏شد تا آنگاه که این سیاره در نظام هستی در گردش است. و چه‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 144

‏دردناک است برای مسلمانان جهان در عصر حاضر که با داشتن‏‎ ‎‏آن همه امکانات مادی و معنوی، در مرئیٰ و منظر آنان به پیشگاه‏‎ ‎‏خداوند متعال و رسولان عالیقدرش اینچنین جسارت واقع شود،‏‎ ‎‏آن هم از یک مشت اوباش جنایتکار. و چه ننگ است برای‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی که با در دست داشتن شریان حیاتی ابرقدرتهای‏‎ ‎‏جهان بنشینند و تماشاگر باشند که امریکا ابرجنایتکار تاریخ، یک‏‎ ‎‏عنصر فاسد بی ارزش را در مقابل آنان علم کند و با عده ای ناچیز‏‎ ‎‏عبادتگاه مقدس و قبله گاه اول آنان را از آنان غصب نموده و با‏‎ ‎‏کمال وقاحت در مقابل همۀ آنان قدرت نمایی کند. و چه شرم آور‏‎ ‎‏است سکوت در مقابل این فاجعۀ بزرگ تاریخ. و چه زیبابود که‏‎ ‎‏بلندگوهای مسجداقصیٰ از همان روز که اسرائیل این عنصر خبیث‏‎ ‎‏دست به کار این جنایت عظیم شده بود، به صدا در می آمدند.‏‎ ‎‏اکنون که مسلمانان انقلابی و شجاع فلسطین با همتی عالی وبا‏‎ ‎‏آوای الهی از معراجگاه رسول‏‎[10]‎‏ ختمی ـ صلی  الله علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ خروش بر آورده و مسلمانان را به قیام و وحدت دعوت‏‎ ‎‏نموده اند و در مقابل کفر جهانی نهضت نموده اند، با کدام عذر در‏‎ ‎‏مقابل خداوند قادر و وجدان بیدار انسانی می توان در این امر‏‎ ‎‏اسلامی بی تفاوت بود؟ اکنون که خون جوانان عزیز فلسطین‏‎ ‎‏دیوارهای مسجد قدس را رنگین کرده است و در مقابل مطالبۀ حق‏‎ ‎‏مشروعشان از مشتی دغلباز، با مسلسل جواب شنیده اند، برای‏‎ ‎‏مسلمانان غیرتمند عار نیست که به ندای مظلومانۀ آنان جواب‏‎ ‎‏ندهند و همدردی خود را با آنان اظهار نکنند؟ باشد که فریاد‏‎ ‎‏همدردی آنان دولتها را بیدار کند که از قدر ت عظیم اسلامی‏‎ ‎‏استفاده کرده و دست امریکای جهانخوار، این جنایتکار تاریخ راکه‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 145

‏از آن طرف دریاها به پشتیبانی ستمگران، دست پلید اسرائیل را‏‎ ‎‏می فشارد قطع کنند و خود و ملتهای مظلوم جهان رانجات دهند.‏‎ ‎‏امید است خداوند منّان بر بشر منّت فرموده و وعدۀ قرآنی خود را‏‎ ‎‏هر چه زودتر انجاز فرماید و مستضعفان جهان را بر مستکبران‏‎ ‎‏غلبه دهد.‏

‏     درود بر قدس و بر مسجداقصیٰ. درود بر ملتهای بپاخاسته در‏‎ ‎‏مقابل اسرائیل جنایتکار؛ ودرود بر مسلمانان و مستضعفان‏‎ ‎‏جهان.(184)‏

25 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، دشمن مشترک

‏ایران بنا ندارد به اینکه دولتهای اسلامی را کنار بگذارد و چی‏‎ ‎‏بشود، ولو میل دارد اسلام محقق بشود، آنها هم خودشان را با‏‎ ‎‏اسلام تطبیق کنند. همۀ ما با آنها موافق هستیم و دشمن مشترک ما‏‎ ‎‏که امروز اسرائیل و امریکا و امثال اینهاست که می خواهند حیثیت‏‎ ‎‏ما را از بین ببرند و ما را تحت ستم دوباره قرار بدهند، این دشمن‏‎ ‎‏مشترک را دفع بکنیم. بعد که دفع کردیم دشمن مشترک را، آن‏‎ ‎‏وقت دیگر هر کسی در محل خودش برای خودش حکومت‏‎ ‎‏هست و برای چی.(185)‏

13 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

آتش بس بعد از بیرون راندن اسرائیل

‏ما که می گوییم که ما جنگجو نیستیم مثل شماها‏‎[11]‎‏؟! ما صحیح‏‎ ‎‏می گوییم و شاهد داریم و آن است که از ما دفاع است. شمایی که‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 146

‏می گویید ما صلح طلبیم، صلح طلبی شما مثل صلح طلبی اسرائیل‏‎ ‎‏است تا حالا. اسرائیل هم حالا می گوید: بیایید صلح کنیم. یعنی،‏‎ ‎‏چه؟ یعنی وارد شده است و شهرهای لبنان را گرفته است و حالا‏‎ ‎‏می گوید که ما، بیایید حالا دیگر آتش بس کنیم. آن روز آتش بس‏‎ ‎‏است که با مشت بزنند اسرائیل را بیرونش کنند از شهرهای‏‎ ‎‏خودشان و آن وقت بگویند که بسیار خوب، حالا آتش بس!‏‎ ‎‏بنشینید مجرم را بفهمیم کی است. آن وقت هم صلح همین طوری‏‎ ‎‏نباید بشود. مجرم باید معلوم شود کی است. اسرائیل بیاید هر چه‏‎ ‎‏جرم دارد بکند، بعد بگوید که خوب، ما دیگر کاری نداریم، شما‏‎ ‎‏بروید سراغ کارتان، اینجا هم که ما گرفتیم مال خودمان! معنای‏‎ ‎‏آتش بس این است؟(186)‏

23 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کمک ملتها و دولتها به فلسطینیان

‏تا کشورهای اسلامی، ملتهای اسلامی، آن معنایی که در ایران پیدا‏‎ ‎‏شد، الگوی خودشان قرار ندهند و تا خودشان به خیابانها نریزند و‏‎ ‎‏بخواهند از دولتهای خودشان که با اسرائیل باید روبرو بشوید،‏‎ ‎‏گمان نکنید که این کر و کورها به تعقل برسند. ملتها باید بایستند و‏‎ ‎‏بخواهند از ارتشهای منطقۀ خودشان و از دولتهای منطقۀ خودشان‏‎ ‎‏که بیایند و با این فلسطینی ها و با این سوری ها که مورد ظلم واقع‏‎ ‎‏شده اند کمک کنند تا این غدۀ سرطانی از بین برود. و اگر آنها هم‏‎ ‎‏تماشاگر باشند که ببینند چه می شود، آنها هم بی تفاوت باشند و‏‎ ‎‏عذر این باشد که دولتها باید این کار را بکنند، اگر اینطور باشد،‏‎ ‎‏آنها هم در محضر خدا جواب صحیح ندارند. ایران حجت است بر‏‎ ‎‏همۀ کشورها. خدای تبارک و تعالی ممکن است که در آخرت‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 147

‏ایران را حجت قرار بدهد بر آنهایی که به ظلم ساخته اند و تسلیم‏‎ ‎‏ظالم شده اند و قیام نکرده اند. اگر اعتقاد به خدا و معاد دارند،‏‎ ‎‏جواب باید تهیه کنند برای خدای تبارک و تعالی. آن روز دیگر‏‎ ‎‏امریکا و اسرائیل نمی توانند به دادتان برسند. و اگر به این معانی‏‎ ‎‏اعتقاد ندارند، جواب برای ملتهای مظلوم دنیا باید تهیه کنند.‏‎ ‎‏جواب برای نسلهای آتیه که ـ خدای نخواسته ـ با این روشی که‏‎ ‎‏اینها دارند، آنها در دام خواهند افتاد، جواب باید تهیه کنند. اگر‏‎ ‎‏ارزشهای ایمانی را هیچ حساب می کنند، ارزشهای نظامی‏‎ ‎‏خودشان را، ارزشهای ملی خودشان را، ارزشهای انسانی را در‏‎ ‎‏نظر بگیرند و برای چهار روز حکومت کردن، زیر بار ذلت نروند،‏‎ ‎‏آن هم ذلت در تحت چکمۀ اسرائیل. مسلمانها باید از جا‏‎ ‎‏برخیزند، باید قیام کنند. خدا فرموده است: ‏إنَّما اَعِظُکُمْ بِوٰاحِدَةٍ اَن‎ ‎تَقُومُوا للّه مَثْنیٰ وَ فُرٰادیٰ.‎[12]‎‏ نگویید: تنها هستیم. تنهایی هم باید قیام‏‎ ‎‏بکنیم. اجتماعی هم باید قیام کنیم. با هم باید قیام کنیم. همه‏‎ ‎‏موظفیم به اینکه برای خدا قیام کنیم و برای حفظ کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی قیام کنیم در مقابل این دو غدۀ سرطانی که یکی حزب‏‎ ‎‏فاسد بعث عراق است و یکی اسرائیل و هر دو سر منشأش‏‎ ‎‏امریکاست.(187)‏

23 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

نصیحت به سران فلسطینی

‏من به سران فلسطینی نصیحت می کنم که دست از رفت و آمدهای‏‎ ‎‏خودشان برداشته و با اتکا به خداوند متعال و مردم فلسطین و‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 148

‏اسلحۀ خویش تا حد مرگ با اسرائیل بستیزند، چرا که این رفت و‏‎ ‎‏آمدها موجب می شود که ملتهای مبارز از شما دلسرد شوند. شما‏‎ ‎‏اطمینان داشته باشید که نه شرق به درد شما می خورد و نه غرب.‏‎ ‎‏با ایمان بر خدا و تکیه بر سلاح با اسرائیل بجنگید، همچون ملت و‏‎ ‎‏نیروهای مسلح ایران که بی اتکا به قدرتها و ابرقدرتها و با ایمان به‏‎ ‎‏خدای تعالی و قدرت لایزال او تا حصول خواسته های مشروع‏‎ ‎‏خویش دست از اسلحه برنمی دارند.(188)‏

25 / 4 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عواقب سکوت در مقابل جنایت اسرائیل

‏الآن اسرائیل در مقابل همۀ کشورهای اسلامی ایستاده، می گوید‏‎ ‎‏غلط نکنید. این تاسف ندارد؟ انسان نیستند اینهایی که در رأس‏‎ ‎‏امور هستند که اسرائیل در مقابلشان ایستاده، می گوید فضولی‏‎ ‎‏موقوف! آمد و بیروت را گرفت و آن همه جنایات وارد کرد و‏‎ ‎‏سازمان آزادیبخش را به هم زد اوضاعش را و همه را متفرق کرد، و‏‎ ‎‏بعد هم بدانید که شماهایی که ساکت بودید و در این جنایات‏‎ ‎‏مقابله نکردید، همین نشستید و یک کلمه ای گفتید، آن هم کلمه ای‏‎ ‎‏که گاهی موافق با آنها بوده، نوبت شما هم می رسد. اسرائیل به‏‎ ‎‏خدمت شما هم می آید.(189)‏

31 / 5 / 61 

*  *  *

‏ ‏

نتایج سوء به رسمیت شناختن اسرائیل

‏شما ملاحظه کنید که چقدر اسفبار است این مطلب که اسرائیل در‏‎ ‎‏محضر این دولتهای ـ باصطلاح ـ اسلامی آنقدر به این زن و بچه و‏‎ ‎‏پیر و بزرگ لبنان صدمه وارد آورد. آنقدر افراد را کشت و آنقدر‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 149

‏افراد را آواره کرد. و الآن هم در آنجا مشغول به فعالیت است.‏‎ ‎‏چقدر اسفبار است که در محضر اینها، این کار شده است و‏‎ ‎‏مع ذلک، الآن دنبال این هستند که آن توطئه هایی که امریکا دارد‏‎ ‎‏درست می کند، طرحهایی که امریکا می دهد، که همه طرحهاشان‏‎ ‎‏بر ضد خلق است و بر ضد اسلام است، اینها در صدد هستند که‏‎ ‎‏پیشنهادهایی که قبلاً کردند مثل «کمپ دیوید» و بعدش شبیه او را‏‎ ‎‏درست کردند و همه اینها متفق بر این هستند که اسرائیلی که‏‎ ‎‏اینقدر جنایتکار است، حالا مسلمانها بشناسند به اسم یک دولت‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ مستقل متعهد. این چقدر برای انسان دردناک است. و من‏‎ ‎‏الآن را عرض می کنم که اگر این دولتهایی که در خلیج فارس و‏‎ ‎‏اطراف خلیج فارس و در جاهای دیگر هستند، اینها یک همچو‏‎ ‎‏امری را تصویب کنند و مثل طرح امریکا یا طرح بعد از او، که طرح‏‎ ‎‏شده است، اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ تصویب کنند و اسرائیل را شناسایی کنند،‏‎ ‎‏ملت ما و ارتش ما و سپاه پاسداران ما و اسلام و خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی از آنها نخواهد گذشت. و بترسند از آن روزی که این ملت‏‎ ‎‏احساس بکند؛ این ارتش، این سپاه پاسداران احساس بکنند که‏‎ ‎‏تکلیف دارند که این اشخاصی که «کمپ دیوید» را یا شبیه او را‏‎ ‎‏برای استقلال و برای شناسایی اسرائیل تصویب کردند، تکلیف‏‎ ‎‏شرعی برایشان یک وقت حاصل بشود که اینها باید تأدیب بشوند.‏

‏     و این مسئلۀ لبنان و همین طور مسئلۀ ایران، مسئلۀ هجوم به‏‎ ‎‏ایران و مسئلۀ هجوم به لبنان، یک مسئله ای بود که با طرح امریکا‏‎ ‎‏عمل شد؛ یعنی، امریکا طرح داده، چون دیده است که اینجا از‏‎ ‎‏دستش رفته، طرح داده است که برای ایران مشکلات ایجاد کند.‏‎ ‎‏هر چه می توانست مشکلات کرد و از بین رفت، بعد هم مشکلات‏‎ ‎‏جنگ را ایجاد کند و این جنگ هم ادامه پیدا بکند و این چیزی که‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 150

‏حق است، عمل نشود تا ادامه پیدا بکند و بهره برداری را امریکا‏‎ ‎‏بکند. در لبنان هم همین مسئله بود که طرحی اینها داشتند که در‏‎ ‎‏آنجا اجرا بکنند و اسرائیل را وادار کردند به اینکه آنطور جنایتها را‏‎ ‎‏بکند تا اینکه آن طرحهایی که به نفع امریکاست و همۀ کشورها را‏‎ ‎‏اسیر امریکا می کند، بیشتر از آنچه که هستند، آنها اجرا بشود.‏‎ ‎‏خوب، این ملتهای اسلام، این دولتهای ـ به اصطلاح ـ اسلامی، تا‏‎ ‎‏کی می خواهند این ذلتها را تحمل کنند و این تحقیرها را بپذیرند؟‏‎ ‎‏تا کی اینها توجه به این ندارند که زندگانی شرافتمندانه بهتر از این‏‎ ‎‏زندگیهایی است که در پارکها باشد و شرافتمندانه نباشد؟ اینها به‏‎ ‎‏خود بیایند، توجه کنند به این مسائل. و اگر طرح «کمپ دیوید» و‏‎ ‎‏همین طور امثال او برای شناسایی اسرائیل، اینها به آن رأی بدهند،‏‎ ‎‏هر یک از اینها که رأی دادند، یک وقت تکلیف شرعی برای ما‏‎ ‎‏می شود به اینکه با آنها یک معاملۀ دیگر بکنیم.(190)‏

14 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

محو اسرائیل از صفحۀ روزگار

‏شما ملاحظه کردید در لبنان یک دولت پوشالی دو میلیونی ـ یعنی،‏‎ ‎‏اسرائیل ـ در مقابل یک میلیارد مسلمان ایستاد و حمله کرد و آن‏‎ ‎‏قدر جنایت کرد که در تاریخ کم نظیر است. آن وقت می بینیم که‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی در تلاشند که آن را به رسمیت بشناسند. ما‏‎ ‎‏می گوییم اسرائیل باید از صفحۀ روزگار محو شود و بیت المقدس‏‎ ‎‏مال مسلمین و قبلۀ اول مسلمین است.(191)‏

17 / 6 / 61 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 151

فاجعۀ به رسمیت شناختن اسرائیل

‏بر روحانیون محترم و نویسندگان و گویندگان متعهد لازم است که‏‎ ‎‏در فرصتهای مناسب و در محضر مسلمانان، به جبران تبلیغات‏‎ ‎‏مسمومی که از وسائل ارتباط جمعی وابسته به امریکا و اسرائیل،‏‎ ‎‏به شایعه افکنی و دروغ پردازی بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران اشتغال دارند، از اسلام و انقلاب اسلامی ایران دفاع نمایند،‏‎ ‎‏و چهرۀ واقعی آن را به جهانیان معرفی نمایند. و دستاوردهای‏‎ ‎‏اسلامی را که با جهاد بی امان ملت متعهد ایران، با همۀ گرفتاریها و‏‎ ‎‏کارشکنیهای دشمنان اسلام در داخل و خارج، نصیب کشورشان‏‎ ‎‏شده است، یادآور شده و ملتها را آماده کنند. و از تهمتهایی که از‏‎ ‎‏ناحیۀ بوقهای تبلیغاتی به این ملت زده شده است پرده بردارند و‏‎ ‎‏نقشه ها و توطئه های امریکا و وابستگان به آن را افشا کنند. از‏‎ ‎‏هجوم ارتش صدام عفلقی به امر امریکا و پشتیبانی کشورهای‏‎ ‎‏وابسته به آن، جهانیان را با خبر کنند. مسلمانان را از آنچه به دست‏‎ ‎‏بعضی حکام امریکایی بر اسلام و مسلمین می گذرد که بدترین آنها‏‎ ‎‏شناسایی رسمی اسرائیل و بعد از آن، تاخت و تاز وحشیانه به‏‎ ‎‏کشور اسلامی لبنان و شهید و معلول کردن دهها هزار مردم بیگناه‏‎ ‎‏و بی پناه است، آگاهی دهند. شاید ملتها با اعتقاد به خدای متعال از‏‎ ‎‏این فاجعۀ بزرگ تاریخ که روی مسلمانان را در جهان و در پیش‏‎ ‎‏نسلهای آینده، خدای نخواسته سیاه می نماید، جلوگیری کنند و‏‎ ‎‏اسلام عزیز و مسلمین را از این ننگ بزرگ رهایی بخشند و خود را‏‎ ‎‏از این تحقیر و ذلت ناهنجار که یاد آن هر مسلمان غیرتمند را‏‎ ‎‏می لرزاند آزاد کنند.(192)‏

29 / 6 / 61 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 152

سکوت مسلمین در مقابل ظلم

‏و ما امروز می بینیم که در بلاد مختلفۀ مسلمین، ظلم هاست که بر‏‎ ‎‏مسلمین دارد می شود. در لبنان آن آتشی که برافروخته اند، امریکا‏‎ ‎‏برافروخته، و آن لشکرکشی ای که از طرف امریکا و فرانسه و سایر‏‎ ‎‏اذناب آنها برای یک مشت مظلوم شیعه و مظلوم مسلمان در آنجا‏‎ ‎‏انجام می گیرد، سایر مسلمین نشسته اند و تماشا می کنند. غایتِ‏‎ ‎‏کاری که امسال حکومت ها کردند این بود که عید نگرفتند. کافی‏‎ ‎‏است این؟ این هم یک کاری است، اما آنها دارند ظلم خودشان را‏‎ ‎‏می کنند، آنها دارند فوج فوج جوان های ما را در لبنان و فلسطین‏‎ ‎‏می کشند. آنها دارند در افغانستان آن جنایات را می کنند. آنها دارند‏‎ ‎‏در عراق آن جنایات را می کنند، و آنها بر ایران آن جنایات را وارد‏‎ ‎‏می کنند. مجرد اینکه امسال ما عید نداریم، این کار را درست‏‎ ‎‏می کند؟ این تکلیف را از دوش این دولت ها بر می دارد؟ آنها با‏‎ ‎‏سرنیزه پیش می آیند و با توپ و تانک پیش می آیند و مظلومین هم‏‎ ‎‏تنها مانده اند و مع ذلک تو دهنی دارند به آنها می زنند، لکن‏‎ ‎‏دولت ها نشسته اند تماشا می کنند، و غایت امر این است که عید را‏‎ ‎‏نمی گیرند.(193)‏

4 / 7 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قیام مردم

‏اگر این دولت ها با ملت هاشان دست به هم بدهند، ملت ها که‏‎ ‎‏حاضرند، دولت ها هم تسلیم ملت هاشان بشوند، نمی توانند آنها‏‎ ‎‏در این منطقه این فسادها را بکنند. اسرائیل نمی تواند بیاید اینجا‏‎ ‎‏شرارت بکند. لکن مع الأسف خود اینها هستند که راه را باز‏‎ ‎‏می کنند برای قدرت های بزرگ. شما ملاحظه می کنید که در همین‏‎ ‎‏منطقه چقدر ثروت هست که دارند ابرقدرت ها از اینها می برند،‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 153

‏همان نفت چقدر هست که دارند روزی بیست میلیون تقریباً،‏‎ ‎‏کشورها از اینجا می برند و می خورند، مع ذلک اینها نشسته اند. آنها‏‎ ‎‏ریخته اند در خانۀ خودشان، لبنان خانۀ عرب است، درخانه عرب‏‎ ‎‏ریخته اند و دارند به خود عرب اینطور جنایت می کنند و ملت‏‎ ‎‏عرب نشسته اند آنجا و هیچ حرف نمی زنند. وقتی پای ایران پیش‏‎ ‎‏می آید می گویند اینها فارس اند، اینها خوب، آنها هم که عربند‏‎ ‎‏دیگر، شما نه فارس سرتان می شود نه عرب سرتان می شود،‏‎ ‎‏دنبال این هستید که چند روز عیاشی بکنید. خوب، این عیاشی تا‏‎ ‎‏کی؟ چقدر انسان آبرویش را، حیثیتش را، همه چیزش را بدهد سر‏‎ ‎‏عیاشی؟‏

‏     آن قدرت های بزرگ هم که شما را عمال خودشان قرار داده اند‏‎ ‎‏و الآن در لبنان دارند به سر مردم لبنان بیچاره آن کار را می کنند،‏‎ ‎‏مع ذلک باید همه شان بدانند که مردم نمی نشینند گوش کنند تا این‏‎ ‎‏کارها بشود. بالاخره همان معنایی که در ایران پیدا شد در جای‏‎ ‎‏دیگر هم پیدا می شود. باید از حالا فکر بکنند اینها. امریکا خیال‏‎ ‎‏نکند که ظلمش را دارد به مردم می کند و آنها هم نشسته اند. امریکا‏‎ ‎‏دید که آن محل خودشان منفجر شد. همین چیزها حالا هست باز.‏‎ ‎‏چه هم  شماها جلوگیری بخواهید بکنید مردم جانشان به لبشان‏‎ ‎‏رسیده است، مردم لبنان جانشان به لبشان رسیده است، مردم‏‎ ‎‏فلسطین جانشان به لبشان رسیده و لهذا انتحار می کنند.(194)‏

16 / 9 / 62 

*  *  *

‏ ‏

دفاع از فلسطین

‏امروز همه می دانند جرم واقعی ما از دید جهانخواران و متجاوزان،‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و رسمیت دادن به حکومت جمهوری اسلامی به‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 154

‏جای نظام طاغوت ستمشاهی است، جرم و گناه ما احیای سنت‏‎ ‎‏پیامبر ـ صلی  الله علیه و آله و سلم ـ و عمل به دستورات قرآن کریم‏‎ ‎‏و اعلان وحدت مسلمانان اعم از شیعه و سنی، برای مقابله با‏‎ ‎‏توطئۀ کفر جهانی و پشتیبانی از ملت محروم فلسطین و افغانستان و‏‎ ‎‏لبنان و بستن سفارت اسرائیل در ایران و اعلام جنگ با این غدۀ‏‎ ‎‏سرطانی و صهیونیسم جهانی و مبارزه با نژادپرستی و دفاع از‏‎ ‎‏مردم محروم افریقا و لغو قراردادهای بردگی رژیم کثیف پهلوی با‏‎ ‎‏امریکای جهانخوار بوده است.(195)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

دفاع از فرزندان واقعی فلسطین اسلامی

‏دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از بلاد مسلمین و دفاع از همۀ‏‎ ‎‏حیثیات مسلمین امری است لازم و ما باید خودمان را برای مقاصد‏‎ ‎‏الهی و دفاع از مسلمین مهیا کنیم و خصوصاً در این شرایطی که‏‎ ‎‏فرزندان واقعی فلسطین اسلامی و لبنان ـ یعنی، حزب  الله ـ و‏‎ ‎‏مسلمانان انقلابی سرزمین غصب شده و لبنان با نثار خون و جان‏‎ ‎‏خود فریاد «یاللمسلمین» سر می دهند، با تمام قدرت معنوی و‏‎ ‎‏مادی، در مقابل اسرائیل و متجاوزین بایستیم و در مقابل آن همه‏‎ ‎‏سفاکیها و ددمنشیها مقاومت و پایمردی کنیم و به یاری آنان‏‎ ‎‏بشتابیم و سازشکاران را شناسایی و به مردم معرفی کنیم.(196)‏

9 / 12 / 66 

*  *  *

‏ ‏

دشمنی با اسرائیل

‏ملت ما بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به اینکه‏‎ ‎‏دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 155

‏عزیزند، درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد‏‎ ‎‏شوم جنایتکارانۀ خود دست نمی کشند و برای رسیدن به ریاست‏‎ ‎‏و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی شناسند. و در رأس‏‎ ‎‏آنان امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را‏‎ ‎‏به آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی است که برای‏‎ ‎‏رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلمها از نوشتن‏‎ ‎‏و زبانها از گفتن آن شرم دارند؛ و خیال ابلهانۀ «اسرائیل بزرگ»!‏‎ ‎‏آنان را به هر جنایتی می کشاند. و ملتهای اسلامی و مستضعفان‏‎ ‎‏جهان مفتخرند که دشمنان آنها حسین اردنی این جنایت پیشۀ‏‎ ‎‏دوره گرد، و حسن و حسنی مبارک هم آخور با اسرائیل جنایتکارند‏‎ ‎‏و در راه خدمت به امریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی به ملتهای خود‏‎ ‎‏رویگردان نیستند.(197)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 156

 • )) رژیم اشغالگر قدس.
 • )) انقلاب.
 • )) بیت المقدس.
 • )) عبارت «انقلاب ما انفجار نور بود» که غالباً در شعارها استفاده می شود برگرفته از اظهارات فوق می باشد که به اشتباه به عنوان سخن امام خمینی تلقی شده است.
 • )) خَلق.
 • )) کنیۀ یاسر عرفات.
 • )) محمد / 7.
 • )) سورۀ آل عمران، آیه 103: «همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده مشوید».
 • )) سورۀ انفال، آیه 46: «با یکدیگر نزاع نکنید که ناتوان شوید و مهابت و قدرت شما برود».
 • )) مسجد الاقصیٰ.
 • )) اشاره به ادعاهای درو غین صلح طلبی صدام.
 • )) سورۀ سَبَأ، آیۀ 46: «من به یک سخن شما را پند می دهم و آن سخن این است که شما خالص برای خدا، دو نفر دو نفر با هم یا هر یک تنها در امر دینتان قیام کنید».