بخش سوم: امام و انقلاب اسلامی، سنگر مقاومت علیه اسرائیل
افشای توطئه ها و طرحهای خائنانه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

افشای توطئه ها و طرحهای خائنانه

افشای توطئه ها و طرحهای خائنانه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کمپ دیوید، توطئه مشروعیت بخشیدن به تجاوزات اسرائیل

سؤال: ‏[‏‏شما مثل دیگر سران اسلامی با موافقتنامۀ «کمپ دیوید»‏‎ ‎‏مخالفت می کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ موافقتنامۀ «کمپ دیوید» و نظایر آن، توطئه هایی برای‏‎ ‎‏مشروعیت بخشیدن به تجاوزات اسرائیل است که نتیجتاً شرایط را‏‎ ‎‏به نفع اسرائیل و به ضرر اعراب و فلسطینی ها تغییر داده است.‏‎ ‎‏چنین وضعیتی مورد قبول مردم منطقه نخواهد بود.(100)‏

16 / 8 / 1357 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کمپ دیوید محکوم است 

سؤال: ‏[‏‏موافقتنامه های «کمپ دیوید» و تنازل سادات در مورد‏‎ ‎‏«بیت المقدس» را چگونه ارزیابی می فرمایید؟‏‏]‏

جواب:‏ من جداً او را محکوم می کنم.(101)‏

26 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

کمپ دیوید به ضرر همه کشورهای منطقه

سؤال: ‏[‏‏آثار قراردادهای «کمپ دیوید» و خیانت سادات بر انقلاب‏‎ ‎‏ایران چیست؟‏‏]‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 84

جواب:‏ قرارداد «کمپ دیوید» و یا هر اقدامی که موقعیت اسرائیل‏‎ ‎‏را محکمتر می کند، اصولاً نه تنها به ضرر فلسطینی ها و اعراب،‏‎ ‎‏بلکه به ضرر همۀ کشورهای منطقه و در نتیجه تقویت همۀ‏‎ ‎‏نیروهای ارتجاعی منطقه است.(102)‏

*  *  *

2 / 9 / 57 

‏ ‏

‏ ‏

کمپ دیوید، یک بازی سیاسی

سؤال: ‏[‏‏نظرتان راجع به قرارداد «کمپ دیوید» چیست؟ و حل‏‎ ‎‏مسئلۀ فلسطین را چگونه می بینید؟‏‏]‏

جواب:‏ «کمپ دیوید» چیزی جز یک فریب و بازی سیاسی، برای‏‎ ‎‏ادامۀ تجاوز اسرائیل به مسلمین نیست. من بیش از پانزده سال‏‎ ‎‏است که در اعلامیه ها و سخنرانیهای خود اسرائیل را محکوم کرده‏‎ ‎‏و از ملت فلسطین و سرزمین آنان دفاع کرده ام. اسرائیل غاصب‏‎ ‎‏است و هرچه زودتر باید فلسطین را ترک کند. و تنها راه حل این‏‎ ‎‏است که برادران فلسطینی هرچه زودتر این مادۀ فساد را نابود‏‎ ‎‏گردانند و ریشۀ استعمار را در منطقه قطع کنند، تا آرامش به منطقه‏‎ ‎‏بازگردد.(103)‏

14 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

کمپ دیوید، خیانت به اسلام و مسلمین

‏ایران خود را همگام با برادران مسلمان کشورهای عربی دانسته و‏‎ ‎‏خود را در تصمیم گیریهای آنان شریک می داند. ایران صلح سادات‏‎ ‎‏و اسرائیل را خیانت به اسلام و مسلمین و برادران عرب می داند و‏‎ ‎‏موضعهای سیاسی کشورهای مخالف این پیمان را تأیید‏‎ ‎‏می کند.(104)‏

5 / 1 / 58 

‏ ‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 85

طرح کمپ دیوید، نشانه وابستگی سادات

‏اینجانب بیش از پانزده سال است که خطر اسرائیل غاصب را‏‎ ‎‏گوشزد کرده ام و به دوَل و ملل عرب این حقیقت را اعلام نموده ام.‏‎ ‎‏اکنون با طرح استعماری صلح مصر و اسرائیل، این خطر بیشتر و‏‎ ‎‏نزدیکتر و جدیتر شده است. سادات با قبول این صلح، وابستگی‏‎ ‎‏خود را به دولت استعمارگر امریکا آشکارتر نمود. از دوست شاه‏‎ ‎‏سابق ایران بیش از این نمی توان انتظار داشت.(105)‏

5 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح کمپ دیوید، موجب تفرقه مسلمین

‏ما از قریب بیست سال پیش از این تا حال، راجع به این مسائل‏‎ ‎‏بحث و گفتگو کردیم و دولتهای عربی را و سایر مسلمین را در این‏‎ ‎‏راه نصیحت کردیم که راجع به این مسائل با هم تشریک مساعی‏‎ ‎‏بکنند؛ اگر ... دُوَل عربی ـ که جمعیتهای زیاد و گروههای‏‎ ‎‏زیادی دارند ـ اینها با هم اتفاق داشتند این مصیبتها برای فلسطین و‏‎ ‎‏برای قدس پیش نمی آمد. لکن مع الأسف دولتهای عربی به نصایح‏‎ ‎‏ما گوش نکردند و با اختلافاتی که بین خودشان دستهای اجانب‏‎ ‎‏ایجاد کردند توجه نکردند؛ و این اختلاف الآن هم موجود است و‏‎ ‎‏روزافزون می شود. مِن جمله این اختلافی که به واسطۀ قراردادی‏‎ ‎‏که بین مصر و اسرائیل پیدا شد به دست اجانب،‏‎[1]‎‏ این اختلافات‏‎ ‎‏بین مسلمین و بین دوَل اسلام دامن زد، از باب اینکه رشد سیاسی‏‎ ‎‏بین اینها نیست، نتوانستند حل مسائل را بکنند و تن در دادند به‏‎ ‎‏یک همچو امر بزرگی. یک همچو خیانتی که دنبال آن اختلاف بین‏‎ ‎‏مسلمین و اختلاف بین دوَل اسلامی بیشتر شد، و موجب تأسف‏‎ ‎‏شدید ماست.(106)‏

17 / 2 / 58 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 86

قطع رابطه با مصر به خاطر قرارداد کمپ دیوید

‏با در نظر گرفتن پیمان خائنانۀ مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و‏‎ ‎‏چرای دولت مصر از امریکا و صهیونیسم، دولت موقت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر‏‎ ‎‏بنماید.(107)‏

11 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع دست سادات خائن از کشور مصر

‏ملت مصر باید دست این خیانتکار‏‎[2]‎‏ را از کشور خود قطع‏‎ ‎‏کند و ننگ سرسپردگی به امریکا و صهیونیزم را از ملت‏‎ ‎‏بزدایند.(108)‏

17 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

توطئه مصر، اسرائیل، امریکا

‏کشورهای اسلامی باید در مقابل اسرائیل اشغالگر ـ که اکثر‏‎ ‎‏گرفتاریهای کشورهای اسلامی به دست آن است ـ موضع خصمانه‏‎ ‎‏داشته باشند و با تمام نیرو از آرمان فلسطین و لبنان عزیز دفاع‏‎ ‎‏کنند. کشورهای اسلامی باید از سازمانهای آزادیبخش سراسر‏‎ ‎‏جهان دفاع کنند. ما توطئۀ مصر و امریکا و اسرائیل را برای در هم‏‎ ‎‏کوبیدن نهضت بزرگ مردم مبارز فلسطین شدیداً محکوم می کنیم.‏‎ ‎‏سران و نمایندگان کشورهایی که در الجزایر عزیز جمع شده اید!‏‎ ‎‏بیایید متحد شویم و دست جنایتکاران چپ و راست را ـ که در‏‎ ‎‏رأس آن امریکاست ـ قطع نموده، و اسرائیل را از ریشه برکنیم و‏‎ ‎‏حق مردم فلسطین را به خودشان بسپاریم. از خداوند متعال‏‎ ‎‏بیداری مسلمین و اتحاد کلمۀ آنان و عظمت کشورهای اسلامی را‏‎ ‎‏خواستارم.(109)‏

8 / 8 / 58 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 87

ابراز تأسف از پیوند با دشمنان اسلام

‏بلی آقای سادات تبعیت دارد، تابع است. او چشم و گوش بسته‏‎ ‎‏مثل شاه ما تسلیم است. و من چقدر باید تأسف بخورم که یکی که‏‎ ‎‏در یک مملکت اسلامی دارد می گوید «من رأس این مملکت‏‎ ‎‏هستم» با دو نفر که هر دو دشمن اسلام هستند، دشمن اسلام‏‎ ‎‏هستند نه دشمن یک طایفه ای، رژیم اسرائیل دشمن اسلام است‏‎ ‎‏نه دشمن ما، نه دشمن شما. کارتر هم برادر اوست. اینها سر یک‏‎ ‎‏میز بنشینند و با هم معاهده کنند بر ضد اسلام و ما بنشینیم گوش‏‎ ‎‏کنیم. ملت مصر هم بنشیند گوش کند. شما نویسنده ها هم بنشینید‏‎ ‎‏گوش کنید. این چقدر تأسف دارد و چقدر من باید متأسف باشم به‏‎ ‎‏این وضع اینکه اینها یک چنین پیوندهایی دارند با دشمنهای‏‎ ‎‏اسلام. با کسانی که به روی مسلمین آتش کشیدند. اینها بنشینند با‏‎ ‎‏هم سر یک میز و با هم قرارداد کنند بر ضد مسلمین و از آن بدتر‏‎ ‎‏اینکه همۀ مسلمین بنشینند نگاه کنند. دولتهای اسلامی هم‏‎ ‎‏بنشینند نگاه کنند. ملتها هم بنشینند نگاه کنند.(110)‏

28 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه افکنی توسط نوکران امریکا

‏همزمان با هجوم همه جانبۀ اسرائیل جانی، به مسلمین در فلسطین‏‎ ‎‏و لبنان عزیز، و همزمان با طرح جنایتکارانۀ اسرائیل برای انتقال‏‎ ‎‏پایتخت خود به بیت المقدس، و گسترش جنایات و کشتار‏‎ ‎‏وحشیانۀ مسلمانان آواره از وطن خویش، و در وقتی که مسلمانان‏‎ ‎‏بیشتر از هر زمان احتیاج به وحدت کلمه دارند، سادات، این نوکر‏‎ ‎‏خیانتکار امریکا و دوست و برادر بگین و شاه مخلوع معدوم، و‏‎ ‎‏صدام، آن خادم سرسپردۀ امریکا، دست به تفرقه افکنی مسلمانان‏‎ ‎‏زده اند، از هیچ جنایتی در این راه که ارباب جنایتکارشان امر نموده‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 88

‏است، فروگذار نمی کنند. امریکا با حمله های پیاپی به ایران و‏‎ ‎‏فرستادن جاسوسان برای شکست دادن انقلاب اسلامی ما و‏‎ ‎‏توطئه با سادات برای ایجاد اختلاف و تبلیغات سوء و پخش‏‎ ‎‏اکاذیب و افترا به متصدیان حکومت اسلامی از طریق عراق، از آن‏‎ ‎‏قماش است. مسلمین باید به خیانت این سرسپردگان امریکا به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین توجه داشته باشند.(111)‏

21 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختلاف افکنی بین شیعه و سنی

‏ما از صدام توقع نداریم، ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ در کنفرانس طائف آن لا طایلها را‏‎ ‎‏بگوید؛ ما از بعض سران کشورهای به دست آنها افتاده و آن‏‎ ‎‏سرانی که در زمان شاه طرفدار شاه بودند و در جنایات شاه‏‎ ‎‏شریک بودند، و امروز در جنایات صدام شریک هستند، از آنها‏‎ ‎‏توقعی نداریم؛ آنها روی فطرتِ غیر انسانی خودشان عمل‏‎ ‎‏می کنند.‏

‏     آنها به جای اینکه دور هم که نشسته اند برای اسلام فکر کنند و‏‎ ‎‏برای کشورهای اسلامی فکر کنند و برای فلسطین فکر کنند و‏‎ ‎‏برای نهضت اسلامی ما فکر کنند، دنبال این اند که در یک کشور‏‎ ‎‏اسلامی که می خواهد تمام مسائلش اسلامی باشد و می خواهد‏‎ ‎‏احکام اسلام را جاری کند در این مملکت، نقشه بکشند و طوایف‏‎ ‎‏مختلف را به جان هم بریزند. نقشه بکشند و برادران سُنّی و شیعه‏‎ ‎‏را به روی هم وادار کنند.(112)‏

15 / 11 / 59 

‏ ‏

‏ ‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 89

کنفرانس طائف

‏این اسلام خواهها نمی بینند که اسلام در تمام کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏زیر چکمۀ ابر قدرتها و وابستگان آنها پایمال می شود؟ آیا‏‎ ‎‏نمی دانستند که در جنوب لبنان، در فلسطین و در ایران و در عراق‏‎ ‎‏و در سایر کشورهای اسلامی چه می گذرد و با مردم آنجا چه‏‎ ‎‏کرده اند و چه اطفال بیگناه صغیر را بی پدر کرده اند و از منازل‏‎ ‎‏خودشان آواره کرده اند؟ آیا کنفرانس طائف این امور را‏‎ ‎‏نمی دانست؟ به اسم اسلام مجتمع شدند در آن کنفرانس، و از‏‎ ‎‏اسلام بویی در آنجا نبود. آنچه بود خرجهای گزاف و زندگیهای‏‎ ‎‏اشرافی، بدون توجه به اسلام و اهتمام به امور مسلمین. آیا‏‎ ‎‏نشنیده اند اینها حدیث رسول خدا را که کسی که صبح کند و‏‎ ‎‏اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد مسلم نیست؟ ‏مَنْ أصْبَحَ ولَمْ یَهتَمَّ‎ ‎بِأمورِ الْمُسْلِمِین فَلَیسَ بِمُسلِمٍ‏ آیا اینها اهتمام داشتند به امور مسلمین‏‎ ‎‏جهان؟ این سرانی که در کنفرانس طائف‏‎[3]‎‏ در کشوری که رسول‏‎ ‎‏خدا و پیغمبر اسلام در آن کشور بود و تبلیغات او در آن کشور بود،‏‎ ‎‏مجتمع شدند، آیا دربارۀ اسلام چه گفتند؟ دربارۀ مسلمین و در‏‎ ‎‏امور مسلمین چه اهتمامی کردند؟ آیا به نص حدیث شریف اینها‏‎ ‎‏را ما می توانیم جزء مسلمین محسوب داریم؟(113)‏

29 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

وجوب محکومیت طرح سادات و فهد 

‏از اول مبارزات، قضایای لبنان و فلسطین جزء مقاصد اصلی ما‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 90

‏بوده است و از مسائل ایران جدا نبوده است. به طور کلی، مسلمان‏‎ ‎‏نباید تنها نظرش ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ طایفه ای از مسلمانان باشد... .‏

‏     ‏‏از آنجا که منطقه در شُرف یک نهضت اسلامی عمومی است،‏‎ ‎‏امریکا دست به طرح قضایایی زده است تا بلکه بتواند دست مردم‏‎ ‎‏بی پناه منطقه را از سرنوشتشان کوتاه کند و متأسفانه بعضی از‏‎ ‎‏دولتها هم او را کمک می کنند؛ طرح سادات و فهد یکی است. بر‏‎ ‎‏فرض که امریکا یک طرح صد در صد اسلامی ـ انسانی بدهد، ما‏‎ ‎‏باور نمی کنیم که آنها به نفع صلح و منافع ما گامی بردارند. اگر‏‎ ‎‏امریکا و اسرائیل «لا اله الاّ  الله » بگویند، ما قبول نداریم؛ چرا که‏‎ ‎‏آنها می خواهند سرِ ما کلاه بگذارند. آنها که صحبت از صلح‏‎ ‎‏می کنند، می خواهند منطقه را به جنگ بکشند. شما متوقعید ما در‏‎ ‎‏مقابل امریکا و اسرائیل و دیگر ابرقدرتها، که می خواهند منطقه را‏‎ ‎‏ببلعند، بی تفاوت باشیم؟ نه، ما با هیچ کدام از ابرقدرتها و قدرتها‏‎ ‎‏سر سازش نداریم، نه تحت سلطۀ امریکا می رویم و نه زیر بار‏‎ ‎‏شوروی. ما مسلمانیم و می خواهیم زندگی کنیم. ما می خواهیم‏‎ ‎‏زندگی فقیرانه داشته باشیم، ولی آزاد و مستقل باشیم. ما این‏‎ ‎‏پیشرفت و تمدنی که دستمان پیش اجانب دراز باشد را‏‎ ‎‏نمی خواهیم. ما تمدنی را می خواهیم که بر پایۀ شرافت و انسانیت‏‎ ‎‏استوار باشد و بر این پایه، صلح را حفظ نماید. ابرقدرتها‏‎ ‎‏می خواهند انسانیت انسانها را تحت سلطه قرار دهند و ما و شما و‏‎ ‎‏هر مسلمانی مکلف است در مقابل آنها بایستد و سازش نکند و‏‎ ‎‏طرحهایی از قبیل طرح سادات و فهد را رد کند. بر ما واجب است‏‎ ‎‏که اینگونه طرحها را، که به نفع مستضعفین نیست، محکوم نماییم.‏

‏     من به شما اطمینان می دهم که مسائل ما از شما جدا نیست.‏‎ ‎‏ولی شما خوب می دانید که امریکا و عوامل داخلی اش یک لحظه‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 91

‏ما را آرام نگذاشتند. لذا، اگر ما به شما کمک شایانی نکردیم،‏‎ ‎‏چون گرفتار این جنایتکاران هستیم. ما لبنان را از خودمان می دانیم.‏‎ ‎‏شیعیان لبنان و ایران و مسلمانان همۀ جهان یکی هستند. ما‏‎ ‎‏امیدواریم تا وحدت خودمان را حفظ نماییم.(114)‏

6 / 8 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم وجود نقطۀ مثبت در طرح کمپ دیوید

‏در مسائل منطقه، مهمترین چیزی که الآن مورد صحبت است، این‏‎ ‎‏طرحهایی است که به دست امریکا و صهیونیست و بعض‏‎ ‎‏نوکرهای آنها ریخته شده است و این طرحهایی است که دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی می خواهند، دولتهای عرب می خواهند این طرح را طرح‏‎ ‎‏بکنند و تحمیل بکنند بر همه. این طرح هیچ نقطۀ مثبت ندارد.‏‎ ‎‏آنهایی که گمان کرده اند نقطه های مثبتی در این طرح هست، یا‏‎ ‎‏توجه به مسائل ندارند یا طور دیگری است. نقطۀ مثبت در این‏‎ ‎‏طرحها هیچ نیست. کشور ما، ملت ما که اینهمه شهدا داده است و‏‎ ‎‏اینهمه معلولینی که الآن بسیاری شان در اینجا هستند ـ و خداوند‏‎ ‎‏آنها را شفا بدهد ـ تقدیم کرده است، برای اسلام است و ما اسلام‏‎ ‎‏را منحصر به ایران نمی دانیم. اسلام، همه جا اسلام است. مصر‏‎ ‎‏هم همین اسلام است و سودان هم همین اسلام است و عراق هم‏‎ ‎‏همین اسلام است و حجاز همین اسلام است و سوریه و سایر‏‎ ‎‏جاها ‏‏[‏‏هم همین.‏‎ ‎‏]‏‏ما نمی توانیم حساب خودمان را از حساب‏‎ ‎‏سایر مسلمین جدا کنیم. ما با اینهمه خسارتی که بر ما وارد شده‏‎ ‎‏است و اینهمه شهید که دادیم و معلول که دادیم و آواره که پیدا‏‎ ‎‏کردیم، همۀ اینها برای اسلام بوده. ایران هم از باب اینکه یک‏‎ ‎‏کشور اسلامی است، ما این زحمات را برایش کشیدیم.‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 92

‏     ما نمی توانیم که اعراب را و مقدرات اعراب را از خودمان جدا‏‎ ‎‏بدانیم، مقدرات سایر کشورها را از خودمان جدا بدانیم. همه جا‏‎ ‎‏اسلام است و همۀ مسلمین ـ که ما هم ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ جملۀ آنها هستیم ـ‏‎ ‎‏موظفیم که اسلام را در هر جا حفظ کنیم. ما مکلف هستیم که آن‏‎ ‎‏مقداری که می توانیم، هدایت کنیم این کشورهای اسلامی را که‏‎ ‎‏امروز در فکر این طرح بسیار بسیار مضر هستند و می خواهند آن‏‎ ‎‏طرح را تصویب کنند. ما باید به ملتهای مسلمین و اسلام و به‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی تذکر بدهیم. من اعلام خطر می کنم برای این‏‎ ‎‏مسئله و برای اسلام به واسطۀ این طرح!‏

‏     آنهایی که این طرح را داده اند، یا جاهلند و یا تحت تأثیر امریکا‏‎ ‎‏و صهیونیسم واقع شده اند. آنهایی که در این طرح نقطۀ مثبت قائل‏‎ ‎‏هستند، آنها هم همین طور. اگر هیچ نقطه ای در این نبود جز اینکه‏‎ ‎‏اسرائیل به رسمیت شناخته بشود ـ یکی از موارد این پیشنهادها‏‎ ‎‏این است که اسرائیل به رسمیت شناخته بشود و تأمین داده بشود‏‎ ‎‏به اسرائیل ـ اگر هیچ نبود الاّ این و تمام نقاط دیگر نقاط مثبت‏‎ ‎‏بودند، آن نقاط مثبت همه برخلاف بود. معنای اینکه «تأمین داده‏‎ ‎‏بشود به اسرائیل» این است که این اسرائیلی که سالهای طولانی‏‎ ‎‏است زمینهای مسلمین را غصب کرده اند و کشتار دسته جمعی در‏‎ ‎‏فلسطین و در لبنان و در جاهای دیگر ایجاد کرده اند، مسلمین را‏‎ ‎‏بی خانمان کرده اند و اعراض و نفوس مسلمین را در خطر، معرض‏‎ ‎‏خطر قرار داده اند، و دستخوش مقاصد فاسدشان کرده اند، حالا‏‎ ‎‏همۀ مسلمانها این را تأمینش بدهند! یعنی اینکه اگر یک کسی‏‎ ‎‏خواست تعرض بکند به این غاصب، به این دولتی که دولت‏‎ ‎‏غاصب جانی است، همۀ مسلمانها و همۀ دولتهای منطقه موظفند‏‎ ‎‏که با او مخالفت کنند برای حفظ اسرائیل! اسرائیلی که خون‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 93

‏مسلمین را مکیده است و فلسطین را و قدس را آنطور کرده است و‏‎ ‎‏لبنان را به آن صورت درآورده است و مسلمین را قتل و غارت‏‎ ‎‏کرده است، حالا همه موظفیم که برای خاطر اینکه یک دستمزدی‏‎ ‎‏به او بدهیم، همه حافظ او باشیم! همه تأمین کنیم او را! آن کسی‏‎ ‎‏[‏‏را‏‏]‏‏ که از اول که وارد شده است در قدس و فلسطین، همۀ‏‎ ‎‏کارهایش غاصبانه بوده است، حالا ما به رسمیت بشناسیم! یعنی‏‎ ‎‏مملکتهای عرب، این رژیم فاسد، فاسق، کافر را به رسمیت‏‎ ‎‏بشناسند! دستمزد بدهند به اسرائیل بعد از آنهمه جنایات! اگر‏‎ ‎‏نقطۀ مثبتی که بعضیها می گویند، این است که یکی از مواد این‏‎ ‎‏است که اسرائیل خارج بشود تا جنگ کذا، تا آن حدودی که در‏‎ ‎‏جنگ کذاست، این از نقاط منفی این است. این معنایش این است‏‎ ‎‏که اسرائیل اینهمه جاها را که گرفته است مالِ خودش؛ حالا یک‏‎ ‎‏چندجا را رها کند! مثل این است که ما بیاییم با عراق مصالحه کنیم‏‎ ‎‏که خوزستان یک مقدارش مال ما، یک مقداری اش مال شما! این‏‎ ‎‏از نقاط منفی اوست و سایر نقاط تمام در خدمت اسرائیل است و‏‎ ‎‏می خواهد اسرائیل را حاکم کند بر اعراب.‏

‏     و من اخطار می کنم بر ملتهای اسلامی و خصوصاً ملتهای‏‎ ‎‏عرب و بر ارتشهای اسلامی و ارتشهای دولتهای عربی که گذشتن‏‎ ‎‏این طرح در یک جای سربسته بدون توجه ملتها جز اینکه شما را‏‎ ‎‏به اسارت اسرائیل درآورد و تا آخر عمر نوکر اسرائیل باشید و‏‎ ‎‏دست بسته و چشم بسته به اختیار اسرائیل و امریکا درآیید، هیچ‏‎ ‎‏چیز دیگری نیست. برای ملتهای اسلامی و برای عرب، هیچ ننگی‏‎ ‎‏بالاتر از این نیست که تسلیم این طرح فاسد خراب صد در صد‏‎ ‎‏مخالف با اسلام بشود. ننگ عرب است که قبول کند این آقایی‏‎ ‎‏اسرائیل را. من به همه اخطار می کنم که اگر این طرح بگذرد، فردا‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 94

‏اسرائیل مکه و مدینه را از چنگ شما بیرون می آورد.‏

‏     بیدار باشند ملتها و بیدار کنند دولتها را و مخالفت کنند با این‏‎ ‎‏طرح کافر فاجر! این طرح را که می خواهند بریزند، امریکا چنگ و‏‎ ‎‏دندان نشان داده؛ برای اینکه تسلیم کند اینها را. کماندوهای‏‎ ‎‏خودش را پیاده کرده است در منطقه و لشکرهای خودش را در‏‎ ‎‏منطقه پیاده کرده است. مانورها را، نمایشگرها را آورده است‏‎ ‎‏نمایش بدهند؛ بترسانند اهل منطقه را. اگر دولتها بترسند، ملتها‏‎ ‎‏زنده باشند و نترسند.اگر ما همه از بین برویم، بهتر است ‏‏[‏‏از‏‏]‏‎ ‎‏اینکه ذلیل باشیم زیر دست صهیونیسم و زیر دست امریکا. و این‏‎ ‎‏یک قدم بلندی است که به دستور امریکا این قدم بلند برداشته‏‎ ‎‏شده است برای ذلت عرب و ذلت مسلمین. ننگ بر آن اعرابی که‏‎ ‎‏برای خاطر سلطۀ کمی که به کشوری پیدا کنند و برای خاطر‏‎ ‎‏استفاده هایی که پیدا کنند تن به یک همچو ذلتی بدهند! و ننگ بر‏‎ ‎‏همۀ ما چنانچه ساکت بنشینیم!‏

‏     و چنانچه دولتها هم، دولتهای بی توجه به مسائل یا متعمد در‏‎ ‎‏اینکه خیانت به اسلام بکنند و به ملت عرب بکنند و به مسلمین‏‎ ‎‏بکنند، این طرح را بگذرانند، هیچ ارزشی ندارد.(115)‏

26 / 8 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نتایج طرحهای سازشکارانه

‏اگر نبود این طرح امریکا‏‎[4]‎‏ و طرح دوم امریکا به دست فهد‏‎[5]‎‏ و‏‎ ‎‏طرحهایی هم که بعدها خواهند درست کرد، اسرائیل به خودش‏‎ ‎‏حق نمی داد که بیاید و ارتفاعات جولان را به خاک خودش ملحق‏‎ ‎‏کند. این طرحها موجب اختلاف شد و راه را باز کرد برای‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 95

‏اسرائیل.(116)‏

25 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

انحراف اذهان ازدشمن اصلی

‏صدام خائن امروز بهتر فهمیده است که از این دامی که برای او‏‎ ‎‏گسترده اند نجات نخواهد یافت و او و حزب کافر بعث عراق جز‏‎ ‎‏سرنگونی و هلاکت سرنوشتی ندارند. و از این رو با آنهمه‏‎ ‎‏رجزخوانی و ادعای پوچ سرداری قادسیه و کوبیدن طبل میان تهی‏‎ ‎‏انقلابی بودن و با اسرائیل دشمنی آشتی ناپذیر داشتن، امروز به‏‎ ‎‏دامان حکومت سرسپردۀ امریکا، یار و همقطار اسرائیل، پناه برده‏‎ ‎‏و دست ذلت و دریوزگی به جانب دشمنان عرب و اسلام دراز‏‎ ‎‏کرده است، که نخست او را از این مهلکۀ مرگبار ـ که خود برای‏‎ ‎‏خود تهیه دیده ـ نجات دهند، و سپس اذهان را از دشمن بزرگ‏‎ ‎‏اسلام و غاصب سرزمینهای آنان منصرف و قرارداد ننگین کمپ‏‎ ‎‏دیوید را با برگرداندن حسنی مبارک به جامعۀ عرب به کرسی‏‎ ‎‏نشاند، یا «طرح فهد» را که برای ملت عرب و بالاتر برای اسلام‏‎ ‎‏ننگ آور است اجرا کند.‏

‏     من به دولتهای عربی منطقه هشدار می دهم که با تسلیم شدن‏‎ ‎‏در مقابل اینگونه طرحها، علاوه بر قبول اسارت خویش به دست‏‎ ‎‏امریکا و از آن ننگینتر اسرائیل، دشمنی ملت و دولت و قوای‏‎ ‎‏مسلح نیرومند ایران را برای همیشه به بار می آورد. و اگر امروز به‏‎ ‎‏دامن اسلام برنگردید، فردا دیر است. شما را فریبکاریهای امریکا‏‎ ‎‏و رجزخوانیهای «حُسنی»‏‎[6]‎‏ و «حسن»‏‎[7]‎‏ و «حسین»‏‎[8]‎‏ و «قابوس»‏‎[9]‎‏ ـ‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 96

‏که حقاً احتیاج به قَیم دارند و سفیهانه جوانان کشورهای خود و‏‎ ‎‏اسلحه و مهمات ارتش خویش را که باید در راه نجاتشان از چنگال‏‎ ‎‏اسرائیل به کار برند ـ گول نزند. و با یک کشور اسلامی که شاه‏‎ ‎‏معدوم را با آن قدرت شیطانی و حمایت شیطانهای بزرگ و‏‎ ‎‏کوچک و صدام جنایتکارتر از شاه معدوم را به جهنم فرستاد، به‏‎ ‎‏ستیز برنیانگیزاند.(117)‏

6 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به رسمیت شناختن اسرائیل، یک فاجعه برای مسلمین

‏ملت ایران همچون سایر مسلمانان جهان در مقابل مشکلات و‏‎ ‎‏خطرهایی که برای اسلام در دست اجراست، در پیشگاه خدای‏‎ ‎‏قادر مسئول است. و امروز از خطرناکترین امور، «طرح‏‎ ‎‏کمپ دیوید» و «طرح فهد» است که اسرائیل و جنایات او را تحکیم‏‎ ‎‏می کند. همۀ ما بویژه دولت عربستان در مقابل اسلام و قرآن کریم‏‎ ‎‏و نسلهای آینده مسئول می باشیم. و من خوف آن دارم که خدای‏‎ ‎‏نخواسته یک روز ملتها و دولتهای اسلامی به خود آیند که با دست‏‎ ‎‏امریکای جنایتکار، اسرائیل به خواستهای ظالمانه و جنایتکارانۀ‏‎ ‎‏خود برسد و از مسلمین کاری ساخته نشود. من طرفداری از طرح‏‎ ‎‏استقلال اسرائیل و شناسایی او را برای مسلمانان یک فاجعه و‏‎ ‎‏برای دولتهای اسلامی یک انفجار می دانم و مخالفت با آن را یک‏‎ ‎‏فریضۀ بزرگ اسلام می شمارم، و به خداوند بزرگ از این نقشه ها‏‎ ‎‏که به دست مسلمان نماها برای اسلام کشیده می شود پناه‏‎ ‎‏می برم.(118)‏

15 / 3 / 61 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 97

سکوت مرگبار دول منطقه

‏امروز ملت عزیز ایران که نادانان گمان می کردند با جنایات‏‎ ‎‏غیرانسانی خویش و به شهادت رساندن شخصیات ارزندۀ آن از‏‎ ‎‏صحنه خارج می شوند، و رمز حضور آنان را نمی توانستند و‏‎ ‎‏نمی توانند ادراک کنند، همچنان با قدرت الهی خود به پیش‏‎ ‎‏می روند. و ما امیدواریم که با شکست توطئۀ اخیر امریکا برای‏‎ ‎‏حفظ صدام و حزب عفلقی، قوای شجاع ما با شکست نهایی‏‎ ‎‏دولت عراق، راه را برای تاختن به سوی بیت المقدس باز نمایند؛‏‎ ‎‏چنانچه امید است ما شاهد بی تفاوتیهای کشورهای منطقه که با‏‎ ‎‏هجوم اسرائیل و قتل و غارت اخیر آن در کشور اسلامی لبنان همه‏‎ ‎‏چیز آنان در خطر تباهی است نباشیم. ملتهای مسلمان بدانند که با‏‎ ‎‏این سکوت مرگبار بعضی از دولتهای منطقه و این تسلیم بی چون و‏‎ ‎‏چرای آنان در مقابل امریکا و اسرائیل، امروز لبنان عزیز در حلقوم‏‎ ‎‏این جهانخوار و تفالۀ او فرو می رود و فردای نزدیک، کشورهای‏‎ ‎‏عزیز دیگر. و اگر امروز دولتهای منطقه با سلاح نفت و سلاح گرم‏‎ ‎‏در مقابل این جنایتکاران بایستند، مسئلۀ اسرائیل و پس از آن‏‎ ‎‏امریکا و هر قدرتمند چپاولگر دیگر حل می شود. ما تأسف شدید‏‎ ‎‏خود را از اینکه بعضی از دولتهای اسلامی دست خود را به سوی‏‎ ‎‏امریکا که جنایتکار اصیل و توطئه گر دست اول است دراز کرده اند‏‎ ‎‏و از گرگ آدم در، نجات خود را می خواهند، ابراز می داریم و‏‎ ‎‏شدیداً آن را محکوم می کنیم. و ملت سلحشور و دولت انقلابی‏‎ ‎‏ایران اگر مسئلۀ جنگ عراق و توطئه برای اغفال ما از آنچه به آن‏‎ ‎‏مبتلا هستیم و نقشه برای شکست ما در هر دو جبهه نبود، به‏‎ ‎‏گونه ای دیگر عمل می کرد. و ما برای چندمین بار به دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی، خصوصاً دولتهای منطقه روی آورده و از آنان می خواهیم‏‎ ‎‏و قاطعانه به آنان تذکر می دهیم که برای حفظ شرف و جان و‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 98

‏ناموس و مال ملتهای اسلامی بپاخیزند و با ما و دولت سوریه و‏‎ ‎‏فلسطینیها متحد شده و در صف واحد از عزت و شرف اسلام و‏‎ ‎‏عرب دفاع کنند، و برای همیشه دست این جنایتکاران را از‏‎ ‎‏کشورهای زرخیز خود قطع نمایند و فرصت را از دست ندهند که‏‎ ‎‏فردا دیر است.(119)‏

6 / 4 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عواقب به رسمیت شناختن اسرائیل

‏اسرائیل امروز فرمانفرمای این بلاد اسلامی دارد می شود و اگر این‏‎ ‎‏بی تفاوتی و این کمک و این طفره زدن برای اینکه بشناسند‏‎ ‎‏اسرائیل را به رسمیت، اگر این به نتیجه برسد، او فرمانفرمای‏‎ ‎‏همه شان خواهد شد. و همین طور که حالا تحقیرشان کرد و‏‎ ‎‏ذلیلشان کرد در مقابل خودش به امر امریکا، به طرح امریکا، این‏‎ ‎‏مطلب توسعه پیدا می کند و در همه جا ریشه می دواند.(120)‏

9 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیمه کردن اسرائیل در کنفرانس فاس

‏شما می دانید که در فاس‏‎[10]‎‏ چه گذشت؟ و بعد از او اسرائیل چه‏‎ ‎‏کرد؟ راجع به فاس خیلی حرف زده شده است. من آنها را دیگر‏‎ ‎‏تکرار نمی کنم. راجع به، یک کلمه من صحبت می کنم که آیا این‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 99

نظر اسرائیل در مورد طرح کنفرانس فاس

‏بندی که، بند هفتم که ادعا می شود، بعضی از آنها ادعا می کنند که‏‎ ‎‏اسرائیل به رسمیت شناخته نشده است، آیا شناخته نشده است؟‏‎ ‎‏یا فقط شناخته شده است، یا شناخته شده با یک امر زاید؟ وقتی‏‎ ‎‏که کشورهای اسلامی می نشینند با هم و از شورای امنیت‏‎ ‎‏می خواهند که بیاید و امنیت را در همۀ کشورهای منطقه، امنیت را‏‎ ‎‏در اینجاها تأمین بکند، اسرائیل از کشورهای منطقه نیست؟‏‎ ‎‏هست؟ اگر هست، استثنا شد در این کنفرانس فاس یا استثنا نشد؟‏‎ ‎‏خوب استثنا که نشده، از کشورهای منطقه هم هست. خوب، وقتی‏‎ ‎‏شما همه گفتید که باید اسرائیل همان طوری که حجاز، همان‏‎ ‎‏طوری که لبنان، همان طوری که جاهای دیگر تأمین بشود و امنیت‏‎ ‎‏باشد، به طوری که اگر یکیشان بخواهند به دیگری تعدی بکنند،‏‎ ‎‏شورای امنیت جلویشان را بگیرد، این معنایش این است که اگر‏‎ ‎‏یکی بخواهد به این اسرائیل صدمه ای بزند، یکی بخواهد علیه او‏‎ ‎‏کاری بکند، شورای امنیت باید به حکم همۀ این آقایانی که در‏‎ ‎‏فاس جمع شدند، باید جلویش را بگیرد. این بیمه کردن اسرائیل‏‎ ‎‏است زاید بر شناسایی... .‏

‏     ‏‏اسرائیل بعدش چه کرد؟ بعدش در مجلس اسرائیل گفته شد‏‎ ‎‏که اصل این طرح ارزش نظر ندارد. ارزش اینکه ما بخوانیم ندارد.‏‎ ‎‏دنبالش هم اسرائیل این جنایتی است که همین دو روز متکفل شده‏‎ ‎‏و الآن هم هست. جنایتی که از قراری که بعضی از این آقایان گفتند،‏‎ ‎‏امریکا گفته است قصابی ‏‏[‏‏راه انداخته‏‏]‏‏. شما ببینید اگر امریکا یک‏‎ ‎‏جایی را بگوید قصابی می کنند، اگر سردستۀ قصابها بگوید که‏‎ ‎‏قصابی می کنند، چه واقعه ای در آنجا اتفاق افتاده. این ملت مظلوم‏‎ ‎‏لبنان، بیروت و امثال آنها چه کردند و چه شده است؟ آقایان بیمه‏‎ ‎‏کردند این کشوری را که اعتنا به او نکرده. و من یک کلمه‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 100

‏می خواهم بگویم و آن این است که اگر اسرائیل در تمام عمرش‏‎ ‎‏یک راست گفته باشد، همین است که این قرارداد ارزش نگاه‏‎ ‎‏کردن ندارد. چرا ندارد؟ برای اینکه آنهایی که این را امضا کردند‏‎ ‎‏ارزش ندارند. اگر ارزش آنها داشتند، می شد که اسرائیل یک‏‎ ‎‏همچو کلمه ای بگوید؟ یک همچو توهینی که به هر کس بکند، یک‏‎ ‎‏کسی که بگوید اصل حرفهای تو ارزش گوش دادن ندارد،‏‎ ‎‏نوشته های تو ارزش دیدن ندارد، هر کس به یک آدم عادی یک‏‎ ‎‏همچو کند تا آخر عمرش با او دشمن می شود. این آقایان‏‎ ‎‏طرفداری از کسی کردند که به آنها این طور توهین کرده و آنها را‏‎ ‎‏این طور تحقیر کرده. و دنبالش هم بیروت را و لبنان را و جنوب‏‎ ‎‏لبنان را آن طور به آتش کشیده... حالا هم که این طور تحقیر کرده،‏‎ ‎‏حالا هم به طرفداری از امریکا، به طرفداری از اسرائیل پلیس‏‎ ‎‏حجاز جوانهای ما را، پیرمردهای ما را، زنها را، بچه ها را بازداشت‏‎ ‎‏کنند، برگردانند. چه کرده اند اینها؟ اینها مسلمان نیستند؟! چه‏‎ ‎‏گفته اند مگر؟ گفته اند «مرگ بر امریکا! مرگ بر شوروی! مرگ بر‏‎ ‎‏اسرائیل!» اینها مرگ بر اینها گفته اند، پس اینها اصلاً مسلمان‏‎ ‎‏نیستند؟! اینها عبادت خدا نیامده اند بکنند؟! مگر چه کرده اند اینها‏‎ ‎‏که همه مورد مرحمت ‏‏[‏‏قرار گرفته اند!‏‏]‏‏ دارند فریاد اسلام را‏‎ ‎‏می کشند. مگر اینها چه کرده اند که «نیامده اند برای این کار؟» اینها‏‎ ‎‏آمده اند می گویند مرگ بر اسرائیل. مگر اسرائیل چیست؟ اسرائیل‏‎ ‎‏دوست ماست؟! این دوستی که می گوید که ارزش ندارید شما که‏‎ ‎‏حرفهایتان را گوش کنم، این دوست است؟! یا ارباب است. امریکا‏‎ ‎‏هم یک همچو حرفی تا حالا به شما نزده. امریکا با همۀ قدرتش‏‎ ‎‏یک همچو حرفی نزده است که حرف یک دسته ای که همه شان‏‎ ‎‏مدعی چه هستند، بگوید که اصلاً گوش کردن، طرحش ارزش‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 101

‏ندارد، شنیدنش ارزش ندارد. امریکا تا حالا به شما این را نگفته و‏‎ ‎‏شما از اسرائیل پذیرفتید و منتظر ذلت دنیا و آخرت باید‏‎ ‎‏باشید.(121)‏

28 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تعزیت به جای تبریک

‏در آستانۀ عید سعید قربان که باید به عموم مسلمانان جهان و‏‎ ‎‏بخصوص حجاج بیت الله الحرام، رهسپاران به سوی قربانگاه‏‎ ‎‏بزرگ ابوالانبیاء حضرت ابراهیم خلیل الله ـ صلوات  الله علیه و‏‎ ‎‏علیهم تبریک عرض کنم، مع الأسف در این سال مصیبتهایی بر‏‎ ‎‏مسلمین وارد شد که به جای تبریک، تعزیت باید گفت. تعزیت نه‏‎ ‎‏فقط برای تجاوز شیطان بزرگ امریکای جنایتکار بر حریم‏‎ ‎‏مسلمین؛ و نه فقط برای هجوم حکام تروریست و جنایت پیشۀ‏‎ ‎‏اسرائیل بر کشور عزیز اسلامی لبنان، و نه برای جنایات صدام‏‎ ‎‏عفلقی این نوکر بی ارادۀ امریکا و اسرائیل بر مسلمانان عرب و‏‎ ‎‏غیرعرب جنوب و غرب کشورمان ایران؛ و نه برای جست وخیز و‏‎ ‎‏شادمانی سران کشورهای مصر، اردن، سودان، مغرب و غیر آنان‏‎ ‎‏برای پیروزی دشمنان اسلام و بشریت بر مظلومان لبنان و بیروت و‏‎ ‎‏به خاک و خون کشیدن هزاران جوان و پیر و طفل، زن و مرد بیگناه.‏‎ ‎‏گرچه همۀ اینها مصیبت است و تعزیت دارد، لکن مصیبت بزرگ و‏‎ ‎‏فاجعۀ عظیمی که همۀ مصیبتها و فاجعه ها پیش آن ناچیز است، آن‏‎ ‎‏است که مشتی تروریست صهیونیست بی حیثیت، به بدترین وجه‏‎ ‎‏بر مسلمانان تاخت و تاز کنند. مسلمانانی که دارای آنهمه امکانات‏‎ ‎‏معنوی و مادی هستند که با یک تشر می توانند امریکا را از منطقه‏‎ ‎‏عقب برانند تا چه رسد به اسرائیل. ما نه فقط برای آوارگی یک‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 102

‏عده مظلوم که از سرزمینهای خود رانده شدند و پناهگاهی ندارند‏‎ ‎‏در سوگ و عزا هستیم، که مصیبت بزرگ آن است که این جنایتها به‏‎ ‎‏دست اسرائیل در مرئیٰ و منظر دولتهای مدعی اسلام انجام‏‎ ‎‏می شود. فاجعۀ بزرگ آن است که این دولتهای مدعی اسلام برای‏‎ ‎‏ناز شست امریکا و اسرائیل فعالیت می کنند که مو به مو «طرح‏‎ ‎‏کمپ دیوید» یا شبیه آن را اجرا کنند و به دنبال این جنایت عظیم،‏‎ ‎‏صریحاً اسرائیل را به رسمیت یا به آقایی بشناسند. فاجعه برای‏‎ ‎‏مسلمانان آن است که بعضی از دولتهای به اصطلاح مسلمان، با‏‎ ‎‏دیدن این فجایع بزرگ مانع می شوند تا مظلومان از دست‏‎ ‎‏ستمگران حتی ناله کنند.(122)‏

29 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح اسارت بار کمپ دیوید، داغ ننگ و ذلت

‏اگر مسلمانان جهان به انگیزۀ انبیا ـ علیهم السلام ـ که عصارۀ آن در‏‎ ‎‏آخرین کتاب انسان ساز، قرآن کریم، این کتاب هدایت ـ که از مبدأ‏‎ ‎‏نور ‏ الله ُ نُورُ السَّموٰاتِ وَالاْرْضِ‎[11]‎‏ به مشکات قلب نورانی خاتم الرسل‏‎ ‎‏ـ صلی  الله علیه و آله و سلم ـ تابش نمود تا قلوب انسانها را از‏‎ ‎‏حجابهای ظلمت و نور برهاند و عالم را نور علیٰ نور‏‎ ‎‏کند ـ پی برند و به اقیانوس نور متصل شوند، هرگز در اسارت‏‎ ‎‏شیطان و شیطان زادگان در نمی آیند؛ و برای چند روز مسند توّهمی‏‎ ‎‏و ریاستهای تخیلی، داغ ننگ و ذلت را بر جبین خویش‏‎ ‎‏نمی پذیرند؛ و برای تقرب به شیطان بزرگ و طرح اسارت بار‏‎ ‎‏«کمپ دیوید» و اشباه آن، به جست وخیز بر نمی خاستند. هان ای‏‎ ‎‏قطره های جدا از اقیانوس قرآن و اسلام، به خود آیید و به این‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 103

‏اقیانوس الهی متصل شوید، و به این نور مطلق استناره کنید تا‏‎ ‎‏چشم طمع جهانخواران از شما ببُرد، و دست تطاول و تجاوز آنان‏‎ ‎‏قطع شود، و به زندگانی شرافتمندانه و ارزشهای انسانی برسید. از‏‎ ‎‏این زندگی ننگین که مشتی اسرائیلی دوره گرد، بر شما حکومت‏‎ ‎‏کنند و مسلمانان مظلوم را در حضور شما پایمال نمایند، رهایی‏‎ ‎‏یابید. بارالها، به ما خفتگان توفیق بیداری عنایت فرما و حکام‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی را به خودآر که با معیارهای اسلامی بر‏‎ ‎‏مسلمانان حکومت کنند و بتهای نحس و طاغوت را در هم‏‎ ‎‏شکنند.(123)‏

29 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پاداش مصر به خاطر بوسیدن دست امریکا

‏عجب نیست که امریکا و سرسپردگان او برای برگشتن مصر به‏‎ ‎‏جرگۀ اعراب به هر دری می زنند؛ تأسف آور و عجیب وضعیت‏‎ ‎‏سران اعراب است که پس از آن مقدمات طولانی و تبلیغات و رفت‏‎ ‎‏و آمدهای پشت پرده و روی پرده و هیاهوهای عجیب و غریب... با‏‎ ‎‏آن همه تشریفات نشستند و برخاستند و تمام مشکلات اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین را خلاصه کردند در برگشت مصرِ معاهد با اسرائیل به‏‎ ‎‏حوزۀ اعراب! آن روز مصر را برای قرارداد با صهیونیست خارج‏‎ ‎‏کردند؛ و امروز به خاطر تثبیت و شناسائی اسرائیل برگرداندند! آن‏‎ ‎‏روز مصر را برای پشت کردن به خواست اعراب خارج کردند؛ و‏‎ ‎‏امروز آن را به خاطر بوسیدن دست امریکا برگرداندند. آن روز‏‎ ‎‏مصر را برای خیانت به آرمان فلسطین خارج کردند؛ و امروز برای‏‎ ‎‏امضای دستجمعی آن خیانت آن را برگرداندند. و تأسف آورتر و‏‎ ‎‏ننگینتر آنکه مصر با کمال بی اعتنایی هیچ شرطی را قبول نکرد. و‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 104

‏یکی از مقامات بالای قاهره گفت سران عرب باید به اشتباه خود‏‎ ‎‏اقرار کنند! مسئله لبنان، مسئله افغانستان، و مسائل دیگر ملتهای‏‎ ‎‏عرب مشکلی نبود که باصطلاح سران کشورهای اسلامی وقت‏‎ ‎‏عزیز خود را صرف امثال آن کنند! ملتهای مظلوم و محترم غیر‏‎ ‎‏عرب و عرب و مسلمانان این ننگ را چگونه تحمل کنند که اینان‏‎ ‎‏فرمانروایان آنها هستند. آیا وقت آن نرسیده است که ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی از جای خود برخیزند و سردمداران خود را یا در مقابل‏‎ ‎‏شرف اسلام خاضع کنند، و یا با آنان همچون ایران عمل‏‎ ‎‏کنند؟(124)‏

22 / 11 / 62 

*  *  *

‏ ‏

توطئه برای جلوگیری از تداوم انتفاضه

‏همه دست به هم دادند، که نگذارند که ملت فلسطین این راهی را‏‎ ‎‏که الآن پیش گرفته است، باقی باشد؛ یا به صورت دلسوزی برای‏‎ ‎‏فلسطین که حیف، فلسطین دارد چه می شود، چه می شود، خوب‏‎ ‎‏است که یک قدری مثلاً مماشات کنند، تا کار درست بشود! و‏‎ ‎‏ملت فلسطین بداند که اگر یک قدم عقب بگذارد راجع به همین‏‎ ‎‏معنایی که الآن در دست دارد، دوباره بر می گردد به آن حال اول. و‏‎ ‎‏الآن فلسطین، یهود را تقریباً دارد پایمال می کند و امیدوارم که بکند‏‎ ‎‏و اگر این معنای اسلامی را در دست بگیرد و به حرف کسانی که‏‎ ‎‏خیرخواهی می کنند به خیال خودشان، یا به خیال خودشان نه،‏‎ ‎‏می خواهند گول بزنند ‏‏[‏‏گوش بدهند‏‏]‏‏، کسانی که می گویند که یک‏‎ ‎‏قدری آتش بس باشد، یک پنج ماهی، یک چیزی آتش بس باشد،‏‎ ‎‏یک کسانی بیایند این کار را بکنند، از این حرفهایی که می دانید‏‎ ‎‏همه، همۀ اینها برای این است که نگذارند که این فلسطین به این‏‎ ‎‏کاری که دست زده است این کار را پیش ببرد. می خواهند ساکتش‏‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 105

‏کنند، دوباره پایمالش کنند.(125)‏

21 / 11 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توسل انقلابی نماهای خودفروخته به امریکا و اسرائیل

‏ملتهای مسلمان باید به فکر نجات فلسطین باشند و مراتب انزجار‏‎ ‎‏و تنفر خویش را از سازشکاری و مصالحۀ رهبران ننگین و‏‎ ‎‏خودفروخته ای که به نام فلسطین، آرمان مردم سرزمینهای غصب‏‎ ‎‏شده و مسلمانان این خطه را به تباهی کشیده اند به دنیا اعلام و‏‎ ‎‏نگذارند این خائنان بر سر میز مذاکره ها و رفت وآمدها، حیثیت و‏‎ ‎‏اعتبار و شرافت ملت قهرمان فلسطین ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ خدشه دار کنند، که این‏‎ ‎‏انقلابی نماهای کم شخصیت و خودفروخته به اسم آزادی قدس به‏‎ ‎‏امریکا و اسرائیل متوسل شده اند.(126)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رابطۀ گرم خادم الحرمین و اسرائیل!

‏مسلمانان نمی دانند این درد را به کجا ببرند که آل سعود و‏‎ ‎‏«خادم الحرمین» به اسرائیل اطمینان می دهد که ما اسلحۀ خودمان‏‎ ‎‏را علیه شما به کار نمی بریم! و برای اثبات حرف خود با ایران قطع‏‎ ‎‏رابطه می کنند. واقعاً چقدر باید رابطۀ سران کشورهای اسلامی با‏‎ ‎‏صهیونیستها گرم و صمیمی شود تا در کنفرانس سران کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی مبارزۀ صوری و ظاهری هم با اسرائیل از دستور کار آنان‏‎ ‎‏و جلسات آنان خارج شود. اگر اینها یک جو غیرت و حمیت‏‎ ‎‏اسلامی و عربی داشتند، حاضر به یک چنین معاملۀ کثیف سیاسی‏‎ ‎‏و خودفروشی و وطن فروشی نمی شدند.(127)‏

29 / 4 / 67

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 106

 • )) اشاره به قرارداد کمپ دیوید.
 • )) منظور، سادات است.
 • )) در 28 ژ انویه 1981 به دعوت «خالد» پادشاه عربستان سعودی در طائف (نزدیکی مکه) سومین کنفرانس سران اسلامی با شرکت 38 کشور تشکیل شد که کنفرانس طائف نام گرفت. به مصر به دلیل انعقاد قرارداد کمپ دیوید و به افغانستان به خاطر اینکه رژیم کمونیستی آن توسط شوروی به قدرت رسید اجازه شرکت در کنفرانس داده نشد. ایران و لیبی نیز از شرکت در آن خودداری کردند. کنفرانس ضمن امور دیگر، قطعنامه هایی درباره افغانستان و ادامه مبارزه با اسرائیل به تصویب رساند.
 • )) منظور، طرح کمپ دیوید است.
 • )) منظور، طرح صلح فهد پادشاه عربستان است.
 • )) حسنی مبارک، رئیس حاکم بر رژیم مصر.
 • )) ملک حسن، پادشاه مغرب (مراکش).
 • )) سلطان حسین، پادشاه اردن.
 • )) سلطان قابوس، پادشاه عمان.
 • )) کنفرانس فاس، کنفرانس سران کشورهای اسلامی بود که در خرداد سال 1361 در فاس یکی از شهرهای مراکش تشکیل  شد و در آن طرح هشت ماده ای فهد، که در آن وقت ولیعهد حاکم سعودی بود مطرح گردید. این کنفرانس (25 نوامبر 1981) تنها چند ساعت پس از شروع از سوی ملک حسن، شاه مراکش تعطیل اعلام شد و علت تعطیل وجود اختلاف عقیده در مورد طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی برای خاور نزدیک بود. سران هشت کشور (الجزایر، سوریه، عراق، عمان، سودان، موریتانی و تونس) از آغاز در این کنفرانس حضور نیافته بودند. مجدداً در نهم سپتامبر 1982 کنفرانس سران عرب در فاس تشکیل شد که یاسر عرفات رهبر ساف نیز جزو شرکت کنندگان بود.
 • )) بخشی از آیۀ 35 سورۀ نور: «خداوند، نور آسمانها و زمین است».