فرازهای برگزیده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فرازهای برگزیده

فرازهای برگزیده

‏ ‏

 ‏ تمام صفات وارستۀ انسانی در انقطاع کامل الی الله نهفته است.‏

‏ ‏

  ‏ مقامی که برای بندگان صالح خدا در نظر گرفته شده، تمام دنیا و‏‎ ‎‏ مافیها ـ با آن جلوه های ساختگی ـ در مقابل آن به قدر پشیزی ارزش‏‎ ‎‏ ندارد.‏

‏ ‏

  ‏ این دنیا با تمام زرق و برق ظاهری اش ناچیزتر از آن است که قابل‏‎ ‎‏ محبت باشد.‏

‏ ‏

  ‏ این زندگی زودگذر به ظاهر شیرین، در مقابل عذاب غیرمتناهی چه‏‎ ‎‏ ارزشی دارد؟‏

‏ ‏

 ‏  توجه به غیر خدا انسان را به حجابهای ظلمانی و نورانی محجوب‏‎ ‎‏ می نماید.‏

‏ ‏

  ‏ کلیۀ امور دنیوی اگر موجب توجه انسان به دنیا و غفلت از‏‎ ‎‏ خداوند متعال شود، باعث حجب ظلمانی می شود.‏


کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 49

  ‏ حزب الله باشید؛ از زرق و برق زندگی و جلوه های ساختگی آن‏‎ ‎‏ بپرهیزید.‏

‏ ‏

  ‏ روحانی ای که خود را پیرو و شیعۀ علی بن ابیطالب ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏ می داند، ممکن نیست به مشتهیات دنیا توجهی داشته باشد.‏

‏ ‏

  ‏ ریشۀ تمام اختلافاتی که فاقد هدف مشخص و مقدسی باشد، به حبّ‏‎ ‎‏ دنیا برمی گردد.‏

‏ ‏

  ‏ انبیای خدا برای این مبعوث شدند که آدم تربیت کنند؛ انسان بسازند؛‏‎ ‎‏ بشر را از زشتیها، پلیدیها، فسادها و رذایل اخلاقی دور سازند و با‏‎ ‎‏ فضایل و آداب حسنه آشنا کنند.‏

‏ ‏

   ‏اگر برای خدا قدم بردارید، خداوند متعال مقلب القلوب است، دلها را‏‎ ‎‏ به شما متوجه می سازد.‏

‏ ‏

  ‏ جز به خالق یکتا به احدی توجه نداشته باشید.‏

‏ ‏

  ‏ قلب انسان مانند آینه صاف و روشن است، و بر اثر توجه فوق العاده به‏‎ ‎‏ دنیا و کثرت معاصی کدر می شود.‏

‏ ‏

  ‏ با آلودگیهای روحی، رذایل اخلاقی، معاصی قلبیه و قالبیه چگونه‏‎ ‎‏ می توان در محضر ربوبی حضور یافت و در مهمانسرای ربّ الارباب‏‎ ‎‏ که «معدن العظمة» می باشد، وارد شد؟‏

‏ ‏


کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 50

  ‏ از خدا بترسید؛ از عواقب امور بپرهیزید؛ از خواب غفلت بیدار شوید!‏

‏ ‏

  ‏ دوراندیش باشید؛ عواقب امور را بسنجید؛ عقبه های خطرناکی که‏‎ ‎‏ دارید به یاد آورید، از فشار قبر، عالم برزخ، مشکلات و شدایدی که‏‎ ‎‏ به دنبال آن است، غفلت نکنید!‏

‏ ‏

 ‏  جهنم با اعمال و کردار زشت انسان روشن می گردد.‏

‏ ‏

 ‏  اگر بشر با اعمال و کردار خویش آتش نیفروزد، جهنم خاموش است.‏‎ ‎‏ باطن این طبیعت جهنم است؛ اقبال به طبیعت، اقبال به جهنم است.‏

‏ ‏

 ‏  آنچه در عالم آخرت واقع می شود چیزی است که در این دنیا تهیه‏‎ ‎‏ گردیده است.‏

‏ ‏

 ‏  پیش از آنکه فرصت از دست برود، چاره بیندیشید!‏

‏ ‏

  ‏ شما جوانان رو به پیری و ما پیران رو به مرگ پیش می رویم.‏

‏ ‏

 ‏  هر نفسی که می کشید، هر قدمی که بر می دارید، و هر لحظه ای که از‏‎ ‎‏ عمر شما می گذرد، اصلاح مشکلتر گردیده، ممکن است ظلمت و‏‎ ‎‏ تباهی بیشتر شود.‏

‏ ‏

 ‏  تا نیرو و ارادۀ جوانی دارید. می توانید هواهای نفسانی، مشتهیات‏‎ ‎‏ دنیایی و خواسته های حیوانی را از خود دور سازید.‏

‏ ‏


کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 51

  ‏ قلب جوان لطیف و ملکوتی است و انگیزه های فساد در آن ضعیف‏‎ ‎‏ می باشد؛ لیکن هر چه سن بالا رود، ریشۀ گناه در قلب قویتر و‏‎ ‎‏ محکمتر می گردد تا جایی که کندن آن از دل ممکن نیست.‏

‏ ‏

 ‏  توبه با لفظ ‏أتوب الی الله  ‏تحقق نمی یابد؛ بلکه ندامت و عزم بر ترک لازم‏‎ ‎‏ است.‏

‏ ‏

 ‏  با خلق خدا حسن سلوک داشته، نیکو معاشرت کنید و با نظر عطوفت‏‎ ‎‏ و مهربانی به آنان بنگرید.‏

‏ ‏

 ‏  با بندگان خوب و صالح خدا نیکی کنید.‏

‏ ‏

 ‏  کسی که دیگر مسلمانان از دست و زبان و چشم او در امان نباشند،‏‎ ‎‏ در حقیقت مسلمان نیست.‏

‏ ‏

  ‏ اهانت به بندۀ خدا، اهانت به خداست.‏

‏ ‏

 ‏  کسی که دنبال هوای نفس رفت و از شیطان متابعت کرد، بتدریج به‏‎ ‎‏ صبغۀ او در می آید.‏

‏ ‏

 ‏  اهل آخرت با هم در صلح و صفا هستند؛ قلبهایشان مملو از محبت‏‎ ‎‏ خدا و بندگان خداست.‏

‏ ‏

  ‏ محبت بندگان خدا، همان ظلّ محبت خداوند است.‏

‏ ‏


کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 52

  ‏ قرآن کریم امانت بزرگ خداست؛ علما و روحانیون امانتدار الهی‏‎ ‎‏ هستند.‏

‏ ‏

 ‏  وظایف اهل علم خیلی سنگین است؛ مسئولیت علما بیش از سایر‏‎ ‎‏ مردم می باشد.‏

‏ ‏

 ‏  در روایت است که وقتی جان به حلقوم می رسد، برای عالِم، دیگر‏‎ ‎‏ جای توبه نیست.‏

‏ ‏

 ‏  اگر عالمی منحرف شد، ممکن است امتی را منحرف ساخته، به‏‎ ‎‏ عفونت بکشد.‏

‏ ‏

 ‏  اگر عالمی مهذب باشد، اخلاق و آداب اسلامی را رعایت نماید،‏‎ ‎‏ جامعه را مهذب و هدایت می کند.‏

‏ ‏

 ‏  در نفسی که مهذب نشده، علم، حجاب ظلمانی است.‏

‏ ‏

 ‏  علم نور است؛ ولی در دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سیاهی را‏‎ ‎‏ گسترده تر می سازد.‏

‏ ‏

 ‏  علمی که انسان را به خدا نزدیک می کند، در نفس دنیاطلب، باعث‏‎ ‎‏ دوری بیشتر از درگاه ذی الجلال می گردد.‏

‏ ‏

 ‏  علم توحید هم اگر برای غیر خدا باشد، از حجب ظلمانی است.‏

‏ ‏


کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 53

 ‏  اگر انسان خباثت را از نهادش بیرون نکند، هر چه درس بخواند و‏‎ ‎‏ تحصیل نماید نه تنها فایده ای بر آن مترتب نمی شود؛ بلکه ضررها‏‎ ‎‏ دارد.‏

‏ ‏

 ‏  عالم فاسد است که دنیایی را به فساد می کشاند.‏

‏ ‏

 ‏  [خطاب به طلاب] اگر خدای نخواسته درس نخوانید حرام است در‏‎ ‎‏ مدرسه بمانید.‏

‏ ‏

 ‏  هر قدمی که برای تحصیل علم برمی دارید، قدمی هم برای کوبیدن‏‎ ‎‏ خواسته های نفسانی، تقویت قوای روحانی، کسب مکارم اخلاق،‏‎ ‎‏ تحصیل معنویات و تقوا بردارید.‏

‏ ‏

 ‏  اگر اخلاص و قصد قربت نباشد، این علوم هیچ فایده ای ندارد.‏

‏ ‏

 ‏  بکوشید پیش از آنکه وارد جامعه گردید خود را اصلاح کنید، مهذب‏‎ ‎‏ سازید.‏

‏ ‏

 ‏  از شما توقع است که وقتی از مرکز فقه رفتید، خود، مهذب و‏‎ ‎‏ ساخته شده باشید تا بتوانید مردم را بسازید.‏

‏ ‏

 ‏  اگر به سبب اعمال و کردار و رفتار ناروای شما یک نفر گمراه شده‏‎]‎‏ و]‏‎ ‎‏ از اسلام برگردد، مرتکب اعظم کبائر می باشید.‏

‏ ‏

‏ ‏ ‏ خدا نکند انسان پیش از آنکه خود را بسازد، جامعه به او روی آورد و‏

کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 54

‏    در میان مردم نفوذ و شخصیتی پیدا کند که خود را می بازد.‏

‏ ‏

 ‏  قبل از آنکه عنان اختیار از کف شما ربوده شود، خود را بسازید و‏‎ ‎‏ اصلاح کنید.‏

‏ ‏

   ‏به اخلاق حسنه آراسته شوید؛ رذایل اخلاقی را از خود دور کنید؛ در‏‎ ‎‏ درس و بحث اخلاص داشته باشید تا شما را به خدا نزدیک سازد.‏

‏ ‏

   ‏اگر در کارها نیت خالص نباشد، انسان را از درگاه ربوبی دور می کند.‏

‏ ‏

   ‏در حوزه های علمیه نظم و انضباط برقرار کنید.‏

‏ ‏

   ‏ایادی استعمار می خواهند تمام حیثیات اسلام را از بین ببرند و شما‏‎ ‎‏ باید در مقابل ایستادگی کنید.‏

‏ ‏

   ‏با حب نفس و حب جاه و کبر و غرور نمی توان مقاومت کرد.‏

‏ ‏

  ‏ عالم سوء، عالم متوجه به دنیا، عالمی که در فکر حفظ مسند و ریاست‏‎ ‎‏ باشد، نمی تواند با دشمنان اسلام مبارزه نماید.‏

‏ ‏

   ‏قدم را الهی کنید، حب دنیا را از دل بیرون نمایید، آن وقت می توانید‏‎ ‎‏ مبارزه کنید.‏

کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 55