فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

عنوان 

‏صفحه‏

‏ ‏

‏ ‏

بخش اول: دین و سیاست

‏ ‏

‏     ‏فصل اول: اسلام، دین سیاست‏··· ‏

‏3‏

‏               ‏‏اسلام، دین عبادت و سیاست··· ‏

‏3‏

‏               اسلام دارای نظام اجتماعی و اقتصادی··· ‏

‏3‏

‏               اسلام دربردارندۀ احکام فردی و اجتماعی··· ‏

‏4‏

‏               اسلام، جامع جهات مادی و معنوی··· ‏

‏5‏

‏               جامعیت احکام اسلام··· ‏

‏5‏

‏               توجه به ابعاد انسان در اسلام··· ‏

‏6‏

‏               نسبت بین آیات عبادی و اجتماعی··· ‏

‏7‏

‏               مباحث اجتماعی و سیاسی در حدیث و فقه··· ‏

‏7‏

‏               قرآن و سنّت دربردارندۀ همۀ نیازها··· ‏

‏8‏

‏               اجتماعات عبادی و سیاسی در اسلام··· ‏

‏9‏

‏               ابعاد سیاسی جمعه و حج··· ‏

10

‏          ‏مفهوم سیاست اسلامی‏··· ‏

11

‏               ‏‏معنای صحیح سیاست··· ‏

11


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 735

‏               ‏‏حکومت، عِدل سیاست··· ‏

12

‏               ‏‏فرق سیاست اولیا با دیگر سیاستها··· ‏

13

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل دوم: توطئۀ جدایی دین و سیاست··· ‏

‏15‏

‏               ‏‏سابقۀ طرح جدایی دین و سیاست··· ‏

15

‏               ‏‏ایجاد باور نسبت به جدایی دین و سیاست··· ‏

16

‏               ‏‏استعمار و تبلیغ جدایی دین و سیاست··· ‏

16

‏               ‏‏منطق اسلام مخالف جدایی دین و سیاست··· ‏

16

‏               ‏‏سیاست مخالف شئون روحانیت··· ‏

17

‏               ‏‏محدود کردن روحانیت به امور شخصی··· ‏

17

‏               ‏‏دخالت در سیاست خلاف شأن فقیه··· ‏

18

‏               ‏‏علت دورکردن اهل علم از سیاست··· ‏

18

‏               ‏‏بلندگوهای استعماری و جدایی دین و سیاست··· ‏

19

‏               ‏‏توطئه استعمارگران و نتایج سوء آن··· ‏

20

‏               ‏‏شبهۀ جدایی دین و سیاست و پاسخ آن··· ‏

23

‏               ‏‏دخالت پیغمبر (ص) و علی (ع) در سیاست··· ‏

25

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل سوم: دخالت در سیاست··· ‏

‏27‏

‏          ‏دخالت انبیا و علما در سیاست‏··· ‏

27

‏               ‏‏دعوتهای اولیا به امور سیاسی··· ‏

27

‏               ‏‏تشکیل حکومت توسط پیغمبر(ص)··· ‏

29

‏               ‏‏مبارزات سیاسی اولیا··· ‏

30

‏               ‏‏انبیا و دخالت در امور سیاست··· ‏

30

‏               ‏‏آیت الله کاشانی مرد مبارزه و سیاست··· ‏

31

‏               ‏‏دخالت علما در مشروطه و تحریم تنباکو··· ‏

32


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 736

‏               ‏‏روحانیت پیشقدم در مجاهده و مبارزه··· ‏

33

‏               ‏‏مراجع و علمای شیعه و دخالت در سیاست··· ‏

33

‏          ‏لزوم دخالت در سیاست‏··· ‏

34

‏               ‏‏نظارت مردم بر دولت··· ‏

34

‏               ‏‏نظارت مردم بر دولت و مجلس··· ‏

35

‏               ‏‏دخالت زنان در سیاست··· ‏

35

‏               ‏‏دخالت روحانیون در سیاست··· ‏

36

‏               ‏‏تکلیف دخالت در سرنوشت خود··· ‏

36

‏               ‏‏دخالت در سیاست تکلیف همگانی··· ‏

37

‏               ‏‏امور سیاسی امر همگانی··· ‏

37

‏               ‏‏اهتمام به امور سیاسی مسلمین··· ‏

38

‏               ‏‏روحانیت و حضور در جامعه··· ‏

39

‏               ‏‏لزوم حضور روحانیت در صحنه های اجتماع··· ‏

41

‏               ‏‏آثار منفی عدم حضور در سیاست··· ‏

42

‏               ‏‏حفظ انقلاب و اسلام به دست روحانیون··· ‏

42

‏               ‏‏ارتباط بین روحانیون و علمای کشورهای اسلامی··· ‏

43

‏ ‏

‏ ‏

بخش دوم: حکومت در اسلام

‏ ‏

‏     ‏فصل اول: معرفی اجمالی حکومت اسلامی‏··· ‏

‏47‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی ناظر بر همه شئون انسان··· ‏

47

‏               ‏‏جمهوری اسلامی متّکی بر اسلام··· ‏

47

‏               ‏‏حکومت مبتنی بر عدل··· ‏

48

‏               ‏‏حکومت آزادی و استقلال··· ‏

48

‏               ‏‏حکومت سیاست و معنویت··· ‏

48

‏               ‏‏حکومت، فلسفۀ عملی اسلام··· ‏

48


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 737

‏               ‏‏جمهوری تعیین کنندۀ شکل حکومت··· ‏

49

‏               ‏‏حکومتِ متّکی بر آرای ملت··· ‏

49

‏               ‏‏حکومت اسلامی نمایندۀ واقعی مردم··· ‏

49

‏               ‏‏حکومت اسلامی ضامن سعادت دنیا و آخرت··· ‏

50

‏               ‏‏مجری قانون اسلام··· ‏

50

‏               ‏‏نفی ستم در حکومت اسلامی··· ‏

50

‏               ‏‏حکومت اسلامی نافی دیکتاتوری··· ‏

51

‏               ‏‏زندگانی حاکم اسلامی··· ‏

51

‏               ‏‏حکومت اسلامی خدمتگزار مردم··· ‏

52

‏               ‏‏پیوستگی بین حکومت و ملت··· ‏

52

‏               ‏‏وحدت حکومت در اسلام··· ‏

52

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل دوم: منشأ و ماهیت حکومت اسلامی··· ‏

‏53‏

‏               ‏‏حکم عقل در مالکیت و اطاعت حق تعالی··· ‏

53

‏               ‏‏خداوند تنها قانونگذار··· ‏

53

‏               ‏‏انحصار حکومت خداوند در اسلام··· ‏

54

‏               ‏‏پیروی پیغمبر (ص) از قانون الهی··· ‏

54

‏               ‏‏اطاعت حاکمان مبتنی بر اطاعت خداوند··· ‏

55

‏               ‏‏حکومت اسلامی سایۀ خداوند··· ‏

55

‏               ‏‏ملاک مشروعیت در حکومت اسلام··· ‏

56

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل سوم: تبیین جمهوریت و اسلامیت··· ‏

‏57‏

‏               ‏‏محتوا، اسلامی و شکل، جمهوری··· ‏

57

‏               ‏‏معنای جمهوری اسلامی··· ‏

57

‏               ‏‏جمهوری به معنای اتکا به آرای ملت··· ‏

57


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 738

‏               ‏‏جمهوری بر پایۀ سیرۀ پیغمبر(ص) و علی (ع)··· ‏

58

‏               ‏‏نفی معنای دموکراتیک··· ‏

58

‏               ‏‏تحقق اسلام در جمهوری اسلامی··· ‏

59

‏               ‏‏پیاده کردن قوانین اسلامی··· ‏

60

‏               ‏‏اساس کار جمهوری اسلامی··· ‏

60

‏               ‏‏رعایت ظواهر اسلامی··· ‏

61

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل چهارم: جهانی بودن حکومت اسلام··· ‏

‏63‏

‏               ‏‏حب وطن و فرق آن با ملی گرایی··· ‏

63

‏               ‏‏ملی گرایان مانع مصالح مسلمین··· ‏

63

‏               ‏‏حدود ملیت در اسلام··· ‏

64

‏               ‏‏دنیا وطن همۀ بشر··· ‏

64

‏               ‏‏ملی گرایی برخلاف اسلام··· ‏

65

‏               ‏‏اسلام و نگاه یکسان به همۀ انسانها··· ‏

66

‏               ‏‏طرح ملیت در مقابل اسلام··· ‏

66

‏               ‏‏نفی نژادپرستی در اسلام··· ‏

67

‏               ‏‏سابقۀ ملی گراها در ایران··· ‏

67

‏               ‏‏مبارزه با نژادپرستی··· ‏

68

‏               ‏‏ملیها و مخالفت با اسلام··· ‏

68

‏               ‏‏مخالفت ملی گراها با جمهوری اسلامی··· ‏

69

‏               ‏‏نفی ملیت بر پایۀ خاک و زبان··· ‏

69

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل پنجم: دلایل وجود و تشکیل حکومت اسلامی··· ‏

‏71‏

‏               ‏‏حکم عقل در نیاز به حکومت··· ‏

71

‏               ‏‏حکومت حق در پیشگاه عقل··· ‏

71


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 739

‏          ‏اثبات حکومت در قرآن و سنّت‏··· ‏

72

‏               ‏‏قرآن و تشکیل حکومت عادلانه··· ‏

72

‏               ‏‏دلایل جعل اولی الامر··· ‏

73

‏               ‏‏دلایل جعل اولی الامر··· ‏

74

‏               ‏‏برپایی عدالت به وسیلۀ تشکیل حکومت··· ‏

77

‏               ‏‏اطاعت پیغمبر(ص) و اولوا‌الامر برای تحقق حکومت··· ‏

78

‏               ‏‏نفع حکومت طاغوت، تکلیفی اسلامی··· ‏

79

‏               ‏‏حفظ وحدت دلیل بر تشکیل حکومت··· ‏

79

‏               ‏‏ردّ ظلم و ستم با تشکیل حکومت اسلامی··· ‏

80

‏               ‏‏مقابله با زیاده خواهی ستمگران··· ‏

81

‏          ‏اثبات حکومت اسلامی در سیره‏··· ‏

82

‏               ‏‏برپایی حکومت عدل، امری واجب··· ‏

82

‏               ‏‏ادارۀ جامعه توسط انبیا··· ‏

83

‏               ‏‏سیرۀ اولیا، دلیل بر تشکیل حکومت··· ‏

84

‏               ‏‏تشکیل حکومت توسط پیغمبر (ص) و علی(ع)··· ‏

84

‏               ‏‏اقدام پیغمبر(ص) دلیل بر دخالت دین در حکومت··· ‏

84

‏               ‏‏پیغمبر (ص) و ادارۀ امور حکومت··· ‏

85

‏               ‏‏حکومت اسلامی یک واقعیت تاریخی··· ‏

85

‏               ‏‏نیاز قانون به مجری··· ‏

86

‏               ‏‏سنّت پیغمبر (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت··· ‏

86

‏               ‏‏ضرورت اجرای احکام··· ‏

88

‏               ‏‏اتفاق مسلمین بر تشکیل حکومت··· ‏

89

‏               ‏‏ارتباط قوانین اسلام با تشکیل حکومت··· ‏

89

‏               ‏‏ماهیت قوانین اسلام··· ‏

89

‏               ‏‏احکام مالی و تشکیل حکومت··· ‏

90


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 740

‏               ‏‏احکام دفاعی اسلام··· ‏

93

‏               ‏‏احکام حقوقی و جزایی··· ‏

94

‏          ‏اقدام به تشکیل حکومت و تبعات نفی آن‏··· ‏

94

‏               ‏‏آثار منفی اعتقاد به نفی حکومت··· ‏

95

‏               ‏‏آثار منفی عدم تشکیل حکومت··· ‏

96

‏               ‏‏گسترش ظلم و فساد··· ‏

97

‏               ‏‏مدعای منکران حکومت اسلامی در زمان غیبت··· ‏

97

‏               ‏‏نفی قرآن و سنّت در انکار حکومت اسلامی··· ‏

98

‏               ‏‏انکار ضرورت اجرای احکام··· ‏

98

‏               ‏‏لزوم اقدام فقها برای تشکیل حکومت··· ‏

98

‏               ‏‏راههای عملی برای رسیدن به حکومت اسلامی··· ‏

99

‏               ‏‏امام صادق (ع) و ارائه راه عملی··· ‏

100

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل ششم: اهداف حکومت اسلامی··· ‏

‏103‏

‏               ‏‏معرفی خدا··· ‏

103

‏               ‏‏آدم سازی··· ‏

103

‏               ‏‏تربیت انسان بر پایۀ ایمان به خدا··· ‏

103

‏               ‏‏کمال رساندن انسان··· ‏

104

‏               ‏‏استقلال برپایۀ اسلام··· ‏

105

‏               ‏‏آزادی و مبارزه با توطئه··· ‏

105

‏               ‏‏گسترش توحید در عالم··· ‏

105

‏               ‏‏پیاده شدن احکام اسلام··· ‏

106

‏               ‏‏ایجاد عدالت در جامعه··· ‏

107

‏               ‏‏نجات مظلومین··· ‏

108

‏               ‏‏نفی تمامی امتیازها··· ‏

109


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 741

‏               ‏‏نفی هرگونه ستم··· ‏

110

‏               ‏‏برقراری حکومت عدل··· ‏

110

‏               ‏‏برقراری حکومت قانون··· ‏

111

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل هفتم: مقایسۀ حکومت اسلامی با سایر حکومتها··· ‏

‏113‏

‏               ‏‏توجه به معنویت در حکومت اسلامی··· ‏

113

‏               ‏‏تربیت انسان در حکومت اسلامی··· ‏

114

‏               ‏‏حکومت اسلامی نه استبدادی، نه مشروطه··· ‏

115

‏               ‏‏حاکم در دو نوع حکومت··· ‏

116

‏               ‏‏توجه به مردم··· ‏

117

‏               ‏‏نفی ستم فرمانروایان··· ‏

117

‏               ‏‏برادری و محبت در حکومت اسلامی··· ‏

117

‏               ‏‏استقلال و آزادی··· ‏

118

‏ ‏

‏ ‏

بخش سوم: ولایت فقیه

‏ ‏

‏     ‏فصل اول: مفهوم و مبنای ولایت فقیه‏··· ‏

‏121‏

‏               ‏‏دو معنا از امامت و ولایت··· ‏

121

‏               ‏‏جعل حکومت برای ائمه (ع)··· ‏

122

‏               ‏‏علت ارج و اهمیت غدیر··· ‏

123

‏               ‏‏مراد از «ما نودی بشی ءٍ مثل ما نودی بالولایة»··· ‏

123

‏               ‏‏فقیه، ناظر در امور··· ‏

123

‏               ‏‏معنا و مفهوم ولایت فقیه··· ‏

124

‏               ‏‏اعتباری بودن ولایت فقیه··· ‏

124

‏               ‏‏جعل الهی در ولایت فقیه··· ‏

124

‏               ‏‏جعل الهی در ولایت فقیه··· ‏

125


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 742

‏               ‏‏مشروعیت نظام به ولایت فقیه··· ‏

125

‏               ‏‏نصب فقیه از سوی خداوند··· ‏

126

‏               ‏‏تعیین شورای انقلاب برپایۀ حق شرعی··· ‏

126

‏               ‏‏نصب نخست وزیر برپایۀ ولایت شرعی··· ‏

126

‏               ‏‏تعیین دولت برپایۀ شرع و آرای ملت··· ‏

126

‏               ‏‏حاکم اسلامی تابع ارادۀ الهی··· ‏

127

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل دوم: اثبات ولایت فقیه··· ‏

‏129‏

‏               ‏‏بداهت و ضرورت ولایت فقیه··· ‏

129

‏               ‏‏انحصار نفوذ حکم به مالک در حکم عقل و قرآن··· ‏

129

‏               ‏‏دلالت روایات بر نصب قاضی و حاکم··· ‏

131

‏               ‏‏قدر متیقن در مقام قضا··· ‏

132

‏               ‏‏روایت «اللهم ارحم خلفائی»··· ‏

134

‏               ‏‏اسناد روایت فوق··· ‏

135

‏               ‏‏بحث دلالی روایت «اللهم ارحم خلفائی»··· ‏

137

‏               ‏‏مراد از خلافت و خلفا در حدیث فوق··· ‏

142

‏               ‏‏روایت «حصون اسلام»··· ‏

143

‏               ‏‏بحث در سند روایت··· ‏

144

‏               ‏‏سند دیگری برای روایت «حصون»··· ‏

145

‏               ‏‏بحث دلالی روایت «حصون»··· ‏

146

‏               ‏‏بحث دلالی روایت فوق··· ‏

147

‏               ‏‏اکتفای تنها به مباحثۀ فقهی··· ‏

148

‏               ‏‏تکلیف حفظ اسلام··· ‏

149

‏               ‏‏روایت «الفقهاء امناء الرسل»··· ‏

150

‏               ‏‏بحث دلالی روایت··· ‏

151


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 743

‏               ‏‏دلالت روایت بر تمام وظایف پیغمبران برای فقها··· ‏

153

‏               ‏‏معنای «امین» دربارۀ فقها··· ‏

155

‏               ‏‏روایت اسحاق بن عمار··· ‏

157

‏               ‏‏دلالت روایت بر قضاوت فقها··· ‏

157

‏               ‏‏اثبات شأن حکومت برای فقها··· ‏

158

‏               ‏‏صحیحۀ سلیمان بن خالد··· ‏

159

‏               ‏‏شرایط قاضی··· ‏

160

‏               ‏‏توقیع امام عصر(عج)··· ‏

161

‏               ‏‏معنای «حوادث واقعه»··· ‏

162

‏               ‏‏معنای «حجت» در روایت··· ‏

163

‏               ‏‏حجة الله یعنی دارای منصب الهی··· ‏

166

‏               ‏‏مقبولۀ عمربن حنظله··· ‏

166

‏               ‏‏بحث پیرامون «ردّ امانت»··· ‏

167

‏               ‏‏بحث آیۀ «اولوا‌الامر»··· ‏

169

‏               ‏‏بحث در آیۀ «تنازع»··· ‏

170

‏               ‏‏متن حدیث «عمربن حنظله»··· ‏

171

‏               ‏‏بحث دلالی حدیث فوق··· ‏

173

‏               ‏‏شمول منازعات در قضایی و حکومتی··· ‏

173

‏               ‏‏نفی مراجعه به قاضی و حاکم غیرالهی··· ‏

175

‏               ‏‏تعیین مرجع برای رجوع مسلمین··· ‏

177

‏               ‏‏نصب فقها برای رجوع امّت··· ‏

178

‏               ‏‏بحث مقبوله در رسالة الاجتهاد و التقلید··· ‏

179

‏               ‏‏روایت ابوخدیجه··· ‏

184

‏               ‏‏صحیحۀ قدّاح··· ‏

188

‏               ‏‏بررسی سند حدیث··· ‏

188


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 744

‏               ‏‏روایت ابوالبختری··· ‏

189

‏               ‏‏بحث در دلالت روایت فوق··· ‏

190

‏               ‏‏روایت فقه رضوی و دلالت آن··· ‏

199

‏               ‏‏روایت جامع الاخبار و دلالت آن··· ‏

200

‏               ‏‏روایت «تحف العقول»··· ‏

200

‏               ‏‏اشکال در مورد دلالت «العلماء بالله» و پاسخ آن··· ‏

201

‏               ‏‏استناد به روایت «تحف العقول»··· ‏

203

‏               ‏‏مراد از «علماء بالله » در روایت··· ‏

203

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل سوم: شرایط ولیّ امر مسلمین··· ‏

‏205‏

‏               ‏‏علم و عدالت··· ‏

205

‏               ‏‏شرایط ولیّ امر در کلام علی(ع)··· ‏

208

‏               ‏‏معنای عدالت··· ‏

209

‏               ‏‏منافات گناه با عدالت··· ‏

209

‏               ‏‏رعایت تساوی در برابر قانون··· ‏

210

‏               ‏‏مقبول مردم و معتقد به اسلام··· ‏

210

‏               ‏‏علم و عمل لازمۀ ولایت··· ‏

211

‏               ‏‏عدم لزوم شرط مرجعیت··· ‏

211

‏               ‏‏اعراض از دنیا··· ‏

211

‏               ‏‏عدم دنیاطلبی··· ‏

212

‏               ‏‏وجود تواضع در حاکم اسلامی··· ‏

212

‏          ‏فقه و اجتهاد‏··· ‏

213

‏               ‏‏فقه جعفری··· ‏

213

‏               ‏‏معنای اجتهاد··· ‏

213

‏               ‏‏معنای مجتهد··· ‏

214


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 745

‏               ‏‏مقدمات اجتهاد··· ‏

215

‏               ‏‏علم به ادبیات عرب··· ‏

215

‏               ‏‏شناخت عرف··· ‏

215

‏               ‏‏یادگیری منطق··· ‏

216

‏               ‏‏اصول فقه··· ‏

216

‏               ‏‏علم رجال··· ‏

217

‏               ‏‏شناخت کتاب و سنت··· ‏

218

‏               ‏‏آگاهیهای دیگر لازم برای اجتهاد··· ‏

218

‏               ‏‏نقش زمان و مکان در اجتهاد··· ‏

221

‏               ‏‏فقه جواهری و آشنای با زمان··· ‏

221

‏               ‏‏وجود اختلاف آرا در بین فقها··· ‏

223

‏               ‏‏عدم کفایت اجتهاد مصطلح برای حاکم اسلامی··· ‏

224

‏               ‏‏نفی نزاع بر سر برداشتها··· ‏

225

‏               ‏‏حفظ فقه سنّتی و تحویل به نسل آینده··· ‏

226

‏               ‏‏روش درسی حوزه··· ‏

226

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل چهارم: اختیارات و وظایف فقیه··· ‏

‏227‏

‏               ‏‏برابری پیغمبر (ص) و امام (ع) و فقیه در ولایت سیاسی··· ‏

227

‏               ‏‏عدم فرق بین ولایت پیغمبر (ص) و امام (ع) و فقیه در شئون حکومت··· ‏

228

‏               ‏‏عدم ولایت فقیه بر فقهای دیگر··· ‏

229

‏               ‏‏فقها اوصیای رسول اکرم(ص)··· ‏

229

‏               ‏‏فرق بین ولایت کبرا و تولی امور در غیبت کبرا··· ‏

230

‏               ‏‏لزوم پیروی از حکم فقیه بر همگان··· ‏

230

‏               ‏‏دیدگاه فقها در حدود ولایت··· ‏

231

‏               ‏‏ولایت فقیه از احکام اوّلیه··· ‏

231


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 746

‏               ‏‏نفی ولایت بر جهاد ابتدایی··· ‏

232

‏               ‏‏اجرای حدود و امور سیاسی بر عهدۀ فقیه··· ‏

232

‏               ‏‏گسترۀ اختیارات ولیّ فقیه··· ‏

232

‏               ‏‏قانون اساسی در بردارندۀ بعض شئون فقیه··· ‏

234

‏               ‏‏گرفتن قیمت خدمات دولتی··· ‏

235

‏               ‏‏مشروعیت ریاست جمهوری با نصب فقیه··· ‏

235

‏               ‏‏عدم مشروعیت ریاست جمهوری بدون نصب فقیه··· ‏

236

‏               ‏‏تحدید مالکیت در اختیار ولیّ فقیه··· ‏

236

‏               ‏‏اختیار فقیه در اصلاح زوجیت و طلاق زوجه··· ‏

237

‏               ‏‏اختیار فقیه در عفو مجرمان··· ‏

237

‏               ‏‏وظیفۀ هدایت و راهنمایی··· ‏

238

‏               ‏‏هدایت و راهنمایی در جهت مصالح کشور··· ‏

238

‏               ‏‏نقش و نظارت روحانیت در امور کشور··· ‏

238

‏               ‏‏مراقبت بر اجرای دقیق احکام اسلام··· ‏

239

‏               ‏‏ولایت فقیه ناظر بر تمام امور··· ‏

240

‏               ‏‏ملاک صدور مجوز حکومت برای دیگران··· ‏

240

‏               ‏‏بقا و عدم بقای مناصب··· ‏

240

‏               ‏‏ولایت فقیه انجام مأموریت و وظیفه··· ‏

241

‏               ‏‏فقیه عهده دار حفظ اسلام··· ‏

241

‏               ‏‏وجوب کفایی اقدام بر امور در صورت امکان··· ‏

242

‏               ‏‏قبول ولایت بر امور شرعی از طرف حاکم ستمگر··· ‏

242

‏               ‏‏رعایت حدود شرعی در امور، در ولایت از طرف حاکم ستمگر··· ‏

242

‏          ‏اطاعت از ولیّ فقیه و نمایندگان او‏··· ‏

242

‏               ‏‏وجوب کمک به فقها در اجرای امور··· ‏

243

‏               ‏‏اطاعت از منصوبان ولیّ فقیه··· ‏

243


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 747

‏               ‏‏اطاعت از فرماندهان منصوب··· ‏

243

‏               ‏‏وجوب اطاعت از حاکم شرعی··· ‏

243

‏               ‏‏اطاعت و همراهی با منصوبان ولایت··· ‏

244

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل پنجم: نمونه هایی از احکام ولایی امام (س)··· ‏

‏245‏

‏          ‏امور حسبیه و شرعیه‏··· ‏

245

‏               ‏‏اجازۀ امور حسبیه و شرعیه··· ‏

245

‏               ‏‏اجازۀ حدیث و اجازه اخذ وجوه شرعیه··· ‏

246

‏               ‏‏اجازه امور حسبیه و شرعیه و اجازه مصرف نصف سهم امام (ع)··· ‏

247

‏               ‏‏اجازه مصرف دو ثلث··· ‏

247

‏               ‏‏اجازه دستگردان و امهال··· ‏

248

‏               ‏‏اجازۀ توکیل به دیگران··· ‏

249

‏               ‏‏اجازه در برخی موارد مصرف سهم امام(ع)··· ‏

249

‏               ‏‏دعوت از شهید دستغیب برای اقامۀ نماز جمعه··· ‏

250

‏               ‏‏نصب آیت الله مدنی به امامت جمعه همدان··· ‏

251

‏               ‏‏نصب نماینده در منطقۀ گرگان··· ‏

252

‏               ‏‏دستور رسیدگی به امور شهرکرد··· ‏

252

‏               ‏‏دستور رسیدگی به امور شیعیان خارج از کشور··· ‏

253

‏               ‏‏دستور رسیدگی به امور مذهبی و اجتماعی کردستان··· ‏

253

‏          ‏اوقاف و تولیّت‏··· ‏

254

‏               ‏‏نصب تولیّت آستان مقدس رضوی (ع)··· ‏

254

‏               ‏‏نصب تولیّت شاهچراغ و میرسید محمد(ع)··· ‏

255

‏               ‏‏نصب دو نماینده در شورای مرکزی در اوقاف··· ‏

255

‏               ‏‏اعطای تصدی امور مربوط به ولایت در اوقاف··· ‏

256

‏               ‏‏نصب تولیّت مدرسه و مسجد شهید مطهری (ره)··· ‏

256


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 748

‏               ‏‏نصب امام جماعت و تولیّت مسجد··· ‏

256

‏          ‏امور حج‏··· ‏

257

‏               ‏‏نصب نماینده در حج··· ‏

257

‏          ‏دولت و امور اجرایی‏··· ‏

258

‏               ‏‏دستور تشکیل دولت موقت··· ‏

258

‏               ‏‏تأیید وزرای پیشنهادی··· ‏

259

‏               ‏‏تأیید و نصب وزیر مشاور··· ‏

260

‏               ‏‏فرمان تأسیس ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر··· ‏

260

‏               ‏‏فرمان قطع رابطه با مصر··· ‏

261

‏               ‏‏فرمان ادارۀ کشور به شورای انقلاب··· ‏

262

‏               ‏‏تنفیذ اولین حکم ریاست جمهوری··· ‏

262

‏               ‏‏عزل بنی صدر از ریاست جمهوری··· ‏

264

‏               ‏‏تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی··· ‏

265

‏               ‏‏تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای··· ‏

265

‏               ‏‏دستور رسیدگی به امور معیشتی مردم به نخست وزیر··· ‏

268

‏               ‏‏دستور تدوین و بررسی قانون اساسی··· ‏

268

‏          ‏مجلس و امور قانونگذاری‏··· ‏

270

‏               ‏‏نصب فقهای شورای نگهبان··· ‏

270

‏               ‏‏دستور تصویب احکام ثانویه به مجلس··· ‏

271

‏               ‏‏اعطای اختیار به وکلای مجلس··· ‏

271

‏               ‏‏دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام··· ‏

273

‏               ‏‏دستور نگارش متمّم قانون اساسی··· ‏

275

‏          ‏امور قضایی‏··· ‏

276

‏               ‏‏نصب قاضی در دادگاه انقلاب··· ‏

276

‏               ‏‏نصب قاضی در دادگاه انقلاب··· ‏

276


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 749

‏               ‏‏نصب دادستان کل انقلاب اسلامی··· ‏

277

‏               ‏‏عزل قاضی··· ‏

277

‏               ‏‏اعطای حکم ریاست دیوان عالی کشور··· ‏

277

‏               ‏‏اعطای حکم دادستان کل کشور··· ‏

278

‏               ‏‏نصب رئیس محکمه قضات··· ‏

278

‏               ‏‏فرمان ویژۀ قضایی به دو نفر··· ‏

279

‏               ‏‏دستور مصادرۀ اموال خاندان پهلوی··· ‏

279

‏               ‏‏فرامین قضایی و سیاسی و انتظامی··· ‏

280

‏               ‏‏دستور جلوگیری از فحشا و منکرات··· ‏

282

‏               ‏‏دستور رسیدگی به وضع زندانیان··· ‏

282

‏               ‏‏نصب هیأت رسیدگی به امور زندانیان··· ‏

283

‏               ‏‏صدور حکم عفو متهمان رژیم پهلوی··· ‏

284

‏               ‏‏موافقت با عفو زندانیان··· ‏

285

‏               ‏‏موافقت با عفو محکومین نظامی··· ‏

285

‏               ‏‏دستور تهیه اسامی زندانیان مورد عفو··· ‏

285

‏               ‏‏موافقت با عفو زندانیان گروهکی··· ‏

286

‏               ‏‏حکم قتل سلمان رشدی و ناشران مطلع··· ‏

287

‏               ‏‏دستور تشخیص صلاحیت اعضای شورای قضایی··· ‏

287

‏               ‏‏نصب نماینده در انتخاب اعضای شورای قضایی··· ‏

287

‏               ‏‏تأیید صلاحیت کاندیداهای شورای قضایی··· ‏

288

‏          ‏امور نظامی و انتظامی‏··· ‏

288

‏               ‏‏دستور برکناری وزیر دفاع··· ‏

288

‏               ‏‏نصب وزیر دفاع ملی··· ‏

289

‏               ‏‏نصب رئیس ستاد مشترک ارتش··· ‏

289

‏               ‏‏نصب فرمانده کل نیروهای مسلح··· ‏

289


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 750

‏               ‏‏نصب دو مشاور در شورای عالی دفاع ملی··· ‏

290

‏               ‏‏نصب دو مشاور در شورای عالی دفاع ملی··· ‏

290

‏               ‏‏نصب رئیس سیاسی ـ ایدئولوژیک ارتش··· ‏

290

‏               ‏‏عزل فرمانده نیروهای مسلح··· ‏

291

‏               ‏‏نصب رئیس ستاد مشترک ارتش··· ‏

291

‏               ‏‏موافقت با انتصاب فرمانده نیروی زمینی ارتش··· ‏

291

‏               ‏‏اعطای اختیارات رهبری به رئیس ستاد ارتش··· ‏

292

‏               ‏‏فرمان تمشیت امور ارتش و سپاه به رئیس جمهور··· ‏

292

‏               ‏‏افزودن دو نفر به اعضای شورای عالی دفاع··· ‏

293

‏               ‏‏موافقت با برکناری و نصب فرماندۀ جدید··· ‏

293

‏               ‏‏فرمان نظامی به ارتش برای رفع غائله پاوه··· ‏

294

‏               ‏‏فرمان نظامی به ارتش و ژاندارمری و سپاه··· ‏

294

‏               ‏‏فرمان نظامی به تمام نیروها برای حرکت به کردستان··· ‏

295

‏          ‏سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏··· ‏

295

‏               ‏‏نصب نماینده در سپاه پاسداران··· ‏

296

‏               ‏‏نصب فرمانده سپاه پاسداران··· ‏

296

‏               ‏‏دستور تشکیل نیروهای سه گانه به سپاه··· ‏

297

‏               ‏‏نصب نماینده در سپاه و بیان وظایف··· ‏

297

‏          ‏ژاندارمری و شهربانی‏··· ‏

298

‏               ‏‏نصب نماینده در شهربانی··· ‏

299

‏               ‏‏نصب رئیس ادارۀ سیاسی ایدئولوژیک ژاندارمری··· ‏

299

‏               ‏‏دستور استفاده از اختیارات فرماندهی کل قوا··· ‏

300

‏               ‏‏موافقت با ترفیع درجه··· ‏

300

‏          ‏کمیته انقلاب اسلامی‏··· ‏

300

‏               ‏‏نصب سرپرست کمیته های انقلاب اسلامی··· ‏

301


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 751

‏               ‏‏موافقت با نصب فرمانده کل کمیتۀ انقلاب اسلامی··· ‏

302

‏          ‏امور متفرقه‏··· ‏

302

‏               ‏‏دستور رسیدگی به امور و برنامه های صدا و سیما··· ‏

303

‏               ‏‏نصب نماینده در وزارت ارشاد ملی··· ‏

303

‏               ‏‏نصب سرپرست روزنامۀ اطلاعات··· ‏

303

‏               ‏‏فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی··· ‏

304

‏               ‏‏نصب نماینده در نهضت سوادآموزی··· ‏

305

‏               ‏‏نصب اعضای شورای انقلاب فرهنگی··· ‏

306

‏               ‏‏دستور تشکیل کمیتۀ امداد··· ‏

308

‏               ‏‏دستور سرپرستی فرزندان شهدا··· ‏

308

‏               ‏‏نصب نماینده در جهاد سازندگی··· ‏

309

‏               ‏‏نصب نماینده در هلال احمر··· ‏

309

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل ششم: آثار و شبهات پیرامون ولایت فقیه··· ‏

‏311‏

‏               ‏‏شبهۀ دخالت در سیاست، منافی با قداست روحانیت··· ‏

311

‏               ‏‏نسبت فاجعه به ولایت فقیه··· ‏

313

‏               ‏‏شبهۀ دیکتاتوری و پاسخ آن··· ‏

313

‏               ‏‏مخالفت با ولایت فقیه مخالفت با علم و عدالت··· ‏

314

‏               ‏‏سیرۀ پیغمبر (ص) و علی (ع) مخالف دیکتاتوری··· ‏

316

‏               ‏‏مخالفت با ولایت فقیه به دلیل مخالفت با اسلام··· ‏

317

‏               ‏‏ولایت فقیه مطابق حاکمیت ملی··· ‏

318

‏               ‏‏عدالت فقیه مانع استبداد و دیکتاتوری فقیه··· ‏

320

‏               ‏‏دیکتاتوری موجب سقوط ولایت··· ‏

321

‏               ‏‏نصیحت و هشدار به مخالفان ولایت فقیه··· ‏

322

‏               ‏‏سابقۀ ولایت فقیه در اسلام··· ‏

323


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 752

‏               ‏‏آثار مترقی بر ولایت فقیه··· ‏

323

‏               ‏‏اصلاح مملکت در پرتو اصل ولایت فقیه··· ‏

324

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل هفتم: تعیین و برکناری ولیّ فقیه··· ‏

‏327‏

‏               ‏‏اعمال ولایت منوط به رأی اکثریت··· ‏

327

‏               ‏‏خبرگان و انتخاب ولیّ فقیه··· ‏

328

‏               ‏‏توصیه به خبرگان در انتخاب ولیّ فقیه··· ‏

328

‏               ‏‏وصیت به ملت در انتخاب خبرگان رهبری··· ‏

329

‏               ‏‏اهمیت انتخاب خبرگان رهبری··· ‏

329

‏               ‏‏سقوط ولایت با سلب یکی از شرایط··· ‏

330

‏               ‏‏دیکتاتوری موجب سقوط ولایت··· ‏

330

‏               ‏‏ظلم موجب سقوط ولایت··· ‏

331

‏               ‏‏زورگویی موجب سقوط ولایت··· ‏

331

‏               ‏‏سقوط ولیّ به دلیل ارتکاب فسق··· ‏

331

‏               ‏‏سقوط ولایت به وسیله گناه صغیره··· ‏

331

‏               ‏‏حق انتقاد مردم از زمامدار مسلمین··· ‏

332

‏          ‏سفارش به رهبران آینده‏··· ‏

332

‏               ‏‏نصیحت به رهبران آینده جمهوری اسلامی··· ‏

332

‏               ‏‏سفارش به رهبران در خدمت به اسلام و محرومان··· ‏

333

‏ ‏

‏ ‏

بخش چهارم: ویژگیهای حکومت اسلامی

‏ ‏

‏     ‏فصل اول: ارزش گرایی‏··· ‏

‏337‏

‏          ‏حاکمیت خدا و اسلام در نظام اسلامی‏··· ‏

337

‏               ‏‏حکومت خدا و قرآن··· ‏

337

‏               ‏‏بی اعتباری هر رأی در برابر خدا··· ‏

338


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 753

‏               ‏‏پیاده کردن کتاب و سنت··· ‏

338

‏               ‏‏تربیت انسان مقصد نظام انسانی··· ‏

338

‏               ‏‏پیروی از موازین اسلامی··· ‏

339

‏               ‏‏تحقق اسلام در همۀ امور··· ‏

339

‏               ‏‏تحقق جمهوری اسلامی با اجرای احکام اسلام··· ‏

340

‏               ‏‏توجه به اخلاق در دولت اسلام··· ‏

341

‏               ‏‏برتری تقوا و جهاد در راه خدا··· ‏

341

‏               ‏‏رعایت احکام شرعی در وزارتخانه ها··· ‏

341

‏               ‏‏مواظبت در ورود خدشه بر اسلام··· ‏

342

‏               ‏‏کمک به محرومین بر پایۀ اسلام··· ‏

342

‏          ‏اصلاح و مبارزه با فساد‏··· ‏

343

‏               ‏‏از بین بردن انگیزه های فساد··· ‏

343

‏               ‏‏کوتاهی دست عناصر فاسد··· ‏

343

‏               ‏‏تعطیلی مراکز فساد و فحشا··· ‏

344

‏               ‏‏تصفیۀ افراد فاسد··· ‏

345

‏               ‏‏حدود الهی برای جلوگیری از گسترش فساد··· ‏

345

‏          ‏اصلاح، مدارا، تصفیه و سختگیری‏··· ‏

346

‏               ‏‏اصلاح و پاکسازی··· ‏

346

‏               ‏‏تقدم هدایت بر تصفیه··· ‏

346

‏               ‏‏اصلاح وزارتخانه ها··· ‏

347

‏               ‏‏عدم مسامحه در برخورد با قضات··· ‏

347

‏               ‏‏اصلاح و تصفیۀ ادارات··· ‏

348

‏               ‏‏رعایت حدود شرعی در تصفیه ها··· ‏

349

‏               ‏‏جدیت و سرعت در برخورد با متخلفین··· ‏

349

‏               ‏‏مسالمت در برخورد با افراد··· ‏

350


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 754

‏               ‏‏برخورد قاطع با هرج و مرج··· ‏

350

‏               ‏‏مدارا با افراد··· ‏

351

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل دوم: قانون گرایی··· ‏

‏353‏

‏          ‏قانونگذار و شرایط آن‏··· ‏

353

‏               ‏‏قانونگذاری حق خداوند··· ‏

353

‏               ‏‏قانونگذار، اسلام··· ‏

353

‏               ‏‏انحصار حق قانونگذاری برای خدا··· ‏

353

‏               ‏‏وظیفۀ مجلس در حکومت اسلامی··· ‏

354

‏               ‏‏حکم عقل به نفوذ حکم خدا··· ‏

354

‏               ‏‏خصوصیات لازم برای قانونگذار··· ‏

354

‏               ‏‏عوامل پایداری قانون··· ‏

355

‏          ‏حاکمیت قانون‏··· ‏

356

‏               ‏‏حکومت اسلامی، حکومت قانون··· ‏

357

‏               ‏‏قانون تنها حاکم در حکومت اسلامی··· ‏

357

‏               ‏‏مردم در پناه قانون··· ‏

357

‏               ‏‏تبعیت انبیا و اوصیا از قانون··· ‏

358

‏               ‏‏نفی حکومت اشخاص در اسلام··· ‏

358

‏               ‏‏حاکمیت قانون الهی در صدر اسلام··· ‏

359

‏          ‏اهمیت و ویژگی قانون اساسی‏··· ‏

360

‏               ‏‏قانون اساسی معیار کارها··· ‏

360

‏               ‏‏قانون اساسی ثمرۀ خون شهدا··· ‏

360

‏               ‏‏قانون اساسی بر اساس اسلام··· ‏

361

‏               ‏‏ردّ قانون اساسی، مخالف اسلام··· ‏

362

‏               ‏‏تدوین قانون اساسی برپایۀ اسلام··· ‏

362


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 755

‏               ‏‏ویژگیهای لازم برای قانون اساسی··· ‏

362

‏               ‏‏ارائه دیدگاهها پیرامون قانون اساسی··· ‏

363

‏               ‏‏بررسی قانون اساسی توسط اسلام شناسان··· ‏

363

‏               ‏‏ویژگیهای خبرگان قانون اساسی··· ‏

364

‏          ‏لزوم مطابقت قوانین با اسلام و قرآن‏··· ‏

364

‏               ‏‏موافقت قوانین با اسلام··· ‏

364

‏               ‏‏تصویب قانون مطابق احکام اولیه و ثانویه··· ‏

365

‏               ‏‏منع تصویب قانون خلافِ اسلام··· ‏

365

‏               ‏‏تأیید مصوّبات مجلس و شورای نگهبان··· ‏

365

‏               ‏‏لزوم رعایت قانون شرع در قضا··· ‏

366

‏               ‏‏حکفرمایی قانون خدا در حکومت اسلامی··· ‏

367

‏               ‏‏لزوم رعایت موازین اسلامی در تمام امور··· ‏

368

‏          ‏برابری همگان در برابر قانون‏··· ‏

368

‏               ‏‏جریان احکام اسلامی بر همگان··· ‏

368

‏               ‏‏یکسانی رئیس و رعیت در برابر قانون··· ‏

369

‏               ‏‏برابری مسئولین و مردم در برابر قضا و مجازات··· ‏

370

‏               ‏‏لزوم حضور رئیس حکومت در دادگاه··· ‏

370

‏               ‏‏تساوی شیعه و سنی در برابر قانون··· ‏

370

‏               ‏‏اجرای مجازات برای همه··· ‏

371

‏               ‏‏برابری اقوام ایرانی در برابر قانون··· ‏

371

‏          ‏لزوم رعایت قانون‏··· ‏

371

‏               ‏‏رعایت حدود تعیین شده در قانون··· ‏

371

‏               ‏‏لزوم تطبیق افراد با قانون··· ‏

372

‏               ‏‏مخالفت با قانون، مخالفت با اسلام··· ‏

373

‏               ‏‏انجام کارها در محدودۀ قانون··· ‏

373


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 756

‏               ‏‏لزوم رعایت مقررات توسط نهادها··· ‏

374

‏               ‏‏رعایت قانون و عدم دخالت در امور یکدیگر··· ‏

374

‏               ‏‏مقابله با قانون شکنان··· ‏

375

‏               ‏‏وفاداری به جمهوری اسلامی در گرو احترام به قانون··· ‏

376

‏               ‏‏انجام دقیق مقررات··· ‏

376

‏               ‏‏تسریع در اجرای قانون··· ‏

376

‏               ‏‏برخورد قاطع دولت با متخلفین··· ‏

377

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل سوم: مردم گرایی و حمایت از محرومین··· ‏

‏379‏

‏          ‏خدمتگزار ملت‏··· ‏

379

‏               ‏‏حکومت برای مردم··· ‏

379

‏               ‏‏حکومت در خدمت مردم··· ‏

379

‏               ‏‏همسانی حاکمان با مردم··· ‏

380

‏               ‏‏ادارۀ مملکت توسط همگان··· ‏

380

‏               ‏‏قوای انتظامی برای جلوگیری از خیانت··· ‏

380

‏               ‏‏دوری از ستم بر مردم··· ‏

381

‏               ‏‏حق مردم بر حاکمان··· ‏

381

‏               ‏‏کوشش برای عدم ظلم به مردم··· ‏

382

‏               ‏‏خدمتگزاری، شکر نعمت حکومت··· ‏

382

‏          ‏دولت مردمی و مورد حمایت مردم‏··· ‏

382

‏               ‏‏رفتار پیغمبر (ص) با مردم··· ‏

383

‏               ‏‏جدایی حکومت از ملت برخلاف موازین اسلام··· ‏

383

‏               ‏‏حفظ کشور با پشتوانۀ مردمی··· ‏

384

‏               ‏‏لزوم تفاهم بین کارگزاران و مردم··· ‏

385

‏               ‏‏کسب رضایت مردم··· ‏

385


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 757

‏               ‏‏همراهی دولت و مردم··· ‏

386

‏               ‏‏مردمی بودن دولت··· ‏

386

‏               ‏‏مردمی بودن دولتمردان··· ‏

386

‏          ‏حمایت از محرومین و مستضعفین‏··· ‏

386

‏               ‏‏لزوم پشتیبانی از مستضعفین··· ‏

387

‏               ‏‏توجه اسلام به طبقات پایین··· ‏

387

‏               ‏‏توجه اسلام به مستضعفین··· ‏

387

‏               ‏‏اسلام منجی مستضعفین··· ‏

388

‏               ‏‏حمایت مستضعفین، راه و طریق اسلامی··· ‏

388

‏               ‏‏لزوم رسیدگی به زندگانی محرومان··· ‏

389

‏               ‏‏بازار اسلامی در اندیشۀ فقرا··· ‏

390

‏               ‏‏حل مشکلات مردم، ادای دین مسئولان··· ‏

390

‏               ‏‏ارزش خدمت به مستضعفان نزد خدا··· ‏

391

‏               ‏‏پیروی از علی(ع) در خدمت به محرومین··· ‏

391

‏               ‏‏علی (ع) و همراهی با محرومین··· ‏

392

‏               ‏‏سفارش به رفتار بهتر با محرومین··· ‏

392

‏               ‏‏دولت محرومین··· ‏

393

‏               ‏‏ایجاد اشتغال برای مستضعفین··· ‏

393

‏               ‏‏تأمین زندگی از پاافتادگان··· ‏

394

‏               ‏‏تقدّم مصالح محرومین و مستضعفان بر مرفهین··· ‏

394

‏               ‏‏دفاع از حقوق فقرا··· ‏

395

‏               ‏‏روحانیت و حفظ حمایت از محرومین··· ‏

395

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل چهارم: عدالت گرایی و رفع تبعیض··· ‏

‏397‏

‏          ‏حکومت عدالت و برابری‏··· ‏

397


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 758

‏               ‏‏حکومت بر پایۀ عدالت··· ‏

397

‏               ‏‏اقامۀ عدالت مقصد ائمه··· ‏

398

‏               ‏‏رفتار عادلانه و منصفانه··· ‏

398

‏               ‏‏نفی استمرار حکومت ستمگر··· ‏

399

‏               ‏‏حکومت عدل و انصاف··· ‏

399

‏               ‏‏رفع ستم از همۀ مردم··· ‏

400

‏               ‏‏نفی تبعیض در حکومت اسلامی··· ‏

400

‏               ‏‏رفتار عادلانه با همۀ افراد··· ‏

401

‏               ‏‏جمهوری اسلامی تنها حکومت عادلانه··· ‏

401

‏               ‏‏حکومت عدالت پرور··· ‏

402

‏               ‏‏تابش نور عدالت و رحمت در حکومت اسلامی··· ‏

402

‏               ‏‏برخورد عادلانه با تمام اقشار··· ‏

403

‏               ‏‏حکومت اسلامی بر پایۀ برادری··· ‏

403

‏               ‏‏اجرای عدالت برای همه··· ‏

404

‏               ‏‏عدالت از بین برندۀ انحرافات··· ‏

404

‏               ‏‏رعایت عدالت در تمام جوانب··· ‏

404

‏               ‏‏رفتار عادلانه وظیفۀ تمام ارگانها··· ‏

404

‏          ‏نفی نژادپرستی و طایفه گری‏··· ‏

405

‏               ‏‏تقوا تنها امتیاز··· ‏

405

‏               ‏‏نفی امتیاز قومی در اسلام··· ‏

405

‏               ‏‏نفی نژاد و رنگ و خاک در اسلام··· ‏

406

‏               ‏‏نگاه یکسان به طوایف··· ‏

406

‏               ‏‏عزّت ویژه عاملان به اسلام··· ‏

407

‏               ‏‏نفی تمام امتیازهای گروهی··· ‏

407

‏               ‏‏برابر نژادی در اسلام··· ‏

407


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 759

‏               ‏‏برادری بین مذاهب اسلامی··· ‏

408

‏               ‏‏خودی بودن همۀ مسلمانان··· ‏

408

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل پنجم: آزادی و استقلال··· ‏

‏409‏

‏          ‏اسلام دین آزادی و استقلال‏··· ‏

409

‏               ‏‏بنیاد اسلام بر آزادی··· ‏

409

‏               ‏‏حکومت اسلامی یعنی آزادی و استقلال··· ‏

409

‏               ‏‏آزادی و استقلال مورد رضای خداوند··· ‏

409

‏               ‏‏آزادی رأی و نظر در اسلام··· ‏

410

‏               ‏‏توحید آموزندۀ اصل آزادی بشر··· ‏

410

‏               ‏‏وجود آزادی برای همۀ مردم··· ‏

410

‏               ‏‏آزادی، اعطای خداوند··· ‏

411

‏               ‏‏چگونگی حفظ آزادی و استقلال در کشور··· ‏

411

‏               ‏‏انسان مسلط بر جان و مال خود··· ‏

412

‏               ‏‏اسلام، طرفدار آزادی و استقلال··· ‏

412

‏               ‏‏آزادی در عقاید و انجام دستورات دینی··· ‏

412

‏               ‏‏آزادی عقیده در حکومت اسلامی··· ‏

413

‏               ‏‏آزادی در اظهار عقیده بدون توطئه··· ‏

413

‏          ‏کسب استقلال‏··· ‏

414

‏               ‏‏عزم برای تحصیل استقلال··· ‏

414

‏               ‏‏هرج و مرج مخالف استقلال و آزادی··· ‏

414

‏               ‏‏آمادگی برای مقابله با موانع استقلال··· ‏

415

‏               ‏‏عدم تصرف کفار در مملکت اسلامی··· ‏

415

‏               ‏‏نفی تسلط و دخالت اجانب··· ‏

415

‏               ‏‏وجوب شرعی قطع وابستگی··· ‏

415


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 760

‏               ‏‏نفی سازشکاران برای تحصیل استقلال··· ‏

416

‏               ‏‏تحصیل خودکفایی در نیازهای ضروری··· ‏

416

‏               ‏‏اعزام دانشجو به کشورهای غیر استعمارگر··· ‏

417

‏               ‏‏راههای تحصیل استقلال··· ‏

417

‏          ‏آزادی و حدود آن‏··· ‏

418

‏               ‏‏رعایت منافع عموم در آزادی··· ‏

419

‏               ‏‏شرایط آزادی احزاب و گروهها··· ‏

419

‏               ‏‏آزادیهای ممنوع··· ‏

419

‏               ‏‏آزادی بر پایۀ اسلام و قرآن··· ‏

419

‏               ‏‏بهره برداری از نهضت آزادی··· ‏

420

‏               ‏‏ممنوعیت توطئه در اسلام··· ‏

421

‏               ‏‏آزادی در محدودۀ قانون··· ‏

421

‏               ‏‏نبود آزادی برای گروههای مضر··· ‏

422

‏               ‏‏آزادی در محدودۀ قانون اساسی و قوانین اسلام··· ‏

422

‏               ‏‏ممنوعیت فساد و فحشا در اسلام··· ‏

423

‏               ‏‏آزادی در حدود مقررات··· ‏

424

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل ششم: فرهنگ و تمدن··· ‏

‏425‏

‏          ‏فرهنگ‏··· ‏

425

‏               ‏‏تأثیر استقلال فرهنگی در ابعاد دیگر کشور··· ‏

425

‏               ‏‏تأثیر فرهنگ استعماری··· ‏

427

‏               ‏‏آثار سوء انحراف فرهنگی··· ‏

427

‏               ‏‏لزوم پرورش جوانان با فرهنگ اسلامی··· ‏

428

‏               ‏‏آثار خودباختگی در برابر فرهنگ غرب··· ‏

430

‏          ‏روحانیت و حوزه های علمیه‏··· ‏

432


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 761

‏               ‏‏حوزه پایگاه محکم اسلام··· ‏

432

‏               ‏‏نقش حوزه ها در حفظ اسلام··· ‏

432

‏               ‏‏اسلام صحیح نزد روحانیت··· ‏

433

‏               ‏‏جلوگیری از نفوذ منحرفین در حوزه··· ‏

433

‏               ‏‏لزوم برنامه ریزی و تدریس فقه سنّتی در حوزه··· ‏

434

‏               ‏‏توطئه ایجاد دوگانگی بین حوزه و دانشگاه··· ‏

435

‏          ‏دانشگاه و دانشگاهیان‏··· ‏

436

‏               ‏‏دانشگاه مرکز سعادت و شقاوت ملت··· ‏

437

‏               ‏‏سرنوشت ملت در دست دانشگاه و روحانیت··· ‏

437

‏               ‏‏نقش دانشگاهها در جامعه··· ‏

438

‏               ‏‏لزوم حفظ مراکز علمی از گرایشهای انحرافی··· ‏

440

‏               ‏‏لزوم تحول در دانشگاه··· ‏

440

‏               ‏‏لزوم نظارت و مراقبت در امر دانشگاه··· ‏

441

‏               ‏‏ویژگیهای دانشگاه اسلامی··· ‏

441

‏          ‏علم و تمدن در حکومت اسلامی‏··· ‏

442

‏               ‏‏اسلام پایه گذار تمدن··· ‏

442

‏               ‏‏اسلام و توافق با مظاهر تمدن··· ‏

443

‏               ‏‏نفی وابستگی به دیگران··· ‏

443

‏               ‏‏تمدن اسلامی دارای دو بعد مادی و معنوی··· ‏

443

‏               ‏‏اسلام و موافقت با صنعت و پیشرفت بشر··· ‏

444

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل هفتم: اقتصاد اسلامی··· ‏

‏445‏

‏               ‏‏وجود تعادل در اندیشۀ اقتصاد اسلامی··· ‏

445

‏               ‏‏نظام ظالمانۀ اقتصاد شرق و غرب··· ‏

446

‏               ‏‏لزوم ارائه اقتصاد اسلامی··· ‏

447


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 762

‏               ‏‏لزوم دخالت مردم در امور اقتصادی··· ‏

448

‏               ‏‏روابط اقتصادی بر پایۀ منافع ملت··· ‏

449

‏               ‏‏نفی ربا در جامعۀ اسلامی··· ‏

449

‏               ‏‏نفی فاصلۀ طبقاتی در اسلام··· ‏

450

‏               ‏‏ایجاد خودکفایی و صادرات در کشاورزی··· ‏

450

‏               ‏‏سیاست صنعتی حکومت اسلامی··· ‏

451

‏               ‏‏رسیدگی به اموال سرمایه داران و بازپس گیری حق مردم··· ‏

451

‏               ‏‏رسیدگی به غارتهای اموال عمومی··· ‏

452

‏               ‏‏وضع قوانین برای احقاق حق محرومین··· ‏

452

‏          ‏مالکیت در اسلام‏··· ‏

453

‏               ‏‏احترام به مالکیت در اسلام··· ‏

453

‏               ‏‏تعدیل مالکیت توسط قانون اسلام··· ‏

454

‏               ‏‏احترام مالِ افراد··· ‏

454

‏               ‏‏ثمرات پیاده شدن اقتصاد اسلامی··· ‏

454

‏               ‏‏احترام به مالکیت مشروع··· ‏

455

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل هشتم: سیاست خارجی··· ‏

‏457‏

‏          ‏مبانی سیاست خارجی‏··· ‏

457

‏               ‏‏استقلال ملی··· ‏

457

‏               ‏‏دولت اسلامی، دولتی غیر متعهد و بی طرف··· ‏

457

‏               ‏‏اصول سیاست خارجی··· ‏

457

‏               ‏‏راه کسب استقلال··· ‏

458

‏               ‏‏سیاست نه شرقی و نه غربی··· ‏

458

‏               ‏‏هدایت و طرد طرفداران شرق و غرب··· ‏

458

‏               ‏‏روابط با دیگران بر پایۀ استقلال··· ‏

459


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 763

‏               ‏‏شعار «نه شرقی نه غربی» شعار اساسی و ابدی··· ‏

459

‏               ‏‏ایجاد و حفظ روابط با ملتها··· ‏

460

‏          ‏ارتباط با سایر کشورها‏··· ‏

461

‏               ‏‏روابط بر پایۀ احترام متقابل··· ‏

461

‏               ‏‏لزوم رابطه با همۀ کشورها··· ‏

461

‏               ‏‏پذیرش روابط با دولتها در اسلام··· ‏

461

‏               ‏‏نفی ستم و ستم پذیری در ارتباط با کشورها··· ‏

462

‏               ‏‏تقدّم رابطه با دولتهای دوست··· ‏

463

‏               ‏‏نفی مسالمت با خیانتکاران··· ‏

463

‏               ‏‏نفی دخالت دولتها در امور کشور··· ‏

463

‏               ‏‏روابط بر پایۀ دوستی نه تسلط··· ‏

464

‏               ‏‏برادری پایۀ روابط بین مسلمانان··· ‏

464

‏               ‏‏ایجاد روابط برادری با مسلمانان··· ‏

465

‏          ‏نفی سلطه گری و سلطه پذیری‏··· ‏

465

‏               ‏‏نفی تجاوز به دیگران··· ‏

465

‏               ‏‏حکومت اسلام حافظ مرزها··· ‏

465

‏               ‏‏عدم دخالت در دیگر کشورها··· ‏

466

‏               ‏‏عدم تجاوز به کشورها برای منافع داخلی··· ‏

466

‏               ‏‏حرمت رسیدن به قدرت با سرکوبی··· ‏

466

‏               ‏‏عدم تجاوز و طمع به خاک عراق··· ‏

467

‏               ‏‏نفی هر گونه تجاوز··· ‏

467

‏               ‏‏احترام به قراردادها··· ‏

468

‏               ‏‏نفی اقدام برای محکومیت توسط سازمانهای جهانی··· ‏

468

‏               ‏‏پایبندی به تعهد الهی در عدم تجاوز··· ‏

469

‏               ‏‏لزوم مبارزه با تسلط بیگانگان··· ‏

469


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 764

‏               ‏‏حرمت پیوند موجب سلطه غیرمسلمان··· ‏

469

‏               ‏‏حرمت روابط اقتصادی موجب سلطه··· ‏

470

‏          ‏نفی استکبار و روابط امریکا و اسرائیل‏··· ‏

470

‏               ‏‏نفی سلطۀ کافران··· ‏

470

‏               ‏‏رابطۀ ایران با امریکا رابطۀ ظالم با مظلوم··· ‏

471

‏               ‏‏اعمال و سیاستهای دولت امریکا··· ‏

472

‏               ‏‏رفتارهای ظالمانۀ امریکا با ایران··· ‏

472

‏               ‏‏جبران ستم و خروج از استکبار، شرط رابطه با امریکا··· ‏

473

‏               ‏‏شرط داشتن رابطه با امریکا··· ‏

473

‏               ‏‏حرمت رابطه با اسرائیل··· ‏

474

‏               ‏‏عدم ارتباط با اسرائیل غاصب··· ‏

474

‏               ‏‏عدم ارتباط با نژادگرایان··· ‏

475

‏               ‏‏اسرائیل شریک جنایات شاه··· ‏

475

‏          ‏دفاع از اسلام و مسلمین و محرومین در صحنۀ بین المللی‏··· ‏

475

‏               ‏‏توطئه دشمنان اسلام علیه مسلمین··· ‏

475

‏               ‏‏لزوم دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی··· ‏

476

‏               ‏‏حکم اعدام رشدی برای دفاع از اسلام··· ‏

477

‏               ‏‏دفاع از عادل و جنگ با ظالم··· ‏

477

‏               ‏‏حمایت از مسلمانان و محرومان··· ‏

477

‏               ‏‏مخالفت با دولتهای ستمگر··· ‏

478

‏               ‏‏وظیفۀ مسلمین در برابر اسرائیل··· ‏

478

‏               ‏‏دعوت به تشکیل حزب مستضعفین··· ‏

479

‏               ‏‏دفاع از دین با همۀ توان··· ‏

480

‏               ‏‏معارضه با ایران برای معارضه با اسلام··· ‏

481

‏               ‏‏لزوم دفاع از مقدسات اسلام و مسلمین··· ‏

481


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 765

‏               ‏‏تلاش برای احیای هویت اسلامی مسلمین··· ‏

483

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل نهم: دفاع از اسلام و نظام اسلامی··· ‏

‏485‏

‏               ‏‏دفاع مسأله ای عقلی و طبیعی··· ‏

485

‏               ‏‏شرایط وجوب دفاع··· ‏

485

‏               ‏‏عدم نیاز دفاع به اذن ولی··· ‏

486

‏               ‏‏حفظ نهضت و سرحدّات اسلامی··· ‏

486

‏               ‏‏دفاع از کشور اسلامی··· ‏

487

‏               ‏‏وجوب دفاع از اسلام··· ‏

488

‏               ‏‏دعوت از جوانان برای دفاع··· ‏

488

‏               ‏‏وجوب دفاع از ناموس و سرزمین مسلمین··· ‏

488

‏               ‏‏دفاع از اسلام با جان و مال··· ‏

488

‏               ‏‏دفاع از نظام اسلامی··· ‏

489

‏               ‏‏دفاع از ابقای جمهوری اسلامی··· ‏

489

‏               ‏‏مقاتله با دشمنان مسلمین··· ‏

489

‏               ‏‏جنگ برای عدالت··· ‏

490

‏               ‏‏انجام تکلیف در دفاع از اسلام··· ‏

490

‏               ‏‏جنگ ایران، جنگ دفاعی··· ‏

491

‏               ‏‏دفاع از کشور شیعه··· ‏

491

‏               ‏‏پاسخ به ندای کمک خواهی مسلمین··· ‏

492

‏               ‏‏دفاع از مظلوم در برابر متجاوز··· ‏

492

‏          ‏جهانی بودن اسلام و لزوم صدور انقلاب‏··· ‏

492

‏               ‏‏توجه به سرنوشت مسلمین جهان··· ‏

493

‏               ‏‏انقلاب ایران نقطۀ شروع انقلاب جهانی··· ‏

493

‏               ‏‏معرفی صحیح اسلام··· ‏

494


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 766

‏               ‏‏ارائه مکتب اسلام به جهانیان··· ‏

494

‏               ‏‏صدور انقلاب و حمایت از مستضعفین··· ‏

495

‏               ‏‏شرط تحقق اسلام در جهان··· ‏

495

‏               ‏‏تأثیر انقلاب ایران در جهان··· ‏

496

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل دهم: ویژگیهای کارگزاران حکومت اسلامی··· ‏

‏497‏

‏          ‏شرایط کارگزاران‏··· ‏

497

‏               ‏‏معتمد مردم و متعهد به اسلام··· ‏

497

‏               ‏‏اعتقاد به اسلام··· ‏

497

‏               ‏‏آگاهی به قوانین شغل خویش··· ‏

497

‏               ‏‏شرط عدالت در والیان اسلام··· ‏

498

‏               ‏‏وجود صلاح و درستی در کارگزاران··· ‏

498

‏               ‏‏حافظان امانت··· ‏

499

‏               ‏‏عدم خیانت به بیت المال··· ‏

499

‏               ‏‏نفی ثروت اندوزی و امتیازخواهی··· ‏

500

‏               ‏‏کاردانی و تعهد··· ‏

500

‏               ‏‏ادراک محرومیت و رنج··· ‏

501

‏               ‏‏انجام خوب تعهدات··· ‏

501

‏               ‏‏نفی اخلاق حکومتهای خودمدار··· ‏

501

‏               ‏‏شناخت قابلیت خویش در کارها··· ‏

502

‏          ‏وظایف کارگزاران نسبت به اسلام و حکومت اسلامی‏··· ‏

502

‏               ‏‏اجرای احکام شرعی··· ‏

502

‏               ‏‏اصلاح خود و پیاده کردن اسلام در خویش··· ‏

503

‏               ‏‏ایجاد محیط سالم در کار··· ‏

504

‏               ‏‏عمل به عدالت برای هر فرد··· ‏

504


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 767

‏               ‏‏نگاه یکسان به همه··· ‏

505

‏               ‏‏رفتار اسلامی با همه··· ‏

506

‏               ‏‏رعایت بیت المال مسلمین··· ‏

506

‏               ‏‏رعایت سادگی و نفی تجملات در وزارتخانه ها··· ‏

507

‏          ‏وظایف کارگزاران نسبت به مردم و مستضعفین‏··· ‏

509

‏               ‏‏رعایت مصالح مستضعفین··· ‏

509

‏               ‏‏مسئولیت در برابر خالق و خلق··· ‏

510

‏               ‏‏پیوند با مردم··· ‏

510

‏               ‏‏خدمتگزاری به مردم و محرومین··· ‏

511

‏               ‏‏توجه به خانواده های شهدا و...··· ‏

512

‏          ‏سیره و روش زندگی کارگزاران اسلامی‏··· ‏

513

‏                    ‏‏الف: سیره و روش حاکمان اسلامی··· ‏

513

‏               ‏‏سلوک پیغمبر (ص) در نشست با مردم··· ‏

513

‏               ‏‏نحوۀ زندگی رسول خدا(ص)··· ‏

513

‏               ‏‏زیست عادی و پایین··· ‏

514

‏               ‏‏نان و خوراک علی(ع)··· ‏

514

‏               ‏‏لباس و پوشاک علی (ع)··· ‏

515

‏               ‏‏زندگی انبیای اولوا العزم··· ‏

516

‏               ‏‏دستورهای علی(ع) در مورد بهره برداری از اموال مسلمین··· ‏

516

‏                    ‏‏ب: سفارش به کارگزاران اسلامی··· ‏

517

‏               ‏‏تقوا، ملاک ارزش و توجه··· ‏

517

‏               ‏‏عدم ترس از حاکمان··· ‏

517

‏               ‏‏نفی مجالس طاغوتی··· ‏

518

‏               ‏‏اصلاح سفارتخانه ها و سادگی آنها··· ‏

518

‏               ‏‏ساده زیستی مسئولین··· ‏

519


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 768

‏               ‏‏رعایت رفتار اسلامی با مردم··· ‏

521

‏               ‏‏شناخت جایگاه و ارزش ملت··· ‏

521

‏               ‏‏ایجاد رفاه برای محرومین··· ‏

521

‏               ‏‏دوری از رفتار طاغوتیان··· ‏

522

‏ ‏

‏ ‏

بخش پنجم: نهادهای حکومتی و مردمی

‏ ‏

‏     ‏فصل اول: مجلس خبرگان رهبری‏··· ‏

‏525‏

‏               ‏‏مجلس خبرگان و تقویت رهبری··· ‏

525

‏               ‏‏نقش خبرگان در مشروعیت نظام··· ‏

526

‏               ‏‏اهمیت شرکت در انتخابات مجلس خبرگان··· ‏

526

‏               ‏‏مجلس خبرگان مورد توجه دوست و دشمن··· ‏

527

‏               ‏‏نقش خبرگان در حفظ اسلام و ملت اسلامی··· ‏

528

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام··· ‏

‏531‏

‏               ‏‏جایگاه مجمع مصلحت نظام··· ‏

531

‏               ‏‏دستور تشکیل مجمع مصلحت نظام و هدف آن··· ‏

531

‏               ‏‏تعیین وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام··· ‏

532

‏               ‏‏واگذاری تشخیص مصلحت تعزیرات به مجمع··· ‏

533

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل سوم: ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر··· ‏

‏535‏

‏               ‏‏فرمان تشکیل ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر··· ‏

535

‏               ‏‏ترسیم اهداف ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر··· ‏

536

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل  چهارم: قوۀ مجریه··· ‏

‏537‏

‏               ‏‏نیاز قانون به مجری··· ‏

537


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 769

‏               ‏‏مسئولیت و ارزش کار قوۀ مجریه··· ‏

537

‏               ‏‏لزوم اصلاح در کارگزاران قوۀ مجریه··· ‏

538

‏          ‏ریاست جمهوری‏··· ‏

538

‏               ‏‏لزوم تعهد و اعتقاد به اسلام··· ‏

538

‏               ‏‏شرط مکتبی در رئیس جمهور··· ‏

539

‏               ‏‏سقوط ریاست جمهوری با کمترین تخلّف··· ‏

539

‏               ‏‏مشروعیت ریاست‌جمهوری با نصب فقیه··· ‏

539

‏               ‏‏هشدار به رئیس‌جمهور··· ‏

540

‏               ‏‏لزوم تعهد در همکاران رئیس‌جمهور··· ‏

540

‏          ‏وزرا و تشکیلات دولتی‏··· ‏

541

‏               ‏‏رعایت حدود شرعی در وزارتخانه ها··· ‏

541

‏               ‏‏خصوصیات لازم برای وزرا··· ‏

541

‏               ‏‏اصلاح امور بر پایۀ اسلام··· ‏

542

‏               ‏‏تذکر به وزرا··· ‏

542

‏               ‏‏اهمیت وزارت خارجه در رعایت شئون اسلامی··· ‏

543

‏               ‏‏حفظ سادگی در سفارتخانه ها··· ‏

544

‏               ‏‏رعایت حدود اسلامی در سفارتخانه ها··· ‏

544

‏               ‏‏سفارتخانه ها و تبلیغ اسلام صحیح··· ‏

545

‏               ‏‏روش برخورد نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی··· ‏

545

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل پنجم: قوۀ مقننه و شوراها··· ‏

‏547‏

‏          ‏ماهیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی‏··· ‏

547

‏               ‏‏مجلس برنامه ریزی برای کشور··· ‏

547

‏               ‏‏بحث در کیفیت پیاده کردن اسلام··· ‏

547

‏               ‏‏تصویب مسائل مطابق خواست مردم و اسلام··· ‏

548


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 770

‏               ‏‏مجلس شورای اسلامی و ملی··· ‏

548

‏               ‏‏شأن مجلس در کشور··· ‏

549

‏               ‏‏مرکز قانون و قدرت··· ‏

549

‏               ‏‏حفظ استقلال مجلس··· ‏

549

‏               ‏‏لزوم حفظ شأن مجلس··· ‏

549

‏               ‏‏رأی مردم موجب قدرت مجلس··· ‏

550

‏          ‏وظایف و حدود اختیارات نمایندگان مجلس‏··· ‏

550

‏               ‏‏کیفیت طرح و تصویب قوانین··· ‏

550

‏               ‏‏توجه به مسائل اساسی و کلیدی کشور··· ‏

550

‏               ‏‏رسیدگی به مستضعفان سرلوحۀ کار مجلس··· ‏

551

‏               ‏‏وظیفۀ مجلس در انتخاب دولت و اصلاح امور··· ‏

551

‏               ‏‏آزادی نمایندگان در حدود قانون و شرع··· ‏

552

‏               ‏‏نظارت و دقت در انتخاب کارگزاران کشور··· ‏

553

‏               ‏‏ایستادگی در مقابل قدرتهای شیطانی··· ‏

553

‏               ‏‏مخالفت با پیشنهاد و طرحهای مخالف شرع··· ‏

553

‏               ‏‏انتقاد و اعلام موافقت و مخالفت با طرحها··· ‏

554

‏               ‏‏رعایت خیرخواهی برای ملت··· ‏

554

‏               ‏‏اصلاح امور برپایۀ اسلام··· ‏

555

‏               ‏‏تأیید و انتقاد از دولت بر پایۀ مصالح··· ‏

556

‏               ‏‏کیفیت برخورد با انحرافات و اتفاقات··· ‏

557

‏               ‏‏تأثیر وقایع مجلس در همۀ ابعاد کشور··· ‏

558

‏               ‏‏رد اعتبار نامۀ افراد منحرف··· ‏

558

‏          ‏رعایت شرع و اخلاق و حقوق دیگران در مجلس‏··· ‏

559

‏               ‏‏مجلس پایگاه آموزندۀ اخلاق و آداب··· ‏

559

‏               ‏‏مراقبت در نطقها··· ‏

560


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 771

‏               ‏‏انجام فریضۀ نهی از منکر در مجلس··· ‏

561

‏               ‏‏بحث و گفتگو بر پایۀ اجتهاد و تشخیص··· ‏

561

‏               ‏‏رعایت عدالت در برخورد با افراد··· ‏

563

‏               ‏‏عدم ورود اغراض شخصی در مباحث مجلس··· ‏

564

‏               ‏‏لزوم احقاق حق افراد مورد اتّهام··· ‏

564

‏          ‏شورای نگهبان‏··· ‏

565

‏               ‏‏شورای نگهبان حافظ احکام اسلام و قانون اساسی··· ‏

565

‏               ‏‏اظهار نظر با رعایت تمام جوانب··· ‏

566

‏               ‏‏توجه به خدا در اظهار نظر··· ‏

566

‏               ‏‏نگهبانی از اسلام و احکام آن··· ‏

566

‏               ‏‏جلوگیری از قوانین مخالف شرع و قانون اساسی··· ‏

567

‏               ‏‏هشدارهایی به شورای نگهبان··· ‏

567

‏               ‏‏رعایت مصلحت نظام و بررسی قوانین··· ‏

568

‏               ‏‏هشدار نسبت به تضعیف شورای نگهبان··· ‏

568

‏          ‏شورای شهر و روستا‏··· ‏

569

‏               ‏‏لزوم تشکیل شوراهای شهر و روستا··· ‏

569

‏               ‏‏وظایف شورای شهر··· ‏

569

‏               ‏‏لزوم همکاری مردم با شورای شهر··· ‏

570

‏               ‏‏شرایط اعضای شورای شهر··· ‏

570

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل ششم: قوۀ قضاییه··· ‏

‏573‏

‏          ‏اهمیت و جایگاه قضا در اسلام‏··· ‏

573

‏               ‏‏اهمیت قضا در روایات··· ‏

573

‏               ‏‏استقلال قوۀ قضاییه و قاضی··· ‏

574

‏               ‏‏رعایت احتیاط در قضا··· ‏

575


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 772

‏               ‏‏معنای استقلال قوۀ قضاییه··· ‏

576

‏          ‏وظایف قوۀ قضاییه‏··· ‏

577

‏               ‏‏جلوگیری از جنایت و فحشا··· ‏

577

‏               ‏‏نصب افراد با صلاحیت··· ‏

577

‏               ‏‏اصلاح دادگستری··· ‏

578

‏               ‏‏تربیت و گزینش قاضی··· ‏

578

‏               ‏‏اصلاح قوانین و عمل به احکام اسلام··· ‏

579

‏               ‏‏رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حق··· ‏

580

‏               ‏‏ابقای دادگاههای انقلاب··· ‏

581

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل هفتم: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی··· ‏

‏583‏

‏               ‏‏لزوم انطباق قوای نظامی با اسلام··· ‏

583

‏               ‏‏آثار مخرّب ورود نیروهای مسلح در احزاب··· ‏

583

‏               ‏‏منع ورود نیروهای مسلح در احزاب سیاسی··· ‏

585

‏               ‏‏تمسّک به اسلام و دوری از وابستگی به بیگانگان··· ‏

586

‏               ‏‏قوای مسلح بازوان قدرتمند جمهوری اسلامی··· ‏

586

‏               ‏‏نقش قوای مسلح در جنگ تحمیلی··· ‏

587

‏               ‏‏هشدار نسبت به دسیسه های سیاسی··· ‏

588

‏               ‏‏مفهوم و معنای پاسداری··· ‏

588

‏               ‏‏سوم شعبان روز پاسداری از اسلام··· ‏

588

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل هشتم: بسیج··· ‏

‏589‏

‏               ‏‏سابقۀ تاریخی بسیج··· ‏

589

‏               ‏‏بسیج از برکات و الطاف حق تعالی··· ‏

589


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 773

‏               ‏‏ضرورت تشکلّ بسیج دانشجو و طلبه··· ‏

590

‏               ‏‏توصیف بسیج و رشادت بسیجیان··· ‏

590

‏               ‏‏وظیفۀ بسیجیان جهان اسلام··· ‏

591

‏               ‏‏تأثیر وجود بسیج جهانی اسلام··· ‏

591

‏               ‏‏راه اندازی بسیج برای جنگ اعتقادی··· ‏

591

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل نهم: مراکز تبلیغی و صدا و سیما··· ‏

‏593‏

‏               ‏‏مفهوم تبلیغات··· ‏

593

‏               ‏‏وظیفۀ نشر حقایق و معرفی اسلام··· ‏

593

‏               ‏‏تبلیغ حق در برابر وظیفۀ وزارت ارشاد··· ‏

594

‏               ‏‏نقش صدا و سیما در جامعه··· ‏

595

‏               ‏‏لزوم اصلاح و تصفیه در صدا و سیما··· ‏

596

‏               ‏‏لزوم استقلال و مردمی بودن صدا و سیما··· ‏

598

‏               ‏‏بیان انتقاد با بی طرفی··· ‏

599

‏               ‏‏صدا و سیما، دانشگاه عمومی··· ‏

599

‏          ‏مساجد و نمازهای جمعه‏··· ‏

600

‏               ‏‏نماز جمعه در رأس همۀ امور··· ‏

601

‏               ‏‏مسجد و نمازجمعه جایگاه مصالح و مسائل سیاسی··· ‏

601

‏               ‏‏توجه به مسجد و نماز جماعت··· ‏

602

‏               ‏‏هشدار به نقشۀ تضعیف مسجد و نمازجمعه··· ‏

603

‏               ‏‏مسجد مرکز تجییش لشکر اسلام··· ‏

604

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل دهم: انجمنهای اسلامی··· ‏

‏605‏

‏               ‏‏فایدۀ انجمن اسلامی··· ‏

605

‏               ‏‏تعهدات انجمن اسلامی··· ‏

606


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 774

‏               ‏‏بررسی سوابق اعضای انجمن اسلامی··· ‏

606

‏               ‏‏جلوگیری از انحرافات در انجمن اسلامی··· ‏

608

‏               ‏‏ارشاد و تبلیغ وظیفۀ انجمن اسلامی··· ‏

608

‏               ‏‏التزام به عقاید و اخلاق اسلامی··· ‏

609

‏ ‏

‏ ‏

بخش ششم: مردم در حکومت اسلامی

‏ ‏

‏     ‏فصل اول: نقش مردم در حکومت اسلامی‏··· ‏

‏615‏

‏               ‏‏شرکت مردم در رهبری امور جامعه··· ‏

615

‏               ‏‏حق قانونی و شرعی تعیین سرنوشت··· ‏

615

‏               ‏‏پیوستگی جمهوری اسلامی با مردم··· ‏

615

‏               ‏‏مسئولیت در برابر کار خود و دیگران··· ‏

616

‏               ‏‏مردم حافظ امنیت جامعه··· ‏

616

‏               ‏‏ملت ناظر بر اجرای اسلام··· ‏

616

‏               ‏‏لزوم استمرار حضور مردم··· ‏

617

‏               ‏‏لزوم آگاهی مردم نسبت به امور جامعه··· ‏

617

‏               ‏‏لزوم مشارکت مردم در همۀ امور··· ‏

617

‏               ‏‏مفهوم پشتیبانی مردم··· ‏

618

‏               ‏‏ساختن کشور با مشارکت عمومی··· ‏

618

‏               ‏‏لزوم پذیرفتن مسئولیت در جامعه··· ‏

619

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل دوم: حفظ و حراست از اسلام و نظام اسلامی··· ‏

‏621‏

‏               ‏‏حفظ جمهوری اسلامی فریضه ای بزرگ··· ‏

621

‏               ‏‏تکلیف حفظ اسلام برتر از انجام نماز و روزه··· ‏

621

‏               ‏‏حفظ نظام از مهمترین واجبات عقلی و شرعی··· ‏

622

‏               ‏‏حفظ اسلام سنّت پیغمبر و ائمه (ع)··· ‏

622


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 775

‏               ‏‏حفظ اسلام برتر از حفظ امام (ع)··· ‏

623

‏               ‏‏شهادت ائمه (ع) برای حفظ اسلام··· ‏

623

‏               ‏‏وظیفۀ بزرگ عالمان دینی در حفظ اسلام··· ‏

623

‏               ‏‏مسئولیت همگانی در برابر خیانت دیگران··· ‏

624

‏               ‏‏وظیفۀ عموم مسلمانان در حفظ نظام اسلامی··· ‏

624

‏               ‏‏مسئولیت بزرگ مؤمنین در قرآن··· ‏

625

‏               ‏‏اسلام مهمتر از زن و فرزند··· ‏

626

‏               ‏‏حفظ دو امانت استقلال و آزادی··· ‏

626

‏               ‏‏شکر نعمت خداوند به حفظ استقلال و آزادی··· ‏

627

‏               ‏‏فرصت برای اجرای اسلام··· ‏

627

‏               ‏‏احتیاط در حفظ حیثیت جمهوری اسلامی··· ‏

627

‏               ‏‏انسان اسلامی مدافع استقلال و آزادی··· ‏

628

‏               ‏‏قدردانی از نعمت جمهوری اسلامی و پاسداری آن··· ‏

628

‏               ‏‏تناسب بین رنجها و مقصدها··· ‏

629

‏               ‏‏رعایت تقدم حفظ اسلام بر دیگر شعایر اسلامی··· ‏

630

‏               ‏‏حضور روحانیون در مسئولیتها برای حفظ اسلام··· ‏

630

‏               ‏‏چگونگی حفظ اسلام··· ‏

632

‏               ‏‏حفظ اسلام در گرو وحدت و پشتیبانی ملت··· ‏

633

‏               ‏‏تربیت نظامی برای حفظ اسلام··· ‏

633

‏               ‏‏مسئولیت همگانی در انتخابات··· ‏

634

‏               ‏‏حفظ اسلام در پرتو انتخابات··· ‏

634

‏               ‏‏مسئولیت ملت در سرنوشت کشور··· ‏

635

‏               ‏‏گناه ترک صحنۀ انقلاب··· ‏

636

‏               ‏‏گناه کوتاهی در کار مسلمانان··· ‏

636

‏               ‏‏رمز پیروزی و بقای حکومت اسلامی··· ‏

637


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 776

‏               ‏‏نظارت بر کار ادارات··· ‏

637

‏               ‏‏مسئولیت در برابر ایجاد اختلاف··· ‏

637

‏               ‏‏همکاری ملت و دولت در رفع نقایص··· ‏

638

‏               ‏‏حفظ جمهوری اسلامی در پرتو رفتار مسئولین··· ‏

638

‏               ‏‏لزوم تجسّس برای حفظ اسلام··· ‏

639

‏               ‏‏اسلام امانت الهی در دست مسلمین··· ‏

640

‏               ‏‏هشدار نسبت به آینده··· ‏

641

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل سوم: توجه به مصالح و نظام اسلامی··· ‏

‏643‏

‏               ‏‏غفلت از مصحلت نظام موجب شکست اسلام··· ‏

643

‏               ‏‏صبر علی(ع) برای مصالح اسلام··· ‏

643

‏               ‏‏به کارگیری همۀ امکانات برای حفظ نظام اسلامی··· ‏

644

‏               ‏‏تعطیلی دروس حوزه برای حفظ اسلام··· ‏

645

‏               ‏‏مصلحت سکوت در برابر اتهامات··· ‏

645

‏               ‏‏لحاظ مصالح اسلام و ملت توسط کارگزاران··· ‏

645

‏               ‏‏تأکید در توجه به مصالح اسلام و مسلمین··· ‏

645

‏               ‏‏توجه به حیثیت و قواعد اسلام··· ‏

646

‏               ‏‏تقدم مصلحت نظام بر همۀ امور··· ‏

646

‏               ‏‏برکناری قائم مقام رهبری برای مصلحت اسلام و مسلمین··· ‏

647

‏               ‏‏لزوم پایبندی به مصالح اسلام و مسلمین··· ‏

647

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل چهارم: مقابله با توطئه و تضعیف نظام اسلامی··· ‏

‏649‏

‏               ‏‏مقابله در برابر کارشکنان دولت اسلامی··· ‏

649

‏               ‏‏لزوم جلوگیری از خرابکاران و خائنین··· ‏

650

‏               ‏‏مقابله با تبلیغات شیاطین··· ‏

651


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 777

‏پشتیبانی از قوای انتظامی در مقابله با اشرار···‏

651

‏ ‏

‏ ‏

‏               ‏‏لزوم مقابله پاسداران و ملت با توطئه ها··· ‏

652

‏               ‏‏لزوم همکاری علمای اهل سنّت با نیروی انتظامی··· ‏

653

‏               ‏‏هشدار به علمای ملت کُرد در برابر توطئه ها··· ‏

653

‏               ‏‏جوسازی برای جلوگیری از اجرای اسلام··· ‏

654

‏               ‏‏لزوم مقابله با هر گونه جوسازی··· ‏

655

‏               ‏‏پیروی از سیرۀ انبیا در حفظ اسلام··· ‏

655

‏               ‏‏تعقیب و اخراج اخلالگران در امور معیشتی مردم··· ‏

656

‏               ‏‏لزوم عمل مردم و مسئولین بر پایۀ نظام··· ‏

656

‏               ‏‏لزوم هوشیاری روستاییان در برابر تبلیغات سوء··· ‏

657

‏               ‏‏حرمت تضعیف دولت اسلامی··· ‏

658

‏               ‏‏دستور خداوند، سخت گیری بر کفار··· ‏

658

‏               ‏‏جلوگیری از تحرکات ضدنظام اسلامی··· ‏

659

‏               ‏‏مقابله با اخلالگران اداری··· ‏

659

‏               ‏‏کنترل و اطلاع دادن امور مشکوک··· ‏

660

‏               ‏‏جلوگیری از فعالیتهای ضداسلام و مصالح اسلام··· ‏

660

‏               ‏‏برخورد قاطع با گروههای منحرف··· ‏

660

‏               ‏‏لزوم معرفی و تصفیه نظامیان منحرف··· ‏

662

‏               ‏‏معرفی خویشاوندان منحرف و توطئه گر··· ‏

662

‏               ‏‏شناسایی عوامل فساد در مراکز آموزشی··· ‏

663

‏               ‏‏جلوگیری از نفوذ منحرفین··· ‏

663

‏               ‏‏نظارت دانش آموزان بر اعمال و کردار دبیران··· ‏

664

‏               ‏‏مخالفت با ارگانهای حکومت اسلامی··· ‏

664

‏               ‏‏اقدام فوری در برابر منحرفین··· ‏

665

‏               ‏‏مقابله با شایعه سازان··· ‏

665


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 778

‏              ‏

‏ ‏

‏ ‏‏محکوم کردن شایعه اختلاف شیعه و سنّی··· ‏

665

‏               ‏‏لزوم اتحاد دانشجویان برای مقابله با منحرفان··· ‏

666

‏     ‏فصل پنجم: لزوم حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف‏··· ‏

‏667‏

‏               ‏‏حفظ اسلام در پرتو وحدت··· ‏

667

‏               ‏‏حفظ اسلام در پرتو تفاهم اقشار مردم··· ‏

667

‏               ‏‏وحدت کلمه رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی··· ‏

668

‏               ‏‏وحدت عاملی برای سازندگی کشور··· ‏

668

‏               ‏‏لزوم وحدت اقوام و طوایف ایرانی··· ‏

669

‏               ‏‏لزوم وحدت حوزه و دانشگاه··· ‏

670

‏               ‏‏حفظ وحدت در دانشگاه و جلوگیری از تفرقه··· ‏

671

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل ششم: روابط وظایف متقابل مردم و مسئولین··· ‏

‏673‏

‏               ‏‏اسلام تعیین کنندۀ روابط بین دولت و ملت··· ‏

673

‏               ‏‏رفاه و آسایش در سایۀ رعایت حقوق متقابل ملت و دولت··· ‏

674

‏               ‏‏دولت و ملت حافظ یکدیگر··· ‏

674

‏               ‏‏خدمت به مردم در برابر فداکاری و همراهی مردم··· ‏

674

‏               ‏‏سنگینی تکلیف مسئولین در برابر ملت··· ‏

675

‏               ‏‏همراهی و همکاری دولت و ملت حافظ نظام اسلامی··· ‏

676

‏               ‏‏وظیفه حفاظت از مسئولین نظام··· ‏

676

‏               ‏‏لزوم رسیدگی به مسائل مردم··· ‏

677

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل هفتم: حقوق مردم در حکومت اسلامی··· ‏

‏679‏

‏          ‏حقوق بشر در اسلام‏··· ‏

679

‏               ‏‏اسلام طرفدار حقوق بشر··· ‏

679

‏               ‏‏برابری حقوق افراد در اسلام··· ‏

679

‏            ‏

‏ ‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 779

‏   ‏‏تعیین سرنوشت حق هر ملت و فرد··· ‏

680

‏               ‏‏رعایت حقوق پیروان همۀ ادیان··· ‏

680

‏               ‏‏رعایت حقوق زنها در اسلام··· ‏

680

‏               ‏‏احترام به زنها و سیاهپوستان··· ‏

681

‏               ‏‏رعایت حقوق محرومین در اسلام··· ‏

681

‏               ‏‏قصاص برای رعایت حقوق بشر··· ‏

681

‏               ‏‏حدود الهی در جهت حفظ حقوق بشر··· ‏

682

‏          ‏حقوق مردم در حکومت‏··· ‏

684

‏               ‏‏تعیین نوع حکومت حقّ هر ملت··· ‏

684

‏               ‏‏رعایت حقوق همگان در اسلام و قانون اساسی··· ‏

684

‏               ‏‏حق دفاع از حقوق صنفی··· ‏

684

‏               ‏‏برابری حقوق همۀ اقوام··· ‏

685

‏               ‏‏احترام به پیروان ادیان رسمی··· ‏

685

‏               ‏‏حقّ دفاع و شکایت برای همه··· ‏

686

‏               ‏‏حق برخورداری از حقوق اجتماعی··· ‏

686

‏               ‏‏رعایت حق آسایش مردم··· ‏

686

‏               ‏‏حرمت آزار مسلمانان··· ‏

687

‏          ‏حقوق اقلیتهای مذهبی‏··· ‏

687

‏               ‏‏بیان رابطه با اقلیتها در اسلام··· ‏

687

‏               ‏‏احترام به عقاید دیگران··· ‏

688

‏               ‏‏آزادی مدارس اقلیتها··· ‏

688

‏               ‏‏آزادی انجام فرایض مذهبی··· ‏

688

‏               ‏‏علی (ع) و شخص یهودی در دادگاه··· ‏

689

‏               ‏‏آزادی ارامنه در حکومت اسلامی··· ‏

689

‏               ‏‏بهره مندی اقلیتها از حقوق طبیعی··· ‏

689


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 780

‏            ‏

‏ ‏

‏   ‏‏آزادی اظهار عقیده برای اقلیتها··· ‏

690

‏               ‏‏پشتیبانی اسلام از اهل کتاب··· ‏

690

‏               ‏‏فعالیت مجلس برای رفاه اقلیتها··· ‏

691

‏               ‏‏ایجاد رفاه اقلیتها در پرتو اسلام··· ‏

691

‏               ‏‏رعایت انصاف و قانون در رفتار با اقلیتها··· ‏

691

‏               ‏‏دعوت از یهودیان ایرانی برای برگشت به ایران··· ‏

691

‏               ‏‏حق رأی برای اقلیتهای مذهبی··· ‏

692

‏               ‏‏حق انتخاب نماینده برای اقلیتها··· ‏

693

‏               ‏‏حق رأی و تعیین نماینده برای اقلیتها··· ‏

693

‏               ‏‏سیرۀ علی(ع) در دفاع از اقلیتها··· ‏

693

‏          ‏احترام به جان و مال و عِرض مردم‏··· ‏

694

‏               ‏‏احترام جان و مال انسان در اسلام··· ‏

694

‏               ‏‏حفظ حریم منازل و محل تجارت مردم··· ‏

694

‏               ‏‏ممنوعیت تجسّس از زندگی افراد··· ‏

694

‏               ‏‏احترام جان انسانها··· ‏

695

‏               ‏‏رعایت احوال شخصی مردم··· ‏

695

‏               ‏‏حرمت تجاوز به جان و مال کُرد··· ‏

696

‏               ‏‏حفظ آبروی مؤمن در اسلام··· ‏

696

‏               ‏‏حرمت اهانت به مسلمان··· ‏

696

‏               ‏‏حرمت افشای اسرار مردم··· ‏

697

‏               ‏‏رعایت محضر حق در برخورد با افراد··· ‏

697

‏               ‏‏رعایت عدالت در قصاص··· ‏

698

‏               ‏‏رعایت حقوق شرعی در نسبت به افراد··· ‏

698

‏               ‏‏رعایت حقوق متهم··· ‏

698

‏               ‏‏رعایت شرع در اموال مردم··· ‏

698


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 781

‏  ‏

‏ ‏

‏             ‏‏عدم دخالت اغراض در محاکمۀ افراد··· ‏

699

‏               ‏‏هشدار به متجاوزان حقوق مردم··· ‏

699

‏               ‏‏پاسدار اسلام و نفی تعرض به مال و جان مردم··· ‏

700

‏               ‏‏لزوم احتیاط در مال و جان مردم در دادگاهها··· ‏

701

‏               ‏‏دستور برخورد و مجازات متجاوزین به حقوق مردم··· ‏

701

‏               ‏‏اظهار تأسف امام از تجاوز به حقوق افراد··· ‏

702

‏          ‏حق نصیحت و انتقاد و نحوۀ آن‏··· ‏

702

‏               ‏‏حق استیضاح زمامدار مسلمین برای هر فرد··· ‏

702

‏               ‏‏لزوم انتقاد سازنده··· ‏

703

‏               ‏‏انتقاد باعث رشد جامعه··· ‏

703

‏               ‏‏رعایت حق در انتقادها··· ‏

704

‏               ‏‏خرق انتقاد و تضعیف··· ‏

704

‏               ‏‏آزادی انتقاد و ممنوعیت توطئه··· ‏

705

‏               ‏‏رعایت اخلاق و حدود شرعی در انتقاد··· ‏

705

‏               ‏‏رعایت انصاف در انتقاد··· ‏

706

‏               ‏‏رعایت مصالح اسلام و نظام در انتقاد··· ‏

706

‏               ‏‏آزادی انتقاد و ممنوعیت انتقام··· ‏

707

‏          ‏نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر‏··· ‏

707

‏               ‏‏وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همگان··· ‏

708

‏               ‏‏نظارت و امر به معروف و نهی از منکر طبق موازین شرع··· ‏

709

‏               ‏‏نظارت همگانی بر امور··· ‏

710

‏ ‏

‏ ‏

‏     فصل هشتم: حقوق اجتماعی مردم··· ‏

‏713‏

‏          ‏احزاب‏··· ‏

713

‏               ‏‏آزادی احزاب صالح··· ‏

713


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 782

‏     ‏

‏ ‏

‏          ‏‏آزادی اجتماعات و احزاب··· ‏

713

‏               ‏‏ممنوعیت ورود در حکومت··· ‏

713

‏               ‏‏جلوگیری از فعالیت احزاب مخالف مصالح ملت··· ‏

714

‏               ‏‏آزادی احزاب و جمعیتها در قانون اساسی··· ‏

714

‏               ‏‏ملاک حزب بد و خوب··· ‏

714

‏               ‏‏آزادی وجود احزاب مختلف··· ‏

714

‏               ‏‏معنا و مفهوم حزب الله ··· ‏

715

‏               ‏‏هشدار و تذکر به احزاب منحرف··· ‏

715

‏          ‏مطبوعات‏··· ‏

716

‏               ‏‏مطبوعات انعکاس آرمان ملت··· ‏

716

‏               ‏‏مطبوعات در مسیر ملت··· ‏

717

‏               ‏‏لزوم حفظ آزادی مطبوعات··· ‏

717

‏               ‏‏نشر حقایق توسط روزنامه ها··· ‏

718

‏               ‏‏حدود آزادی بیان و قلم در مطبوعات··· ‏

718

‏               ‏‏محدودۀ آزادی روزنامه ها··· ‏

719

‏               ‏‏جلوگیری از نشریات مخالف مصالح ملت··· ‏

720

‏               ‏‏آزادی در محدودۀ خواست ملت··· ‏

720

‏               ‏‏آثار تخریبی رسانه های طاغوتی··· ‏

721

‏               ‏‏لزوم جلوگیری از رسانه های منحرف··· ‏

722

‏               ‏‏نحوۀ برخورد مردم با مطبوعات منحرف··· ‏

723

‏          ‏انتخابات و رأی گیریها‏··· ‏

723

‏               ‏‏شرکت در انتخابات وظیفه ای شرعی و عقلی··· ‏

723

‏               ‏‏حکومت اسلامی متکی به آرای عمومی··· ‏

724

‏               ‏‏حکومت آرای ملت در ایران··· ‏

724

‏               ‏‏شرکت در انتخابات یک تکلیف عمومی··· ‏

724


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 783

‏    ‏

‏ ‏

‏           ‏‏شرکت در انتخابات وظیفه ای ملی و انسانی··· ‏

724

‏               ‏‏عدم انحصاری بودن انتخابات··· ‏

725

‏               ‏‏رعایت حق آفرینندگان انقلاب··· ‏

725

‏               ‏‏آزادی مردم در انتخاب افراد··· ‏

726

‏               ‏‏آزادی شرکت در انتخابات··· ‏

726

‏               ‏‏مراقبت بر آزادی انتخابات··· ‏

727

‏               ‏‏لزوم شرکت زنان در انتخابات··· ‏

727

‏               ‏‏ممنوعیت تحمیل رأی··· ‏

727

‏               ‏‏استقلال کامل افراد در رأی··· ‏

728

‏               ‏‏ممنوعیت تحمیل افراد در انتخابات··· ‏

728

‏               ‏‏توجه به پیشینۀ نامزدها··· ‏

729

‏               ‏‏عدم الزام رأی به کاندیداهای روحانیت··· ‏

729

‏               ‏‏رأی بر پایۀ تحقیق··· ‏

730

‏               ‏‏شرایط وکلا و نمایندگان مجلس··· ‏

730

‏               ‏‏رأی به مدافعان اسلام ناب محمدی (ص)··· ‏

731

‏               ‏‏گزینش اصلح در انتخابات··· ‏

731

‏               ‏‏شرایط نمایندۀ اصلح··· ‏

731

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 784