فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏فهرست مطالب‏

‏ ‏

عنوان صفحه

 

مقدمه··· الف

 

بخش اول: دین و سیاست··· 1

     فصل اول: اسلام، دین سیاست··· 3

          مفهوم سیاست اسلامی··· 11

     فصل دوم: توطئۀ جدایی دین و سیاست··· 15

     فصل سوم: دخالت در سیاست··· 27

          دخالت انبیا و علما در سیاست··· 27

          لزوم دخالت در سیاست··· 34

 

بخش دوم: حکومت در اسلام··· 45

     فصل اول: معرفی اجمالی حکومت اسلامی··· 47

     فصل دوم: منشأ و ماهیت حکومت اسلامی··· 53

     فصل سوم: تبیین جمهوریت و اسلامیت··· 57

     فصل چهارم: جهانی بودن حکومت اسلام··· 63


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه V

     فصل پنجم: دلایل وجود و تشکیل حکومت اسلامی··· 71

          اثبات حکومت در قرآن و سنّت··· 72

          اثبات حکومت اسلامی در سیره··· 82

          اقدام به تشکیل حکومت و تبعات نفی آن··· 94

     فصل ششم: اهداف حکومت اسلامی··· 103

     فصل هفتم: مقایسۀ حکومت اسلامی با سایر حکومتها··· 113

 

بخش سوم: ولایت فقیه··· 119

     فصل اول: مفهوم و مبنای ولایت فقیه··· 121

     فصل دوم: اثبات ولایت فقیه··· 129

     فصل سوم: شرایط ولیّ امر مسلمین··· 205

          فقه و اجتهاد··· 213

     فصل چهارم: اختیارات و وظایف فقیه··· 227

          اطاعت از ولیّ فقیه و نمایندگان او··· 242

     فصل پنجم: نمونه هایی از احکام ولایی امام (س)··· 245

          امور حسبیه و شرعیه··· 245

          اوقاف و تولیّت··· 254

          امور حج··· 257

          دولت و امور اجرایی··· 258

          مجلس و امور قانونگذاری··· 270

          امور قضایی··· 276

          امور نظامی و انتظامی··· 288

          سپاه پاسداران انقلاب اسلامی··· 295

          ژاندارمری و شهربانی··· 298

          کمیته انقلاب اسلامی··· 300


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VI

          امور متفرقه··· 302

     فصل ششم: آثار و شبهات پیرامون ولایت فقیه··· 311

     فصل هفتم: تعیین و برکناری ولیّ فقیه··· 327

          سفارش به رهبران آینده··· 332

 

بخش چهارم: ویژگیهای حکومت اسلامی··· 335

     فصل اول: ارزش گرایی··· 337

          حاکمیت خدا و اسلام در نظام اسلامی··· 337

          اصلاح و مبارزه با فساد··· 343

          اصلاح، مدارا، تصفیه و سختگیری··· 346

     فصل دوم: قانون گرایی··· 353

          قانونگذار و شرایط آن··· 353

          حاکمیت قانون··· 356

          اهمیت و ویژگی قانون اساسی··· 360

          لزوم مطابقت قوانین با اسلام و قرآن··· 364

          برابری همگان در برابر قانون··· 368

          لزوم رعایت قانون··· 371

     فصل سوم: مردم گرایی و حمایت از محرومین··· 379

          خدمتگزار ملت··· 379

          دولت مردمی و مورد حمایت مردم··· 382

          حمایت از محرومین و مستضعفین··· 386

     فصل چهارم: عدالت گرایی و رفع تبعیض··· 397

          حکومت عدالت و برابری··· 397

          نفی نژادپرستی و طایفه گری··· 405

     فصل پنجم: آزادی و استقلال··· 409


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VII

          اسلام دین آزادی و استقلال··· 409

          کسب استقلال··· 414

          آزادی و حدود آن··· 418

     فصل ششم: فرهنگ و تمدن··· 425

          فرهنگ··· 425

          روحانیت و حوزه های علمیه··· 432

          دانشگاه و دانشگاهیان··· 436

          علم و تمدن در حکومت اسلامی··· 442

     فصل هفتم: اقتصاد اسلامی··· 445

          مالکیت در اسلام··· 453

     فصل هشتم: سیاست خارجی··· 457

          مبانی سیاست خارجی··· 457

          ارتباط با سایر کشورها··· 461

          نفی سلطه گری و سلطه پذیری··· 465

          نفی استکبار و روابط امریکا و اسرائیل··· 470

          دفاع از اسلام و مسلمین و محرومین در صحنۀ بین المللی··· 475

     فصل نهم: دفاع از اسلام و نظام اسلامی··· 485

          جهانی بودن اسلام و لزوم صدور انقلاب··· 492

     فصل دهم: ویژگیهای کارگزاران حکومت اسلامی··· 497

          شرایط کارگزاران··· 497

          وظایف کارگزاران نسبت به اسلام و حکومت اسلامی··· 502

          وظایف کارگزاران نسبت به مردم و مستضعفین··· 509

          سیره و روش زندگی کارگزاران اسلامی··· 513

               الف: سیره و روش حاکمان اسلامی··· 513

               ب: سفارش به کارگزاران اسلامی··· 517


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VIII

بخش پنجم: نهادهای حکومتی و مردمی··· 523

     فصل اول: مجلس خبرگان رهبری··· 525

     فصل دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام··· 531

     فصل سوم: ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر··· 535

     فصل  چهارم: قوۀ مجریه··· 537

          ریاست جمهوری··· 538

          وزرا و تشکیلات دولتی··· 541

     فصل پنجم: قوۀ مقننه و شوراها··· 547

          ماهیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی··· 547

          وظایف و حدود اختیارات نمایندگان مجلس··· 550

          رعایت شرع و اخلاق و حقوق دیگران در مجلس··· 559

          شورای نگهبان··· 565

          شورای شهر و روستا··· 569

     فصل ششم: قوۀ قضاییه··· 573

          اهمیت و جایگاه قضا در اسلام··· 573

          وظایف قوۀ قضاییه··· 577

     فصل هفتم: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی··· 583

     فصل هشتم: بسیج··· 589

     فصل نهم: مراکز تبلیغی و صدا و سیما··· 593

          مساجد و نمازهای جمعه··· 600

     فصل دهم: انجمنهای اسلامی··· 605

 

بخش ششم: مردم در حکومت اسلامی··· 613

     فصل اول: نقش مردم در حکومت اسلامی··· 615

     فصل دوم: حفظ و حراست از اسلام و نظام اسلامی··· 621


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IX

     فصل سوم: توجه به مصالح و نظام اسلامی··· 643

     فصل چهارم: مقابله با توطئه و تضعیف نظام اسلامی··· 649

     فصل پنجم: لزوم حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف··· 667

     فصل ششم: روابط وظایف متقابل مردم و مسئولین··· 673

     فصل هفتم: حقوق مردم در حکومت اسلامی··· 679

          حقوق بشر در اسلام··· 679

          حقوق مردم در حکومت··· 684

          حقوق اقلیتهای مذهبی··· 687

          احترام به جان و مال و عِرض مردم··· 694

          حق نصیحت و انتقاد و نحوۀ آن··· 702

          نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر··· 707

     فصل هشتم: حقوق اجتماعی مردم··· 713

          احزاب··· 713

          مطبوعات··· 716

          انتخابات و رأی گیریها··· 723

 

فهارس··· 733

     فهرست تفصیلی··· 735

     فهرست آیات··· 785

     فهرست روایات··· 787

     فهرست موضوعی··· 791

     فهرست مآخذ··· 805

     فهرست منابع··· 853

‏ ‏

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه X