فصل پنجم: آزادی و استقلال
اسلام دین آزادی و استقلال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اسلام دین آزادی و استقلال

اسلام دین آزادی و استقلال

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بنیاد اسلام بر آزادی

‏یکی از بنیادهای اسلام، آزادی است. انسان واقعی ملت مسلمان، فطرتاً یک انسان آزاد شده است.(487)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومت اسلامی یعنی آزادی و استقلال

‏حکومت اسلامی همان آزادی و استقلالی را به شما می دهد، منتها شما تشریح کردید مطلب را، و الاّ حکومت اسلامی یعنی آزادی، یعنی استقلال.(488)‏

1 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی و استقلال مورد رضای خداوند

‏خواست آنان که آزادی و استقلال و برقراری حکومت عدل است، امری است که سرلوحۀ حقوق بشر و مورد تأیید جوامع انسانی است، و بالاتر آنکه موافق رضای خدای بزرگ است.(489)‏

آذر 1357

*  *  *


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 409

آزادی رأی و نظر در اسلام

‏اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمۀ ما ـ‌علیهم السلام ـ بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود. حرفهایشان را می زدند. ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمی ترسد لکن توطئه را اجازه نمی دهیم.(490)‏

10 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توحید آموزندۀ اصل آزادی بشر

‏ما از این اصل اعتقادی‏‏[‏‏توحید‏‏]‏‏، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید.(491)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجود آزادی برای همۀ مردم

‏اختناق در اسلام نیست؛ آزادی است در اسلام برای همۀ طبقات: برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه. مردم از این به بعد باید از خودشان بترسند نه از حکومت؛ از خودشان بترسند که نبادا خلاف بکنند. حکومت عدل ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ خلافها جلوگیری می کند، جزا می دهد. ما از خودمان باید بترسیم که خلاف نکنیم والاّ حکومت اسلام خلاف نخواهد کرد. دیگر قضیۀ سازمان امنیت در کار نیست، زجرهای سازمان امنیت دیگر در کار نیست؛ دیگر نمی توانند پاسبانها به ما زور بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمی تواند دولت به‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 410

‏ملت زور بگوید.(492)‏

12 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، اعطای خداوند

‏مگر آزادی اعطا شدنی است؟! خود این کلمه جرم است. کلمۀ اینکه «اعطا کردیم آزادی را» این جرم است. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم.(493)‏

10 / 3 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چگونگی حفظ آزادی و استقلال در کشور

‏بالاخره، اساس یک کشوری با اتحاد مردمش ‏‏[‏‏محکم‏‏]‏‏ می شود. استقلال یک کشوری اگر بخواهد حفظ بشود، باید مردم احساس کنند که ما استقلال می خواهیم. آزادی یک کشوری باید مردم احساس کنند که ما آزادی می خواهیم، تنفر ‏‏[‏‏داشته باشند‏‏]‏‏ از اینکه ما در تحت رهبری و ـ نمی دانم ـ در تحت ذلت کشورهای دیگر باشیم برای شکممان. باید ملت این را احساس کند که ما عروسک خارجی را نمی خواهیم که به ما عروسک بدهید و ما خودمان را تسلیم کنیم. ما این زرق و برق خارجی که برایمان بیاید، نمی خواهیم. ما می خواهیم مستقل باشیم؛ خودمان درست کنیم. اگر این را ملت احساس کرد، هیچ وقت این آزادی و این استقلال را از دست  نمی تواند بدهد.(494)‏

11 / 9 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

انسان مسلط بر جان و مال خود

‏شما اگر چنانچه به احکام اسلام اعتقاد دارید، این احکام اسلام. اسلامْ‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 411

‏انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است. امر فرموده است، مسلط است انسان؛ آزاد است انسان؛ هر انسانی در مسکن آزاد است؛ در مشروب و مأکول ـ آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد ـ آزاد است؛ در مشی آزاد است. حکم اسلام است که اگر کسی حمله برد به منزل کسی، برای آن کسی که مورد حمله واقع شده است جایز است کشتن او. اسلام اینقدر با آزادیها موافق است.(495)‏

‏ ‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، طرفدار آزادی و استقلال

‏اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقی را از هیچ کس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند و حق استقلال را به اسم استقلال از آنها سلب کند.(496)‏

19 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در عقاید و انجام دستورات دینی

سؤال: ‏[‏‏بسیاری از مردم در ایران و بخصوص در بین روشنفکران با وجود اعتقاد، به فرایض مذهبی عمل نمی کنند و یا اصولاً به مذهب عقیده ای ندارند. روش حکومت اسلامی در برابر آنها چه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ ما سعی می کنیم به این افراد راه سلامت و نجات را نشان دهیم. اگر نخواهند این راه را بپیمایند، در زندگی یومیۀ خود آزاد خواهند بود مگر اینکه بخواهند توطئه های زیانبخشی علیه ملت و کشور‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 412

‏تدارک بینند.(497)‏

19 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی عقیده در حکومت اسلامی

سؤال: ‏[‏‏الف) آیا در حکومت اسلامی، مارکسیستها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند؟ب) آیا در حکومت اسلامی مارکسیستها آزادی انتخاب شغل دارند؟‏‏]‏

جواب:‏ الف) در حکومت اسلامی همۀ افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده ای هستند، ولکن آزادی خرابکاری را ندارند. ب) در اسلام آزادی انتخاب شغل بر هر فردی بر حسب ضوابط قانونی محفوظ است.(498)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در اظهار عقیده بدون توطئه

‏اما در جامعه ای که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیستها در بیان‌مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم که اسلام دربردارندۀ پاسخ به نیازهای مردم است. ایمان و اعتقاد ما قادر است که با ایدئولوژی آنها مقابله کند. در فلسفۀ اسلامی از همان ابتدا مسأله‌کسانی مطرح شده است که وجود خدا را انکار می کرده اند. ما هیچ گاه آزادی آنها را سلب نکرده و به آنها لطمه وارد نیاورده ایم. هر‌کس آزاد است که اظهار عقیده کند و برای توطئه کردن آزاد نیست.(499)‏

4 / 2 / 57

*  *  *

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 413