فصل هفتم: اقتصاد اسلامی
مالکیت در اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

مالکیت در اسلام

مالکیت در اسلام

‏ ‏

‏ ‏

احترام به مالکیت در اسلام

‏اینجا دولت اسلامی است. آنقدری که اسلام می شناسد مالکیت را، دولت نمی تواند تخطّی بکند. بخواهد تخطّی بکند کنارش می گذارند. اینطور نیست که شما خیال کنید که بخواهند هرکس هر کارخانه ای دارد بگیرند.(553)‏

15 / 4 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تعدیل مالکیت توسط قانون اسلام

سؤال: ‏[‏‏آیا حکومت اسلامی، مالکیت عمومی یا خصوصیِ مایملک را‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 453

‏قائل خواهد بود؟ مالکیت مردم و ادارۀ زمینها و صنایع را به وسیلۀ آنان محترم خواهد شمرد؟ نقش حکومت در موارد فوق چه خواهد بود؟ آیا فرمان ملی کردن موارد فوق را خواهد داد؟ روابطی که دولت اسلامی در رابطه با مالکیت مردم خواهد داشت چه خواهد بود؟ این روابط چگونه تنظیم و اداره می شود؟‏‏]‏

جواب: ‏ مالکیت بدان صورت که در امریکا مطرح است اصولاً در اسلام وجود ندارد. اسلام مالکیت را قبول دارد، ولی قوانینی در اسلام هست که مالکیت را تعدیل کند. اگر به قوانین اسلام عمل شود هیچ کس دارای زمینهای بزرگ نمی شود. مالکیت در اسلام به صورتی است که تقریباً همه در یک سطح قرار می گیرند و وقتی این چنین باشد چرا پای دولت را به میان کشیم و زمینها و صنایع را به دست مردم نسپاریم.(554)‏

‏ ‏

7 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احترام مالِ افراد

‏هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.(555)‏

24 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ثمرات پیاده شدن اقتصاد اسلامی

‏در مورد داراییهای خصوصی؛ این مسلّم است که مورد قبول اسلام است ولیکن مجموعۀ قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کل پیکرۀ اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 454

‏همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود؛ هم مشکل فقر را از میان می برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیلۀ تصاحب ثروت جلوگیری می کند و در نتیجه کل جامعه را از فساد حفظ می کند و هم مانع رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها نمی شود.(556)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احترام به مالکیت مشروع

‏وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شورای قضایی آن است که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده؛ و تحت تأثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع نشوید، و به مالکیت و سرمایه های مشروع با حدود اسلامی احترام گذارید، و به ملت اطمینان دهید تا سرمایه ها و فعالیتهای سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند. ‏

‏     و به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت می کنم که ثروتهای عادلانۀ خود را به کار اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخیزید که این خود عبادتی ارزشمند است.(557)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 455

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 456