مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه :  خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.عنوان ونام پدیدآور :  فلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)/ تحقیق مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).مشخصات ویرایشی:  ویرایش 3.مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه  تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1382.مشخصات ظاهری:  ط، ۲۸۵ ص.فروست:  تبیان آثارموضوعی ؛ دفترچهارمشابک:   ISBN:  978 - 964 - 335 - 030 - 7  ‎‬وضعیت‌فهرستنویسی:  فیپایادداشت  :  کتابنامه: ص. 255 ـ 267؛ همچنین به صورت زیرنویس.  چاپ اول: 1373.موضوع:  خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸. ـ ـ        پیامها و سخنرانیها ـ ـ نظریه درباره فلسطین ـ ـ نظریه درباره صهیونیسم/ فلسطین ـ ـ      مقاله‌ها و خطابه‌ها/ صهیونیسم ـ ـ مقاله‌ها و خطابه‌ها.شناسه افزوده:   مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی. رده بندی کنگره  :     8  ف 8  ف / 5/  1574   DSR                                                      رده بندی دیویی :     0842/ 955شماره‌کتابشناسی‌ملی:     1349 ـ 78 م                                                                

  

 

    کد/ م 626

Transparent- 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی(دفترچهارم)

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ هفتم:   1392 / 2000 نسخه

قیمت:   10500 تومان 

‏ ‏

‏                   ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه IV